0764704929

Tiêu chuẩn ưu đãi thuế tndn dự án đầu tư mở rộng như thế nào ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định đối với dự án đầu tư mới. Vậy tiêu chí để được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng như thế nào? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Điều kiện được ưu đãi đầu tư mở rộng là điều kiện gì ?

Tiêu chuẩn ưu đãi thuế tndn dự án đầu tư mở rộng như thế nào ?
Tiêu chuẩn ưu đãi thuế tndn dự án đầu tư mở rộng như thế nào ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện được ưu đãi đầu tư mở rộng bao gồm:

 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng).
 • Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản xuất sản phẩm điện tử, tin học, công nghệ thông tin, sản xuất sản phẩm năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, dự án đầu tư mở rộng còn phải đáp ứng các điều kiện khác về quy mô vốn đầu tư, công nghệ, giải quyết lao động, bảo vệ môi trường,… quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Cụ thể, các điều kiện khác về quy mô vốn đầu tư, công nghệ, giải quyết lao động, bảo vệ môi trường,… bao gồm:

 • Về quy mô vốn đầu tư: Dự án đầu tư mở rộng có tổng mức đầu tư tăng thêm tối thiểu 30% so với tổng mức đầu tư của dự án đầu tư đang hoạt động.
 • Về công nghệ: Dự án đầu tư mở rộng áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường.
 • Về giải quyết lao động: Dự án đầu tư mở rộng tạo việc làm mới cho ít nhất 30 lao động đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; ít nhất 20 lao động đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản xuất sản phẩm điện tử, tin học, công nghệ thông tin, sản xuất sản phẩm năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
 • Về bảo vệ môi trường: Dự án đầu tư mở rộng phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
 • Thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư mở rộng được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư mở rộng bao gồm:

 • Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư.
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có).

2. Các tiêu chí đáp ứng dự án ưu đãi đầu tư mở rộng là gì ?

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, các tiêu chí đáp ứng dự án ưu đãi đầu tư mở rộng bao gồm:

 

 • Tiêu chí về lĩnh vực hoạt động: Dự án đầu tư mở rộng thuộc các lĩnh vực được ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Tiêu chí về hình thức đầu tư: Dự án đầu tư mở rộng được thành lập theo các hình thức quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Tiêu chí về thời gian hoạt động: Dự án đầu tư mở rộng được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tiêu chí về thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ: Dự án đầu tư mở rộng thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
 • Tiêu chí về nộp thuế: Dự án đầu tư mở rộng đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Tiêu chí về nguyên giá tài sản cố định tăng thêm: Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi đầu tư mở rộng đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng trở lên đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, dự án đầu tư mở rộng còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về thuế.

Ví dụ:

 • Dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp A thuộc lĩnh vực công nghệ cao, có tổng vốn đầu tư mở rộng là 30 tỷ đồng, trong đó nguyên giá tài sản cố định tăng thêm là 25 tỷ đồng. Dự án này đáp ứng các tiêu chí về lĩnh vực hoạt động, hình thức đầu tư, thời gian hoạt động, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, nộp thuế và nguyên giá tài sản cố định tăng thêm. Do đó, dự án này được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp B thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, có tổng vốn đầu tư mở rộng là 15 tỷ đồng, trong đó nguyên giá tài sản cố định tăng thêm là 10 tỷ đồng. Dự án này đáp ứng các tiêu chí về lĩnh vực hoạt động, hình thức đầu tư, thời gian hoạt động, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế. Tuy nhiên, nguyên giá tài sản cố định tăng thêm của dự án này chưa đạt tối thiểu 20 tỷ đồng nên dự án này không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Trường hợp khác đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng

Trường hợp khác đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng được quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

“Dự án đầu tư mở rộng quy mô, công suất của dự án đầu tư đang hoạt động thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu đáp ứng các điều kiện sau đây thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với dự án đầu tư mới:

 1. a) Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm do đầu tư mở rộng đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng trở lên đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 2. b) Dự án đầu tư mở rộng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư.”

So với dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng có những điểm khác biệt sau:

 • Dự án đầu tư mở rộng phải có dự án đầu tư đang hoạt động trước đó.
 • Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm do đầu tư mở rộng phải đạt tối thiểu một mức nhất định, tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư.
 • Đối với trường hợp dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của phần dự án đầu tư mở rộng.”

Ví dụ:

 • Doanh nghiệp A có dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngày 1/1/2023, doanh nghiệp A quyết định đầu tư mở rộng dự án này với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, trong đó nguyên giá tài sản cố định tăng thêm là 25 tỷ đồng. Dự án mở rộng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Doanh nghiệp A sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với dự án đầu tư mới, bao gồm thời gian miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm 2023, là năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của phần dự án đầu tư mở rộng.

Trên đây là một số thông tin về Tiêu chuẩn ưu đãi thuế tndn dự án đầu tư mở rộng như thế nào ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929