087.790.7790

Hướng dẫn Tài khoản 511 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản 511 là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là tài khoản dùng để phản ánh doanh thu thu được của doanh nghiệp trong một kế toán. Tài khoản này bao gồm doanh thu từ việc bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ của cả công ty mẹ và công ty con trong một tập đoàn. Bài viết này, ACC sẽ cung cấp cho các bạn nội dung chi tiết về tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ  theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Tài khoản 511 thepo thông tư 200
Tài khoản 511 thepo thông tư 200

1. Khái Niệm và Mục Đích tài khoản 511 (TK 511) – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

1.1. Khái niệm tài khoản 511 (TK 511) – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

Theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thống kê 511 (TK 511) là một phần quan trọng của hệ thống thống kê kinh tế quốc gia, tập trung vào việc ghi nhận, tổng hợp và báo cáo thông tin về việc sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng. TK 511 giúp đánh giá hiệu quả và minh bạch trong quản lý nguồn vốn, từ đó tạo ra cơ sở dữ liệu chính xác và đầy đủ về tình hình đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu quản lý và giám sát của các cơ quan quản lý tài chính.

1.2. Mục Đích TK 511:

 • Đánh Giá Hiệu Quả: Một trong những mục đích chính của TK 511 là đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng thông qua việc kiểm tra và đối chiếu giữa các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế và thời gian thực hiện dự án.
 • Minh Bạch và Trasparency: TK 511 là công cụ quan trọng để tăng cường minh bạch và trasparency trong quản lý nguồn vốn, giúp cải thiện quy trình giám sát và giảm rủi ro thất thoát nguồn lực.
 • Quyết Định Quản Lý: Thông qua việc cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn, TK 511 hỗ trợ quyết định quản lý bằng cách cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời để các cấp quản lý đưa ra các biện pháp điều chỉnh và tối ưu hóa nguồn lực.
 • Báo Cáo Chính Thức: TK 511 là công cụ báo cáo chính thức đối với các cơ quan tài chính và kiểm toán, giúp họ kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ và hiệu quả của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Mục đích tổng cộng của TK 511 là xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác và đáng tin cậy về việc sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và minh bạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại Việt Nam.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 (TK 511) – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

2.1 Kết câu của tài khoản 511 (TK 511) – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ phải trả ngắn hạn. Dưới đây là một mô tả chi tiết về kết cấu tài khoản 511:

Tên đầy đủ của tài khoản:

 • Tài khoản 511: Nợ phải trả ngắn hạn

Mục đích sử dụng:

 • Ghi nhận các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong khoảng thời gian ngắn hạn, thường là trong vòng một năm kể từ ngày bilancô.

Chi tiết các khoản ghi chú:

 • 511.1: Nợ phải trả ngắn hạn cho nhà cung cấp
  • Ghi nhận các khoản mà doanh nghiệp đang nợ các nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, và dự kiến phải thanh toán trong vòng một năm.
 • 511.2: Nợ phải trả ngắn hạn khác
  • Bao gồm các khoản nợ khác mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm, như nợ vay ngắn hạn, nợ thuế ngắn hạn, hoặc các khoản nợ khác.

Ghi chú về quy định pháp lý:

 • Các ghi chú cần tuân theo các quy định và nguyên tắc kế toán được đặt ra bởi cơ quan quản lý, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.

Liên kết với các tài khoản khác:

 • Liên kết với tài khoản 112 (Nợ phải trả dài hạn) để tạo thành toàn bộ hình ảnh về nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Cách ghi chú:

 • Mọi giao dịch liên quan đến nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp được ghi vào tài khoản này, bao gồm cả các phiếu chi, hóa đơn, và các chứng từ khác chứng minh nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Sử dụng trong báo cáo tài chính:

 • Số dư cuối kỳ của tài khoản 511 được sử dụng để xác định nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp trong báo cáo tài chính, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho việc quản lý nguồn lực tài chính.

Lưu ý: Mọi thay đổi trong tài khoản 511 cần phải được ghi chú và giải trình đầy đủ, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định kế toán.

Phân loại các khoản nợ phải trả:

 • Các khoản nợ phải trả có thể được phân loại chi tiết dựa trên nguồn gốc hoặc tính chất của nghĩa vụ. Ví dụ, có thể chia thành nợ phải trả nhà cung cấp, nợ vay ngắn hạn, nợ thuế, và các khoản nợ khác để tăng cường sự minh bạch.

Thực hiện kiểm soát nội bộ:

 • Doanh nghiệp cần thiết lập các biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng thông tin ghi chú trong tài khoản 511 là chính xác và đầy đủ. Điều này có thể bao gồm việc xác nhận các hóa đơn, theo dõi các điều khoản thanh toán, và đảm bảo rằng mọi giao dịch được ghi chú đều có chứng từ hỗ trợ.

Đối chiếu với các báo cáo khác:

 • Số dư của tài khoản 511 cần được đối chiếu với các báo cáo khác như sổ cái, bảng cân đối kế toán, và bảng cân đối thanh toán để đảm bảo tính nhất quán giữa các thông tin kế toán.

Xử lý thay đổi số dư:

 • Mọi thay đổi trong số dư của tài khoản 511 cần được cập nhật liền mạch khi có giao dịch mới, và bất kỳ điều chỉnh nào cũng cần được giải trình rõ ràng trong báo cáo tài chính.

Bảo dưỡng hồ sơ:

 • Hồ sơ của tài khoản 511 cần được bảo dưỡng đầy đủ, bao gồm cả các chứng từ hỗ trợ, biểu mẫu thanh toán, và các tài liệu khác liên quan đến các nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp.

Tham gia vào quá trình kiểm toán:

 • Tài khoản 511 là một trong những điểm kiểm tra quan trọng trong quá trình kiểm toán. Doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ với bộ phận kiểm toán để cung cấp thông tin và giải trình liên quan đến tài khoản này.

Cải tiến quy trình:

 • Doanh nghiệp nên liên tục đánh giá và cải tiến quy trình liên quan đến tài khoản 511 để tối ưu hóa quản lý nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kế toán.

Lưu ý cuối cùng: Việc hiểu rõ và áp dụng đúng cách kết cấu tài khoản 511 không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định tài chính mà còn giúp tăng cường uy tín trong mắt cả các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, và đối tác kinh doanh.

2.2 Nội dung phản ánh của tài khoản 511

Phản ánh doanh thu bán hàng hóa, bao gồm:

 • Doanh thu bán hàng hóa nội địa
 • Doanh thu bán hàng hóa xuất khẩu
 • Doanh thu bán hàng hóa cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn

Phản ánh doanh thu bán thành phẩm, bao gồm:

 • Doanh thu bán thành phẩm nội địa
 • Doanh thu bán thành phẩm xuất khẩu
 • Doanh thu bán thành phẩm cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn

Phản ánh doanh thu cung cấp dịch vụ, bao gồm:

 • Doanh thu cung cấp dịch vụ nội địa
 • Doanh thu cung cấp dịch vụ xuất khẩu
 • Doanh thu cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn

Phản ánh doanh thu trợ cấp, trợ giá, bao gồm:

 • Doanh thu trợ cấp, trợ giá của Nhà nước
 • Doanh thu trợ cấp, trợ giá của tổ chức, cá nhân khác
 • Phản ánh doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư, bao gồm:
 • Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư
 • Doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư

Phản ánh các khoản doanh thu khác, bao gồm:

 • Doanh thu bán vật liệu, phế liệu
 • Doanh thu nhượng bán công cụ, dụng cụ
 • Doanh thu từ hoạt động khác

3. Cách Hạch Toán Tài Khoản 511 Chi Tiết Theo Thông Tư 200

Theo Thông tư 200, có nhiều cách hạch toán tài khoản 511 dựa trên từng loại giao dịch cụ thể. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hạch toán tài khoản 511 trong một số nghiệp vụ chủ yếu.

3.1 Hạch Toán Doanh Thu Khối Lượng Thành Phẩm

Trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, hạch toán khoản doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ theo giá chưa bao gồm thuế:

 • Nợ các tài khoản liên quan như 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán).
 • Có tài khoản 511 (doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chưa gồm thuế).
 • Có tài khoản 333 (thuế và các khoản phải nộp nhà nước).

Nếu không tách được ngay số thuế chưa nộp, phải lập biên lai ghi cả số thuế chưa nộp. Định kỳ xác định nghĩa vụ thuế và ghi giảm doanh thu:

 • Nợ tài khoản 511 (doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ).
 • Có tài khoản 333 (thuế và các khoản phải nộp nhà nước).

3.2 Hạch Toán Doanh Thu Theo Hình Thức Trả Góp

Khi bán hàng hóa trả góp, kế toán phản ánh doanh thu theo giá trả tiền ngay chưa có thuế:

 • Nợ tài khoản 131 (phải thu của khách hàng).
 • Có tài khoản 511 (doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ – giá trả tiền ngay chưa bao gồm thuế).
 • Có tài khoản 333 (thuế và các khoản phải nộp nhà nước).
 • Có tài khoản 3387 (doanh thu chưa thực hiện – số tiền chênh lệch giữa tổng số tiền tính theo giá bán trả góp và giá bán trả ngay).

Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả góp trong kỳ phản ánh vào các tài khoản:

 • Nợ tài khoản 3387 (doanh thu chưa thực hiện).
 • Có tài khoản 515 (doanh thu từ hoạt động tài chính – số tiền lãi trả góp).

3.3 Hạch Toán Doanh Thu Theo Hình Thức Thuê TSCĐ, Bất Động Sản

Đối với hoạt động cho thuê TSCĐ và bất động sản, việc hạch toán doanh thu phải phù hợp với dịch vụ cho thuê TSCĐ và bất động sản đầu tư đã hoàn thành trong từng kỳ.

Khi xuất hóa đơn thanh toán tiền thuê TSCĐ và bất động sản đầu từ, kế toán ghi:

 • Nợ các tài khoản liên quan như 111, 112 (tổng tiền nhận trước).
 • Có tài khoản 3387 (doanh thu chưa thực hiện – giá chưa bao gồm thuế).
 • Có tài khoản 3331 (thuế GTGT phải nộp).

Trường hợp nhận trước nhiều kỳ doanh thu từ hoạt động cho thuê TSCĐ và cho thuê bất động sản đầu tư, kế toán ghi:

 • Nợ các tài khoản liên quan như 111, 112 (tổng tiền nhận trước).
 • Có tài khoản 3387 (doanh thu chưa thực hiện – giá chưa bao gồm thuế).
 • Có tài khoản 3331 (thuế GTGT phải nộp).

Tính và kết chuyển doanh thu cuối kỳ:

 • Nợ tài khoản 3387 (doanh thu chưa thực hiện – giá chưa bao gồm thuế).
 • Có tài khoản 511 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – 5113 và 5117).

Số tiền phải hoàn trả cho khách hàng do việc hợp đồng cho thuê TSCĐ và BĐS đầu tư không được thực hiện tiếp hoặc thời gian hợp đồng ngắn hơn so với thời gian đã thu tiền trước đó, ghi như sau:

 • Nợ tài khoản 3387 (doanh thu chưa thực hiện – giá chưa bao gồm thuế).
 • Nợ tài khoản 3331 (thuế GTGT phải nộp – Số hoàn trả cho bên thuê về thuế GTGT không được thực hiện).
 • Có các tài khoản liên quan như 111, 112 (tổng số tiền hoàn trả).

3.4 Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng Qua Đại Lý Hưởng Hoa Hồng

Kế Toán Bên Đại Lý Giao Hàng

Khi xuất hàng hóa cho bên đại lý, phải lập “Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý”, kế toán ghi:

 • Nợ tài khoản 157 (hàng gửi đi bán).
 • Có các tài khoản liên quan như 155, 156.

Sau khi hàng hóa gửi cho đại lý đã được bán, căn cứ vào bảng kê khai hóa đơn của hàng hóa đã bán do đại lý lập và gửi cho kế toán, thực hiện hạch toán doanh thu bán hàng theo giá bán chưa bao gồm thuế:

 • Nợ các tài khoản liên quan như 111, 112, 131,…
 • Có tài khoản 511 (doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ).
 • Có tài khoản 3331 (thuế GTGT phải nộp).

Ghi nhận giá vốn của hàng bán:

 • Nợ tài khoản 632 (giá vốn hàng bán).
 • Có tài khoản 157 (hàng gửi bán).

Số tiền hoa hồng trả cho đại lý, ghi:

 • Nợ tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh – chưa bao gồm thuế GTGT).
 • Nợ tài khoản 133 (thuế GTGT được khấu trừ).
 • Có các tài khoản liên quan như 111, 112, 131,…

Kế Toán Đơn Vị Nhận Làm Đại Lý Bán Đúng Giá Hưởng Hoa Hồng

Nếu hàng nhận đại lý đã bán được, dựa vào hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng và các chứng từ liên quan khác, kế toán ghi nhận số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng:

 • Nợ các tài khoản liên quan như 111, 112, 131,…
 • Có tài khoản 331 (tổng số tiền phải trả người bán).

Khi xác định doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng, ghi:

 • Nợ tài khoản 331 (phải trả người bán).
 • Có tài khoản 511 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ).
 • Có tài khoản 3331 (thuế GTGT phải nộp).

Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi nhận như sau:

 • Nợ tài khoản 331 (phải trả người bán).
 • Có các tài khoản liên quan như 111, 112.

3.5 Hạch Toán Doanh Thu Hoạt Động Xây Dựng

Khi hạch toán doanh thu hoạt động xây dựng, kế toán lập hóa đơn GTGT căn cứ vào phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, ghi:

 • Nợ các tài khoản liên quan như 111, 112, 131.
 • Có tài khoản 511 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – giá bán chưa bao gồm thuế).
 • Có tài khoản 3331 (thuế GTGT phải nộp).

Số tiền thuế GTGT phải nộp được xác định bằng cách trừ số thuế GTGT đã nộp trong kỳ và số thuế GTGT được khấu trừ, ghi như sau:

 • Nợ tài khoản 3331 (thuế GTGT phải nộp).
 • Có tài khoản 333 (thuế và các khoản phải nộp nhà nước).

Sau khi tính và xác định doanh thu hoạt động xây dựng, kế toán ghi:

 • Nợ tài khoản 511 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – giá bán chưa bao gồm thuế).
 • Có các tài khoản liên quan như 111, 112, 131,…

4. Sơ đồ hạch toán của tài khoản 511 Chi Tiết Theo Thông Tư 200

Sơ đồ 511 theo thông tư 200
Sơ đồ 511 theo thông tư 200

5. Mẫu sổ cái tài khoản 511 theo thông tư 200

mẫu sổ cái tài khoản 511
mẫu sổ cái tài khoản 511

Như vậy, bạn đã nắm rõ cách hạch toán tài khoản 511 theo thông tư 200 cho các trường hợp phổ biến. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều nghiệp vụ phức tạp khác nhau, nên luôn cần tham khảo thông tư 200 cũng như sự hướng dẫn của chuyên gia kế toán để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh sai sót trong quá trình hạch toán. Trên đây là những thông tin mà Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng