Hướng dẫn tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tài khoản 241 là một phần quan trọng để ghi nhận chi phí liên quan đến việc xây dựng cơ bản dở dang. Đây là một khía cạnh quan trọng của kế toán, đặc biệt trong các doanh nghiệp tham gia vào các dự án xây dựng quy mô lớn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tài khoản 241 và cách nó hoạt động trong bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC.

Hướng dẫn tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
Hướng dẫn tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

1. Tài khoản 241 là gì?

Tài khoản 241 là một loại tài khoản trong hệ thống kế toán, thường được sử dụng để ghi nhận các khoản phải thu từ khách hàng. Đây là một trong những tài khoản quan trọng trong bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp.

Tài khoản 241 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản phải thu mà doanh nghiệp đang chờ đợi từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Điều này có thể bao gồm các hóa đơn chưa thanh toán, các khoản nợ từ khách hàng, hoặc các giao dịch tương tự.

Quản lý tài khoản 241 có ý nghĩa quan trọng trong việc theo dõi và kiểm soát các khoản phải thu của doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng các khoản thu nhập sẽ được ghi nhận đầy đủ và chính xác trong bảng cân đối kế toán, cũng như cung cấp thông tin quan trọng để quản lý tài chính và quyết định chiến lược kinh doanh.

Ngoài việc ghi nhận các khoản phải thu, tài khoản 241 cũng có thể liên quan đến các hoạt động khác của doanh nghiệp. Ví dụ, trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện các dự án dài hạn, các khoản phải thu từ việc thực hiện các phần của dự án cũng có thể được ghi nhận trong tài khoản này.

Quản lý tài khoản 241 đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với chu kỳ thu chi của doanh nghiệp. Các nhóm công việc như kế toán, tài chính, và bán hàng thường cần làm việc chặt chẽ để đảm bảo rằng thông tin trong tài khoản này được cập nhật đúng đắn và đầy đủ.

Các thông tin từ tài khoản 241 thường được sử dụng để xây dựng các báo cáo tài chính và cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan hiểu rõ hơn về tình hình tài chính hiện tại và dự kiến của doanh nghiệp.

Tóm lại, tài khoản 241 đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc theo dõi và quản lý các khoản phải thu từ các giao dịch kinh doanh và dự án.

Ngoài ra, tài khoản 241 cũng có vai trò quan trọng trong việc đánh giá lợi nhuận và hiệu suất của doanh nghiệp. Bằng cách theo dõi chi phí nguyên vật liệu và vật tư thông qua tài khoản này, doanh nghiệp có thể phân tích hiệu quả của quá trình sản xuất và xác định các nguồn gây lãng phí hay lãng phí tiềm ẩn.

Tài khoản 241 thường được liên kết với các tài khoản khác trong hệ thống kế toán, như tài khoản 111 (Tiền mặt và Tương đương tiền) khi thanh toán cho nguyên vật liệu, tài khoản 133 (Nợ phải trả) khi có các khoản nợ đối với nhà cung cấp, hay các tài khoản chi phí khác như tài khoản 622 (Chi phí vận chuyển) nếu có chi phí liên quan đến vận chuyển nguyên vật liệu.

Quản lý tài khoản 241 một cách chính xác giúp doanh nghiệp xây dựng các báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác, cung cấp thông tin quan trọng cho quyết định chiến lược và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Đồng thời, tài khoản này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ các quy định kế toán và thuế, đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động theo các nguyên tắc và quy định pháp luật.

Ngoài những chức năng cơ bản, tài khoản 241 còn là một phần quan trọng của quy trình kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Việc thiết lập các biện pháp kiểm soát cho tài khoản này giúp ngăn chặn và phát hiện sớm mọi sai sót hoặc gian lận liên quan đến quản lý nguyên vật liệu và vật tư.

Cụ thể, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát như đối chiếu đơn đặt hàng với hóa đơn nhận hàng, theo dõi số lượng tồn kho thực tế, và thực hiện đánh giá định kỳ về giá trị tồn kho giúp đảm bảo rằng thông tin trên tài khoản 241 là chính xác và đầy đủ. Điều này đặt ra một cơ sở cho sự tin cậy trong quản lý tài chính và quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

Tài khoản 241 không chỉ là một công cụ quan trọng cho bộ phận kế toán mà còn là nguồn thông tin quan trọng cho các bộ phận khác như quản lý sản xuất, quản lý kho, và quản lý chiến lược doanh nghiệp. Sự hiểu biết sâu sắc về tài khoản này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình cung ứng, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

2. Tài Khoản 241 – Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang và Điểm Mấu Chốt

Tài khoản 241 là một tài khoản kế toán được sử dụng để ghi nhận các chi phí liên quan đến việc xây dựng cơ bản dở dang. Cụ thể, nó bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua sắm tài sản cố định mới, xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc trang bị lại kỹ thuật cho công trình.

2.1. Sự Quyết Toán Dự Án

Tài khoản 241 cũng phản ánh tình hình quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Điều này đặc biệt quan trọng trong các dự án xây dựng, nơi mà việc quản lý chi phí và tiến độ dự án là rất quan trọng.

Quyết toán dự án là quá trình kiểm tra và xác nhận các chi phí liên quan đến xây dựng cơ bản. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng mọi khoản chi tiêu đều được ghi chính xác và đầy đủ. Việc quyết toán dự án không chỉ giúp kiểm soát tài chính mà còn là cơ hội để học hỏi từ những dự án trước đó và cải thiện quy trình quản lý chi phí trong tương lai.

2.2. Mở Tài Khoản Chi Tiết

Tài khoản 241 thường được mở chi tiết theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi chi tiết từng khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản. Các khoản chi phí này phải được ghi nhận và lũy kế từ khi khởi công đến khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Quá trình mở tài khoản chi tiết là bước quan trọng để theo dõi mỗi khoản chi phí trong dự án xây dựng cơ bản. Từ việc ghi nhận các nguồn cung cấp vật liệu đến các dịch vụ nhà thầu, mỗi khoản chi phí đều được ghi chép và phân loại chính xác trong tài khoản chi tiết. Điều này tạo nền tảng cho quá trình quản lý chi phí hiệu quả và báo cáo tài chính minh bạch.

2.3. Chi Phí Liên Quan

Tài khoản 241 bao gồm nhiều loại chi phí liên quan đến việc xây dựng cơ bản. Đây có thể là:

 • Chi phí xây dựng
 • Chi phí thiết bị
 • Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Chi phí quản lý dự án
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • Các chi phí khác

Chi phí liên quan bao gồm tất cả các khoản chi phí không thể tránh khỏi trong quá trình xây dựng cơ bản. Bao gồm chi phí cho vật liệu, nhân công, thiết bị và các chi phí phát sinh khác. Quản lý và kiểm soát các chi phí liên quan là yếu tố quan trọng để đảm bảo dự án được thực hiện theo kế hoạch và ngân sách.

2.4. Chi Phí Trực Tiếp và Chung

Khi đầu tư xây dựng cơ bản, các chi phí xây lắp và chi phí thiết bị thường tính trực tiếp cho từng công trình. Tuy nhiên, các chi phí quản lý dự án và chi phí khác thường được chi chung. Chủ đầu tư phải tính toán và phân bổ các chi phí này cho từng công trình một cách hợp lý.

Chi phí trực tiếp là những chi phí có thể dễ dàng định rõ và gán trực tiếp cho mỗi giai đoạn xây dựng, như chi phí nhân công và vật liệu. Trong khi đó, chi phí chung là những chi phí không thể phân loại cụ thể cho từng giai đoạn, chẳng hạn như chi phí quản lý dự án. Quản lý hiệu quả cả hai loại chi phí này là quan trọng để giữ cho ngân sách dự án ổn định.

2.5. Sửa Chữa và Bảo Dưỡng

Tài khoản 241 cũng phản ánh chi phí sửa chữa lớn cho tài sản cố định. Tuy nhiên, sửa chữa thường xuyên không được ghi vào tài khoản này mà tính vào chi phí sản xuất hoặc kinh doanh trong kỳ tương ứng.

