087.790.7790

Ý nghĩa thuyết minh báo cáo tài chính là gì ?

Báo cáo tài chính là một hệ thống thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Vậy Ý nghĩa thuyết minh báo cáo tài chính là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính 

Mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính 
Mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin bổ sung, giải thích và làm rõ các thông tin đã được trình bày trên các báo cáo tài chính chính thức của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các thông tin được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính có thể bao gồm:

 • Các chính sách kế toán được áp dụng
 • Các khoản mục không được trình bày trên các báo cáo tài chính chính thức
 • Các khoản mục được trình bày trên các báo cáo tài chính chính thức nhưng cần được giải thích thêm
 • Các thông tin khác có liên quan đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Thuyết minh báo cáo tài chính có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực cho các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Chủ sở hữu doanh nghiệp
 • Nhà đầu tư
 • Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
 • Cơ quan thuế
 • Các cơ quan quản lý nhà nước

Cụ thể, thuyết minh báo cáo tài chính giúp các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính có thể hiểu rõ hơn về các thông tin được trình bày trên các báo cáo tài chính chính thức, từ đó có thể đưa ra các quyết định chính xác và hợp lý.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về các thông tin được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính:

Các chính sách kế toán được áp dụng

Thuyết minh báo cáo tài chính cần nêu rõ các chính sách kế toán được áp dụng trong kỳ báo cáo, bao gồm các chính sách kế toán về giá trị hợp lý, khấu hao, phân bổ chi phí,…

Các khoản mục không được trình bày trên các báo cáo tài chính chính thức

Có một số khoản mục không được trình bày trực tiếp trên các báo cáo tài chính chính thức, nhưng cần được thuyết minh trong thuyết minh báo cáo tài chính. Ví dụ, các khoản mục này có thể bao gồm:

 • Các khoản mục dự phòng
 • Các khoản mục tài sản cố định hữu hình đang xây dựng
 • Các khoản mục nợ phải trả dài hạn đến hạn trong vòng 12 tháng

Các khoản mục được trình bày trên các báo cáo tài chính chính thức nhưng cần được giải thích thêm

Một số khoản mục được trình bày trên các báo cáo tài chính chính thức nhưng cần được giải thích thêm để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn. Ví dụ, các khoản mục này có thể bao gồm:

 • Các khoản mục tài sản cố định hữu hình
 • Các khoản mục hàng tồn kho
 • Các khoản mục nợ phải trả

Các thông tin khác có liên quan đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Thuyết minh báo cáo tài chính có thể trình bày thêm các thông tin khác có liên quan đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin về:

 • Các rủi ro và bất chắc trọng yếu
 • Các giao dịch và sự kiện trọng yếu
 • Các thông tin liên quan đến các bên có liên quan

Tóm lại, thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính, có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực cho các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính.

2. Ý nghĩa của bản thuyết minh báo cáo tài chính 

Ý nghĩa của bản thuyết minh báo cáo tài chính
Ý nghĩa của bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính, dùng để mô tả hoặc phân tích chi tiết các thông tin, số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán.

Ý nghĩa của bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm:

 • Giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp thêm các thông tin chi tiết, giải thích và phân tích các số liệu đã được trình bày trong các báo cáo tài chính chính, giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động đến tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán. Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập và trình bày theo quy định của pháp luật về kế toán, do đó việc lập bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.
 • Giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng của báo cáo tài chính. Bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp hoàn thiện các báo cáo tài chính chính, đảm bảo các báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác và trung thực.
 • Nhìn chung, bản thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng của báo cáo tài chính, có ý nghĩa quan trọng đối với người sử dụng báo cáo tài chính, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Dưới đây là một số nội dung thường được trình bày trong bản thuyết minh báo cáo tài chính:

 • Các chính sách kế toán và ước tính kế toán trọng yếu đã sử dụng trong kỳ báo cáo.
 • Các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và doanh thu, chi phí trọng yếu.
 • Các thông tin bổ sung về các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và doanh thu, chi phí.
 • Các thông tin về các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ báo cáo.
 • Các thông tin khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán.

3. Những lưu ý về lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính 

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính, cung cấp thêm thông tin chi tiết và giải thích các chỉ tiêu đã được trình bày trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Để thuyết minh báo cáo tài chính được lập và trình bày đúng chuẩn, cần lưu ý những điểm sau:

Tuân thủ các quy định của pháp luật

Thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập và trình bày theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm:

 • Chuẩn mực kế toán “Trình bày báo cáo tài chính”
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp
 • Các quy định khác của pháp luật có liên quan

Cung cấp đầy đủ thông tin

Thuyết minh báo cáo tài chính cần cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để người sử dụng báo cáo tài chính có thể hiểu rõ về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Trình bày rõ ràng, mạch lạc

Thuyết minh báo cáo tài chính cần được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên môn khó hiểu.

Sử dụng ngôn ngữ chính xác

Thuyết minh báo cáo tài chính cần sử dụng ngôn ngữ chính xác, không sử dụng các từ ngữ mang tính chất ước lượng, đánh giá.

Sử dụng số liệu chính xác

Tất cả các số liệu trong thuyết minh báo cáo tài chính phải được lấy từ sổ sách kế toán của doanh nghiệp và được kiểm tra tính chính xác.

Dưới đây là một số nội dung cụ thể cần được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính:

 • Các thông tin bổ sung về tài sản
 • Các thông tin bổ sung về nợ phải trả
 • Các thông tin bổ sung về vốn chủ sở hữu
 • Các thông tin bổ sung về thu nhập
 • Các thông tin bổ sung về chi phí
 • Các thông tin bổ sung về lưu chuyển tiền tệ
 • Các thông tin khác

Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh nội dung thuyết minh báo cáo tài chính cho phù hợp với đặc thù hoạt động của mình. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người sử dụng.

Trên đây là một số thông tin về Ý nghĩa thuyết minh báo cáo tài chính là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790