087.790.7790

Vốn điều lệ ngân hàng là gì ? Đặc điểm vốn điều lệ ngân hàng là gì ?

Vốn điều lệ của ngân hàng là tổng giá trị tài sản mà các cổ đông đóng góp ban đầu để thành lập ngân hàng. Vốn điều lệ là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá năng lực tài chính của ngân hàng, phản ánh khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của ngân hàng đối với khách hàng, đối tác và Nhà nước. Vậy Vốn điều lệ ngân hàng là gì ? Đặc điểm vốn điều lệ ngân hàng là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Vốn điều lệ của ngân hàng là gì?

Vốn điều lệ của ngân hàng là gì?
Vốn điều lệ của ngân hàng là gì?

Vốn điều lệ của ngân hàng là số vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết góp khi thành lập ngân hàng hoặc tăng vốn điều lệ của ngân hàng. Vốn điều lệ của ngân hàng được ghi nhận trong Điều lệ của ngân hàng.

Vốn điều lệ của ngân hàng có vai trò quan trọng đối với ngân hàng, cụ thể như sau:

 • Là cơ sở để xác định loại hình ngân hàng, điều kiện cấp phép thành lập ngân hàng.
 • Là cơ sở để xác định phạm vi kinh doanh của ngân hàng.
 • Là cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của các cổ đông.
 • Là cơ sở để xác định mức vốn góp của các cổ đông.
 • Là cơ sở để xác định số vốn chủ sở hữu của ngân hàng.

Vốn điều lệ của ngân hàng có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động của ngân hàng. Việc thay đổi vốn điều lệ của ngân hàng phải được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ của ngân hàng bao gồm:

 • Tăng vốn điều lệ.
 • Giảm vốn điều lệ.
 • Thay đổi mệnh giá cổ phần.

Việc thay đổi vốn điều lệ của ngân hàng phải được thực hiện thủ tục đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mức vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng được quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP. Theo đó, mức vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng thương mại là 3.000 tỷ đồng.

2. Đặc điểm của vốn điều lệ ngân hàng

Đặc điểm của vốn điều lệ ngân hàng
Đặc điểm của vốn điều lệ ngân hàng

Vốn điều lệ ngân hàng là tổng giá trị tài sản do các cổ đông, thành viên góp hoặc cam kết góp khi thành lập ngân hàng. Vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng, được sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng trong quá trình hoạt động.

Đặc điểm của vốn điều lệ ngân hàng

 • Có mức vốn pháp định tối thiểu

Mức vốn pháp định là mức vốn điều lệ tối thiểu mà ngân hàng phải có để được thành lập và hoạt động. Mức vốn pháp định của ngân hàng được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện tại, mức vốn pháp định của ngân hàng là 3.000 tỷ đồng.

 • Có tính ổn định

Vốn điều lệ của ngân hàng cần phải được duy trì ở mức ổn định để đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng. Ngân hàng có thể tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu, hoặc nhận vốn góp từ các cổ đông, thành viên.

 • Có tính an toàn

Vốn điều lệ của ngân hàng cần phải được sử dụng một cách an toàn, hiệu quả để đảm bảo lợi ích của các cổ đông, thành viên, khách hàng và của cả nền kinh tế.

 • Có tính minh bạch

Vốn điều lệ của ngân hàng phải được công khai minh bạch theo quy định của pháp luật.

Tầm quan trọng của vốn điều lệ ngân hàng

Vốn điều lệ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của ngân hàng. Vốn điều lệ có vai trò:

 • Đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng

Vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng, được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu thanh toán của ngân hàng trong quá trình hoạt động. Nếu vốn điều lệ quá thấp, ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu thanh toán, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

 • Đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng

Vốn điều lệ giúp ngân hàng có nguồn lực tài chính để xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động. Nếu vốn điều lệ quá thấp, ngân hàng sẽ khó có thể xử lý các rủi ro, dẫn đến nguy cơ phá sản.

 • Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, thành viên

Vốn điều lệ là cơ sở để chia lợi nhuận cho các cổ đông, thành viên của ngân hàng. Nếu vốn điều lệ quá thấp, ngân hàng sẽ khó có thể chia lợi nhuận cho các cổ đông, thành viên.

 • Đảm bảo lợi ích của khách hàng

Vốn điều lệ giúp ngân hàng có nguồn lực tài chính để cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. Nếu vốn điều lệ quá thấp, ngân hàng sẽ khó có thể cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầy đủ và chất lượng cho khách hàng.

 • Đảm bảo an toàn của nền kinh tế

Vốn điều lệ giúp ngân hàng có khả năng chịu đựng các cú sốc kinh tế, góp phần đảm bảo an toàn của nền kinh tế.

3. Vai trò và ý nghĩa của vốn điều lệ ngân hàng

Vốn điều lệ ngân hàng là số tiền hoặc giá trị tài sản mà ngân hàng huy động từ các chủ sở hữu để tạo nên nền tảng tài chính cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng đó. Vốn điều lệ ngân hàng có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính ổn định và an toàn của ngân hàng, cụ thể như sau:

 • Vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng, là nguồn vốn quan trọng nhất để ngân hàng thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Vốn điều lệ càng lớn thì khả năng tài chính của ngân hàng càng mạnh, ngân hàng càng có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách an toàn và hiệu quả.
 • Vốn điều lệ là cơ sở để ngân hàng huy động vốn từ các nguồn khác, như huy động vốn từ khách hàng, phát hành trái phiếu,… Khi ngân hàng có vốn điều lệ lớn thì sẽ có uy tín hơn trong việc huy động vốn từ các nguồn khác, giúp ngân hàng có thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động kinh doanh.
 • Vốn điều lệ là cơ sở để ngân hàng đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn hoạt động ngân hàng. Theo quy định của pháp luật, ngân hàng phải có vốn điều lệ tối thiểu theo quy định. Vốn điều lệ càng lớn thì ngân hàng càng dễ đáp ứng được các quy định của pháp luật về an toàn hoạt động ngân hàng.

4. Hình thức tổ chức của ngân hàng thương mại

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, hình thức tổ chức của ngân hàng thương mại được quy định như sau:

 

 • Ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng thương mại do các cổ đông là cá nhân, tổ chức góp vốn thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.
 • Ngân hàng thương mại nhà nước là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.
 • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là ngân hàng thương mại được thành lập ở Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước ngoài.

Các ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại nhà nước có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng, có con dấu riêng, có trụ sở riêng và được phép thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị trực thuộc của ngân hàng nước ngoài, có tư cách pháp nhân và được ngân hàng nước ngoài ủy quyền thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước ngoài.

Hình thức tổ chức của ngân hàng thương mại có ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành và hoạt động của ngân hàng.

Ngân hàng thương mại cổ phần có cơ cấu tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng.

Ngân hàng thương mại nhà nước có cơ cấu tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có cơ cấu tổ chức theo quy định của ngân hàng nước ngoài và pháp luật Việt Nam.

5. Một số câu hỏi thường gặp vốn điều lệ ngân hàng 

 1. Vốn điều lệ ngân hàng được quy định như thế nào?

Vốn điều lệ ngân hàng được quy định tại Điều 12 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều 3 Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

Theo đó, vốn điều lệ ngân hàng thương mại phải bằng hoặc lớn hơn 1.000 tỷ đồng. Đối với ngân hàng thương mại có vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn tối thiểu (CAR) phải đạt 8%. Đối với ngân hàng thương mại có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn tối thiểu (CAR) phải đạt 9%.

 1. Vốn điều lệ ngân hàng được sử dụng để làm gì?

Vốn điều lệ ngân hàng được sử dụng để:

 • Đáp ứng các yêu cầu về vốn pháp định của ngân hàng.
 • Cung cấp vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bao gồm cho vay, đầu tư, kinh doanh ngoại hối,…
 • Củng cố và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.
 1. Vốn điều lệ ngân hàng có thể được tăng, giảm như thế nào?

Vốn điều lệ ngân hàng có thể được tăng, giảm theo quy định của pháp luật và điều lệ ngân hàng.

Tăng vốn điều lệ: Ngân hàng có thể tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức sau:

 • Tăng vốn góp của cổ đông, thành viên góp vốn.
 • Phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
 • Mời các nhà đầu tư mới góp vốn.

Giảm vốn điều lệ: Ngân hàng có thể giảm vốn điều lệ thông qua các hình thức sau:

 • Cổ đông, thành viên góp vốn rút vốn.
 • Thiệt hại do hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
 1. Vốn điều lệ ngân hàng có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của ngân hàng?

Vốn điều lệ ngân hàng có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của ngân hàng, cụ thể như sau:

 • Đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng: Vốn điều lệ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng có vốn điều lệ lớn sẽ có khả năng chống chịu rủi ro cao hơn, từ đó hoạt động an toàn hơn.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng: Ngân hàng có vốn điều lệ lớn sẽ có khả năng huy động vốn, đầu tư và kinh doanh hiệu quả hơn, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Thu hút khách hàng: Khách hàng thường quan tâm đến vốn điều lệ của ngân hàng khi lựa chọn mở tài khoản hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Ngân hàng có vốn điều lệ lớn sẽ tạo được sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng.

Trên đây là một số thông tin về Vốn điều lệ ngân hàng là gì ? Đặc điểm vốn điều lệ ngân hàng là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790