Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét và thảo luận về cách xử lý và hạch toán các nghiệp vụ tài khoản thích hợp tại một ngân hàng (NHTM B). Các nghiệp vụ này bao gồm thanh toán trái phiếu, phát hành trái phiếu, và giao dịch với khách hàng. Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết từng giao dịch để hiểu rõ cách thức hoạch toán và xử lý chúng.

1. Khái quát về bài tập:

Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng là một phần quan trọng của quá trình đào tạo và học tập về lĩnh vực kế toán ngân hàng. Bài tập này tập trung vào việc hiểu và thực hành các quy trình kế toán và quản lý giao dịch tài chính trong môi trường ngân hàng. Học viên sẽ được giới thiệu với các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tiền mặt và giao dịch điện tử, nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong ngành ngân hàng hoặc các lĩnh vực kế toán tài chính.

2. Mục tiêu của bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng:

Mục tiêu chính của bài tập này là giúp học viên:

 • Hiểu rõ các nguyên tắc và quy trình kế toán áp dụng cho ngân hàng.
 • Nắm vững cách ghi sổ và quản lý các giao dịch tiền mặt, bao gồm tiền gửi và rút tiền, cũng như các loại tiền mặt khác như ngoại tệ.
 • Xử lý nghiệp vụ liên quan đến cho vay và cho thuê trong ngân hàng, bao gồm việc tính lãi suất, phí và theo dõi nợ đòi.
 • Biết cách kế toán tài sản và nợ của ngân hàng, bao gồm quản lý tài sản cố định, đầu tư và xử lý nợ xấu.
 • Thực hiện báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm, phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hiệu suất kinh doanh của ngân hàng.
 • Áp dụng kiểm toán và đảm bảo tuân thủ với quy định và luật pháp trong ngành ngân hàng.
 • Tóm tắt quá trình học tập và áp dụng kiến thức để đề xuất cải tiến và phát triển trong lĩnh vực kế toán ngân hàng.

Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng đặt ra nhiệm vụ thực hành quan trọng để phát triển kỹ năng kế toán và hiểu sâu hơn về ngành ngân hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị học viên cho công việc kế toán trong môi trường ngân hàng phức tạp và đòi hỏi sự chính xác cao.

3. Bài 1: Thanh Toán Trái Phiếu

NH Thanh Toán cho 20.000 Trái Phiếu

Trong nghiệp vụ này, Ngân hàng (NH) thanh toán cho 20.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, với lãi suất 8%/năm và trả lãi sau. Để hạch toán chính xác, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

NH Trả Gốc:

 • Nợ tài khoản 431 với số tiền là 20 tỷ đồng.
 • Có tài khoản 1011 với số tiền tương ứng, cũng là 20 tỷ đồng.

NH Trả Lãi:

 • Nợ tài khoản 492 với số tiền là 20 tỷ đồng (20 tỷ đồng * 365 ngày * 8%/365).
 • Có tài khoản 1011 với số tiền tương ứng, cũng là 20 tỷ đồng.

4. Bài 2: Phát Hành Trái Phiếu

NH Phát Hành 10.000 Trái Phiếu

Trong nghiệp vụ này, NH phát hành 10.000 trái phiếu có mệnh giá 10 tỷ đồng, với lãi suất 8%/năm và lãi thanh toán 6 tháng 1 lần. Để hạch toán chính xác, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

NH Phát Hành GTCG:

 • Nợ tài khoản 1011 với số tiền là 99,5 tỷ đồng.
 • Nợ tài khoản 432 với số tiền là 0,5 tỷ đồng.
 • Có tài khoản 431 với số tiền là 100 tỷ đồng.

5. Bài 3: Thanh Toán Trái Phiếu

NH Thanh Toán 15.000 Trái Phiếu

Trong nghiệp vụ này, NH thanh toán 15.000 trái phiếu có mệnh giá 5 tỷ đồng, với lãi suất 10%/năm và trả lãi trước. Để hạch toán chính xác, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

NH Thanh Toán Gốc:

 • Nợ tài khoản 431 với số tiền là 75 tỷ đồng.
 • Có tài khoản 1011 với số tiền tương ứng, cũng là 75 tỷ đồng.
 • Bài 4: Tất Toán Sổ Tiết Kiệm

KH Đến Ngân Hàng Đề Nghị Tất Toán Sổ Tiết Kiệm

Trong nghiệp vụ này, một khách hàng (KH) đến ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng, trả lãi trước để tạo sổ tiết kiệm khác trị giá 600 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng, với lãi suất 6%/năm. Để hạch toán chính xác, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 • Nợ tài khoản 4232.6T với số tiền là 1 tỷ đồng.
 • Có tài khoản 4232.3T với số tiền là 600 triệu đồng.
 • Có tài khoản 4211 với số tiền là 400 triệu đồng.

