087.790.7790

Tiểu mục 7049 – Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành khác

Theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước, tiểu mục 7049 được sử dụng để hạch toán các khoản chi không thuộc các khoản chi cụ thể đã quy định tại các tiểu mục khác thuộc nhóm Mục 7000. Hãy cùng ACC tìm hiểu thêm về loại tiểu mục này nhé!

1. Tiểu mục 7049 là gì?

Tiểu mục 7049 là tiểu mục chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành khác thuộc Mục 7000 – Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành trong phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước.

Tiểu mục 7049 là gì
Tiểu mục 7049 là gì

2. Các khoản chi điển hình được hạch toán vào tiểu mục 7049

Một số khoản chi điển hình được hạch toán vào tiểu mục 7049 bao gồm:

 • Chi phí cho các hoạt động dịch vụ theo hợp đồng, ví dụ như: chi phí thuê dịch vụ tư vấn, chi phí thuê kho bãi, chi phí vận chuyển,…
 • Chi khen thưởng, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức không thuộc các khoản chi cụ thể đã quy định tại các tiểu mục khác, ví dụ như: tiền thưởng đột xuất, tiền phụ cấp tham gia hội nghị, hội thảo,…
 • Chi hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, ví dụ như: chi hỗ trợ cho hoạt động của hội phụ nữ, hội thanh niên,…
 • Chi mua sắm trang thiết bị, vật tư không thuộc các khoản chi cụ thể đã quy định tại các tiểu mục khác, ví dụ như: chi mua sắm đồ dùng văn phòng phẩm, chi mua sắm dụng cụ vệ sinh,…
 • Các khoản chi khác liên quan đến hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của ngành nhưng không thuộc các khoản chi cụ thể đã quy định tại các tiểu mục khác.

3. Sai sót, vi phạm thường gặp liên quan đến việc sử dụng Tiểu mục 7049

Dưới đây là một số sai sót, vi phạm thường gặp liên quan đến việc sử dụng Tiểu mục 7049 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành khác theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP:

Hạch toán sai mục lục:

 • Hạch toán các khoản chi không thuộc nghiệp vụ chuyên môn của ngành vào Tiểu mục 7049. Ví dụ: chi trả lương cho người lao động không thuộc biên chế, chi mua sắm vật tư thiết bị văn phòng phẩm, chi sửa chữa nhà cửa cơ quan,…
 • Hạch toán sai nội dung chi cụ thể trong Tiểu mục 7049. Ví dụ: hạch toán chi hội nghị tập huấn vào khoản chi công tác phí, hạch toán chi mua tài liệu vào khoản chi bồi dưỡng nghiệp vụ,…

Chứng từ thanh toán không đầy đủ, hợp lệ:

 • Hóa đơn, chứng từ thanh toán không ghi rõ nội dung chi cụ thể, không có chữ ký, đóng dấu của bên bán và bên mua.
 • Hóa đơn, chứng từ thanh toán đã bị tẩy xóa, sửa chữa.
 • Hóa đơn, chứng từ thanh toán không thể hiện được nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, dịch vụ.

Quy trình thanh toán không đúng quy định:

 • Thanh toán không có hợp đồng hoặc thanh toán vượt quá giá trị hợp đồng đã ký kết mà không có văn bản điều chỉnh hợp đồng.
 • Thanh toán cho các cá nhân không có đủ điều kiện theo quy định.
 • Thanh toán trước khi thực hiện dịch vụ, cung cấp hàng hóa.

Vi phạm các quy định khác về quản lý tài chính:

 • Sử dụng chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành vào các mục đích không đúng quy định.
 • Không lập hoặc lập sổ kế toán không đúng quy định.
 • Không lưu giữ đầy đủ, đúng thời hạn các chứng từ thanh toán.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790