087.790.7790

Hướng dẫn tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Trong bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh và nguyên tắc quan trọng liên quan đến việc ghi nhận và xử lý các giao dịch này. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tài khoản 171 đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản lý tài sản trái phiếu Chính phủ. 

Hướng dẫn tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Hướng dẫn tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

1. Tài khoản 171 là gì?

Tài khoản 171 là một trong các tài khoản trong hệ thống kế toán, thường được sử dụng để ghi nhận các khoản phải thu từ khách hàng. Đây là một tài khoản quan trọng trong quá trình theo dõi và kiểm soát các khoản phải thu của doanh nghiệp.

Thông thường, khi doanh nghiệp bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, số tiền mà khách hàng phải thanh toán sẽ được ghi vào tài khoản 171. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các khoản phải thu một cách hiệu quả.

Tài khoản 171 có thể được sử dụng để ghi nhận các loại phải thu khác nhau, bao gồm cả doanh số bán hàng, tiền công nợ, và các khoản phải thu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Quản lý tài khoản 171 đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng để đảm bảo rằng mọi giao dịch được ghi chính xác và đầy đủ. Thông tin từ tài khoản này thường được sử dụng để tạo các báo cáo tài chính và đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài việc ghi nhận các khoản phải thu, tài khoản 171 còn có vai trò trong việc thực hiện các điều chỉnh khi có sự thay đổi về giá trị của các khoản phải thu. Điều này có thể bao gồm việc xác định giảm giá cho các khoản nợ không đòi hỏi, xác định các khoản nợ có thể trở nên không thu được đầy đủ hoặc xác định rủi ro liên quan đến các khoản phải thu.

Tài khoản 171 cũng liên quan chặt chẽ đến quy trình quản lý công nợ. Doanh nghiệp cần liên tục theo dõi tình trạng công nợ từ khách hàng và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng các khoản phải thu được thanh toán đúng hạn. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp có thể phải áp dụng các biện pháp thu nợ và thậm chí xem xét việc ghi nhận các khoản nợ không thu được.

Tài khoản 171 cùng với các tài khoản khác trong hệ thống kế toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng báo cáo tài chính, cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Điều này giúp các bên liên quan, như cổ đông, ngân hàng, và đối tác kinh doanh, đánh giá độ ổn định và hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

2. Nguyên tắc Kế toán cho Tài khoản 171 – Giao dịch Mua, Bán Trái Phiếu Chính Phủ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 171 và nguyên tắc kế toán liên quan đối với giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách kế toán cho các giao dịch quan trọng này.

Tài Khoản 171: Điểm mua bán trái phiếu Chính Phủ

Nguyên tắc kế toán cho tài khoản 171 – Giao dịch Mua, Bán Trái Phiếu Chính Phủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình ghi chép và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm chính về nguyên tắc kế toán áp dụng cho tài khoản này:

 1. Xác định Loại Trái Phiếu Chính Phủ:
  • Khi thực hiện giao dịch mua và bán trái phiếu Chính Phủ, đầu tiên, phải xác định rõ loại trái phiếu liên quan. Các loại trái phiếu có thể có điều kiện khác nhau, và cách ghi chúng trong hệ thống kế toán cũng sẽ khác nhau.
 2. Ghi Chép Đúng Nguyên Tắc Kế Toán:
  • Khi mua trái phiếu Chính Phủ, số tiền phải được ghi vào tài khoản 171 như là khoản đầu tư. Ngược lại, khi bán trái phiếu, số tiền thu được từ giao dịch phải được ghi vào tài khoản này.
 3. Xác Nhận và Kiểm Soát:
  • Quá trình mua bán trái phiếu Chính Phủ cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong kế toán. Việc xác nhận thông tin liên quan đến trái phiếu, như kỳ hạn, lãi suất và giá trị thực tế, là quan trọng để tránh sai sót.
 4. Thực Hiện Amortization (Phương pháp Ghi Giảm Giá):
  • Trong trường hợp trái phiếu Chính Phủ có chứa thành phần lãi suất không được tích hợp (zero-coupon bonds), việc sử dụng phương pháp ghi giảm giá (amortization) là quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc phải phân bổ giảm giá trái phiếu vào kỳ kế toán tương ứng.
 5. Báo Cáo Tài Chính:
  • Thông tin về giao dịch mua bán trái phiếu Chính Phủ sẽ được bao gồm trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nó sẽ thể hiện giá trị đầu tư tại thời điểm báo cáo và bất kỳ thay đổi giá trị nào đã xảy ra trong kỳ.
 6. Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật:
  • Kế toán viên cần luôn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch mua bán trái phiếu Chính Phủ. Sự hiểu biết vững về các quy định này giúp đảm bảo rằng các thông tin được ghi chép đúng cách và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và kiểm toán.
 1. Theo Dõi Thay Đổi Thị Trường:
  • Đối với trái phiếu Chính Phủ, giá trị thị trường của chúng có thể biến động theo nhiều yếu tố như biến động lãi suất và điều kiện kinh tế. Kế toán viên cần theo dõi thường xuyên những thay đổi này và cập nhật giá trị thị trường của trái phiếu trong bảng cân đối kế toán.
 2. Xác Định Các Chi Phí Liên Quan:
  • Trong quá trình mua bán trái phiếu Chính Phủ, cần xác định các chi phí liên quan như chi phí giao dịch, chi phí chuyển nhượng và các chi phí khác. Những chi phí này cũng cần được ghi chép đúng cách và phân bổ vào giá trị thực tế của trái phiếu.
 3. Đối Chiếu Thông Tin:
  • Khi thực hiện các giao dịch mua bán trái phiếu Chính Phủ, quan trọng để đối chiếu thông tin giữa các hệ thống và tài liệu kế toán. Điều này giúp đảm bảo rằng không có sự không nhất quán nào xuất hiện trong quá trình ghi chép và báo cáo.
 4. Xác Định Rủi Ro và Chiến Lược Quản lý Rủi Ro:
  • Giao dịch mua bán trái phiếu Chính Phủ không chỉ mang lại cơ hội tài chính mà còn liên quan đến rủi ro. Kế toán viên cần xác định và đánh giá rủi ro liên quan đến thay đổi giá trị thị trường và lãi suất. Chiến lược quản lý rủi ro cũng nên được đề xuất và thực hiện.
 5. Kiểm Toán Nội Dung Kế Toán:
  • Trước khi công bố báo cáo tài chính, quá trình kiểm toán nội dung kế toán cho tài khoản 171 là quan trọng. Điều này đảm bảo rằng mọi giao dịch đã được ghi chép đúng cách và tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc kế toán.
 6. Hợp Nhất Thông Tin Tài Khoản:
  • Nếu doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc đơn vị, quá trình hợp nhất thông tin tài khoản 171 từ các đơn vị khác nhau là quan trọng. Điều này giúp tạo ra một bức tranh toàn diện về tình hình đầu tư vào trái phiếu Chính Phủ của toàn bộ tổ chức.

Trên đây là những nguyên tắc chính cần được tuân thủ khi thực hiện kế toán cho tài khoản 171 – Giao dịch Mua, Bán Trái Phiếu Chính Phủ. Việc áp dụng chặt chẽ những quy tắc này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình quản lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

3. Kết Cấu và Nội Dung Của Tài Khoản 171 – Giao dịch Mua, Bán Trái Phiếu Chính Phủ

3.1. Bên Nợ

 • Giá trị của trái phiếu Chính phủ mua lại từ bên bán khi hợp đồng hết hạn.
 • Giá trị của trái phiếu khi mua từ bên mua khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ có hiệu lực.
 • Phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại và giá mua trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ đối với bên mua.

3.2. Bên Có

 • Giá trị của trái phiếu Chính phủ khi bán theo hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ của bên mua khi hết hạn hợp đồng.
 • Giá trị của trái phiếu khi bán của bên bán khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ có hiệu lực.
 • Phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại và giá mua lại trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ đối với bên bán.

3.3. Số Dư Bên Nợ và Số Dư Bên Có

Số dư bên Nợ: Giá trị của trái phiếu Chính phủ của bên mua khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại.

Số dư bên Có: Giá trị của trái phiếu Chính phủ của bên bán khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại.

Lưu ý rằng tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ không có tài khoản cấp 2.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

4. Phương Pháp Kế Toán Cho Các Giao Dịch Quan Trọng

Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào phương pháp kế toán cho một số giao dịch quan trọng trên tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.

Kế Toán Cho Bên Bán Trái Phiếu Chính Phủ Theo Hợp Đồng Mua Bán Lại

a) Khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ của doanh nghiệp có hiệu lực, ghi nhận như sau:

 • Nợ Tài khoản 111, 112 (số tiền theo giá bán).
 • Có Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.

b) Định kỳ, bên bán phân bổ số chênh lệch giữa giá bán và giá mua lại trái phiếu Chính phủ của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ vào chi phí, ghi như sau:

 • Nợ Tài khoản 635 – Chi phí tài chính (đơn vị khác công ty chứng khoán).
 • Có Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (thời gian phân bổ phù hợp với thời gian của hợp đồng).

c) Khi kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, doanh nghiệp nhận lại chứng khoán và thanh toán tiền ghi trong hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, ghi như sau:

 • Nợ Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.
 • Có Tài khoản 111, 112 (theo giá mua lại ghi trong hợp đồng).

d) Khi bên mua thanh toán cho bên bán số coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại các thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng, bên bán ghi như sau:

 • Nợ các Tài khoản 111, 112, 138.
 • Có Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (đơn vị khác công ty chứng khoán) (số coupon của trái phiếu).

Kế Toán Cho Bên Mua Trái Phiếu Chính Phủ Theo Hợp Đồng Mua Bán Lại

 1. a) Khi hợp đồng có hiệu lực, doanh nghiệp căn cứ vào chứng từ xuất tiền và các chứng từ khác, ghi như sau:
 • Nợ Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.
 • Có Tài khoản 111, 112 (số tiền phải trả theo giá mua).

b) Định kỳ, bên mua phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại và giá mua trái phiếu Chính phủ của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ vào doanh thu, ghi như sau:

 • Nợ Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.
 • Có Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (đơn vị khác công ty chứng khoán) (phân bổ theo thời gian của hợp đồng).

c) Khi doanh nghiệp nhận được coupon của trái phiếu từ bên bán tại các thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng, ghi như sau:

 • Nợ Tài khoản 111, 112,…
 • Có Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

d) Khi kết thúc thời hạn của hợp đồng, ghi như sau:

 • Nợ các Tài khoản 111, 112, 138.
 • Có Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.

Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thanh toán lại số coupon của trái phiếu từ bên bán tại các thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng, ghi như sau:

 • Nợ Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.
 • Có Tài khoản 111, 112.

Sau khi đã tìm hiểu kỹ về tài khoản 171 và quá trình giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ, chúng ta có thể kết luận rằng việc quản lý và sử dụng tài khoản này rất quan trọng đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Tài khoản 171 cho phép họ tham gia vào thị trường trái phiếu Chính phủ, mua bán lại để tạo ra thu nhập và quản lý rủi ro tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng