087.790.7790

Ưu đãi thuế là gì ? Các loại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ?

Ưu đãi thuế là một chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích các hoạt động kinh doanh, đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ưu đãi thuế có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển, các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường,…Vậy Ưu đãi thuế là gì ? Các loại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Thế nào là ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Thế nào là ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ?
Thế nào là ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn ưu tiên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư năm 2014, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các hình thức sau:

 • Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư.
 • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

Các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn ưu tiên theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

 • Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo.
 • Lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch, năng lượng tái tạo.
 • Lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sạch, năng lượng tái tạo.
 • Lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.
 • Lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
 • Lĩnh vực đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Lĩnh vực đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.
 • Doanh nghiệp không thuộc các trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

 • Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về địa bàn

 • Doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về quy mô vốn đầu tư

 • Doanh nghiệp có quy mô vốn đầu tư đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về thời gian thực hiện dự án đầu tư

 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư đáp ứng thời gian thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về sử dụng lao động

 • Doanh nghiệp sử dụng lao động đáp ứng điều kiện sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về thực hiện các nghĩa vụ thuế

 • Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định chi tiết tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

3. Các loại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Các loại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Các loại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các loại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được chia thành hai nhóm chính, bao gồm:

 • Ưu đãi về thuế suất
 • Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Ưu đãi về thuế suất

Theo Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi 2013), các ưu đãi về thuế suất thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

 • Thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Ưu đãi này được áp dụng đối với các dự án đầu tư mới, có quy mô vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên, được thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

 • Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Ưu đãi này được áp dụng đối với các dự án đầu tư mới, có quy mô vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên, được thực hiện tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 • Ưu đãi thuế suất 15% trong suốt thời gian hoạt động

Ưu đãi này được áp dụng đối với các dự án đầu tư mới, có quy mô vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên, được thực hiện tại các địa bàn thuộc vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Theo Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi 2013), các ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

 • Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo

Ưu đãi này được áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm tạo ra được giá trị gia tăng cao, sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch.

 • Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Ưu đãi này được áp dụng đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh quốc tế.

 • Miễn thuế 5 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo

Ưu đãi này được áp dụng đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất sản phẩm phần mềm, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin có hàm lượng tri thức cao.

 • Miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo

Ưu đãi này được áp dụng đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, pháp luật Việt Nam cũng quy định một số ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khác, chẳng hạn như:

 • Ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghệ cao
 • Ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế
 • Ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên

4. Thời gian tính áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian tính áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 18 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thời gian tính áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới:

 • Thời gian tính ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới được xác định theo thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 tháng trong kỳ tính thuế đầu tiên, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Thời gian tính áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng:

 • Thời gian tính ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng được xác định theo thời gian còn lại của thời gian được hưởng ưu đãi thuế của dự án đầu tư đang hoạt động.
 • Trường hợp thời gian còn lại của thời gian được hưởng ưu đãi thuế của dự án đầu tư đang hoạt động dưới 12 tháng trong kỳ tính thuế đầu tiên, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Thời gian tính áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tái đầu tư:

 • Thời gian tính ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tái đầu tư được xác định theo thời gian còn lại của thời gian được hưởng ưu đãi thuế của dự án đầu tư đang hoạt động.
 • Trường hợp thời gian còn lại của thời gian được hưởng ưu đãi thuế của dự án đầu tư đang hoạt động dưới 12 tháng trong kỳ tính thuế đầu tiên, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư tái đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Thời gian tính áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế:

 • Thời gian tính ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được xác định theo thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 tháng trong kỳ tính thuế đầu tiên, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Thời gian tính áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

 • Thời gian tính ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xác định theo thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 tháng trong kỳ tính thuế đầu tiên, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Trên đây là một số thông tin về Ưu đãi thuế là gì ? Các loại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng