Hướng dẫn tài khoản 627 – chi phí sản xuất chung

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc kế toán tài khoản 627 (chi phí sản xuất chung) và những điểm quan trọng liên quan đến nó. Tài khoản này đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất. Hãy cùng khám phá chi tiết!

1. Nguyên tắc tài khoản 627

1.1. Ý nghĩa của tài khoản 627

Tài khoản 627 có ý nghĩa quan trọng trong việc ghi nhận và theo dõi chi phí phục vụ sản xuất và kinh doanh chung. Đây là những chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho các hoạt động như quản lý phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất. Cụ thể, tài khoản này bao gồm:

 • Chi phí lương của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất.
 • Khấu hao tài sản cố định được sử dụng trực tiếp để sản xuất.
 • Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, được tính dựa trên tỷ lệ quy định trên tiền lương của nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất.
 • Các chi phí liên quan trực tiếp khác đến phân xưởng.

1.2. Kế toán khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hoạt động kinh doanh xây lắp

Trong hoạt động kinh doanh xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cả lương của công nhân trực tiếp tham gia xây lắp. Ngoài ra, còn bao gồm khấu hao tài sản cố định dùng cho phân xưởng sản xuất, chi phí đi vay nếu được vốn hoá tính vào giá trị tài sản đang trong quá trình sản xuất dở dang, chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp, và các chi phí khác liên quan tới hoạt động của phân xưởng.

1.3. Những lĩnh vực được sử dụng tài khoản 627

Tài khoản 627 chỉ được sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất, bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông, bưu điện, du lịch, và dịch vụ.

1.4. Hạch toán chi tiết tài khoản 627

Tài khoản 627 được hạch toán chi tiết cho từng phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, giúp doanh nghiệp theo dõi chi phí một cách chính xác.

1.5. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung trên tài khoản 627

Chi phí sản xuất chung phản ánh trên tài khoản 627 phải được hạch toán chi tiết theo 2 loại: Chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi.

 • Chi phí sản xuất chung cố định là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất. Ví dụ như chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị, và chi phí quản lý hành chính ở các phân xưởng.
 • Chi phí sản xuất chung biến đổi thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất, bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp.

1.6. Phân bổ chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm

Nếu một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí sản xuất chung được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu chuẩn phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

1.7. Phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất chung vào cuối kỳ

Cuối kỳ, kế toán tiến hành tính toán và phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào bên Nợ tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”.

1.8. Lĩnh vực kinh doanh không được sử dụng tài khoản 627

Tài khoản 627 không sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương mại.

2. Kết cấu và nội dung của tài khoản 627:

 1. Bên Nợ (Debit): Ghi nhận các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ. Điều này bao gồm các chi phí mà doanh nghiệp phải trả để duy trì hoạt động sản xuất chung.
 2. Bên Có (Credit): Ghi những khoản giảm chi phí sản xuất chung hoặc chuyển chi phí vào tài khoản khác.a. Ghi giảm chi phí sản xuất chung.

  b. Ghi nhận chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được vào giá vốn hàng bán trong kỳ. Điều này xảy ra khi mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường. Chi phí này được ghi vào giá vốn để tính toán lãi lỗ trong kỳ.

  c. Khi cần kết chuyển chi phí sản xuất chung sang tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc tài khoản 631 “Giá thành sản xuất.” Điều này thường xảy ra khi cần phân loại chi phí cho mục đích quản lý chi tiết hơn.

3. Tài khoản 627 được phân thành 6 tài khoản cấp 2 để theo dõi chi tiết chi phí:

 1. Tài khoản 6271 (chi phí nhân viên phân xưởng): Ghi nhận các chi phí liên quan đến nhân viên trong phân xưởng, bao gồm lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, và bảo hiểm thất nghiệp.
 2. Tài khoản 6272 (chi phí vật liệu): Ghi nhận chi phí vật liệu sử dụng trong phân xưởng, bao gồm vật liệu sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định, công cụ, dụng cụ tạm thời và các chi phí khác.
 3. Tài khoản 6273 (chi phí dụng cụ sản xuất): Ghi nhận chi phí liên quan đến công cụ và dụng cụ sử dụng trong hoạt động quản lý của phân xưởng.
 4. Tài khoản 6274 (chi phí khấu hao tài sản cố định): Ghi nhận chi phí khấu hao của tài sản cố định sử dụng trực tiếp trong hoạt động sản xuất.
 5. Tài khoản 6277 (chi phí dịch vụ mua ngoài): Ghi nhận các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho phân xưởng, bao gồm sửa chữa, thuê ngoài, chi phí điện, nước, điện thoại, tiền thuê tài sản cố định và chi phí trả cho nhà thầu phụ (đối với doanh nghiệp xây lắp).
 6. Tài khoản 6278 (chi phí bằng tiền khác): Ghi nhận các chi phí bằng tiền khác, ngoài các chi phí đã được nêu trên, liên quan đến hoạt động của phân xưởng.

Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ, điều này có nghĩa rằng số dư của tài khoản này luôn bằng 0 vào cuối mỗi kỳ kế toán.

Các phương pháp kế toán cụ thể cho các giao dịch kinh tế chủ yếu, như kế toán tiền lương, trích bảo hiểm, chi phí nguyên liệu, khấu hao, và chi phí dịch vụ mua ngoài, cũng được quy định rõ trong Thông tư 200/2014/TT-BTC để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định kế toán.

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000