6. Bài 5: Nghiệp Vụ Tại Agribank Hà Tây 1

Giao Dịch Tại Agribank Hà Tây 1

Trong nghiệp vụ này, có một số giao dịch khách hàng đến Agribank Hà Tây 1 vào ngày 01/06/2021:

 1. Mua Trái Phiếu với Chiết Khấu Trả Lãi Trước Bằng Tiền Mặt:
 • Nợ tài khoản 1011 với số tiền là 89,9 triệu đồng.
 • Nợ tài khoản 388 với số tiền là 8,1 triệu đồng.
 • Nợ tài khoản 432 với số tiền là 2 triệu đồng.
 • Có tài khoản 431 với số tiền là 100 triệu đồng.
 1. Mua Trái Phiếu với Hình Thức Phụ Trội Trả Lãi Trước Bằng Tiền Mặt:
 • Nợ tài khoản 1011 với số tiền là 92,9 triệu đồng.
 • Nợ tài khoản 388 với số tiền là 8,1 triệu đồng.
 • Có tài khoản 431 với số tiền là 100 triệu đồng.
 • Có tài khoản 433 với số tiền là 3 triệu đồng.
 1. Thanh Toán Mệnh Giá Trái Phiếu Bằng Chuyển Khoản:
 • Nợ tài khoản 431 với số tiền là 100 triệu đồng.
 • Có tài khoản 4211 với số tiền là 100 triệu đồng.
 1. Thanh Toán Mệnh Giá Trái Phiếu Bằng Chuyển Khoản với Phụ Trội Trả Lãi Sau:
 • Nợ tài khoản 431 với số tiền là 100 triệu đồng.
 • Có tài khoản 4211 với số tiền là 100 triệu đồng.
 • Nợ tài khoản 492 với số tiền là 8,1 triệu đồng.
 • Có tài khoản 4211 với số tiền là 8,1 triệu đồng.

7. Bài 6: Tài Khoản Tiết Kiệm Tích Lũy

Gửi Tiền Vào Tài Khoản Tiết Kiệm Tích Lũy

Trong nghiệp vụ này, khách hàng gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm tích lũy tại ngân hàng theo kế hoạch như sau:

 • Ngày 2/1/2021: Gửi 200 triệu đồng.
 • Ngày 29/4: Gửi thêm 300 triệu đồng.
 • Ngày 31/8: Gửi thêm 500 triệu đồng.
 • Ngày 1/10: Gửi thêm 250 triệu đồng.

Lãi suất ngân hàng được áp dụng theo quy tắc bậc thang.

 • Số dư tiền gửi dưới 500 triệu đồng: Lãi suất 6%/năm.
 • Số dư tiền gửi từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: Lãi suất 6,2%/năm.
 • Số dư tiền gửi trên 1 tỷ đồng: Lãi suất 6,5%/năm.

Lãi được gộp định kỳ hàng tháng.

Dự trả cuối mỗi ngày nên lãi dự trả luôn bằng lãi phải trả cho khách hàng. Khi trả lãi, ngân hàng tất toán toàn bộ lãi dự trả và chuyển lãi vào TK TGTK cho khách hàng.

Dưới đây là các bước cụ thể:

 • Ngày 2/1: Ngân hàng nhận 200 triệu đồng tiền gửi của khách hàng.
  • Nợ tài khoản 1011 với số tiền là 200 triệu đồng.
  • Có tài khoản 4232 với số tiền là 200 triệu đồng.
 • Ngày 2/2: Ngân hàng trả lãi tháng 1 vào tài khoản TGTK của khách hàng.
  • Lãi dự trả = 200 triệu đồng * 31 ngày * 6%/365 = 1,02 triệu đồng.
  • Nợ tài khoản 491 với số tiền là 1,02 triệu đồng.
  • Có tài khoản 4232 với số tiền là 1,02 triệu đồng.

(Những bước tiếp theo sẽ tiếp tục trong phần tiếp theo của bài viết.)

Nói chung, việc xử lý và hạch toán các nghiệp vụ tài khoản tại ngân hàng là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chính xác và hiểu biết về các quy định kế toán và tài chính. Việc thực hiện đúng các bước và ghi chép chi tiết là rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn của tài khoản và tuân thủ các quy tắc kế toán. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000