087.790.7790

Hướng dẫn tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp

Kế toán tài khoản 461 là một phần quan trọng của quá trình quản lý tài chính trong các dự án và chương trình tại Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá chi tiết về nguyên tắc kế toán Tài khoản 461 – Kinh phí dự án theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC và sự thay đổi theo Thông tư 177/2015/TT-BTC.

1. Tài khoản 461 là gì?

Tài khoản 461 là một trong các tài khoản kế toán được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ phải trả trong tương lai của doanh nghiệp. Chính xác, đây là tài khoản “Nợ ngắn hạn” trong hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam.

Tài khoản 461 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm kể từ ngày báo cáo tài chính. Điều này bao gồm các nghĩa vụ tài chính như nợ vay ngắn hạn, nợ phải trả cho nhà cung cấp, nợ thuế, và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp cần giải ngân trong thời kỳ ngắn hạn.

Tài khoản 461 thường được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo rằng doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ đó khi chúng đến hạn. Nó là một phần quan trọng của hệ thống kế toán giúp theo dõi và quản lý tình trạng tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp.

Tài khoản 461 thường được cập nhật thường xuyên để phản ánh chính xác tình hình nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Các giao dịch liên quan đến tài khoản này bao gồm việc ghi nhận các hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp, ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, và quản lý các nghĩa vụ thuế và các khoản nợ khác.

Nếu tài khoản 461 có số dư dương, điều này thường ngụ ý rằng doanh nghiệp đang có các khoản nợ phải trả trong tương lai. Ngược lại, nếu có số dư âm, có thể cho thấy doanh nghiệp có các khoản nợ mà họ đã thanh toán trước hạn hoặc đã thanh toán vượt hạn.

Quản lý tài khoản 461 là một phần quan trọng của quá trình lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp các nhà quản lý và người quyết định đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn và đưa ra các chiến lược tài chính phù hợp.

Tóm lại, tài khoản 461 là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho việc đưa ra quyết định tài chính.

2. Sử dụng Tài khoản 461 – Kinh phí dự án

2.1 Trụ sở chính là nơi sử dụng

Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án chỉ sử dụng cho Trụ sở chính khi được ngân sách nhà nước hoặc các nhà tài trợ nước ngoài cấp kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Không phản ánh vào tài khoản này nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

2.2 Quyết toán kỳ càng

Trụ sở chính không được ghi tăng nguồn kinh phí dự án các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đã nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. Các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đã nhận khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách mới được ghi tăng nguồn kinh phí dự án.

2.3 Hạch toán chi tiết

Tài khoản 461 được hạch toán chi tiết theo từng chương trình, dự án phải theo dõi chi tiết nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, nguồn kinh phí được viện trợ và nguồn kinh phí khác. Quá trình sử dụng kinh phí phải phản ảnh theo Mục lục ngân sách nhà nước và nội dung chi theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Kinh phí chương trình, dự án phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung hoạt động và trong phạm vi dự toán được duyệt.

3. Quyết toán và báo cáo

Quyết toán và báo cáo là hai bước quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Dưới đây là giải thích chi tiết về hai khái niệm này:

 1. Quyết toán:
  • Quyết toán là quá trình tổng hợp và kiểm tra lại các giao dịch tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là cuối kỳ tài chính (thường là cuối năm tài chính).
  • Trong quyết toán, các tài khoản kế toán như tài khoản thu, chi, nợ, có được kiểm tra, điều chỉnh và làm sạch để đảm bảo rằng chúng phản ánh đúng và đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  • Quyết toán còn bao gồm việc xác định lợi nhuận hoặc lỗ lãi trong một khoảng thời gian và chuyển số liệu này sang bảng cân đối kế toán.
 2. Báo cáo:
  • Báo cáo tài chính là kết quả cuối cùng của quyết toán và là công cụ chính để trình bày thông tin tài chính của doanh nghiệp đến các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, và các đối tác kinh doanh.
  • Báo cáo tài chính thường bao gồm ba thành phần chính là bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, và báo cáo lợi nhuận và lỗ lãi.
  • Báo cáo tài chính giúp đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho việc đưa ra quyết định chiến lược, đầu tư, và phát triển kinh doanh trong tương lai.

Quyết toán và báo cáo đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự minh bạch và tính minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, đồng thời giúp tạo ra sự tin cậy từ phía cổ đông và các đối tác liên quan.

