087.790.7790

Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu là gì ?

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng của báo cáo tài chính, cung cấp các thông tin bổ sung, giải thích cho các thông tin đã được trình bày trong các bảng báo cáo tài chính khác. Thuyết minh báo cáo tài chính được lập và trình bày theo các tiêu chuẩn và nội dung quy định, nhằm giúp cho các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vậy Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu là gì ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?
Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính, dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp các thông tin giải thích, bổ sung cho các thông tin đã được trình bày trong báo cáo tài chính. Các thông tin này có thể bao gồm:

 • Các chính sách kế toán áp dụng
 • Các thay đổi trong chính sách kế toán
 • Các sự kiện trọng yếu
 • Các thông tin tài chính khác

Thuyết minh báo cáo tài chính có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và toàn diện cho người sử dụng báo cáo tài chính, giúp họ có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Các nội dung của thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các nội dung sau:

Chương I: Tóm tắt chính sách kế toán

Chương này trình bày tóm tắt các chính sách kế toán trọng yếu mà doanh nghiệp đã áp dụng để lập báo cáo tài chính. Các chính sách kế toán này có thể bao gồm:

 • Chính sách kế toán về giá gốc
 • Chính sách kế toán về chi phí khấu hao
 • Chính sách kế toán về dự phòng
 • Chính sách kế toán về tài sản cố định
 • Chính sách kế toán về tài sản lưu động
 • Chính sách kế toán về nợ phải trả
 • Chính sách kế toán về vốn chủ sở hữu
 • Chính sách kế toán về thu nhập
 • Chính sách kế toán về chi phí

Chương II: Giải thích và phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

Chương này giải thích và phân tích chi tiết các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các chỉ tiêu này.

Chương III: Các thông tin tài chính khác

Chương này trình bày các thông tin tài chính khác, bao gồm:

 • Các thông tin về các khoản mục tài chính đặc biệt
 • Các thông tin về các khoản mục tài chính chưa được trình bày trên báo cáo tài chính
 • Các thông tin về các sự kiện trọng yếu đã xảy ra sau ngày lập báo cáo tài chính

Các đối tượng sử dụng thuyết minh báo cáo tài chính

Các đối tượng sử dụng thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm:

 • Cổ đông, nhà đầu tư
 • Ngân hàng, các tổ chức tín dụng
 • Các nhà cung cấp
 • Cơ quan quản lý nhà nước

Căn cứ pháp lý

Tại Việt Nam, chế độ kế toán áp dụng cho thuyết minh báo cáo tài chính được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2. Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm các nội dung sau:

 1. Tổng quan về doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp
 • Tên viết tắt
 • Mã số thuế
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Điện thoại, fax, email
 • Hình thức pháp lý
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Ngày thành lập
 • Ngày bắt đầu hoạt động
 • Năm tài chính
 1. Chính sách kế toán áp dụng
 • Tiêu chuẩn kế toán được áp dụng
 • Chế độ kế toán áp dụng
 • Phương pháp kế toán áp dụng
 • Nguyên tắc kế toán áp dụng

III. Trình bày bổ sung về các khoản mục trên báo cáo tài chính

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu
 • Lợi nhuận
 1. Các thông tin khác
 • Thông tin về các bên liên quan
 • Thông tin về các rủi ro và bất chắc trọng yếu
 • Các thông tin khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.
 • Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Nội dung cụ thể của từng mục

 1. Tổng quan về doanh nghiệp

Mục này cung cấp các thông tin cơ bản về doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp, tên viết tắt
 • Mã số thuế
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Điện thoại, fax, email
 • Hình thức pháp lý
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Ngày thành lập
 • Ngày bắt đầu hoạt động
 • Năm tài chính
 1. Chính sách kế toán áp dụng

Mục này cung cấp thông tin về các tiêu chuẩn kế toán, chế độ kế toán, phương pháp kế toán, nguyên tắc kế toán áp dụng trong lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

III. Trình bày bổ sung về các khoản mục trên báo cáo tài chính

Mục này cung cấp thông tin chi tiết về từng khoản mục trên báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Tài sản: Trình bày chi tiết về từng loại tài sản, bao gồm giá trị, nguyên giá, giá trị hiện tại, phương pháp khấu hao, thời gian khấu hao, tình hình biến động trong kỳ.
 • Nợ phải trả: Trình bày chi tiết về từng loại nợ phải trả, bao gồm giá trị, nguyên giá, giá trị hiện tại, thời gian thanh toán, tình hình biến động trong kỳ.
 • Vốn chủ sở hữu: Trình bày chi tiết về từng loại vốn chủ sở hữu, bao gồm giá trị, nguồn hình thành, tình hình biến động trong kỳ.
 • Lợi nhuận: Trình bày chi tiết về từng khoản mục thu nhập, chi phí, lợi nhuận, tình hình biến động trong kỳ.
 1. Các thông tin khác

Mục này cung cấp các thông tin khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Thông tin về các bên liên quan: Trình bày chi tiết về các bên liên quan của doanh nghiệp, bao gồm tên, địa chỉ, mối quan hệ, giá trị giao dịch, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.
 • Thông tin về các rủi ro và bất chắc trọng yếu: Trình bày chi tiết về các rủi ro và bất chắc trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các thông tin khác: Trình bày các thông tin khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790