0764704929

Ý nghĩa của tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là gì ?

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là một chỉ số tài chính quan trọng, thể hiện mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Vậy ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là gì ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là gì ?

Ý nghĩa của tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là gì ?
Ý nghĩa của tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là gì ?

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity) là một tỷ số tài chính đo lường mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Tỷ số này được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chia cho vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu:

ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

 • Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí, thuế và các khoản trích lập dự phòng.
 • Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc về chủ sở hữu sau khi đã trừ đi tất cả các khoản nợ.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao

Nếu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao, có nghĩa là doanh nghiệp đang sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu quả. Điều này có thể là do doanh nghiệp có lợi nhuận cao, chi phí thấp hoặc cả hai.

 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp

Nếu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp, có nghĩa là doanh nghiệp đang sử dụng vốn chủ sở hữu kém hiệu quả. Điều này có thể là do doanh nghiệp có lợi nhuận thấp, chi phí cao hoặc cả hai.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm:

 • Lợi nhuận

Lợi nhuận là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Nếu lợi nhuận của doanh nghiệp cao, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cũng sẽ cao.

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu càng cao, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu càng thấp. Điều này là do lợi nhuận được chia cho nhiều vốn chủ sở hữu hơn.

 • Chi phí

Chi phí càng thấp, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu càng cao. Điều này là do lợi nhuận được chia cho ít chi phí hơn.

 • Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Ví dụ, các doanh nghiệp có mục tiêu tăng trưởng nhanh thường sẽ sử dụng nhiều vốn vay hơn. Điều này có thể dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp hơn.

 • Cách cải thiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Doanh nghiệp có thể cải thiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bằng cách:

 • Tăng lợi nhuận

Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách:

  • Tăng doanh thu
  • Giảm chi phí
  • Tăng giá bán
 • Tăng vốn chủ sở hữu

Doanh nghiệp có thể tăng vốn chủ sở hữu bằng cách:

  • Vốn góp của chủ sở hữu
  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  • Trích lập các quỹ
 • Giảm chi phí

Doanh nghiệp có thể giảm chi phí bằng cách:

 • Tối ưu hóa quy trình sản xuất, kinh doanh
 • Tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ với giá cả hợp lý
 • Tăng cường quản lý chi phí

Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trước khi đưa ra quyết định cải thiện tỷ số này.

2. Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE) là một chỉ số tài chính quan trọng, thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu. Tỷ suất này được tính theo công thức sau:

ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

 • Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi đã trừ tất cả các chi phí, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Vốn chủ sở hữu là tổng giá trị của các khoản vốn do chủ sở hữu góp vào doanh nghiệp, bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có ý nghĩa như sau:

 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu càng cao thì khả năng sinh lời của doanh nghiệp càng lớn, cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và sử dụng vốn chủ sở hữu một cách hiệu quả.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu càng thấp thì khả năng sinh lời của doanh nghiệp càng thấp, cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động kém hiệu quả hoặc sử dụng vốn chủ sở hữu một cách kém hiệu quả.

Khung tham chiếu chung cho tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Theo khung tham chiếu chung, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được chia thành các mức sau:

 • Mức thấp (0 – 10%): Doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, sử dụng vốn chủ sở hữu một cách kém hiệu quả.
 • Mức trung bình (10 – 20%): Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, sử dụng vốn chủ sở hữu một cách hiệu quả.
 • Mức cao (20 – 30%): Doanh nghiệp hoạt động rất hiệu quả, sử dụng vốn chủ sở hữu một cách rất hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Khi sử dụng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ là một chỉ số tài chính, cần kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có đánh giá toàn diện về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có thể khác nhau giữa các ngành nghề kinh doanh khác nhau. Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề có tính rủi ro cao, cần có mức lợi nhuận sau thuế cao hơn so với doanh nghiệp thuộc các ngành nghề có tính rủi ro thấp.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có thể thay đổi theo thời gian. Doanh nghiệp có thể có mức lợi nhuận sau thuế cao trong một thời gian ngắn do các yếu tố thuận lợi, sau đó sẽ giảm dần mức lợi nhuận này khi hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

3. Cách tính tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là một chỉ tiêu tài chính quan trọng phản ánh mức độ hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Tỷ suất này được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được tính theo công thức sau:

ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

 • Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí, bao gồm thuế.
 • Vốn chủ sở hữu là tổng giá trị các khoản vốn góp của chủ sở hữu và các khoản lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tỷ suất này càng cao thì doanh nghiệp càng sử dụng hiệu quả vốn chủ sở hữu, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Ngược lại, tỷ suất này càng thấp thì doanh nghiệp càng sử dụng kém hiệu quả vốn chủ sở hữu, tạo ra ít lợi nhuận hơn.

Tầm quan trọng của tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là một chỉ tiêu quan trọng cần được quan tâm bởi các nhà đầu tư, chủ nợ, và các nhà quản lý doanh nghiệp.

 • Các nhà đầu tư sử dụng tỷ suất này để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tỷ suất này càng cao thì khả năng sinh lời của doanh nghiệp càng lớn.
 • Các chủ nợ sử dụng tỷ suất này để đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Tỷ suất này càng cao thì khả năng trả nợ của doanh nghiệp càng lớn.
 • Các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng tỷ suất này để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp sản xuất thường có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn doanh nghiệp thương mại.
 • Môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh ổn định sẽ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí, từ đó tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
 • Chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí, từ đó tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Cách quản lý tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Doanh nghiệp có thể quản lý tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bằng các cách sau:

 • Tăng doanh thu: Doanh nghiệp có thể tăng doanh thu bằng cách mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới,…
 • Giảm chi phí: Doanh nghiệp có thể giảm chi phí bằng cách cải thiện quy trình sản xuất, quản lý chi tiêu hiệu quả,…
 • Tăng vốn chủ sở hữu: Doanh nghiệp có thể tăng vốn chủ sở hữu bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, chia cổ tức thấp hơn,…

Trên đây là một số thông tin về Ý nghĩa của tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929