0764704929

Các loại sổ sách kế toán trường học mới nhất hiện nay

Trong bối cảnh nhiều sửa đổi về luật, có các loại sổ sách kế toán trường học mới nhất hiện nay? Sổ sách kế toán trường học là một trong những tài liệu quan trọng của trường học. Do đó, việc lưu trữ sổ sách kế toán trường học phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Vậy sổ sách kế toán trường học là gì? Bài viết dưới đây của ACC sẽ gi

Các loại sổ sách kế toán trường học mới nhất hiện nay
Các loại sổ sách kế toán trường học mới nhất hiện nay

1. Sổ sách kế toán trường học là gì ?

Sổ sách kế toán trường học là các loại sổ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến trường học.

Sổ sách kế toán trường họcvai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế của trường học, phục vụ cho các mục đích sau:

 • Lập báo cáo tài chính
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động của trường học
 • Quyết định đầu tư, kinh doanh
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế
 • Sổ sách kế toán trường học được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán năm 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Các loại sổ sách kế toán trường học thường dùng bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung: Sổ nhật ký chung là sổ sách kế toán tổng hợp, dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán, theo trình tự thời gian.
 • Sổ cái: Sổ cái là sổ sách kế toán tổng hợp, dùng để ghi chép tổng hợp tình hình biến động của từng tài khoản kế toán, theo trình tự tài khoản.
 • Sổ chi tiết: Sổ chi tiết là sổ sách kế toán chi tiết, dùng để ghi chép chi tiết tình hình biến động của từng tài khoản kế toán, theo trình tự nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

Ngoài ra, trường học có thể in thêm các loại sổ sách kế toán khác theo nhu cầu quản lý của mình, ví dụ như:

 • Sổ nhật ký bán hàng: Sổ nhật ký bán hàng là sổ sách kế toán tổng hợp, dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong kỳ kế toán, theo trình tự thời gian.
 • Sổ nhật ký mua hàng: Sổ nhật ký mua hàng là sổ sách kế toán tổng hợp, dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ mua hàng phát sinh trong kỳ kế toán, theo trình tự thời gian.
 • Sổ nhật ký thu tiền: Sổ nhật ký thu tiền là sổ sách kế toán tổng hợp, dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ thu tiền phát sinh trong kỳ kế toán, theo trình tự thời gian.
 • Sổ nhật ký chi tiền: Sổ nhật ký chi tiền là sổ sách kế toán tổng hợp, dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ chi tiền phát sinh trong kỳ kế toán, theo trình tự thời gian.

Việc lập sổ sách kế toán trường học phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Đúng nội dung, đúng mẫu: Sổ sách kế toán phải được lập đúng nội dung, đúng mẫu theo quy định của pháp luật.
 • Đúng thời gian: Sổ sách kế toán phải được lập kịp thời, đúng thời hạn.
 • Đúng nguyên tắc kế toán: Sổ sách kế toán phải được lập theo đúng nguyên tắc kế toán.
 • Đúng nghiệp vụ kinh tế, tài chính: Sổ sách kế toán phải được lập đúng với nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Để lập sổ sách kế toán trường học đúng cách, kế toán cần thực hiện các bước sau:

 • Lập danh mục sổ sách kế toán
 • Lập sổ sách kế toán
 • Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán
 • Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán

Khi lập sổ sách kế toán trường học, kế toán cần lưu ý một số điểm sau:

 • Sổ sách kế toán phải được lập đầy đủ, đúng mẫu quy định.
 • Số liệu ghi chép vào sổ sách kế toán phải chính xác, trung thực.
 • Sổ sách kế toán phải được đóng dấu giáp lai của trường học.
Sổ sách kế toán trường học là gì
Sổ sách kế toán trường học là gì

2. Các loại sổ sách kế toán trường học 

Sổ sách kế toán trường học được phân loại thành hai loại chính:

Sổ sách kế toán tổng hợp

Sổ sách kế toán tổng hợp là những sổ sách kế toán phản ánh tổng quát tình hình tài chính, kinh tế của nhà trường. Các loại sổ sách kế toán tổng hợp thường gặp ở trường học bao gồm:

 • Sổ cái
 • Sổ tổng hợp chi phí
 • Sổ tổng hợp doanh thu
 • Sổ tổng hợp tài sản
 • Sổ tổng hợp nguồn vốn

Sổ sách kế toán chi tiết

Sổ sách kế toán chi tiết là những sổ sách kế toán phản ánh chi tiết từng đối tượng, nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Các loại sổ sách kế toán chi tiết thường gặp ở trường học bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ chi tiền
 • Sổ thu tiền
 • Sổ kho
 • Sổ chi phí
 • Sổ doanh thu
 • Sổ tài sản cố định
 • Sổ nguồn vốn
so-chi-tiet-tai-khoan-tien-mat
so-chi-tiet-tai-khoan-tien-mat

3. Ý nghĩa của sổ sách kế toán trường học

Sổ sách kế toán trường học có ý nghĩa quan trọng đối với trường học, cụ thể như sau:

 • Ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh: Sổ sách kế toán trường học giúp ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của trường học, bao gồm thu chi tài chính, mua sắm tài sản, thanh toán lương, học phí,…
 • Tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình tài chính của trường học: Sổ sách kế toán trường học giúp tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình tài chính của trường học, bao gồm tình hình thu chi, tình hình tài sản, tình hình nợ phải trả,… Các thông tin này giúp nhà trường có thể đánh giá tình hình tài chính của mình, từ đó có những quyết định phù hợp trong hoạt động quản lý, điều hành.
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của trường học: Sổ sách kế toán trường học giúp kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của trường học, đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực tài chính của nhà trường được thực hiện đúng quy định.
 • Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước: Sổ sách kế toán trường học là một trong những tài liệu quan trọng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

4. Nhiệm vụ của sổ sách kế toán trường học

Sổ sách kế toán trường học là phương tiện ghi chép, lưu giữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà trường. Sổ sách kế toán trường học có nhiệm vụ chính sau:

 • Ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

Sổ sách kế toán trường học phải ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà trường, nhằm phản ánh đúng tình hình tài chính, kinh tế của nhà trường.

 • Cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng

Sổ sách kế toán trường học cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng như: lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tin kế toán từ sổ sách kế toán giúp các đối tượng sử dụng có thể đánh giá tình hình tài chính, kinh tế của nhà trường, phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra.

 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán

Sổ sách kế toán trường học là cơ sở để kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của nhà trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng sổ sách kế toán trường học để kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí của nhà trường, đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định.

5. Trách nhiệm lập sổ sách kế toán trường học

Trách nhiệm lập sổ sách kế toán trường học thuộc về kế toán trưởng của nhà trường. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

 • Tổ chức lập sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, giám sát việc lập sổ sách kế toán trong nhà trường.
 • Xử lý các trường hợp vi phạm quy định về lập sổ sách kế toán.

6. Những sai sót cần lưu ý khi lập sổ sách kế toán trường học

Sai sót trong hạch toán thu và chi không đúng: Đây là lỗi phổ biến khi ghi nhận các khoản thu và chi của trường học. Cần phải đảm bảo rằng mọi giao dịch được hạch toán chính xác và đầy đủ, bao gồm cả các khoản thu từ học phí, phí dịch vụ và các chi phí liên quan đến hoạt động giáo dục.

Thiếu sót trong ghi nhận các khoản phí và chi phí liên quan đến sinh viên/học sinh: Điều này bao gồm các khoản phí như phí học, phí dịch vụ, phí tham gia các hoạt động ngoại khóa, và các chi phí khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ giáo dục cho sinh viên/học sinh.

Sai sót trong ghi nhận thuế: Việc xử lý và ghi nhận thuế đúng cách là một phần quan trọng của sổ sách kế toán. Sai sót trong việc tính toán và ghi nhận thuế có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

Không đồng bộ giữa sổ sách và các hồ sơ liên quan: Điều này có thể xảy ra khi thông tin trong sổ sách không khớp hoặc không được cập nhật đồng bộ với các hồ sơ và tài liệu khác của trường học, chẳng hạn như hồ sơ sinh viên/học sinh, hợp đồng, và hồ sơ nhân viên.

Thiếu sót trong ghi nhận các khoản tài trợ và quỹ từ tổ chức bên ngoài: Trường học thường nhận được các khoản tài trợ và quỹ từ các tổ chức bên ngoài, nhưng có thể có sai sót khi ghi nhận và quản lý các khoản này trong sổ sách kế toán.

Sai sót trong ghi nhận và xử lý các khoản nợ và phải trả: Thiếu sót trong việc ghi nhận và quản lý các khoản nợ và phải trả có thể dẫn đến tình trạng tài chính không cân đối và gây ra các vấn đề về thanh toán.

Không tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán: Điều này bao gồm việc không tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán cụ thể áp dụng cho ngành giáo dục, dẫn đến việc phát sinh sai sót và sự không chính xác trong sổ sách.

Trên đây là một số thông tin về Các loại sổ sách kế toán trường học mới nhất hiện nay. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929