087.790.7790

Thông tin Chi cục thuế quận Long Biên – Hà Nội

Chi cục Thuế quận Long Biên có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Long Biên theo quy định của pháp luật. Vậy Thông tin Chi cục thuế quận Long Biên – Hà Nội là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Địa chỉ Chi cục thuế quận Long Biên

Thông tin Chi cục thuế quận Long Biên - Hà Nội
Thông tin Chi cục thuế quận Long Biên – Hà Nội

Chi cục Thuế quận Long Biên có trụ sở tại:

 • Địa chỉ: Số 22 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
 • Số điện thoại: 02436751111.
 • Số điện thoại đường dây nóng: 02436751111.

Chi cục Thuế quận Long Biên là cơ quan trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện pháp luật về thuế; quản lý thu thuế, phí, lệ phí, thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế quận Long Biên có thẩm quyền quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cư trú trên địa bàn quận Long Biên.

2. Số điện thoại Chi cục thuế quận Long Biên

Theo thông tin tôi tìm được, số điện thoại Chi cục thuế quận Long Biên là 02438757718. Bạn có thể liên hệ với Chi cục thuế quận Long Biên theo số điện thoại này để được hỗ trợ các vấn đề về thuế.

3. Cơ cấu tổ chức Chi cục Thuế quận Long Biên

Theo Quyết định số 323/QĐ-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận Long Biên, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận Long Biên bao gồm:

Lãnh đạo Chi cục Thuế

Chi cục Thuế quận Long Biên có Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế trên địa bàn.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Thuế

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Thuế quận Long Biên bao gồm:

 • Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ
 • Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế (Tuyên truyền – Hỗ trợ – Nghiệp vụ – Dự toán – Kê khai + Kế toán thuế – Tin học – Trước bạ và thu khác)
 • Đội Kiểm tra thuế (02 đội)
 • Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã (06 đội)

Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ

 • Nhiệm vụ:

Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, nhân sự, tài vụ, quản trị, ấn chỉ của Chi cục Thuế.

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp, thống kê, báo cáo của Chi cục Thuế.

 • Chức năng:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, nhân sự, tài vụ, quản trị, ấn chỉ của Chi cục Thuế.

Giúp Chi cục trưởng tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp, thống kê, báo cáo của Chi cục Thuế.

Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế

 • Nhiệm vụ:

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế.

Thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế.

Thực hiện công tác nghiệp vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn quản lý.

 • Chức năng:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế.

Giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế.

Giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác nghiệp vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn quản lý.

Đội Kiểm tra thuế

 • Nhiệm vụ:

Thực hiện công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch, chuyên đề, đột xuất.

Thực hiện công tác cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

 • Chức năng:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch, chuyên đề, đột xuất.

Giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã

 • Nhiệm vụ:

Quản lý thu ngân sách nhà nước đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế.

Thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế.

 • Chức năng:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế.

Giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế.

4. Quyền hạn và nhiệm vụ Chi cục Thuế quận Long Biên

 Theo Điều 19 Luật Quản lý thuế năm 2019, Chi cục Thuế quận Long Biên là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, phí, lệ phí, quản lý thu khác thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Long Biên.

Cụ thể, Chi cục Thuế quận Long Biên có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

Về quyền hạn:

 • Được cấp mã số thuế cho người nộp thuế, cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 33 Luật Quản lý thuế.
 • Lập, quản lý, sử dụng Sổ bộ thuế, hồ sơ thuế, tài khoản thuế của người nộp thuế.
 • Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ khai thuế, hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và các hồ sơ khác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Kiểm tra, thanh tra thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý nợ thuế, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, hoàn thuế, thu hồi tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, lập thông báo thuế, thông báo nộp thuế, thông báo về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế, quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.
 • In ấn, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ phục vụ việc quản lý thuế.
 • Công khai thông tin về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Thuế thành phố Hà Nội giao.

Về nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, phí, lệ phí, quản lý thu khác thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Long Biên.
 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, quản lý thu khác.
 • Hướng dẫn, giải thích về chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, quản lý thu khác cho người nộp thuế.
 • Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.
 • Giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, phí, lệ phí, quản lý thu khác theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, thanh tra thuế theo quy định của pháp luật.
 • Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý nợ thuế, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, hoàn thuế, thu hồi tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật.
 • In ấn, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ phục vụ việc quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
 • Công khai thông tin về thuế theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Thuế thành phố Hà Nội giao.

Để thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ trên, Chi cục Thuế quận Long Biên được tổ chức thành các bộ phận, phòng ban sau:

 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ;
 • Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân;
 • Phòng Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Phòng Quản lý thuế giá trị gia tăng;
 • Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế;
 • Phòng Quản lý hành chính;
 • Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế.

Chi cục Thuế quận Long Biên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn quận Long Biên, góp phần đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước.

Một số nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Thuế quận Long Biên bao gồm:

 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế:
 • Chi cục Thuế quận Long Biên tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tọa đàm,… để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế cho người nộp thuế trên địa bàn quận Long Biên.
 • Chi cục Thuế quận Long Biên cũng sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, như phát thanh, truyền hình, báo chí

Trên đây là một số thông tin về Thông tin Chi cục thuế quận Long Biên – Hà Nội . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng