0764704929

Hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 107

Sổ sách kế toán theo thông tư 107 hành chính sự nghiệp được tổ chức theo hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán ngân sách. Vậy hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 107 là gì? Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết của ACC dưới đây

Hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 107
Hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 107

1. Hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 107

Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC được quy định như sau:

Hình thức sổ sách kế toán

 • Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái là hình thức kế toán phổ biến nhất hiện nay, được áp dụng cho hầu hết các loại hình doanh nghiệp.
 • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ là hình thức kế toán đơn giản hơn hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái.

Sổ sách kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái

Sổ sách kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái bao gồm các loại sổ sau:

 • Sổ Nhật ký chung: Ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ, trừ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được ghi vào sổ Nhật ký riêng.
 • Sổ Nhật ký bán hàng: Ghi chép các nghiệp vụ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.
 • Sổ Nhật ký mua hàng: Ghi chép các nghiệp vụ mua hàng hóa, tài sản phát sinh trong kỳ.
 • Sổ Nhật ký chi tiền: Ghi chép các nghiệp vụ chi tiền phát sinh trong kỳ.
 • Sổ Nhật ký thu tiền: Ghi chép các nghiệp vụ thu tiền phát sinh trong kỳ.
 • Sổ cái: Ghi chép tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ, theo từng tài khoản kế toán.

Sổ sách kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

Sổ sách kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ bao gồm các loại sổ sau:

 • Sổ nhật ký chứng từ: Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian phát sinh.
 • Sổ cái: Ghi chép tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ, theo từng tài khoản kế toán.

Nội dung ghi chép sổ sách kế toán

Khi ghi chép sổ sách kế toán, cần ghi đầy đủ các nội dung sau:

 • Ngày, tháng, năm ghi sổ.
 • Số, ký hiệu chứng từ kế toán.
 • Nội dung kinh tế của nghiệp vụ.
 • Số tiền phát sinh.

Các tài khoản tham gia (tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có).

Kỹ thuật ghi sổ kế toán

 • Ghi sổ kế toán phải được thực hiện theo đúng trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, trung thực và có hệ thống.
 • Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép theo đúng định khoản kế toán.

Lưu trữ sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán phải được lưu trữ an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn lưu trữ sổ sách kế toán được quy định như sau:

 • Đối với sổ sách kế toán của doanh nghiệp: 10 năm.
 • Đối với sổ sách kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp: 50 năm.

Xử lý sai sót trong sổ sách kế toán

 • Sai sót trong sổ sách kế toán phải được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
 • Các sai sót trong sổ sách kế toán được xử lý theo quy định tại Điều 17 của Thông tư 107/2017/TT-BTC.

2. Các loại sổ sách kế toán theo thông tư 107

Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, các loại sổ sách kế toán của đơn vị kế toán bao gồm:

Sổ kế toán tổng hợp

Sổ kế toán tổng hợp là sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong một đơn vị kế toán theo trình tự thời gian. Sổ kế toán tổng hợp được dùng làm căn cứ để ghi sổ kế toán chi tiết và lập Báo cáo tài chính.

Các loại sổ kế toán tổng hợp bao gồm:

 • Sổ Nhật ký chung
 • Sổ Cái

Sổ kế toán chi tiết

Sổ kế toán chi tiết là sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống hóa chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến từng đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý.

Các loại sổ kế toán chi tiết bao gồm:

