Hướng dẫn tài khoản 911- xác định kết quả kinh doanh

Trong nền kinh tế hiện đại, việc quản lý tài chính và kế toán đối với doanh nghiệp là một phần quan trọng để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và bền vững. Một phần không thể thiếu của quá trình này là tài khoản 911, được quy định theo khoản 1 Điều 68 Thông tư 133/2016/TT-BTC. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 911 và cách nó phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Tài khoản 911 và vai trò quan trọng

Tài khoản 911 là một công cụ quan trọng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm các khía cạnh sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đây là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán. Trong đó, trị giá vốn hàng bán bao gồm sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ, giá thành sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

1.2 Kết quả hoạt động tài chính

Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.

1.3 Kết quả hoạt động khác

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác, bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Phản ánh đầy đủ và chính xác

Tài khoản 911 phải phản ánh đầy đủ và chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Điều này đòi hỏi việc hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động. Trong từng loại hoạt động kinh doanh, cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, và từng loại dịch vụ.

Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần. Điều này đảm bảo rằng tài khoản 911 thể hiện một cái nhìn chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 được quy định theo khoản 2 của Thông tư 133/2016/TT-BTC:

3.1 Bên Nợ:

  • Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán.
  • Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.
  • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
  • Kết chuyển lãi.

3.2 Bên Có:

  • Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ.
  • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản kết chuyển giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ, nhấn mạnh tính chính xác của thông tin phản ánh kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán.

4. Chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam

Quá trình chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam là một phần quan trọng của quy trình kế toán doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi tuân thủ theo quy định của Điều 7 và Điều 78 Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Doanh nghiệp sử dụng đồng tiền khác với Đồng Việt Nam trong kế toán thì Báo cáo tài chính phải được trình bày bằng Đồng Việt Nam để công bố ra công chúng và nộp cho các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính, thì Báo cáo tài chính cần được kiểm toán.

Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam, doanh nghiệp cần trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam. Điều này đảm bảo rằng thông tin trong Báo cáo tài chính là đáng tin cậy và phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp.

5. Kết luận

Trong quá trình quản lý tài chính và kế toán doanh nghiệp, tài khoản 911 đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện đúng và chính xác nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 911 giúp doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính.

Ngoài ra, việc chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam là một bước quan trọng để đảm bảo rằng thông tin được công bố và nộp cho cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam là đáng tin cậy. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000