Sử Dụng Tài Khoản 241

Chủ đầu tư xây dựng bất động sản sử dụng tài khoản 241 để ghi nhận chi phí xây dựng tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư. Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, kế toán căn cứ vào cách sử dụng tài sản để kết chuyển chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với bản chất của tài sản.

Tỷ Giá Hối Đoái

Trong trường hợp đầu tư xây dựng cơ bản liên quan đến thanh toán cho nhà thầu bằng ngoại tệ, tài khoản 241 ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm công trình hoàn thành và nghiệm thu. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ quá trình đầu tư cơ bản được tính vào lãi hoặc chi phí tài chính.

Sửa chữa và bảo dưỡng là một phần quan trọng của quản lý dự án sau khi xây dựng hoàn thành. Chi phí cho việc bảo dưỡng và sửa chữa cần được dự đoán và tính toán từ giai đoạn lập kế hoạch. Điều này đảm bảo rằng không chỉ dự án mới được xây dựng đúng cách mà còn được duy trì và sử dụng hiệu quả trong thời gian dài.

Nhìn chung, quản lý tài khoản 241 đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với từng khía cạnh của dự án xây dựng cơ bản. Việc hiểu rõ và kiểm soát các chi phí liên quan, quyết toán dự án đúng cách và duy trì chiến lược chi phí hiệu quả sẽ đảm bảo thành công của dự án và tạo ra giá trị lâu dài.

3. Nguyên tắc kế toán của Tài Khoản 241 – Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang

Theo quy định tại Điều 37 Thông tư 133/2016/TT-BTC, nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 241 (xây dựng cơ bản dở dang) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng như sau:

3.1. Phản Ánh Chi Phí Xây Dựng

Tài khoản 241 phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Điều này bao gồm các chi phí như mua sắm mới tài sản cố định, xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Các công trình này có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm.

3.2. Chi Phí Bao Gồm

Chi phí thực hiện các dự án xây dựng cơ bản bao gồm:

 • Chi phí xây dựng
 • Chi phí thiết bị
 • Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Chi phí quản lý dự án
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • Chi phí khác

Tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng công trình và hạng mục công trình. Mỗi hạng mục công trình phải được hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và được theo dõi lũy kế từ khi khởi công đến khi công trình hoàn thành.

3.3. Phân Bổ Chi Phí

Khi đầu tư xây dựng cơ bản, các chi phí xây lắp và chi phí thiết bị thường tính trực tiếp cho từng công trình, trong khi các chi phí quản lý dự án và chi phí khác thường được chi chung. Chủ đầu tư phải tính toán và phân bổ chi phí quản lý dự án và chi phí khác cho từng công trình.

3.4. Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng

Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì cho tài sản cố định hoạt động bình thường được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Đối với các tài sản cố định theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa, bảo trì định kỳ mà không làm tăng giá trị tài sản, doanh nghiệp được trích lập dự phòng phải trả và tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh để có nguồn trang trải hoặc được phân bổ dần.

3.5. Sử Dụng Tài Khoản 241

Chủ đầu tư xây dựng bất động sản sử dụng tài khoản này để tập hợp chi phí xây dựng tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư. Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, kế toán sẽ căn cứ vào cách sử dụng tài sản để kết chuyển chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với bản chất của từng loại tài sản.

3.6. Thanh Toán Bằng Ngoại Tệ

Đối với hoạt động xây dựng cơ bản dở dang mà phải thanh toán cho nhà thầu bằng ngoại tệ, chi phí xây dựng cơ bản dở dang được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm công trình xây dựng cơ bản hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

3.7. Chênh Lệch Tỷ Giá Hối Đoái

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ quá trình đầu tư xây dựng cơ bản được tính vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh.

3.8. Dự Án Bị Hủy Bỏ

Trường hợp dự án đầu tư bị hủy bỏ, doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý và thu hồi các chi phí đã phát sinh của dự án. Phần chênh lệch giữa chi phí đầu tư thực tế và số thu từ việc thanh lý được ghi nhận vào chi phí khác hoặc xác định trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân để thu hồi.

3.9. Các Chi Phí Khác

Các chi phí khác phát sinh như chi phí lãi vay được vốn hóa, chi phí đấu thầu, chi phí tháo dỡ hoàn trả mặt bằng được hạch toán vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

3.10. Hoạt Động Sản Xuất Thử

Trường hợp hoạt động sản xuất thử không tạo ra sản phẩm, toàn bộ chi phí chạy thử được hạch toán vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Nếu tạo ra sản phẩm sản xuất thử, chi phí chạy thử có tải để sản xuất sản phẩm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

4. Tài Khoản Cấp 2 Của Tài Khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Tài khoản cấp 2 của tài khoản 241 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản chi tiêu liên quan đến việc xây dựng cơ bản. Tài khoản này thường phản ánh những giao dịch mà doanh nghiệp thực hiện để xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng, hoặc các công trình cơ bản khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, có vẻ như tài khoản cấp 2 này đang gặp phải một số vấn đề, khi được mô tả là “dở dang”.

“Dở dang” có thể được hiểu là chưa hoàn thiện, không chặt chẽ hoặc có những vấn đề cần giải quyết. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này:

 1. Thiếu Chi Tiết:
  • Có thể tài khoản không ghi chép đầy đủ thông tin về các giao dịch liên quan đến xây dựng cơ bản.
  • Chi tiết về các hóa đơn, chứng từ, hoặc các thông tin khác liên quan đến chi phí xây dựng có thể không được cập nhật đầy đủ.
 2. Chấp Nhận Có Sai Sót:
  • Việc chấp nhận các sai sót trong quá trình ghi chép có thể dẫn đến tình trạng “dở dang”.
  • Có thể có các sai sót trong việc phân loại chi tiêu, tính toán chi phí, hoặc ghi nhận số liệu.
 3. Thiếu Kiểm Soát Nội Bộ:
  • Thiếu hệ thống kiểm soát nội bộ có thể tạo điều kiện cho việc xây dựng cơ bản không được quản lý chặt chẽ.
  • Quy trình kiểm tra và xác nhận thông tin có thể không đủ hiệu quả, dẫn đến việc ghi chép không đảm bảo độ chính xác và hoàn thiện.
 4. Khả Năng Kiểm Soát Chi Phí Kém:
  • Việc không kiểm soát được chi phí xây dựng có thể dẫn đến tình trạng nguồn lực không được sử dụng hiệu quả.
  • Thiếu sự minh bạch và theo dõi cẩn thận có thể làm tăng nguy cơ chi phí không kiểm soát.

Để giải quyết vấn đề này, quan trọng để kiểm tra lại quy trình ghi chép, tăng cường kiểm soát nội bộ, và đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến xây dựng cơ bản được ghi chép một cách đầy đủ và chính xác. Đồng thời, việc liên tục theo dõi và đánh giá chi phí xây dựng cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong quá trình xây dựng.

 1. Kiểm Tra Hợp Nhất:
  • Nếu có nhiều phòng ban hoặc đơn vị liên quan đến xây dựng cơ bản, thiếu sự hợp nhất và đồng bộ trong quá trình ghi chép có thể dẫn đến sự “dở dang”.
  • Việc thiếu thông tin hoặc sự không đồng nhất giữa các bảng kế toán có thể tạo ra khả năng mất mát dữ liệu quan trọng.
 2. Thiếu Kế Hoạch Chi Tiêu:
  • Một kế hoạch chi tiêu cụ thể cho dự án xây dựng là quan trọng để đảm bảo sự linh hoạt và kiểm soát chi phí.
  • Nếu không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, có thể dễ dàng bị mất kiểm soát và tạo ra tình trạng “dở dang” trong quản lý tài khoản cấp 2 của tài khoản 241.
 3. Thiếu Báo Cáo Thường Xuyên:
  • Báo cáo định kỳ về tình trạng chi tiêu và tiến độ xây dựng cơ bản là quan trọng để theo dõi và đánh giá hiệu suất.
  • Thiếu sự báo cáo định kỳ có thể tạo ra sự mơ hồ và không chắc chắn về tình hình tài khoản cấp 2, góp phần vào tình trạng “dở dang”.
 4. Chưa Cập Nhật Đúng Thời Gian:
  • Việc không cập nhật thông tin đúng thời gian có thể tạo ra tình trạng “dở dang” do không có sự chính xác và minh bạch trong dữ liệu.
  • Quy trình cập nhật thông tin nên được tối ưu hóa để đảm bảo rằng mọi giao dịch mới đều được ghi nhận và phản ánh ngay trong tài khoản cấp 2 của tài khoản 241.

Để khắc phục tình trạng “dở dang” trong quản lý tài khoản cấp 2 của tài khoản 241, quản lý cần thiết lập và thực hiện một quy trình quản lý chặt chẽ, đồng bộ hóa thông tin giữa các đơn vị liên quan, và đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát chi phí liên quan đến xây dựng cơ bản. Việc này sẽ giúp tăng cường quản lý tài khoản, đảm bảo sự chính xác và hiệu quả trong quá trình xây dựng, và giảm thiểu rủi ro tài chính.

5. Kết Cấu và Nội Dung Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

5.1. Bên Nợ

 • Chi phí Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản: Tài khoản 241 sẽ phản ánh chi phí đầu tư vào việc xây dựng cơ bản của tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Điều này bao gồm cả việc mua sắm và sửa chữa lớn cho các tài sản này.
 • Chi phí Mua Sắm Bất Động Sản Đầu Tư: Nếu doanh nghiệp mua sắm bất động sản như một phần của đầu tư, chi phí này cũng sẽ được ghi nhận trong tài khoản 241.
 • Chi phí Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Bất Động Sản Đầu Tư: Nếu có quy trình đầu tư xây dựng, chi phí liên quan cũng sẽ được phản ánh trong tài khoản này.
 • Chi phí Cải Tạo, Nâng Cấp, Sửa Chữa Lớn: Nếu có bất kỳ công việc nâng cấp hoặc sửa chữa lớn nào đối với tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư, chi phí này cũng sẽ được ghi nhận trong tài khoản 241.

5.2. Bên Có

 • Giá Trị Tài Sản Cố Định Đã Hoàn Thành: Tài khoản 241 sẽ phản ánh giá trị của tài sản cố định đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sau quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Giá Trị Bất Động Sản Đầu Tư Đã Hoàn Thành: Nếu bạn đã đầu tư vào bất động sản và công trình đã hoàn thành, giá trị này sẽ được ghi nhận trong tài khoản này.
 • Giá Trị Công Trình Bị Loại Bỏ và Các Khoản Chi Phí Duyệt Bỏ Khác: Nếu có công trình bị loại bỏ hoặc các khoản chi phí duyệt bỏ khác sau khi quyết toán được duyệt, chúng sẽ được phản ánh trong tài khoản 241.
 • Kết Chuyển Chi Phí Cải Tạo, Nâng Cấp, Sửa Chữa Lớn: Nếu sau khi ghi nhận ban đầu, có chi phí phát sinh từ cải tạo, nâng cấp hoặc sửa chữa lớn tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư, chúng sẽ được kết chuyển vào các tài khoản có liên quan sau khi quyết toán được duyệt.

5.3. Số Dư Nợ

 • Chi Phí Dự Án Đầu Tư Xây Dựng và Sửa Chữa Lớn: Đây là những chi phí liên quan đến dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn cho tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư, nhưng công việc này vẫn chưa hoàn thành.
 • Giá Trị Công Trình Chưa Bàn Giao: Nếu công trình đã hoàn thành nhưng chưa được bàn giao và đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt, sẽ có số dư nợ trong tài khoản 241.
 • Giá Trị Bất Động Sản Đầu Tư Đang Đầu Tư Xây Dựng Dở Dang: Nếu bạn đang đầu tư vào việc xây dựng bất động sản và công việc này vẫn chưa hoàn thành, số dư nợ sẽ thể hiện tình trạng này.

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc. Mặc dù ban đầu nó có vẻ dở dang và khá phức tạp, nhưng sự kiên nhẫn và tâm huyết của nhóm đã giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn. Cơ sở hạ tầng hiện đại đã được xây dựng và hoàn thiện, mang lại những cơ hội phát triển đáng kể cho khu vực này. Những công trình xây dựng, từ những tòa nhà cao tầng đến cơ sở hạ tầng giao thông, đều mang đến một tương lai tươi sáng và phồn thịnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000