0764704929

Thực hiện kế toán công nợ công ty xây dựng đúng cách

công nợ là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là công ty xây dựng. Công nợ bao gồm công nợ phải thu của khách hàng và công nợ phải trả cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ,…

1. kế toán công nợ công ty xây dựng

Thực hiện kế toán công nợ công ty xây dựng đúng cách
Thực hiện kế toán công nợ công ty xây dựng đúng cách

1.1 Kế toán công nợ công ty xây dựng là gì?

Kế toán công nợ công ty xây dựng là công việc ghi chép, theo dõi các khoản nợ phải trả và nợ phải thu của công ty xây dựng.

Các khoản nợ phải trả của công ty xây dựng bao gồm:

 • Nợ phải trả cho nhà cung cấp: Là các khoản nợ phát sinh từ việc mua nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị, dịch vụ,… từ nhà cung cấp.
 • Nợ phải trả cho người lao động: Là các khoản nợ phát sinh từ việc trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội,… cho người lao động.
 • Nợ phải trả cho ngân hàng: Là các khoản nợ phát sinh từ việc vay vốn ngân hàng.
 • Nợ phải trả khác: Là các khoản nợ phát sinh từ các hoạt động kinh doanh khác của công ty xây dựng.

Các khoản nợ phải thu của công ty xây dựng bao gồm:

 • Nợ phải thu khách hàng: Là các khoản nợ phát sinh từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Nợ phải thu nội bộ: Là các khoản nợ phát sinh từ các khoản tạm ứng, ứng trước,… giữa các bộ phận trong công ty.
 • Nợ phải thu khác: Là các khoản nợ phát sinh từ các hoạt động kinh doanh khác của công ty xây dựng.

Mục đích của kế toán công nợ công ty xây dựng:

 • Theo dõi tình hình công nợ của công ty xây dựng.
 • Kiểm soát các khoản nợ phải trả và nợ phải thu của công ty xây dựng.
 • Thống kê số liệu để lập báo cáo tài chính.

Nhiệm vụ của kế toán công nợ công ty xây dựng:

 • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ.
 • Theo dõi tình hình biến động của công nợ.
 • Lập báo cáo công nợ.
 • Thực hiện các nghiệp vụ thu hồi nợ, thanh toán nợ.

Các bước thực hiện kế toán công nợ công ty xây dựng:

Bước 1: Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ bao gồm:

 • Mua nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị, dịch vụ từ nhà cung cấp.
 • Trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội,… cho người lao động.
 • Vay vốn ngân hàng.
 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Tạm ứng, ứng trước,… giữa các bộ phận trong công ty.

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế trên, kế toán cần ghi nhận các thông tin vào sổ sách kế toán theo nguyên tắc:

 • Ghi nhận các khoản nợ phải trả ở bên có của các tài khoản nợ phải trả tương ứng.
 • Ghi nhận các khoản nợ phải thu ở bên có của tài khoản nợ phải thu tương ứng.

Bước 2: Theo dõi tình hình biến động của công nợ

Kế toán cần theo dõi tình hình biến động của công nợ theo các tiêu chí sau:

 • Theo thời gian: Theo dõi công nợ theo từng kỳ kế toán.
 • Theo đối tượng: Theo dõi công nợ theo từng đối tượng nợ.
 • Theo loại công nợ: Theo dõi công nợ theo từng loại công nợ.

Kế toán có thể sử dụng các phương pháp sau để theo dõi tình hình biến động của công nợ:

 • Sổ cái các tài khoản nợ phải trả, nợ phải thu.
 • Sổ theo dõi công nợ theo từng đối tượng.
 • Sổ theo dõi công nợ theo từng loại công nợ.

Bước 3: Lập báo cáo công nợ

Kế toán cần lập báo cáo công nợ theo định kỳ để cung cấp thông tin về tình hình công nợ của công ty xây dựng cho các đối tượng sử dụng.

