Hướng dẫn tài khoản 632 theo thông tư 133

Kế toán là một khía cạnh quan trọng trong quản lý tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 632, tài khoản quan trọng liên quan đến giá vốn hàng hóa. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ý nghĩa của tài khoản 632, cách trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, xử lý các khoản thuế hoàn lại khi xuất bán hàng hóa và quan trọng nhất là cách lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán.

I. Nguyên tắc kế toán

1. Ý nghĩa của tài khoản 632 (giá vốn hàng bán)

Tài khoản 632 (giá vốn hàng bán) đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và bất động sản đầu tư. Đây là thông tin quan trọng để xác định lợi nhuận thu được từ việc bán hàng. Nó cũng bao gồm giá thành sản xuất của sản phẩm, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

Tài khoản 632 là một tài khoản trong hệ thống kế toán, chủ yếu phản ánh giá vốn của hàng hóa đã được bán ra thị trường. Ý nghĩa của tài khoản này là để ghi nhận chi phí liên quan đến việc sản xuất hoặc mua hàng hóa, cũng như các chi phí khác phát sinh trong quá trình chuỗi cung ứng và bán hàng.

2. Các chi phí liên quan đến tài khoản 632

Tài khoản 632 không chỉ đơn thuần ghi nhận giá trị hàng hóa. Nó cũng phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí cho thuê bất động sản đầu tư và nhiều chi phí khác.

Các chi phí liên quan đến tài khoản 632 bao gồm chi phí trực tiếp và gián tiếp. Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp tham gia sản xuất, và các chi phí trực tiếp khác. Chi phí gián tiếp bao gồm chi phí quản lý, chi phí giữ hàng, và các chi phí hỗ trợ sản xuất khác.

3. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Một phần quan trọng của kế toán tài khoản 632 là trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Điều này liên quan đến việc tính toán giá trị hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được và giá gốc hàng tồn kho. Khi xác định khối lượng hàng tồn kho bị giảm giá, cần phải trích lập dự phòng.

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là quá trình ghi nhận giảm giá dự kiến của hàng tồn kho, nhằm đảm bảo rằng giá trị được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán phản ánh đúng giá trị thực tế của hàng tồn kho.

4. Các khoản thuế hoàn lại khi xuất bán hàng hóa

Trong tình huống xuất bán hàng hóa, có một số khoản thuế mà doanh nghiệp đã tính vào giá trị hàng mua. Tuy nhiên, nếu những khoản thuế này được hoàn lại khi xuất bán hàng hóa, chúng có thể được ghi giảm giá vốn hàng bán.

Khi xuất bán hàng hóa, doanh nghiệp có thể được hoàn lại một số khoản thuế đã thanh toán trước đó. Các khoản này có thể bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT) và các loại thuế khác. Việc quản lý và ghi nhận đúng các khoản thuế hoàn lại là quan trọng để tối ưu hóa nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

5. Xử lý khoản chi phí không được coi là chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Chúng ta cần hiểu cách xử lý các khoản chi phí không được coi là chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Mặc dù có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo chế độ kế toán, những khoản này không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng số thuế phải nộp.

Có những chi phí không được coi là chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Việc xử lý chúng đòi hỏi sự chính xác trong ghi chú và báo cáo tài chính để tránh việc bị phạt và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế.

6. Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán

Để thực hiện kế toán cho tài khoản 632 (giá vốn hàng bán), chúng ta cần hiểu hệ thống tài khoản kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán là một phần quan trọng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.

Tài khoản kế toán là các mục ghi chú trong hệ thống kế toán để phản ánh tài chính của doanh nghiệp. Hệ thống tài khoản kế toán là cấu trúc tổ chức các tài khoản, giúp phân loại và theo dõi các giao dịch tài chính một cách có hệ thống.

7. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

Cuối cùng, quyết định áp dụng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với doanh nghiệp của bạn rất quan trọng. Bạn cần căn cứ vào quy định của Bộ Tài chính để chọn hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh là quan trọng để đảm bảo sự linh hoạt và tính toàn vẹn của thông tin kế toán. Sự hiểu biết rõ về các yếu tố như quy mô doanh nghiệp, ngành nghề, và yêu cầu báo cáo tài chính sẽ hỗ trợ quá trình lựa chọn này.

II. Hướng dẫn tài khoản 632 trong doanh nghiệp

1. Đối với Hoạt Động Sản Xuất và Kinh Doanh

Trị Giá Vốn Của Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ Đã Bán

Trong trường hợp sản xuất và kinh doanh, tài khoản 632 phản ánh giá vốn của các sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán trong kỳ. Đây là số tiền mà doanh nghiệp đã chi trả để sản xuất hoặc mua những sản phẩm này.

Chi Phí Nguyên Liệu, Vật Liệu, Chi Phí Nhân Công Vượt Trên Mức Bình Thường

Chi phí này bao gồm chi phí nguyên liệu và vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất, cũng như chi phí nhân công vượt quá mức bình thường. Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp phải làm việc nhiều hơn hoặc phải chi trả tiền lương cao hơn cho nhân viên trong một thời kỳ cụ thể.

Các Khoản Hao Hụt và Mất Mát của Hàng Tồn Kho

Ngoài ra, tài khoản 632 cũng ghi nhận các khoản hao hụt hoặc mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra. Điều này đòi hỏi sự quản lý cẩn thận của hàng tồn kho để tránh mất mát không cần thiết.

Số Trích Lập Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho

Doanh nghiệp cần lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên mức giảm giá dự kiến của hàng tồn kho. Số dự phòng phải lớn hơn số đã lập năm trước và chưa sử dụng hết.

2. Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Bất Động Sản Đầu Tư

Số Khấu Hao Bất Động Sản Đầu Tư

Trong trường hợp kinh doanh bất động sản đầu tư, tài khoản 632 ghi nhận số khấu hao của bất động sản đầu tư dùng để cho thuê trong kỳ. Điều này thường liên quan đến việc tính toán giá trị mua bất động sản và chi phí sửa chữa, bảo trì cũng như các khoản chi phí phát sinh từ việc cho thuê.

Giá Trị Còn Lại Của Bất Động Sản Đầu Tư Bán hoặc Thanh Lý

Tài khoản 632 cũng ghi nhận giá trị còn lại của bất động sản đầu tư mà doanh nghiệp có ý định bán hoặc thanh lý trong kỳ. Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp quyết định thoát khỏi một dự án bất động sản cụ thể.

3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại:

Bên Nợ (N):

 1. Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ.
 2. Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

Bên Có (C):

 1. Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi bán nhưng chưa được xác định là tiêu thụ.
 2. Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước).
 3. Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã xuất bán vào bên Nợ tài khoản 911 (xác định kết quả kinh doanh).

4. Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ:

Bên Nợ (N):

 1. Trị giá vốn của thành phẩm, dịch vụ tồn kho đầu kỳ.
 2. Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết).
 3. Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành.

Bên Có (C):

 1. Kết chuyển giá vốn của thành phẩm, dịch vụ tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ tài khoản 155 (thành phẩm); tài khoản 154 (chi phí sản xuất kinh doanh, dở dang).
 2. Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết).
 3. Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 (xác định kết quả kinh doanh).

Lưu ý rằng tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ, nghĩa là nó không mang theo số dư từ kỳ trước đó, mà chỉ ghi nhận các giao dịch hàng tồn kho trong kỳ tài chính hiện tại.

III. Kết luận

Chúng ta đã tìm hiểu về nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 632 (giá vốn hàng hóa) và các điểm quan trọng liên quan. Việc áp dụng chính xác các nguyên tắc này rất quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có một hệ thống kế toán hiệu quả và tuân theo các quy định pháp luật.

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000