Hướng dẫn tài khoản 632 theo thông tư 200

Kế toán tài khoản 632 (giá vốn hàng bán) là một khía cạnh quan trọng của quá trình kế toán doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh kinh doanh bất động sản và sản xuất hàng hóa, nơi giá trị vốn hàng bán đóng vai trò quan trọng trong việc định giá sản phẩm. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên tắc kế toán tài khoản 632, cũng như cách nó ảnh hưởng đến việc quản lý tài chính doanh nghiệp của bạn.Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Thông tư 200/2014/TT-BTC, nguyên tắc kế toán tài khoản 632 (giá vốn hàng bán) được quy định như sau:

1. Tài khoản 632 là gì?

Tài khoản 632 là một tài khoản kế toán được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ của khách hàng trong tài khoản của doanh nghiệp. Đây là một tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và kế toán doanh nghiệp.

Tài khoản 632 thường được sử dụng để theo dõi các khoản nợ của khách hàng mà doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho. Khi khách hàng mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, một khoản nợ sẽ được tạo ra trong tài khoản 632 để ghi nhận số tiền mà khách hàng phải thanh toán trong tương lai.

Thông qua việc theo dõi tài khoản 632, doanh nghiệp có thể quản lý được các khoản nợ của khách hàng, đồng thời kiểm soát tình trạng tài chính của mình. Nếu khách hàng thanh toán, doanh nghiệp sẽ ghi nhận một khoản giảm trong tài khoản 632. Ngược lại, nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp quản lý nợ để giữ cho tình trạng tài chính ổn định.

Ngoài việc ghi nhận khoản nợ của khách hàng, tài khoản 632 cũng có thể được sử dụng để ghi nhận các điều chỉnh liên quan đến các khoản nợ này. Các điều chỉnh có thể bao gồm chiết khấu thanh toán sớm, các khoản giảm giá, hoặc các vấn đề khác liên quan đến điều kiện thanh toán.

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu trả nợ trước hạn, doanh nghiệp có thể quyết định cung cấp chiết khấu thanh toán sớm như một ưu đãi để khuyến khích họ thanh toán nhanh chóng. Các khoản giảm giá hoặc chiết khấu này sẽ được ghi nhận trong tài khoản 632 và đồng thời ảnh hưởng đến số tiền khách hàng phải thanh toán.

Ngoài ra, nếu có bất kỳ sự không khớp nào trong giao dịch hoặc thông tin thanh toán, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện các điều chỉnh trong tài khoản 632 để phản ánh đúng tình trạng tài chính. Điều này giúp duy trì sự chính xác và minh bạch trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Tài khoản 632 thường được liên kết chặt chẽ với các tài khoản khác trong hệ thống kế toán, như tài khoản 111 (Tài khoản người mua hàng) hoặc tài khoản 331 (Tài khoản chiết khấu). Qua quá trình này, doanh nghiệp có thể theo dõi toàn bộ chuỗi giao dịch liên quan đến doanh thu và quản lý các khoản nợ của khách hàng một cách hiệu quả.

Tóm lại, tài khoản 632 là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các khoản nợ của khách hàng, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát trong quá trình giao dịch kinh doanh.

2. Nguyên tắc kế toán

2.1. Mục đích sử dụng của tài khoản 632 (giá vốn hàng bán)

Tài khoản 632 (giá vốn hàng bán) là một phần quan trọng của hệ thống kế toán doanh nghiệp. Nó được sử dụng để phản ánh giá trị vốn của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và bất động sản đầu tư, cũng như giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với các doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Điều này có nghĩa là tài khoản 632 không chỉ giúp bạn xác định giá vốn hàng bán mà còn phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, và nhiều khoản chi phí khác.

 1. Ghi nhận Chi Phí Sản Xuất:
  • Tài khoản 632 được sử dụng để ghi nhận chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, lao động, và các chi phí khác liên quan đến quá trình sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
 2. Xác định Giá Vốn Hàng Bán:
  • Một trong những mục tiêu chính của tài khoản này là xác định giá vốn chính xác của hàng hóa hoặc dịch vụ đã được bán ra thị trường. Điều này bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến sản xuất.
 3. Định giá Tồn kho:
  • Tài khoản 632 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định giá tồn kho. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể theo dõi giá trị thực của hàng tồn kho và đảm bảo rằng nó được phản ánh chính xác trong bảng cân đối kế toán.
 4. Quản lý Hiệu Suất Sản Xuất:
  • Thông tin từ tài khoản 632 cũng hỗ trợ quản lý đánh giá hiệu suất sản xuất. Các chỉ số như giá vốn trung bình mỗi đơn vị sản phẩm có thể được tính toán để đo lường hiệu suất và lợi nhuận của sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
 5. Báo cáo Tài chính:
  • Dữ liệu từ tài khoản 632 là cơ sở để thực hiện các báo cáo tài chính quan trọng như Bảng Cân đối Kế toán và Báo cáo Lợi nhuận và Lỗ lực. Những thông tin này cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Tóm lại, tài khoản 632 có vai trò quan trọng trong việc theo dõi và ghi nhận chi phí sản xuất, giúp doanh nghiệp quản lý giá vốn hàng bán một cách chính xác để đảm bảo sự bền vững và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh.

2.2. Trích trước một phần chi phí để tạm tính giá vốn hàng bán

Trong trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư kinh doanh bất động sản, khi chưa có đủ hồ sơ và chứng từ liên quan trực tiếp đến việc đầu tư và xây dựng bất động sản, nhưng đã có doanh thu từ việc nhượng bán bất động sản, doanh nghiệp có thể trích trước một phần chi phí để tạm tính vào giá vốn hàng bán. Khi đã tập hợp đủ hồ sơ và chứng từ hoặc khi bất động sản đã hoàn thành toàn bộ, doanh nghiệp phải thực hiện việc quyết toán số chi phí đã trích trước vào giá vốn hàng bán. Phần chênh lệch giữa số chi phí đã trích trước và số chi phí thực tế phát sinh sẽ được điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán trong kỳ quyết toán. Quy trình trích trước chi phí để tạm tính giá vốn bất động sản phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

 • Doanh nghiệp chỉ được trích trước vào giá vốn hàng bán cho các khoản chi phí đã có trong dự toán đầu tư và xây dựng, nhưng chưa có đủ hồ sơ và tài liệu để nghiệm thu khối lượng. Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về lý do và nội dung của chi phí trích trước cho từng hạng mục công trình trong kỳ.
 • Doanh nghiệp chỉ được trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng bán cho phần bất động sản đã hoàn thành, đã xác định là đã bán trong kỳ và đủ tiêu chuẩn để ghi nhận doanh thu.
 • Số chi phí trích trước phải được tạm tính và số chi phí thực tế phát sinh phải được ghi nhận vào giá vốn hàng bán phải đảm bảo tương ứng với định mức giá vốn tính theo tổng chi phí dự toán của phần bất động sản được xác định là đã bán (được xác định theo diện tích).

2.3. Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 • Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào giá vốn hàng bán dựa trên số lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được và giá gốc của hàng tồn kho.
 • Khi xác định số lượng hàng tồn kho cần giảm giá, kế toán phải trích lập khoản dự phòng. Nếu có bằng chứng chắc chắn rằng khách hàng không từ bỏ hợp đồng mua hàng tồn kho đã ký (với giá trị thuần có thể thực hiện không thấp hơn giá trị ghi sổ), thì khối lượng hàng tồn kho này không được tính vào khoản dự phòng.

2.4. Bán sản phẩm, hàng hóa kèm thiết bị, phụ tùng thay thế

Khi bán sản phẩm hoặc hàng hóa cùng với thiết bị, phụ tùng thay thế, giá trị của thiết bị và phụ tùng thay thế sẽ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

2.5. Phần giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát

Về phần giá trị của hàng tồn kho bị hao hụt hoặc mất mát, kế toán phải tính vào giá vốn hàng bán ngay sau khi loại trừ các khoản bồi thường (nếu có).

2.6. Các chi phí phải tính ngay vào giá vốn hàng bán

Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt quá mức bình thường, chi phí nhân công, và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, kế toán phải tính vào giá vốn hàng bán ngay sau khi trừ đi các khoản bồi thường (nếu có), kể cả khi sản phẩm hoặc hàng hóa chưa được xác định là đã tiêu thụ.

2.7. Các khoản được ghi giảm giá vốn hàng bán

Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, và thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua. Nếu khi xuất bán hàng hóa, các khoản thuế này được hoàn trả, chúng sẽ được ghi giảm vào giá vốn hàng bán.

2.8. Các khoản không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế, nhưng đã có đầy đủ hóa đơn và chứng từ, và đã được hạch toán đúng theo chế độ kế toán, sẽ không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632

3.1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

3.1.1. Bên Nợ:

 • Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán trong kỳ kế toán.
 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
 • Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra.
 • Chi phí xây dựng, tự chế tài sản cố định vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành.
 • Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

3.1.2. Bên Có:

 • Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài khoản 911 (xác định kết quả kinh doanh).
 • Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước).
 • Phản ánh trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho.
 • Khoản hoàn nhập chi phí trích trước đối với hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán (chênh lệch giữa số chi phí trích trước còn lại cao hơn chi phí thực tế phát sinh).
 • Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã tiêu thụ.
 • Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại.

Lưu ý: Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ

3.2. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

3.2.1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại:

Bên Nợ (giao dịch tăng nợ):

 1. Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ.
 2. Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

Bên Có (giao dịch tăng có):

 1. Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi bán nhưng chưa được xác định là tiêu thụ.
 2. Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước).
 3. Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã xuất bán vào bên Nợ tài khoản 911 (xác định kết quả kinh doanh).

3.2.2. Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ:

Bên Nợ (giao dịch tăng nợ):

 1. Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ.
 2. Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết).
 3. Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành.

Bên Có (giao dịch tăng có):

 1. Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ tài khoản 155 (thành phẩm).
 2. Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết).
 3. Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 (xác định kết quả kinh doanh).

Lưu ý: Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ.

3.3 Kết Cấu của Tài Khoản 632:

 1. Số Dư Ban Đầu:
  • Tài khoản 632 thường bắt đầu với số dư ban đầu là 0 đồng, đại diện cho việc tất cả các giao dịch đang chờ xử lý đều chưa ảnh hưởng đến tài khoản này.
 2. Phần Mô Tả Giao Dịch:
  • Mỗi giao dịch được thực hiện trên tài khoản 632 cần được mô tả chi tiết để có thể hiểu rõ nguyên nhân và tính chất của giao dịch. Điều này giúp trong quá trình rà soát và kiểm tra thông tin.
 3. Ngày Ghi Sổ:
  • Mỗi giao dịch trên tài khoản 632 cần được ghi rõ ngày thực hiện để theo dõi thời gian giao dịch đang chờ xử lý và để dễ dàng xác định khi giao dịch hoàn tất.
 4. Thông Tin Chi Tiết Liên Quan:
  • Ngoài các thông tin cơ bản, tài khoản 632 cũng có thể chứa các thông tin chi tiết liên quan, như mã đơn đặt hàng, tên và địa chỉ người gửi/nhận thanh toán, để thuận tiện trong việc xác định và tra cứu.
 5. Số Dư Cuối Kỳ:
  • Số dư cuối kỳ của tài khoản 632 sẽ phản ánh tổng giá trị của tất cả các giao dịch chờ xử lý đã được hoàn tất hoặc đã ảnh hưởng đến tài khoản này.
 6. Liên Kết với Tài Khoản Khác:
  • Tùy thuộc vào cấu trúc kế toán của tổ chức, tài khoản 632 có thể liên kết với các tài khoản khác, như tài khoản ngân hàng hoặc các tài khoản khác liên quan đến quản lý thanh toán và tài chính.

Kết cấu chi tiết của tài khoản 632 không chỉ giúp xác định và ghi lại các giao dịch đang chờ xử lý mà còn tạo ra một bức tranh tổng thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

3.4 Nội Dung Phản Ánh của Tài Khoản 632 (Tiếp theo):

 1. Loại Giao Dịch:
  • Tài khoản 632 thường phản ánh các loại giao dịch cụ thể như chi trả nhà cung cấp, thu nhập chờ xác nhận, hoặc các khoản thanh toán khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Việc phân loại rõ ràng giúp tạo ra báo cáo chi tiết và dễ dàng theo dõi hiệu suất tài chính.
 2. Thông Tin Giao Dịch Chi Tiết:
  • Mỗi giao dịch trên tài khoản 632 nên chứa thông tin chi tiết như số hóa đơn, mô tả hàng hóa/dịch vụ, và các điều kiện thanh toán. Điều này giúp cung cấp một cái nhìn toàn diện về mỗi giao dịch đang chờ xử lý.
 3. Quản Lý Nợ và Thanh Toán:
  • Tài khoản 632 thường được sử dụng để quản lý các nghĩa vụ tài chính đối với các đối tác, như nợ cần thanh toán hoặc nợ cần xác nhận. Điều này hỗ trợ quá trình quản lý nợ và thanh toán đúng hạn.
 4. Kết Hợp với Chu kỳ Kế Toán:
 • Thông tin từ tài khoản 632 thường được tích hợp vào chu kỳ kế toán của doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc xác định lợi nhuận và lỗ lãi trong mỗi kỳ kế toán.
 1. Quản Lý Rủi Ro Tài Chính:
 • Tài khoản 632 cũng đóng vai trò trong việc quản lý rủi ro tài chính bằng cách theo dõi và phản ánh các giao dịch chờ xử lý. Điều này giúp doanh nghiệp xác định và giảm thiểu các nguy cơ tài chính có thể phát sinh.
 1. Báo Cáo Cho Ban Quản Lý:
 • Thông tin từ tài khoản 632 thường được sử dụng để tạo báo cáo chuyên sâu cho ban quản lý, cung cấp cái nhìn chi tiết về tình hình thanh toán và tài chính để họ có thể đưa ra quyết định chiến lược.

Tổng cùng với kết cấu chi tiết, nội dung phản ánh của tài khoản 632 chính là cơ sở để hiểu rõ về tình hình tài chính của doanh nghiệp và đảm bảo quản lý hiệu quả các giao dịch chờ xử lý.

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000