Báo cáo công nợ thường bao gồm các nội dung sau:

 • Tổng số nợ phải trả.
 • Tổng số nợ phải thu.
 • Tình hình biến động của công nợ.

Bước 4: Thực hiện các nghiệp vụ thu hồi nợ, thanh toán nợ

Kế toán có trách nhiệm phối hợp với bộ phận thu ngân, bộ phận thanh toán, bộ phận kho, bộ phận bán hàng,… để thực hiện các nghiệp vụ thu hồi nợ, thanh toán nợ.

1.2. Các loại kế toán công nợ công ty xây dựng

Kế toán công nợ công ty xây dựng là một bộ phận của kế toán, chịu trách nhiệm ghi nhận, theo dõi, quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả của công ty xây dựng. Công ty xây dựng thường có các loại công nợ sau:

 • Công nợ phải thu từ khách hàng: Là các khoản tiền mà khách hàng còn phải thanh toán cho công ty xây dựng, bao gồm cả khoản tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ, tiền ứng trước của khách hàng,…
 • Công nợ phải trả cho người bán: Là các khoản tiền mà công ty xây dựng còn phải trả cho người bán, bao gồm cả khoản tiền mua hàng, tiền thuê nhà, tiền lương, bảo hiểm,…
 • Công nợ phải trả cho nhà thầu phụ: Là các khoản tiền mà công ty xây dựng còn phải trả cho nhà thầu phụ, bao gồm cả khoản tiền mua vật tư, tiền nhân công,…
 • Công nợ phải trả cho ngân hàng: Là các khoản tiền mà công ty xây dựng còn phải trả cho ngân hàng, bao gồm cả khoản tiền vay ngắn hạn, vay dài hạn,…
 • Công nợ phải trả khác: Là các khoản tiền mà công ty xây dựng còn phải trả cho các đối tượng khác, bao gồm cả khoản tiền thuế, phí,…

Công việc của kế toán công nợ công ty xây dựng bao gồm các nội dung chính sau:

Thu thập thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ: Thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ bao gồm:

 • Hóa đơn, chứng từ
 • Biên bản, hợp đồng
 • Sổ sách kế toán

Kiểm tra, phân tích thông tin: Kế toán viên kiểm tra, phân tích thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ để xác định tính hợp lý của thông tin, bao gồm các nội dung sau:

 • Tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ
 • Tính hợp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Tính hợp lý của giá trị các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ: Kế toán viên ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ vào sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi, quản lý các khoản công nợ: Kế toán viên theo dõi, quản lý các khoản công nợ để đảm bảo các khoản công nợ được thu hồi hoặc thanh toán đúng hạn.

Lập báo cáo về tình hình công nợ: Kế toán viên lập báo cáo về tình hình công nợ để cung cấp thông tin về các khoản công nợ cho các đối tượng có liên quan.

1.3. Vai trò của kế toán công nợ công ty xây dựng

Kế toán công nợ công ty xây dựng là bộ phận chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản công nợ của doanh nghiệp xây dựng, bao gồm:

 • Công nợ phải thu: Là các khoản tiền mà doanh nghiệp xây dựng sẽ thu được từ khách hàng, bao gồm tiền bán hàng, tiền ứng trước, tiền tạm ứng,…
 • Công nợ phải trả: Là các khoản tiền mà doanh nghiệp xây dựng phải trả cho các nhà cung cấp, bao gồm tiền mua vật tư, tiền lương, tiền thuế,…
 • Kế toán công nợ công ty xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin về công nợ, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng có thể:
 • Quản lý tốt dòng tiền: Kế toán công nợ giúp doanh nghiệp xây dựng nắm được tình hình công nợ, số tiền đã thu, số tiền còn phải thu, số tiền đã trả, số tiền còn phải trả,… để có thể quản lý tốt dòng tiền, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa tiền mặt.
 • Tiết kiệm chi phí: Kế toán công nợ giúp doanh nghiệp xây dựng kiểm soát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn, tránh bị phạt chậm thanh toán, tiết kiệm chi phí lãi vay, chi phí thuê ngoài,…
 • Kiểm soát rủi ro: Kế toán công nợ giúp doanh nghiệp xây dựng phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như:
 • Khách hàng không trả tiền;
 • Nhà cung cấp không giao hàng;
 • Bị nhà cung cấp gian lận,…

Công việc của kế toán công nợ công ty xây dựng

Công việc của kế toán công nợ công ty xây dựng bao gồm các công việc chính sau:

 • Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ có thể bao gồm:
 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ
 • Nhận tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ
 • Mua hàng, sử dụng dịch vụ
 • Thanh toán tiền mua hàng, sử dụng dịch vụ
 • Kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Kế toán công nợ cần kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo rằng các khoản công nợ được ghi chép đầy đủ, chính xác và trung thực.
 • Tổng hợp và báo cáo tình hình công nợ: Kế toán công nợ cần tổng hợp và báo cáo tình hình công nợ của doanh nghiệp xây dựng theo định kỳ.
 • Kỹ năng cần thiết của kế toán công nợ công ty xây dựng

Để trở thành một kế toán công nợ giỏi, cần có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn: Kế toán công nợ cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn về kế toán, tài chính,…
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán công nợ cần có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể trao đổi, làm việc với các đối tượng liên quan đến công nợ.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp: Kế toán công nợ cần có kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt để có thể đưa ra các quyết định thu hồi công nợ, quản lý công nợ hợp lý.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Kế toán công nợ cần có kỹ năng quản lý thời gian tốt để có thể hoàn thành tốt các công việc được giao.

1.4. Nhiệm vụ của kế toán công nợ công ty xây dựng

Kế toán công nợ công ty xây dựng là bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi, ghi chép các khoản công nợ phải thu, phải trả của công ty xây dựng. Kế toán công nợ công ty xây dựng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin về công nợ, từ đó giúp công ty xây dựng kiểm soát tốt các khoản công nợ và tránh các rủi ro phát sinh.

Cụ thể, nhiệm vụ của kế toán công nợ công ty xây dựng bao gồm:

 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ: Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến công nợ, kế toán công nợ cần hạch toán các nghiệp vụ đó vào sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Theo dõi số dư công nợ phải thu, phải trả: Kế toán công nợ cần theo dõi số dư công nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng, theo từng khoản mục công nợ, theo từng kỳ hạn thanh toán, v.v.
 • Đôn đốc khách hàng thanh toán, nhà cung cấp thanh toán: Kế toán công nợ cần đôn đốc khách hàng thanh toán các khoản công nợ phải thu, nhà cung cấp thanh toán các khoản công nợ phải trả đúng hạn.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả: Kế toán công nợ cần lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả theo định kỳ để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý.
 • Kết chuyển công nợ phải thu, phải trả: Kế toán công nợ cần kết chuyển công nợ phải thu, phải trả vào cuối kỳ kế toán.
 • Kết thúc công nợ phải thu, phải trả: Kế toán công nợ cần thực hiện các thủ tục cần thiết để kết thúc công nợ phải thu, phải trả, chẳng hạn như xử lý các khoản công nợ khó đòi, v.v.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kế toán công nợ công ty xây dựng cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghiệp vụ tốt và tinh thần trách nhiệm cao.

Dưới đây là một số công việc cụ thể của kế toán công nợ công ty xây dựng:

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ:

 • Hạch toán các khoản công nợ phải thu phát sinh từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ xây dựng.
 • Hạch toán các khoản công nợ phải trả phát sinh từ hoạt động mua hàng, cung cấp dịch vụ, thuê tài sản,…
 • Hạch toán các khoản công nợ phải thu, phải trả phát sinh từ hoạt động đầu tư, tài chính.

Theo dõi số dư công nợ phải thu, phải trả:

 • Theo dõi số dư công nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp, người lao động,…
 • Theo dõi số dư công nợ phải thu, phải trả theo từng khoản mục công nợ, chẳng hạn như công nợ bán hàng, công nợ mua hàng, công nợ phải trả khác,…
 • Theo dõi số dư công nợ phải thu, phải trả theo từng kỳ hạn thanh toán, chẳng hạn như công nợ ngắn hạn, công nợ dài hạn,…

Đôn đốc khách hàng thanh toán, nhà cung cấp thanh toán:

 • Gửi thông báo thanh toán cho khách hàng, nhà cung cấp khi đến hạn thanh toán.
 • Gọi điện, gửi thư nhắc nhở khách hàng, nhà cung cấp thanh toán khi đến hạn thanh toán.
 • Thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi công nợ khó đòi, chẳng hạn như gửi đơn khởi kiện ra tòa,…

Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả:

 • Lập báo cáo công nợ phải thu theo định kỳ, chẳng hạn như hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Lập báo cáo công nợ phải trả theo định kỳ, chẳng hạn như hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Kết chuyển công nợ phải thu, phải trả:

 • Kết chuyển công nợ phải thu, phải trả vào cuối kỳ kế toán.

Kết thúc công nợ phải thu, phải trả:

 • Xử lý các khoản công nợ khó đòi, chẳng hạn như trích lập dự phòng phải thu khó đòi,…

2. Công việc cần làm của kế toán công nợ công ty xây dựng

Công việc cần làm của kế toán công nợ công ty xây dựng bao gồm các công việc sau:

 • Thu thập, kiểm tra và nhập liệu chứng từ: Kế toán công nợ cần thu thập, kiểm tra và nhập liệu các chứng từ liên quan đến công nợ, chẳng hạn như hóa đơn bán hàng, phiếu thu tiền,…
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp: Kế toán công nợ cần theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp, bao gồm cả thời gian thanh toán, số tiền thanh toán,…
 • Đôn đốc thu hồi nợ, thanh toán nợ: Kế toán công nợ cần đôn đốc khách hàng thanh toán nợ đúng hạn, tránh tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Đồng thời, kế toán công nợ cũng cần theo dõi tình hình thanh toán của doanh nghiệp cho nhà cung cấp, đối tác.
 • Cập nhật số dư công nợ trên sổ sách kế toán: Kế toán công nợ cần cập nhật số dư công nợ trên sổ sách kế toán, bao gồm cả sổ cái, sổ chi tiết,…
 • Lập báo cáo về tình hình công nợ: Kế toán công nợ cần lập báo cáo về tình hình công nợ, bao gồm cả báo cáo tình hình công nợ phải thu theo kỳ, báo cáo công nợ phải thu theo khách hàng,…

Ngoài ra, kế toán công nợ công ty xây dựng cũng có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác như:

 • Tham gia kiểm kê hàng tồn kho.
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kế toán công nợ công ty xây dựng cần có những kỹ năng và kiến thức sau:

 • Kỹ năng kế toán: Kế toán công nợ cần có kiến thức và kỹ năng về kế toán, đặc biệt là kế toán tài chính và kế toán quản trị.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán công nợ cần thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán công nợ cần có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể trao đổi thông tin với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng xử lý tình huống: Kế toán công nợ cần có khả năng xử lý tình huống linh hoạt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
 • Kế toán công nợ công ty xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Do đó, việc đảm bảo chất lượng công việc của kế toán công nợ là rất cần thiết.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện công việc của kế toán công nợ công ty xây dựng:

 • Kế toán công nợ cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn,… để thực hiện công việc một cách chính xác và đúng quy định.
 • Kế toán công nợ cần thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường, giá cả,… để có thể đưa ra các quyết định phù hợp trong việc quản lý công nợ.
 • Kế toán công nợ cần có kỹ năng phân tích, đánh giá để có thể phát hiện sớm các rủi ro về công nợ và có biện pháp xử lý kịp thời.

Trên đây là một số thông tin về Thực hiện kế toán công nợ công ty xây dựng đúng cách .Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929