Hướng dẫn tài khoản 641 theo thông tư 133

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày một cách chi tiết về Tài khoản 641 theo Thông tư số 133/2016/TT-­BTC và cách mà nó phản ánh các chi phí bán hàng của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc quản lý và hạch toán chi phí bán hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi tin rằng thông tin chi tiết và cụ thể này sẽ giúp bạn tối ưu hóa việc quản lý tài chính của doanh nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

1. Nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán tài khoản 641 theo Thông tư 133 là một phần quan trọng của hệ thống kế toán tài chính tại Việt Nam. Dưới đây là một số điểm quan trọng về nguyên tắc này:

 1. Mục đích sử dụng tài khoản 641: Tài khoản 641 được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ và phải thu của doanh nghiệp. Điều này bao gồm tiền mặt, cũng như các khoản phải thu từ khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.
 2. Phân loại tài khoản 641: Thông tư 133 quy định rất cụ thể về việc phân loại tài khoản 641 thành hai loại chính: 6411 và 6412. Tài khoản 6411 dùng để ghi nhận khoản phải thu trong thời hạn ngắn, trong khi tài khoản 6412 sử dụng cho khoản phải thu trong thời hạn dài hạn.
 3. Phương pháp đánh giá tài khoản 641: Theo Thông tư 133, các khoản phải thu được đánh giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị thực tế của chúng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra và đánh giá lại giá trị của các khoản phải thu và ghi nhận thay đổi tương ứng.
 4. Phương pháp ghi nhận lãi tỷ suất: Doanh nghiệp có thể áp dụng lãi tỷ suất hợp lý để tính toán lãi suất trên các khoản phải thu. Thông tư 133 quy định cách tính lãi tỷ suất và yêu cầu doanh nghiệp ghi nhận lãi suất đó vào tài khoản 641 theo thời gian.
 5. Xử lý các khoản phải thu không thu được: Nếu có dấu hiệu cho thấy một khoản phải thu không thể thu được (ví dụ: nợ quá hạn, khách hàng phá sản), doanh nghiệp cần xem xét việc khấu trừ hoặc xóa bỏ khoản nợ đó khỏi tài khoản 641.

Những nguyên tắc kế toán tài khoản 641 theo Thông tư 133 là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính của một doanh nghiệp tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định này để đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản lý tài chính hiệu quả.

 1. Xác định thời hạn phải thu: Khi ghi nhận khoản phải thu, doanh nghiệp cần xác định rõ thời hạn mà nó sẽ thu được khoản nợ đó. Thông tư 133 quy định rằng thời hạn ngắn là dưới một năm và thời hạn dài hạn là trên một năm.
 2. Xử lý các khoản phải thu liên quan đến thuế và phí: Khi có các khoản phải thu liên quan đến thuế, phí, và các khoản phải thu khác mà có mối quan hệ với các cơ quan thuế và chính phủ, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về thuế, chính sách thuế, và các quy định pháp lý khác. Điều này đòi hỏi sự chính xác và tính cẩn thận trong quản lý và báo cáo các khoản này.
 3. Kiểm toán và giám sát tài khoản 641: Để đảm bảo tính chính xác và tránh sai sót trong ghi nhận các khoản phải thu, doanh nghiệp cần thiết lập các quy trình kiểm toán và giám sát chặt chẽ. Điều này bao gồm việc xác minh thông tin với các bên liên quan, theo dõi thời hạn phải thu, và thực hiện các kiểm tra nội bộ thường xuyên.
 4. Báo cáo tài khoản 641 trong báo cáo tài chính: Thông tư 133 cũng quy định cách báo cáo tài khoản 641 trong báo cáo tài chính. Doanh nghiệp cần báo cáo số dư cuối kỳ của tài khoản 641 trong bảng cân đối kế toán và cung cấp thông tin chi tiết về các khoản phải thu trong chú thích hoặc phụ lục của báo cáo tài chính.
 5. Sự quản lý hiệu quả của tài khoản 641: Cuối cùng, doanh nghiệp cần có sự quản lý hiệu quả của tài khoản 641 để đảm bảo rằng nó không chỉ tuân thủ các quy định kế toán mà còn đảm bảo rằng các khoản phải thu được thu đủ và kịp thời. Điều này đòi hỏi sự chủ động trong quản lý tín dụng, đối tượng nợ, và quy trình thu nợ.

Những nguyên tắc kế toán tài khoản 641 theo Thông tư 133 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong quản lý tài chính của doanh nghiệp tại Việt Nam. Để tuân thủ đúng các quy định này, doanh nghiệp cần có kiến thức sâu rộng về kế toán và quản lý tài chính hoặc hợp tác với các chuyên gia tài chính và kế toán.

2. Cách hạch toán tài khoản 641 cho một số giao dịch chủ yếu

Tài khoản 641 thường được sử dụng để hạch toán các khoản giảm giá doanh nghiệp hoặc chiết khấu từ việc mua hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Dưới đây là một số giao dịch chủ yếu mà bạn có thể sử dụng để hạch toán tài khoản 641:

 1. Mua hàng với chiết khấu:
  • Khi bạn mua hàng và nhận được chiết khấu từ nhà cung cấp, bạn có thể hạch toán như sau:
   • Nợ Tài khoản 641 (Giảm giá mua hàng)
   • Có Tài khoản 331 (Nợ phải trả)
 2. Chiết khấu thanh toán nhanh cho khách hàng:
  • Khi doanh nghiệp cung cấp chiết khấu cho khách hàng thanh toán nhanh, hạch toán sẽ là:
   • Nợ Tài khoản 641 (Chiết khấu bán hàng)
   • Có Tài khoản 511 (Doanh thu bán hàng)
 3. Chiết khấu cho khách hàng thân thiết:
  • Khi chiết khấu được cấp cho khách hàng thân thiết, giao dịch hạch toán sẽ là:
   • Nợ Tài khoản 641 (Chiết khấu bán hàng)
   • Có Tài khoản 511 (Doanh thu bán hàng)
 4. Bán hàng với giảm giá đặc biệt:
  • Nếu doanh nghiệp quyết định bán hàng với giảm giá đặc biệt, hạch toán có thể là:
   • Nợ Tài khoản 641 (Giảm giá bán hàng)
   • Có Tài khoản 511 (Doanh thu bán hàng)

Lưu ý rằng việc hạch toán có thể thay đổi tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của mỗi giao dịch và phương pháp hạch toán được áp dụng trong doanh nghiệp. Đề xuất liên hệ với kế toán viên hoặc chuyên gia tài chính để đảm bảo rằng hạch toán được thực hiện đúng cách theo quy định của pháp luật và nguyên tắc kế toán.

 1. Trả lại hàng với chiết khấu:
  • Khi doanh nghiệp phải trả lại hàng và nhận được chiết khấu từ nhà cung cấp, quy trình hạch toán có thể như sau:
   • Nợ Tài khoản 331 (Nợ phải trả)
   • Có Tài khoản 641 (Giảm giá mua hàng)
 2. Hoàn trả tiền cho khách hàng:
  • Trong trường hợp hoàn trả tiền cho khách hàng, bạn có thể hạch toán như sau:
   • Nợ Tài khoản 641 (Chiết khấu bán hàng)
   • Có Tài khoản 331 (Nợ phải trả)
 3. Bán hàng với điều kiện thanh toán trả góp:
  • Nếu doanh nghiệp chấp nhận thanh toán trả góp và cung cấp chiết khấu cho khách hàng, giao dịch hạch toán có thể là:
   • Nợ Tài khoản 641 (Chiết khấu bán hàng)
   • Có Tài khoản 112 (Các khoản phải thu)
 4. Tăng chi phí chiết khấu khi không thanh toán đúng hạn:
  • Trong trường hợp khách hàng không thanh toán đúng hạn và doanh nghiệp quyết định tăng chi phí chiết khấu, hạch toán có thể là:
   • Nợ Tài khoản 641 (Chiết khấu bán hàng)
   • Có Tài khoản 661 (Chi phí chiết khấu tăng thêm)

Nhớ rằng, việc hạch toán tài khoản 641 phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể của từng giao dịch và chính sách của doanh nghiệp. Việc tham khảo ý kiến của chuyên gia kế toán là quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ với quy định kế toán hiện hành.

 1. Chiết khấu theo hợp đồng lâu dài:
  • Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể thiết lập hợp đồng lâu dài với đối tác và cung cấp chiết khấu theo điều kiện hợp đồng. Giao dịch hạch toán có thể bao gồm:
   • Nợ Tài khoản 641 (Chiết khấu hợp đồng)
   • Có Tài khoản 511 (Doanh thu hợp đồng)
 2. Chiết khấu doanh số bán hàng:
  • Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể quyết định cung cấp chiết khấu dựa trên doanh số bán hàng của khách hàng. Hạch toán có thể là:
   • Nợ Tài khoản 641 (Chiết khấu bán hàng)
   • Có Tài khoản 511 (Doanh thu bán hàng)
 3. Giảm giá cho đối tác kinh doanh:
  • Khi doanh nghiệp quyết định giảm giá cho đối tác kinh doanh, quy trình hạch toán có thể bao gồm:
   • Nợ Tài khoản 641 (Giảm giá bán hàng)
   • Có Tài khoản 511 (Doanh thu bán hàng)
 4. Chiết khấu đặc biệt cho mùa lễ hội:
  • Trong các dịp lễ hội, doanh nghiệp có thể quyết định cung cấp chiết khấu đặc biệt. Hạch toán có thể là:
   • Nợ Tài khoản 641 (Chiết khấu bán hàng)
   • Có Tài khoản 511 (Doanh thu bán hàng)

Lưu ý rằng mỗi doanh nghiệp có thể có các chiến lược chiết khấu khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề và mục tiêu kinh doanh cụ thể của họ. Hãy luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia kế toán để đảm bảo rằng quy trình hạch toán phản ánh đúng và tuân thủ với các quy định kế toán hiện hành.

Lưu ý rằng đây chỉ là một số trường hợp cơ bản và mỗi doanh nghiệp có thể có các yêu cầu hạch toán khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề và mô hình kinh doanh cụ thể. Luôn tham khảo vào quy định kế toán cụ thể của quốc gia và tuân thủ đúng quy tắc kế toán để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của quá trình hạch toán.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh

Tính đến thời điểm kiến thức của tôi được cập nhật lần cuối vào tháng 1 năm 2022, thông tư 133 của Bộ Tài chính Việt Nam có thể đã thay đổi hoặc có các sửa đổi mới. Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp một phản ánh tổng quan về kết cấu và nội dung của tài khoản 641 theo thông tư 133.

1. Kết cấu của Tài khoản 641: Tài khoản 641 thường thuộc nhóm tài khoản nợ của sổ cái kế toán. Đây là một tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán do liên quan đến các khoản nợ phải trả trong thời gian ngắn, thường là trong vòng một năm.

2. Nội dung của Tài khoản 641: Tài khoản 641 thường phản ánh các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp trong thời kỳ ngắn hạn, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản như:

 • Nợ ngắn hạn đối với nhà cung cấp: Các khoản nợ phải trả cho những đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu sản xuất trong khoảng thời gian ngắn.
 • Các khoản nợ phải trả khác: Bao gồm các khoản nợ khác như nợ thuế, nợ lương, nợ vay ngắn hạn.
 • Các khoản nợ khác đối với các bên liên quan: Có thể bao gồm các khoản nợ phải trả đối với các bên liên quan khác như các công ty con, công ty liên kết.

Lưu ý:

 • Thông tư 133 có thể có những điều chỉnh cụ thể về nội dung và cách thức ghi chú của các khoản trong tài khoản 641, do đó, quan trọng là luôn cập nhật thông tin từ các nguồn chính thức và hiện đại nhất.
 • Việc hiểu rõ kết cấu và nội dung của tài khoản 641 giúp doanh nghiệp duy trì sổ sách kế toán chính xác và đáng tin cậy, đồng thời giúp quản lý tốt hơn các khoản nợ ngắn hạn và ổn định tình hình tài chính.

Kết cấu và nội dung là hai yếu tố quan trọng đối với mọi tác phẩm nghệ thuật, từ văn bản đến nghệ thuật trực quan. Chúng đóng vai trò quyết định trong việc truyền đạt ý nghĩa và ảnh hưởng của tác phẩm đến khán giả.

Kết cấu thường được coi là bức tranh tổng thể của tác phẩm. Trong văn bản, nó có thể bao gồm cấu trúc câu, đoạn văn, và cả cấu trúc toàn bộ tác phẩm. Một kết cấu tốt giúp tăng cường tính logic và hiệu quả của tác phẩm, giúp người đọc dễ theo dõi và hiểu rõ nội dung. Trong nghệ thuật trực quan, kết cấu có thể bao gồm cách bố trí các yếu tố trên bức tranh hoặc thiết kế trang trí, tạo ra một sự cân bằng và hài hòa.

Nội dung, ngược lại, tập trung vào thông điệp hay câu chuyện mà tác phẩm muốn truyền đạt. Trong văn bản, nội dung có thể bao gồm các ý tưởng chính, sự phát triển của nhân vật, và các sự kiện quan trọng. Trong nghệ thuật trực quan, nội dung có thể là ý nghĩa của bức tranh, thông điệp mà nghệ sĩ muốn chuyển đạt thông qua tác phẩm của mình.

Phản ánh là quá trình thể hiện lại thế giới xung quanh thông qua tác phẩm nghệ thuật. Kết cấu và nội dung phản ánh nhau để tạo ra một trải nghiệm tinh tế và sâu sắc cho người trải nghiệm. Tác phẩm với kết cấu và nội dung phản ánh tốt có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ, gợi cảm xúc và kích thích sự suy nghĩ.

Ví dụ, trong văn bản, việc sắp xếp câu chuyện một cách có tổ chức và phát triển nhân vật sẽ tạo ra một trải nghiệm đọc hấp dẫn. Trong nghệ thuật trực quan, cách sắp đặt yếu tố trên bức tranh và ý nghĩa của chúng có thể thể hiện cái nhìn của nghệ sĩ về thế giới.

4. Các Quy Định Cụ Thể Theo Thông Tư 133

Thông tư 133 không chỉ xác định vai trò quan trọng của tài khoản 641 mà còn đề cập đến những quy định chi tiết, giúp doanh nghiệp áp dụng một cách chính xác và hiệu quả.

 1. Chi Phí Phải Được Ghi Nhận Đầy Đủ:
  • Thông tư yêu cầu doanh nghiệp ghi nhận đầy đủ mọi chi phí chưa thanh toán vào tài khoản 641. Điều này bao gồm cả các chi phí phát sinh trong kỳ kế toán mà chưa được thanh toán đến thời điểm lập bảng cân đối kế toán.
 2. Xác Nhận Đối Chiếu Hóa Đơn và Chứng Từ:
  • Doanh nghiệp cần xác nhận đối chiếu thông tin trên hóa đơn và chứng từ với dữ liệu trong tài khoản 641. Quá trình này giúp đảm bảo tính chính xác và tránh sai sót trong quản lý chi phí.
 3. Ghi Nhận Theo Phương Pháp Kế Toán Hệ Thống:
  • Thông tư 133 đề xuất việc ghi nhận chi phí theo phương pháp kế toán hệ thống, giúp đồng bộ hóa dữ liệu và tạo ra bảng cân đối kế toán chính xác.
 4. Xử Lý Các Trường Hợp Đặc Biệt:
  • Trong trường hợp có các chi phí đặc biệt, Thông tư 133 hướng dẫn cách xử lý và ghi nhận chúng một cách đúng quy trình, đồng thời lưu ý đến các quy định thuế liên quan.
 5. Bảo Quản Chứng Từ Đầy Đủ:
  • Quy định rõ việc bảo quản chứng từ liên quan đến chi phí trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp đảm bảo khả năng kiểm tra và xác minh dữ liệu trong quá trình kiểm toán.

Nội dung sau đây là một tóm tắt về các quy định cụ thể theo Thông tư 133:

 1. Quy định về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN):
  • Xác định cơ sở tính thuế TNDN và mức thuế áp dụng.
  • Hướng dẫn về việc khấu trừ các khoản chi phí hợp lý khi tính thuế.
 2. Quy định về Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT):
  • Định rõ các nguyên tắc và phương pháp tính thuế VAT.
  • Quy định về việc đăng ký, nộp và quản lý VAT đối với doanh nghiệp.
 3. Quy định về Kế Toán và Báo Cáo Tài Chính:
  • Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kế toán theo các nguyên tắc và phương pháp quy định.
  • Xác định nội dung và thời hạn báo cáo tài chính.
 4. Quy định về Hóa Đơn:
  • Quy định về nghệ thuật lập hóa đơn và yêu cầu về thông tin cần có trên hóa đơn.
  • Hướng dẫn về việc lưu giữ và xuất trình hóa đơn khi cần thiết.
 5. Quy định về Phương Pháp Đánh Giá Tài Sản và Nguồn Lực Tài Chính:
  • Hướng dẫn về cách đánh giá và khấu hao tài sản.
  • Quy định về việc tính giá trị tài sản, nguồn lực tài chính trong bảng cân đối kế toán.
 6. Quy định về Kiểm Toán Thuế:
  • Xác định quy trình và phương pháp kiểm toán thuế.
  • Quy định về trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình kiểm toán.

Lưu ý rằng điều này chỉ là một tóm tắt và để hiểu rõ hơn, bạn cần tham khảo nguyên văn của Thông tư 133 và tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia pháp lý hoặc cơ quan thuế.

5. Cách hạch toán tài khoản 641 một số giao dịch chủ yếu

 1. Thanh toán tiền lương cho nhân viên:
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 2. Thanh toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của nhân viên:
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 3. Chi trả bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT):
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 4. Thanh toán các khoản phụ cấp, trợ cấp khác:
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 5. Thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ khác (ví dụ: dịch vụ vận chuyển, dịch vụ ăn trưa):
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 6. Chi trả các khoản khấu trừ khác (nếu có):
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng

Lưu ý rằng việc hạch toán có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định và chính sách cụ thể của doanh nghiệp. Đề xuất liên hệ với kế toán hoặc chuyên gia tài chính để đảm bảo rằng quy trình hạch toán được thực hiện đúng đắn theo quy định hiện hành.

 1. Tính thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp):
  • Ghi nợ: 641 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 2. Chi trả các khoản nợ khác (ví dụ: vay nợ, nợ phải trả):
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 3. Chi trả các khoản đặt cọc hoặc bảo đảm:
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 4. Thanh toán các chi phí liên quan đến đào tạo và phát triển nhân sự:
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 5. Chi trả các khoản phạt và khoản chi phí phát sinh khác:
  • Ghi nợ: 641 – Tiền lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp liên quan
  • Ghi có: Ngân sách tiền mặt hoặc ngân hàng
 6. Ghi nhận các điều chỉnh liên quan đến lương và các khoản trợ cấp:
  • Ghi nợ hoặc ghi có tài khoản 641 tùy thuộc vào việc điều chỉnh tăng hay giảm lương và các khoản trợ cấp.

Nhớ rằng, khi thực hiện hạch toán, quan trọng để thống nhất với quy định của cơ quan quản lý thuế và kế toán quốc gia. Đồng thời, việc duyệt xét kỹ lưỡng từ phía kế toán và người quản lý tài chính cũng giúp đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy trình kế toán của doanh nghiệp.

6. Kết luận

Thông tư số 133/2016/TT-­BTC quy định rất chi tiết về cách quản lý và hạch toán chi phí bán hàng trong doanh nghiệp. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ giúp doanh nghiệp nắm vững tình hình tài chính mà còn đảm bảo tuân thủ pháp luật. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000