087.790.7790

Khung thời gian tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

Khung thời gian tính khấu hao tài sản cố định được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chính vì vậy, ACC sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về quy định, khái niệm và cách tính khung thời gian khấu hao tài sản cố định nhé

Khung thời gian tính khấu hao tài sản cố định mới nhất
Khung thời gian tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

1. Trích khấu hao tài sản cố định là gì?

Theo Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định tài sản cố định (TSCĐ) gồm 02 loai: tài sản cố định hữu hình và vô hình, trong đó:

Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…

Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…

Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Có thể hiểu trích khấu hao TSCĐ là việc phân bổ có hệ thống giá trị hao mòn khi sử dụng tài sản cố định trong quá trình sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định: là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao để thu hồi vốn đầu tư tài sản cố định.

2. Thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

Căn cứ theo Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 45 quy định khung thời gian trích khấu hao TSCĐ như sau:

Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:

Nhóm Tên nhóm tài sản cố định
Thời gian khấu hao
1 Đất đai Không khấu hao
2 Cây lâu năm 20 – 50 năm
3 Công trình xây dựng 20 – 50 năm
4 Máy móc, thiết bị 5 – 20 năm
5 Phương tiện vận tải 5 – 10 năm
6 Công cụ, dụng cụ 2 – 5 năm
7 Súc vật 2 – 5 năm
8 Cây, con giống 2 – 5 năm
9 Tài sản cố định vô hình 5 – 20 năm
10 Đất đai, nhà cửa, công trình giao thông 50 – 100 năm

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ = Giá trị hợp lý của TSCĐ/Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường) x Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.

3. Nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định là gì?

Nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định được quy định tại Điều 12 Thông tư 23/2023/TT-BTC như sau:

– Việc tính hao mòn tài sản cố định thực hiện mỗi năm 01 lần vào tháng 12, trước khi khoá sổ kế toán.

– Tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Thông tư này thực hiện tính hao mòn và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

– Đối với tài sản cố định mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận từ cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khác theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong năm thì việc tính hao mòn trong năm đó được thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản.

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định như sau:

– Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư này thực hiện theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.

– Đối với tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Thông tư này thì việc trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện từ ngày tài sản cố định được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và dừng trích khấu hao tài sản cố định từ sau ngày kết thúc việc sử dụng tài sản cố định vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

– Chi phí khấu hao tài sản cố định phải được phân bổ cho từng hoạt động sự nghiệp, từng hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để hạch toán chi phí của từng hoạt động tương ứng.

4. Câu hỏi thường gặp về Khung thời gian tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

 Khái niệm về khấu hao?

Khấu hao là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống các giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng nhất định. Khấu hao tài sản cố định sẽ được doanh nghiệp tính dựa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian sử dụng tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định có liên quan đến việc hao mòn tài sản, tức là sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ.

Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình mua theo hình thức trao đổi như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC, xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình mua theo hình thức trao đổi như sau:

Nguyên giá TSCĐ vô hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình không tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính.

Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự là giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng