087.790.7790

Thực hiện chuẩn mực kế toán số 25: báo cáo tài chính hợp nhất

Mục đích của Chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với khoản đầu tư vào công ty con, nhằm đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, minh bạch, trung thực và có thể so sánh được của thông tin tài chính của các doanh nghiệp có khoản đầu tư vào công ty con.

Chuẩn mực kế toán số 25

1. Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

1.1. Chuẩn mực kế toán số 25 là gì ?

Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. Chuẩn mực này áp dụng để:

 • Lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ;
 • Kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

1.2. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với khoản đầu tư vào công ty con theo quy

 • Định nghĩa và phân loại công ty con;
 • Xác định và đo lường khoản đầu tư vào công ty con;
 • Kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ;
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo chuẩn mực này, công ty con là một doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ). Kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.

Khoản đầu tư vào công ty con được ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ theo giá gốc, trừ trường hợp khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý.

Khoản đầu tư vào công ty con được trình bày trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ theo giá gốc, trừ trường hợp khoản đầu tư được trình bày theo giá trị hợp lý.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở tập hợp toàn bộ tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và các khoản mục khác của công ty mẹ và các công ty con.

Chuẩn mực kế toán số 25 là một trong những chuẩn mực kế toán quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có khoản đầu tư vào công ty con.

2. Hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính: hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

2.1. Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán số 25

Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán số 25 là quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với khoản đầu tư vào công ty con, nhằm đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, minh bạch, trung thực và có thể so sánh được của thông tin tài chính của các doanh nghiệp có khoản đầu tư vào công ty con.

Cụ thể, chuẩn mực này có ý nghĩa như sau:

 • Tạo ra sự thống nhất về cách ghi nhận, phân bổ và trình bày khoản đầu tư vào công ty con. Điều này giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính, bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan quản lý nhà nước, có thể hiểu và đánh giá được tình hình tài chính của các doanh nghiệp có khoản đầu tư vào công ty con một cách chính xác và khách quan.
 • Giúp doanh nghiệp đảm bảo tính trung thực, khách quan của thông tin tài chính. Chuẩn mực kế toán số 25 quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán cụ thể đối với khoản đầu tư vào công ty con, giúp doanh nghiệp tránh được những sai sót, gian lận trong việc ghi nhận, phân bổ và trình bày thông tin tài chính về khoản đầu tư này.
 • Tạo điều kiện cho thị trường tài chính phát triển. Chuẩn mực kế toán số 25 giúp đảm bảo tính minh bạch của thông tin tài chính về khoản đầu tư vào công ty con, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, chủ nợ đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định đầu tư, tín dụng hợp lý.

2.2. Phạm vi áp dụng chuẩn mực kế toán số 25

Phạm vi áp dụng chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con được quy định tại Điều 2 của chuẩn mực này như sau:

Chuẩn mực này áp dụng cho:

 • Lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ
 • Kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

Chuẩn mực này không áp dụng cho:

 • Khoản đầu tư vào công ty con không có quyền kiểm soát
 • Khoản đầu tư vào công ty con có quyền kiểm soát nhưng không có quyền biểu quyết
 • Khoản đầu tư vào công ty con có quyền biểu quyết nhưng không có quyền kiểm soát
 • Khoản đầu tư vào công ty con có quyền kiểm soát và quyền biểu quyết nhưng không có quyền kiểm soát chi phối

2.3. Các thuật ngữ trong chuẩn mực kế toán số 25

Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con sử dụng một số thuật ngữ quan trọng sau:

 • Khoản đầu tư vào công ty con là khoản đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp vào vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty con), mà công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của công ty con nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của công ty con đó.
 • Quyền kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của một doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó. Quyền kiểm soát được thể hiện thông qua một trong các trường hợp sau:
 • Sở hữu trên 50% vốn góp của công ty con;
  Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên hội đồng quản trị hoặc cơ quan tương đương của công ty con
 • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định các chính sách tài chính và hoạt động của công ty con
 • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp có ảnh hưởng đáng kể đến việc bổ nhiệm hoặc bãi miễn các chức vụ quản lý chủ chốt của công ty con
 • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp có ảnh hưởng đáng kể đến việc quyết định các chính sách tài chính và hoạt động của công ty con.
 • Công ty mẹ là doanh nghiệp có một hoặc nhiều công ty con.
 • Công ty con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ).
 • Khoản đầu tư vào công ty con theo giá gốc là khoản đầu tư vào công ty con được ghi nhận theo giá trị thực tế của khoản đầu tư tại thời điểm mua.
 • Khoản đầu tư vào công ty con theo giá trị hợp lý là khoản đầu tư vào công ty con được ghi nhận theo giá trị hợp lý của khoản đầu tư tại ngày lập báo cáo tài chính.
 • Lợi thế thương mại là khoản chênh lệch giữa giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con tại ngày mua và giá trị ghi sổ của khoản đầu tư đó.
 • Lợi nhuận của công ty con là phần lợi nhuận của công ty con được phân bổ cho công ty mẹ.
 • Lỗ của công ty con là phần lỗ của công ty con được phân bổ cho công ty mẹ.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được lập trên cơ sở tập hợp toàn bộ tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và các khoản mục khác của công ty mẹ và các công ty con.
 • Báo cáo tài chính riêng là báo cáo tài chính của một doanh nghiệp lập trên cơ sở tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và các khoản mục khác của doanh nghiệp đó.

Trên đây là các thông tin về  Chuẩn mực kế toán số 25 mà ACC cung cấp tới quý bạn đọc Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần hỗ trợ về vấn đề trên vui lòng liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC của chúng tôi. Công ty Kế toán Kiểm toán ACC luôn cam kết sẽ đưa ra nhưng hỗ trợ tư vấn về pháp lý nhanh chóng và có hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng