087.790.7790

Hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán số 10 đúng cách

Tỷ giá hối đoái là giá của một đơn vị tiền tệ được biểu thị bằng một đơn vị tiền tệ khác. Tỷ giá hối đoái có thể thay đổi theo thời gian, do đó có thể ảnh hưởng đến giá trị của các giao dịch bằng ngoại tệ và các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu được ghi nhận bằng ngoại tệ.

1.Chuẩn mực kế toán 10  – Ảnh hưởng đến việc thay đổi tỷ giá hối đoái 

1.1. Chuẩn mực kế toán số 10 là gì ?

Chuẩn mực kế toán 10  - Ảnh hưởng đến việc thay đổi tỷ giá hối đoái 
Chuẩn mực kế toán 10  – Ảnh hưởng đến việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực kế toán số 10 quy định rằng hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc, bao gồm giá mua, chi phí thu mua và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc đưa hàng tồn kho về trạng thái và vị trí hiện tại để sẵn sàng cho việc bán.

Trong trường hợp hàng tồn kho được mua bằng ngoại tệ, giá gốc của hàng tồn kho sẽ được xác định theo tỷ giá hối đoái áp dụng tại thời điểm mua hàng. Khi tỷ giá hối đoái biến động, giá gốc của hàng tồn kho sẽ thay đổi theo tỷ lệ biến động của tỷ giá hối đoái.

Chuẩn mực kế toán số 10 quy định rằng chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ việc đánh giá lại hàng tồn kho được ghi nhận vào giá trị vốn chủ sở hữu. Cụ thể, chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng được ghi nhận vào khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm được ghi nhận vào khoản lợi nhuận hoặc lỗ chưa thực hiện.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A mua một lô hàng tồn kho trị giá 10.000 USD tại thời điểm tỷ giá hối đoái là 23.000 đồng/USD. Như vậy, giá gốc của lô hàng tồn kho là 230.000.000 đồng.

Sau một thời gian, tỷ giá hối đoái biến động thành 25.000 đồng/USD. Như vậy, giá gốc của lô hàng tồn kho sẽ được xác định lại là 250.000.000 đồng.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong trường hợp này là 20.000.000 đồng (250.000.000 – 230.000.000). Chênh lệch tỷ giá hối đoái này sẽ được ghi nhận vào khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản trên bảng cân đối kế toán.

1.2. Các nguyên tắc và phương pháp chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hướng đến việc thay đổi giá hối đoái

Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hướng đến việc thay đổi giá hối đoái (VAS 10) quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái. Chuẩn mực này sử dụng một số thuật ngữ quan trọng, bao gồm:

 

 • Tỷ giá hối đoái là giá của một đơn vị tiền tệ được biểu thị bằng một đơn vị tiền tệ khác. Tỷ giá hối đoái có thể được chia thành hai loại:

Tỷ giá hối đoái thực tế là tỷ giá hối đoái được xác định tại thời điểm giao dịch hoặc tại thời điểm đánh giá lại.

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là tỷ giá hối đoái được xác định tại thời điểm cuối kỳ.

 • Giao dịch bằng ngoại tệ là giao dịch phát sinh từ việc mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, tài sản hoặc vốn bằng ngoại tệ.
 • Khoản mục tiền tệ và tương đương tiền tệ là các khoản mục có thể được quy đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn và không có rủi ro về biến động tỷ giá hối đoái đáng kể.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu của một khoản mục bằng ngoại tệ và giá trị ghi nhận lại của khoản mục đó sau khi tỷ giá hối đoái thay đổi. Chênh lệch tỷ giá hối đoái được phân loại thành hai loại:

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế là chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu của một giao dịch bằng ngoại tệ và giá trị ghi nhận lại của giao dịch đó sau khi tỷ giá hối đoái thay đổi.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái danh nghĩa là chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu của một khoản mục tiền tệ và tương đương tiền tệ và giá trị ghi nhận lại của khoản mục đó sau khi tỷ giá hối đoái thay đổi.

2. Hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng đến việc thay đổi tỷ giá hối đoái 

2.1. Ý nghĩa chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hướng đến việc thay đổi giá hối đoái

Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10) quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái. Chuẩn mực này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ, bao gồm:

 • Đảm bảo tính trung thực, khách quan của thông tin tài chính

Thông tin về các giao dịch bằng ngoại tệ và ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái là một phần quan trọng của báo cáo tài chính. Việc kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ và ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái một cách chính xác sẽ giúp đảm bảo tính trung thực, khách quan của thông tin tài chính, giúp các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác có thể đưa ra các quyết định kinh tế – tài chính chính xác.

 • Tăng cường tính minh bạch của hoạt động kinh doanh

Việc kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ và ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái một cách phù hợp với các chuẩn mực kế toán sẽ giúp tăng cường tính minh bạch của hoạt động kinh doanh. Điều này là cần thiết để các bên liên quan có thể hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Tạo thuận lợi cho việc so sánh thông tin tài chính

Việc kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ và ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái theo các chuẩn mực kế toán chung sẽ giúp tạo thuận lợi cho việc so sánh thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp. Điều này là cần thiết để các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác có thể đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Các quy định của chuẩn mực kế toán số 10

Chuẩn mực kế toán số 10 quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ và ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, bao gồm:

 • Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng ngoại tệ phải được kế toán theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm giao dịch.

 • Kế toán các khoản mục tiền tệ và tương đương tiền tệ

Các khoản mục tiền tệ và tương đương tiền tệ được kế toán theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ.

 • Kế toán các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu khác

Các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu khác được kế toán theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm phát sinh hoặc tại thời điểm đánh giá lại.

 • Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Chênh lệch tỷ giá hối đoái được phân loại thành hai loại:

* Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế: Là chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu của một giao dịch bằng ngoại tệ và giá trị ghi nhận lại của giao dịch đó sau khi tỷ giá hối đoái thay đổi.

* Chênh lệch tỷ giá hối đoái danh nghĩa: Là chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu của một khoản mục tiền tệ và tương đương tiền tệ và giá trị ghi nhận lại của khoản mục đó sau khi tỷ giá hối đoái thay đổi.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá hối đoái danh nghĩa được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.

 

2.2. Phạm vi chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hướng đến việc thay đổi giá hối đoái

Chuẩn mực kế toán số 10 quy định về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày thông tin về hàng tồn kho trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Chuẩn mực này bao gồm các nội dung sau:

 • Khái niệm và phân loại hàng tồn kho
 • Giá gốc của hàng tồn kho
 • Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho
 • Trường hợp giảm giá trị hàng tồn kho
 • Trình bày thông tin về hàng tồn kho trong báo cáo tài chính
 • Ảnh hưởng của việc thay đổi giá hối đoái đến phạm vi chuẩn mực kế toán số 10

Việc thay đổi giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến các nội dung sau trong phạm vi chuẩn mực kế toán số 10:

 • Khái niệm và phân loại hàng tồn kho: Chuẩn mực kế toán số 10 không quy định cụ thể về việc xác định giá gốc của hàng tồn kho được mua bằng ngoại tệ. Do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp xác định giá gốc của hàng tồn kho được mua bằng ngoại tệ phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của mình.
 • Giá gốc của hàng tồn kho: Giá gốc của hàng tồn kho được mua bằng ngoại tệ được xác định theo tỷ giá hối đoái áp dụng tại thời điểm mua hàng. Do đó, khi tỷ giá hối đoái biến động, giá gốc của hàng tồn kho được mua bằng ngoại tệ cũng sẽ thay đổi theo tỷ lệ biến động của tỷ giá hối đoái.
 • Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho: Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho được quy định trong chuẩn mực kế toán số 10 đều áp dụng tỷ giá hối đoái áp dụng tại thời điểm mua hàng hoặc thời điểm xuất kho để xác định giá trị của hàng tồn kho. Do đó, khi tỷ giá hối đoái biến động, giá trị của hàng tồn kho được đánh giá theo các phương pháp này cũng sẽ thay đổi theo tỷ lệ biến động của tỷ giá hối đoái.
 • Trường hợp giảm giá trị hàng tồn kho: Giá trị thị trường của hàng tồn kho được xác định dựa trên giá mua hiện tại, giá thị trường, giá ước tính để bán và các thông tin khác có liên quan. Trong trường hợp tỷ giá hối đoái biến động mạnh, giá trị thị trường của hàng tồn kho được mua bằng ngoại tệ có thể thay đổi theo tỷ lệ biến động của tỷ giá hối đoái. Do đó, doanh nghiệp cần xem xét điều chỉnh giá trị của hàng tồn kho được mua bằng ngoại tệ theo giá trị thị trường để đảm bảo tính hợp lý của báo cáo tài chính.

2.3. Các thuật ngữ chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hướng đến việc thay đổi giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái là một thuật ngữ quan trọng trong kế toán ngoại hối. Tỷ giá hối đoái được sử dụng để quy đổi giá trị của một tài sản, nợ phải trả hoặc khoản thu nhập từ một đơn vị tiền tệ sang đơn vị tiền tệ khác.

Giao dịch bằng ngoại tệ là một thuật ngữ bao gồm nhiều loại giao dịch khác nhau, chẳng hạn như mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản hoặc vốn bằng ngoại tệ. Việc kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ cần phải tuân theo các quy định của chuẩn mực kế toán số 10.

Khoản mục tiền tệ và tương đương tiền tệ là một thuật ngữ được sử dụng để xác định các khoản mục có thể được quy đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn và không có rủi ro về biến động tỷ giá hối đoái đáng kể.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là một thuật ngữ quan trọng trong kế toán ngoại hối. Chênh lệch tỷ giá hối đoái được phát sinh do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ, còn chênh lệch tỷ giá hối đoái danh nghĩa được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.

Trên đây là một số thông tin về chuẩn mực kế toán số 10 Hàng tồn kho. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng