0764704929

Tổng hợp quy trình và các mẫu sổ sách kế toán nhà hàng

Số sách kế toán nhà hàng là hệ thống các sổ sách, chứng từ kế toán được sử dụng để ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại nhà hàng. Vậy quy trình làm sổ sách kế toán nhà hàng như thế nào ? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này với ACC thông qua bài viết dưới đây 

1. Số sách kế toán nhà hàng là gì ?

Tổng hợp quy trình và các mẫu sổ sách kế toán nhà hàng
Tổng hợp quy trình và các mẫu sổ sách kế toán nhà hàng

Sổ sách kế toán nhà hàng là các loại sổ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động của nhà hàng. Sổ sách kế toán nhà hàng có vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của nhà hàng, giúp nhà hàng:

 • Theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các khoản tiền thu, chi, tồn kho,…
 • Xác định chính xác lợi nhuận của nhà hàng tại từng thời điểm.
 • Báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý.

Các loại sổ sách kế toán nhà hàng thường được sử dụng bao gồm:

 • Sổ nhật ký tổng hợp: Sổ nhật ký tổng hợp dùng để ghi chép tổng hợp tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động của nhà hàng.
 • Sổ nhật ký chi tiết: Sổ nhật ký chi tiết dùng để ghi chép chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động của nhà hàng.
 • Sổ cái: Sổ cái dùng để ghi chép tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh thuộc một tài khoản kế toán.
 • Sổ chi tiết tài khoản: Sổ chi tiết tài khoản dùng để ghi chép chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh thuộc một tài khoản kế toán.
 • Sổ quỹ tiền mặt: Sổ quỹ tiền mặt dùng để ghi chép chi tiết các khoản tiền mặt thu, chi của nhà hàng.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng: Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng dùng để ghi chép chi tiết các khoản tiền gửi ngân hàng của nhà hàng.
 • Sổ bán hàng: Sổ bán hàng dùng để ghi chép chi tiết các khoản bán hàng của nhà hàng.
 • Sổ nhập hàng: Sổ nhập hàng dùng để ghi chép chi tiết các khoản nhập hàng của nhà hàng.
 • Sổ kho: Sổ kho dùng để ghi chép chi tiết tình hình tồn kho hàng hóa của nhà hàng.
 • Bảng lương: Bảng lương dùng để ghi chép chi tiết các khoản lương, thưởng, phụ cấp,… của nhân viên nhà hàng.
 • Bảng phân bổ chi phí: Bảng phân bổ chi phí dùng để phân bổ chi phí chung cho các hoạt động của nhà hàng.
 • Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính dùng để tổng hợp tình hình tài chính của nhà hàng tại một thời điểm nhất định.

2. Quy trình làm sổ sách kế toán nhà hàng 

Quy trình làm sổ sách kế toán nhà hàng bao gồm các bước sau:

1.Tập hợp chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là căn cứ để kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Do đó, việc tập hợp chứng từ kế toán đầy đủ và chính xác là bước quan trọng đầu tiên trong quy trình làm sổ sách kế toán nhà hàng.

Các chứng từ kế toán thường gặp trong nhà hàng bao gồm:

 • Hóa đơn bán hàng
 • Phiếu thu
 • Phiếu chi
 • Giấy báo nợ
 • Giấy báo có
 1. Phân loại và kiểm tra chứng từ kế toán

Sau khi tập hợp chứng từ kế toán, kế toán cần phân loại chứng từ theo loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sau đó, kế toán tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và chính xác của chứng từ kế toán.

 1. Định khoản kế toán

Định khoản kế toán là việc xác định nội dung, đối tượng, quan hệ, tính chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Dựa trên kết quả kiểm tra chứng từ kế toán, kế toán tiến hành định khoản kế toán cho từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 1. Ghi sổ kế toán

Ghi sổ kế toán là việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng tài khoản kế toán. Kế toán thực hiện ghi sổ kế toán theo đúng mẫu sổ kế toán quy định của Bộ Tài chính.

 1. Lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là hệ thống các báo cáo phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Kế toán căn cứ vào số liệu ghi sổ kế toán để lập báo cáo tài chính theo quy định của Bộ Tài chính.

Quy trình làm sổ sách kế toán nhà hàng cần được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác để đảm bảo tính trung thực, khách quan và đầy đủ của thông tin kế toán.

Ngoài ra, kế toán nhà hàng cần lưu ý một số vấn đề sau khi làm sổ sách kế toán:

 • Sử dụng đúng mẫu sổ sách kế toán theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác và kịp thời.
 • Cập nhật kịp thời các thay đổi về chế độ kế toán.
 • Lưu trữ sổ sách kế toán đúng quy định.

3. Hướng dẫn làm mẫu sổ sách kế toán nhà hàng 

Các loại sổ sách kế toán nhà hàng

Theo quy định của Bộ Tài chính, sổ sách kế toán nhà hàng bao gồm các loại sau:

 • Sổ nhật ký chung: Sổ nhật ký chung là sổ tổng hợp, ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ của nhà hàng theo trình tự thời gian. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng được ghi vào sổ nhật ký chung theo các tài khoản kế toán có liên quan.
 • Sổ chi tiết: Sổ chi tiết là sổ kế toán dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến từng tài khoản kế toán. Đối với nhà hàng, có thể sử dụng các sổ chi tiết sau:
 • Sổ chi tiết vật liệu: Ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến vật liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, dụng cụ, thiết bị của nhà hàng.
 • Sổ chi tiết tiền mặt: Ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến tiền mặt của nhà hàng.
 • Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng: Ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến tiền gửi ngân hàng của nhà hàng.
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu: Ghi chép chi tiết các khoản tiền khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ của nhà hàng nhưng chưa thanh toán.
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả: Ghi chép chi tiết các khoản tiền nhà hàng mua hàng hóa, dịch vụ, trả lương, thưởng,… cho người lao động nhưng chưa thanh toán.

Ngoài ra, nhà hàng có thể sử dụng thêm các sổ sách kế toán khác phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của mình.

Hướng dẫn làm mẫu sổ sách kế toán nhà hàng

Để làm mẫu sổ sách kế toán nhà hàng, cần chuẩn bị các nguyên vật liệu sau:

 • Giấy in sổ sách kế toán
 • Bút bi, bút chì
 • Dụng cụ tính toán

Tiếp theo, thực hiện các bước sau:

Lập danh mục các sổ sách kế toán cần sử dụng

Xác định các loại sổ sách kế toán cần sử dụng cho nhà hàng theo quy định của Bộ Tài chính và đặc thù hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

Thiết kế mẫu sổ sách kế toán

Dựa trên danh mục các sổ sách kế toán đã lập, thiết kế mẫu sổ sách kế toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

In mẫu sổ sách kế toán

In mẫu sổ sách kế toán đã thiết kế lên giấy in sổ sách kế toán.

Ghi chép sổ sách kế toán

Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ vào các sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Một số lưu ý khi làm mẫu sổ sách kế toán nhà hàng

Mẫu sổ sách kế toán cần được thiết kế rõ ràng, khoa học, dễ sử dụng.

Các thông tin ghi chép trên sổ sách kế toán phải đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Sổ sách kế toán cần được bảo quản cẩn thận, tránh thất lạc, hư hỏng.

Dưới đây là mẫu sổ sách kế toán nhà hàng được thiết kế theo đúng quy định của Bộ Tài chính và có thể áp dụng cho hầu hết các nhà hàng:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ chi tiết vật liệu
 • Sổ chi tiết tiền mặt
 • Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả

Trên đây là một số thông tin về Tổng hợp quy  trình và các mẫu sổ sách kế toán nhà hàng. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929