Tài khoản 331 – Tài khoản Phải trả cho người bán

Tài khoản 331, còn gọi là “Tài khoản Phải trả cho người bán,” là một phần quan trọng của hệ thống kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán tài chính. Đây là một tài khoản quản lý các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp đối với các nhà cung cấp, người bán vật tư, hàng hóa, và các dịch vụ khác theo các hợp đồng đã ký kết. Để nắm rõ hơn hơn về khái niệm, các loại tài khoản 331 cũng như là kết cấu và nội dung, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC.

Tài khoản 331 - Tài khoản Phải trả cho người bán
Tài khoản 331 – Tài khoản Phải trả cho người bán

1. Tài khoản 331 – Tài khoản Phải trả cho người bán là gì?

Tài khoản 331, còn được gọi là “Phải trả người bán theo Thông tư 200,” là tài khoản phản ánh tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán. Đây có thể là người cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp vật tư, tài sản cố định (TSCĐ), bất động sản (BĐSĐT), hoặc các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.

Tài khoản này cũng được sử dụng để ghi nhận tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính hoặc phụ. Các giao dịch mua hàng trả tiền ngay của doanh nghiệp không được phản ánh vào tài khoản này.

2. Các loại giao dịch phản ánh trên Tài khoản 331

Tài khoản 331 phản ánh nhiều loại giao dịch liên quan đến việc trả tiền cho người bán. Dưới đây là một số loại giao dịch quan trọng:

Thanh toán hàng hóa và dịch vụ: Đây là trường hợp phổ biến nhất, khi doanh nghiệp thanh toán tiền cho người bán sau khi nhận được hàng hoá hoặc dịch vụ.

Ứng trước cho người bán: Doanh nghiệp có thể đã ứng tiềncho người bán trước khi nhận hàng hoá hoặc dịch vụ. Tài khoản 331 phản ánh số tiền đã ứng trước này.

Chiết khấu và giảm giá: Nếu người bán chấp thuận giảm giá trên hàng hoá hoặc dịch vụ theo hợp đồng, sự điều chỉnh này cũng được phản ánh trên Tài khoản 331.

Số tiền bảo hiểm (BH) và phá sản: Tài khoản 331 cũng ghi nhận số tiền chi trả BH cho người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tham gia BHTG gặp khó khăn hoặc phá sản.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

3. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 331 – Tài khoản Phải trả cho người bán theo Thông tư 200

a) Phản ánh các khoản nợ phải trả

Tài khoản 331 được sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, và các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Nó cũng ghi nhận tình hình thanh toán tiền chi trả bảo hiểm cho người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tham gia BHTG (Bảo hiểm tiền gửi) gặp khó khăn hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.

b) Hạch toán chi tiết cho từng đối tượng

Mỗi khoản nợ phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết này, tài khoản 331 cũng phản ánh số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp, nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hoặc khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao.

c) Quy đổi ngoại tệ

Doanh nghiệp phải quản lý các khoản nợ phải trả cho người bán theo từng loại nguyên tệ. Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh. Điều này áp dụng cả khi doanh nghiệp ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc người bán.

d) Đánh giá lại các khoản phải trả có gốc ngoại tệ

Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản phải trả có gốc ngoại tệ tại mọi thời điểm lập Báo cáo tài chính. Tỷ giá giao dịch thực tế được sử dụng để đánh giá lại các khoản này, là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

e) Xử lý các khoản chiết khấu và giảm giá

Khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán phải xử lý rõ ràng các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán nếu chưa được phản ánh trong hóa đơn mua hàng.

4. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Tài khoản Phải trả cho người bán

Bên Nợ

 • Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp.
 • Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao.
 • Số tiền người bán chấp thuận giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng.
 • Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán.
 • Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại người bán.
 • Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).
 • Số tiền BH đã chi trả cho người gửi tiền.
 • Xử lý số tiền BH không có người nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bên Có

 • Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ và người nhận thầu xây lắp.
 • Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, hàng hoá, dịch vụ đã nhận, khi có hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức.
 • Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).
 • Số tiền chi trả BH phải trả cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng phá sản hoặc mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp. Số tiền BH còn phải trả cho người gửi tiền.

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán còn có hai tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3311 – Phải trả về chi trả tiền BH: Phản ánh số tiền chi trả BH phải trả cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng phá sản hoặc mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

– Tài khoản 3318 – Phải trả khác cho người bán: Phản ánh các khoản phải trả khác cho người bán ngoài nội dung các khoản phải trả về chi trả tiền BH.

Như vậy, việc quản lý tài khoản 331 được thực hiện một cách hiệu quả, giúp đảm bảo mối quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp và đối tác khác của công ty. Chúng tôi cam kết tiếp tục duy trì việc quản lý tài khoản này một cách cẩn thận và đảm bảo rằng các khoản phải trả sẽ được thanh toán đúng hẹn để duy trì lòng tin và uy tín của công ty trong thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000