 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ kế toán chi tiền mặt
 • Sổ kế toán chi tiền gửi ngân hàng
 • Sổ kế toán bán hàng
 • Sổ kế toán mua hàng
 • Sổ kế toán vật tư, hàng hóa
 • Sổ kế toán tài sản cố định
 • Sổ kế toán công nợ phải thu
 • Sổ kế toán công nợ phải trả
 • Sổ kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Sổ kế toán doanh thu, thu nhập khác
 • Sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Sổ kế toán kết quả kinh doanh
 • Sổ kế toán phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Sổ kế toán tài sản cố định vô hình
 • Sổ kế toán dự phòng phải thu khó đòi
 • Sổ kế toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
 • Sổ kế toán dự phòng tổn thất tài sản
 • Sổ kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Sổ kế toán các khoản tạm ứng
 • Sổ kế toán các khoản nhận ký cược, ký quỹ
 • Sổ kế toán các khoản phải trả khác
 • Sổ kế toán các khoản phải thu khác
 • Sổ kế toán thu nhập khác
 • Sổ kế toán chi phí khác
 • Sổ kế toán chi phí thuế
 • Sổ kế toán chi phí tài chính
 • Sổ kế toán chi phí bán hàng
 • Sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Sổ kế toán kết quả kinh doanh
 • Sổ kế toán phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Sổ kế toán tài sản cố định vô hình
 • Sổ kế toán dự phòng phải thu khó đòi
 • Sổ kế toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
 • Sổ kế toán dự phòng tổn thất tài sản
 • Sổ kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Sổ kế toán các khoản tạm ứng
 • Sổ kế toán các khoản nhận ký cược, ký quỹ
 • Sổ kế toán các khoản phải trả khác
 • Sổ kế toán các khoản phải thu khác
 • Sổ kế toán thu nhập khác
 • Sổ kế toán chi phí khác
 • Sổ kế toán chi phí thuế
 • Sổ kế toán chi phí tài chính
 • Sổ kế toán chi phí bán hàng
 • Sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Sổ kế toán kết quả kinh doanh

Ngoài ra, đơn vị kế toán có thể mở thêm các loại sổ kế toán khác theo yêu cầu quản lý.

Việc mở, sử dụng sổ kế toán phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Sổ kế toán phải được mở đầy đủ, kịp thời, đúng mẫu quy định.
 • Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi sổ một cách chính xác, trung thực, kịp thời, theo đúng nội dung, nguyên tắc ghi sổ kế toán.
 • Số liệu trên sổ kế toán phải khớp với số liệu trên chứng từ kế toán và báo cáo tài chính.

3. Nguyên tắc khi ghi chép sổ sách kế toán theo thông tư 107

Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, nguyên tắc khi ghi chép sổ sách kế toán bao gồm:

 • Nguyên tắc toàn vẹn

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.

 • Nguyên tắc trung thực và khách quan

Số liệu kế toán phải phản ánh trung thực và khách quan tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của đơn vị.

 • Nguyên tắc kịp thời

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép vào sổ kế toán kịp thời, ngay khi phát sinh hoặc ngay sau khi phát sinh xong.

 • Nguyên tắc chính xác

Số liệu kế toán phải được ghi chép chính xác, khớp đúng giữa các sổ kế toán có liên quan.

 • Nguyên tắc hệ thống

Sổ kế toán phải được ghi chép theo hệ thống, theo trình tự thời gian, theo nguyên tắc đối ứng tài khoản.

 • Nguyên tắc khoa học

Sổ kế toán phải được ghi chép khoa học, dễ hiểu, thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát và tổng hợp số liệu.

Ngoài ra, kế toán cũng cần lưu ý một số nguyên tắc khác khi ghi chép sổ sách kế toán như:

 • Nguyên tắc sử dụng chứng từ kế toán

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải có đầy đủ chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ.

 • Nguyên tắc sử dụng chữ viết, chữ số và đơn vị tính

Số liệu kế toán phải được ghi bằng chữ viết, chữ số và đơn vị tính theo quy định của pháp luật.

 • Nguyên tắc lập và sử dụng sổ kế toán

Các sổ kế toán phải được lập và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

 • Nguyên tắc kế toán máy

Kế toán máy phải được áp dụng theo đúng quy định của pháp luật.

4. Vai trò của hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 107?

Hệ thống sổ sách kế toán có vai trò quan trọng trong việc ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, hệ thống sổ sách kế toán có các vai trò sau:

Ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
Hệ thống sổ sách kế toán là phương tiện ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, hệ thống sổ sách kế toán phải đảm bảo ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, phản ánh đúng bản chất nội dung của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
Hệ thống sổ sách kế toán không chỉ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh mà còn có vai trò tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Việc tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh giúp doanh nghiệp nắm được tình hình tài chính, kinh doanh của mình một cách tổng quan.

Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho việc quản lý, điều hành của doanh nghiệp
Thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp được cung cấp từ hệ thống sổ sách kế toán là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành. Thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp được sử dụng để:

* Đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.
* Xây dựng kế hoạch kinh doanh.
* Ra quyết định kinh doanh.
* Theo dõi, kiểm soát hoạt động kinh doanh.
Như vậy, hệ thống sổ sách kế toán là một công cụ quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Việc lập và sử dụng hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác sẽ giúp doanh nghiệp ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho việc quản lý, điều hành của doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 107. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929