Hướng dẫn tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp. Đây là nơi ghi nhận các dự phòng dự kiến cho việc mất mát giá trị của tài sản, nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự ổn định của tài khoản tài sản. Trong bài viết dưới đây, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết hơn về Tài Khoản 229 – Dự Phòng Tổn Thất Tài Sản và vai trò quan trọng của nó trong quản lý tài chính và kế toán.

Hướng dẫn tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản
Hướng dẫn tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

1. Định Nghĩa: Tài khoản 228 – Tài khoản đầu tư khác 

Tài khoản 228 là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán, được gọi là “Tài khoản đầu tư khác”. Đây là một phần của hệ thống tài khoản mà các doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và theo dõi các giao dịch liên quan đến việc đầu tư mà không thuộc vào các danh mục tài sản cố định cụ thể khác.

Tài khoản 228 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản đầu tư đặc biệt, không thuộc danh mục chính của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm các loại đầu tư như chứng khoán không cố định, các quỹ đầu tư đặc biệt hoặc các dự án tài chính đặc biệt mà doanh nghiệp đang tham gia.

Quản lý tài khoản 228 đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng để đảm bảo rằng mọi giao dịch được ghi chính xác và đầy đủ. Nó cung cấp thông tin quan trọng cho các bên liên quan, bao gồm cả cổ đông và các bên liên quan khác, về các dự án và đầu tư đặc biệt mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Tài khoản 228 cũng có thể được sử dụng để theo dõi các chi phí và lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư cụ thể. Việc này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về hiệu suất của các dự án và đầu tư không thuộc danh mục cố định chính.

Tóm lại, tài khoản 228 – Tài khoản đầu tư khác là một phần quan trọng của hệ thống kế toán, đóng vai trò trong việc ghi chép và theo dõi các hoạt động đầu tư đặc biệt của doanh nghiệp, mang lại thông tin chi tiết và minh bạch về các giao dịch này.

Ngoài việc ghi chép các giao dịch đầu tư không thuộc danh mục cố định, tài khoản 228 còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình thẩm định và kiểm soát nội dung của các dự án và đầu tư này. Việc này giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng các khoản đầu tư đều tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất và rủi ro liên quan.

Tài khoản 228 cũng thường được sử dụng để ghi chép các thay đổi giá trị của các đầu tư không cố định. Khi giá trị của một đầu tư thay đổi, doanh nghiệp cần cập nhật thông tin này trong tài khoản 228 để phản ánh chính xác tình hình tài chính và hiệu suất đầu tư.

Đặc biệt, trong quá trình báo cáo tài chính, tài khoản 228 sẽ được sử dụng để trình bày thông tin chi tiết về các đầu tư không thuộc danh mục cố định. Những thông tin này cung cấp cái nhìn chi tiết về cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp và là nguồn thông tin quan trọng cho quyết định chiến lược và quản lý rủi ro.

Cuối cùng, việc theo dõi tài khoản 228 không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trong quản lý tài chính mà còn giúp tối ưu hóa quy trình ra quyết định về đầu tư và phát triển dự án. Điều này đóng góp vào sự bền vững và phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh môi trường kinh doanh thường xuyên biến động.

2. Mục tiêu chính của Tài Khoản 228 – Tài khoản đầu tư khác 

Mục tiêu chính của Tài Khoản 228 là đảm bảo tính minh bạch trong ghi nhận và theo dõi các khoản đầu tư này, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin chính xác.

Ví dụ, khi một doanh nghiệp đầu tư vào một dự án nghiên cứu phát triển mới, nhưng không có một tài khoản đầu tư cụ thể nào phù hợp, họ có thể sử dụng Tài Khoản 228 để ghi nhận khoản đầu tư này. Điều này giúp họ theo dõi chi tiết về nguồn vốn đã đầu tư và biến động giá trị của dự án theo thời gian.

Tài Khoản 228, hay còn được gọi là Tài khoản đầu tư khác, đặt ra mục tiêu chính là tối ưu hóa việc quản lý và phát triển nguồn vốn đầu tư của cá nhân hoặc tổ chức. Dưới đây là những mục tiêu chính của Tài Khoản 228:

 1. Tăng cường Tài Nguyên Đầu Tư:
  • Tài Khoản 228 nhằm mục đích tăng cường số lượng và chất lượng của các nguồn vốn đầu tư. Điều này có thể đạt được thông qua việc thu hút và giữ chân các nhà đầu tư, cũng như thông qua các chiến lược quảng cáo và tiếp thị linh hoạt.
 2. Đa dạng Hóa Portfolios:
  • Một trong những mục tiêu quan trọng của Tài Khoản 228 là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Việc này giúp giảm rủi ro và tăng cường khả năng sinh lời trong điều kiện thị trường biến động.
 3. Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận:
  • Tài Khoản 228 đặt ra mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư thông qua việc áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí. Điều này giúp đảm bảo rằng mức độ sinh lời được duy trì ổn định và hiệu quả.
 4. Phát Triển Bền Vững:
  • Mục tiêu của Tài Khoản 228 không chỉ là tạo ra lợi nhuận ngắn hạn mà còn là việc phát triển bền vững trong dài hạn. Điều này có thể bao gồm việc đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo, các doanh nghiệp xã hội, hoặc các dự án hỗ trợ cộng đồng.
 5. Cung Cấp Thông Tin Liên Tục:
  • Một trong những trọng tâm quan trọng của Tài Khoản 228 là cung cấp thông tin liên tục và minh bạch đối với nhà đầu tư. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình đầu tư của mình và có quyết định thông tin.
 6. Tuân Thủ Pháp Luật và Tiêu Chuẩn Ngành:
  • Tài Khoản 228 cam kết tuân thủ mọi quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành. Điều này bảo đảm rằng mọi hoạt động đầu tư diễn ra một cách hợp pháp và minh bạch.

Tóm lại, Tài Khoản 228 không chỉ là nơi lưu trữ vốn đầu tư mà còn là công cụ quan trọng giúp tối ưu hóa sinh lời và phát triển bền vững trong thị trường đầu tư đầy thách thức.

3. Nguyên tắc kế toán của Tài khoản 228 – Tài khoản đầu tư khác 

3.1. Dự Phòng Giảm Giá Chứng Khoán Kinh Doanh

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Đây là một khoản dự phòng được sử dụng để thể hiện giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ cho mục đích kinh doanh. Điều này có thể xảy ra khi thị trường chứng khoán có biến động.

3.2. Dự Phòng Tổn Thất Đầu Tư vào Đơn Vị Khác

Tiếp theo, chúng ta có Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, một khoản dự phòng được tạo ra khi doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư vào các công ty con, liên doanh hoặc liên kết và gặp thua lỗ. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ mất vốn hoặc giảm giá trị đầu tư ban đầu.

3.3. Dự Phòng Phải Thu Khó Đòi

Ngoài ra, Dự phòng phải thu khó đòi là một khoản dự phòng phản ánh giá trị các khoản nợ phải thu và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, có tính chất tương tự các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi. Điều này giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho khả năng không thu hồi được các khoản này.

3.4. Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho

Cuối cùng, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được sử dụng để thể hiện giá trị hàng tồn kho có thể suy giảm so với giá gốc do sự suy giảm của giá trị thuần.

4. Kết Cấu và Nội Dung Tài Khoản 229 – Dự Phòng Tổn Thất Tài Sản

4.1. Bên Nợ

Hoàn Nhập Chênh Lệch: Điều này xảy ra khi số dự phòng phải lập trong kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập trong kỳ trước mà chưa được sử dụng hết.

Bù Đắp Giá Trị Khoản Đầu Tư vào Đơn Vị Khác: Khi có quyết định sử dụng số dự phòng đã lập để bù đắp số tổn thất xảy ra, tài khoản này được sử dụng.

Bù Đắp Phần Giá Trị Đã Được Lập Dự Phòng: Đôi khi, phần giá trị đã được lập dự phòng của khoản nợ không thể thu hồi được phải xóa sổ.

4.2. Bên Có

Trích Lập Dự Phòng: Ở đây, chúng ta thấy các khoản dự phòng tổn thất tài sản được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

4.3. Số Dư Bên Có

 Đây là số dự phòng tổn thất tài sản hiện có cuối kỳ.

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản được chia thành 4 tài khoản cấp 2, hãy cùng xem xét chúng.

 • Tài Khoản 2291 – Dự Phòng Giảm Giá Chứng Khoán Kinh Doanh

Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

 • Tài Khoản 2292 – Dự Phòng Tổn Thất Đầu Tư vào Đơn Vị Khác

Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nguy cơ mất vốn.

 • Tài Khoản 2293 – Dự Phòng Phải Thu Khó Đòi

Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khó đòi.

 • Tài Khoản 2294 – Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho

Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

5. Phương Pháp Kế Toán Các Giao Dịch Kinh Tế Chủ Yếu liên quan đến Tài Khoản 229 – Dự Phòng Tổn Thất Tài Sản

5.1. Phương Pháp Kế Toán Dự Phòng Giảm Giá Chứng Khoán Kinh Doanh

 • Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số phải lập trong kỳ này lớn hơn số đã lập từ kỳ trước, chúng ta sẽ kế toán bằng cách trích lập bổ sung phần chênh lệch.
 • Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số phải lập trong kỳ này nhỏ hơn số đã lập từ kỳ trước, chúng ta sẽ kế toán bằng cách hoàn nhập phần chênh lệch.
 • Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh trước khi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, chúng ta sẽ kế toán bằng cách ghi nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2291) và nợ TK 635 – Chi phí tài chính (số chưa được dự phòng). Đồng thời, chúng ta cũng ghi có TK 121 – Chứng khoán kinh doanh và TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.2. Phương Pháp Kế Toán Dự Phòng Tổn Thất Đầu Tư vào Đơn Vị Khác

 • Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số phải lập trong kỳ này lớn hơn số đã lập từ kỳ trước, chúng ta sẽ kế toán bằng cách trích lập bổ sung phần chênh lệch.
 • Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số phải lập trong kỳ này nhỏ hơn số đã lập từ kỳ trước, chúng ta sẽ kế toán bằng cách hoàn nhập phần chênh lệch.
 • Khi tổn thất thực sự xảy ra và các khoản đầu tư không thể thu hồi hoặc thu hồi thấp hơn giá gốc ban đầu, chúng ta sẽ kế toán bằng cách ghi nợ các TK 111, 112,… (nếu có), nợ TK 229 Dự phòng tổn thất tài sản (2292) (số đã lập dự phòng), nợ TK 635 – Chi phí tài chính (số chưa lập dự phòng), và có các TK 221, 222, 228 (giá gốc khoản đầu tư bị tổn thất).
 • Khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn sau khi bù đắp tổn thất và khi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, chúng ta sẽ kế toán bằng cách ghi nợ TK 229  Dự phòng tổn thất tài sản (2292) và có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.3. Phương Pháp Kế Toán Dự Phòng Phải Thu Khó Đòi

 • Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập trong kỳ này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước, chúng ta sẽ kế toán bằng cách trích lập bổ sung phần chênh lệch.
 • Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập trong kỳ này nhỏ hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước, chúng ta sẽ kế toán bằng cách hoàn nhập phần chênh lệch.
 • Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định không thể thu hồi được, chúng ta sẽ thực hiện xoá nợ theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều này được thể hiện qua việc ghi nợ các TK 111, 112, 331, 334… (phần tổ chức cá nhân phải bồi thường), nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (phần đã lập dự phòng), nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần được tính vào chi phí), và có các TK 131, 138, 128, 244…
 • Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý xoá nợ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, chúng ta sẽ ghi nợ các TK 111, 112,… và có TK 711 – Thu nhập khác.
 • Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn được bán theo giá thoả thuận, chúng ta sẽ ghi nhận như sau:

+ Trường hợp khoản phải thu quá hạn chưa lập dự phòng phải thu khó đòi, ghi nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận), nợ TK 642 – Chi phí tài chính (số tổn thất từ việc bán nợ), và có các TK 131, 138, 128, 244…

+ Trường hợp khoản phải thu quá hạn đã lập dự phòng phải thu khó đòi nhưng số đã lập dự phòng không đủ bù đắp tổn thất khi bán nợ, ghi nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận), nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số đã lập dự phòng), nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ), và có các TK 131, 138, 128, 244…

Kế toán xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi trước khi doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, chúng ta sẽ kế toán bằng cách ghi nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) và có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.4. Phương Pháp Kế Toán Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho

 • Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập trong kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, chúng ta sẽ kế toán bằng cách trích lập bổ sung phần chênh lệch.
 • Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập trong kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, chúng ta sẽ kế toán bằng cách hoàn nhập phần chênh lệch.
 • Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, chúng ta sẽ ghi nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng), nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng), và có các TK 152, 153, 155, 156.
 • Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trước khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, chúng ta sẽ kế toán bằng cách ghi nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294) và có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Kết Luận

Nguyên tắc kế toán và tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản có vai trò quan trọng trong quá trình kế toán và quản lý tài sản của doanh nghiệp. Việc áp dụng đúng phương pháp kế toán cũng như hiểu rõ về các giao dịch kinh tế liên quan đến dự phòng tổn thất tài sản giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định tài chính và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000