4. Phương pháp hạch toán kế toán một số giao dịch

4.1 Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp

Khi đơn vị nhận được quyết định giao dự toán chi dự án

Khi một đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi dự án, kế toán phải theo dõi chi tiết dự toán chi dự án được giao, số đã rút và dự toán chi dự án chưa rút còn lại. Trong trường hợp này, các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ Tài khoản 111 – Tiền mặt (nếu rút bằng tiền mặt về nhập quỹ).
 • Nợ các Tài khoản 152, 153 (mua nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ nhập kho).
 • Nợ các Tài khoản 211, 213.
 • Nợ Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.
 • Nợ Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán.
 • Nợ Tài khoản 161 – Chi dự án (chi trực tiếp).
 • Có Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án (4611).

Khi chưa được giao dự toán

Trong trường hợp đơn vị chưa được giao dự toán, đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí. Trong trường hợp này, các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ Tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Nợ các Tài khoản 152, 153.
 • Nợ Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán.
 • Nợ Tài khoản 161 – Chi dự án (1611).
 • Có Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (chi tiết tạm ứng kinh phí Kho bạc nhà nước).

Khi đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng với Kho bạc nhà nước

Khi đơn vị được Kho bạc nhà nước giao dự toán và thực hiện thủ tục thanh toán tạm ứng, đơn vị được phép ghi tăng nguồn kinh phí dự án như sau:

 • Nợ Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết).
 • Có Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án (4611).

Trường hợp đơn vị được ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền

Trường hợp đơn vị được ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền, khi nhận được Giấy báo Có của Kho bạc nhà nước, các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng.
 • Có Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án (4611).

Nhận kinh phí chương trình, dự án bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho

Trong trường hợp đơn vị nhận kinh phí chương trình, dự án bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho, các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ các Tài khoản 152, 153.
 • Có Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án (4611).

Nhận kinh phí chương trình, dự án bằng tài sản cố định

Trong trường hợp đơn vị nhận kinh phí chương trình, dự án bằng tài sản cố định, các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình.
 • Nợ Tài khoản 213 – Tài sản cố định hữu hình.
 • Có Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án.

Đồng thời ghi:

 • Nợ Tài khoản 161 – Chi dự án.
 • Có Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.

4.2 Nguồn kinh phí viện trợ theo chương trình, dự án

Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại

Trong trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại, các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ các Tài khoản 111, 112, 152, 153, 211, 331, 161,…
 • Có Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án (4612).

Nếu được viện trợ bằng tài sản cố định, đồng thời ghi:

 • Nợ Tài khoản 161 – Chi dự án.
 • Có Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.

Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại

Trong trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại, các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ các Tài khoản 111, 112, 152, 153, 211, 331, 161,…
 • Có Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Nếu được viện trợ bằng tài sản cố định, đồng thời ghi:

 • Nợ Tài khoản 161 – Chi dự án.
 • Có Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.

Các khoản thu phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

Trong trường hợp có các khoản thu phát sinh trong quá trình thực hiện dự án (nếu có), các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ các Tài khoản 111, 112.
 • Có Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Trường hợp được bổ sung nguồn kinh phí dự án từ các khoản thu của đơn vị

Trong trường hợp được bổ sung nguồn kinh phí dự án từ các khoản thu của đơn vị, các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ Tài khoản 3388 – Phải trả, phải nộp khác.
 • Có Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án (4618).

Cuối kỳ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự án

Cuối kỳ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự án, số chi dự án được ghi giảm nguồn kinh phí dự án khi quyết toán được duyệt. Các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án.
 • Có Tài khoản 161 – Chi dự án.

Cuối kỳ kế toán năm hoặc khi kết thúc chương trình, dự án

Cuối kỳ kế toán năm hoặc khi kết thúc chương trình, dự án, số kinh phí dự án sử dụng không hết phải nộp ngân sách nhà nước hoặc nhà tài trợ (nếu có). Các tài khoản được sử dụng như sau:

 • Nợ Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí dự án.
 • Có Tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Có Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng.

5. Kết luận

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 461 – Kinh phí dự án đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính cho các chương trình, dự án tại Việt Nam. Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong sử dụng nguồn kinh phí, các trụ sở chính cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và thực hiện quyết toán đúng thời hạn.

Trên đây là những thông tin mà Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng