0764704929

Hướng dẫn lập sổ sách cho kế toán trường mầm non

Sổ sách kế toán trường mầm non cần được lập đầy đủ, ghi chép rõ ràng, chính xác, kịp thời để phục vụ cho việc quản lý, điều hành hoạt động của trường. Vậy cách lập sổ sách kế toán trường mầm non là gì ? Hãy để bài viết dưới đây của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Đặc điểm và vai trò của sổ sách kế toán trường mầm non

Đặc điểm của sổ sách kế toán trường mầm non

Sổ sách kế toán trường mầm non là hệ thống các sổ sách kế toán được sử dụng để ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của trường mầm non.

Sổ sách kế toán trường mầm non có những đặc điểm sau:

Chịu sự điều chỉnh của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp là chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, bao gồm cả trường mầm non. Do đó, sổ sách kế toán trường mầm non phải được lập và sử dụng theo đúng quy định của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù của trường mầm non

Ngoài các nghiệp vụ kinh tế, tài chính chung của các doanh nghiệp, trường mầm non còn phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù như:

 • Các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, thu nhập của giáo viên, nhân viên
 • Các nghiệp vụ liên quan đến học phí, các khoản thu khác của học sinh
 • Các nghiệp vụ liên quan đến tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập

Phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của trường mầm non

Sổ sách kế toán trường mầm non là công cụ quan trọng giúp nhà trường quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế, tài chính của nhà trường. Thông qua sổ sách kế toán, nhà trường có thể nắm bắt tình hình tài chính, kinh doanh của nhà trường để đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Vai trò của sổ sách kế toán trường mầm non

Sổ sách kế toán trường mầm non có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng, cụ thể:

Vai trò trong quản lý, điều hành

Sổ sách kế toán trường mầm non giúp nhà trường:

 • Nắm bắt tình hình tài chính, kinh doanh của nhà trường
 • Xây dựng kế hoạch tài chính, kinh doanh của nhà trường
 • Kiểm soát chi tiêu, sử dụng tài sản của nhà trường

Vai trò trong cung cấp thông tin

Sổ sách kế toán trường mầm non là căn cứ để:

 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường
 • Ra quyết định đầu tư, mua sắm, tài trợ của các tổ chức, cá nhân

Yêu cầu về lập và sử dụng sổ sách kế toán trường mầm non

Sổ sách kế toán trường mầm non phải được lập và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

Lập sổ sách kế toán

 • Sổ sách kế toán phải được lập theo đúng mẫu quy định
 • Sổ sách kế toán phải được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời, trung thực và có hệ thống

Sử dụng sổ sách kế toán

 • Sổ sách kế toán phải được bảo quản đầy đủ, an toàn, đúng quy định
 • Sổ sách kế toán phải được sử dụng đúng mục đích, không được làm sai lệch thông tin kế toán

2. Nguyên tắc về sổ sách kế toán trường mầm non

Nguyên tắc về sổ sách kế toán trường mầm non

Các trường mầm non thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kế toán theo quy định của pháp luật. Việc lập, ghi chép sổ sách kế toán trường mầm non cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc ghi chép đầy đủ

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong trường mầm non phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời vào sổ sách kế toán, theo đúng nội dung, nguyên tắc ghi sổ kế toán.

Nguyên tắc ghi chép theo trình tự thời gian

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép vào sổ sách kế toán theo trình tự thời gian phát sinh, đảm bảo tính liên tục, nhất quán của thông tin kế toán.

Nguyên tắc ghi chép theo hệ thống tài khoản

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được phân loại, hệ thống hóa theo các tài khoản kế toán, đảm bảo tính logic, khoa học của thông tin kế toán.

Nguyên tắc ghi chép một lần

Mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh chỉ được ghi vào sổ sách kế toán một lần, ghi Nợ hoặc Có đối ứng với từng tài khoản, đảm bảo tính nhất quán, chính xác của thông tin kế toán.

Nguyên tắc ghi chép cẩn thận, chính xác

Việc ghi chép sổ sách kế toán phải được thực hiện cẩn thận, chính xác, không được tẩy xóa, sửa chữa, đảm bảo tính trung thực, khách quan của thông tin kế toán.

Loại sổ sách kế toán trường mầm non

Các trường mầm non cần mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật, bao gồm:

Sổ kế toán tổng hợp

 • Sổ Nhật ký chung
 • Sổ Cái

Sổ kế toán chi tiết

 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ kế toán chi tiền mặt
 • Sổ kế toán chi tiền gửi ngân hàng
 • Sổ kế toán bán hàng
 • Sổ kế toán mua hàng
 • Sổ kế toán vật tư, hàng hóa
 • Sổ kế toán tài sản cố định
 • Sổ kế toán công nợ phải thu
 • Sổ kế toán công nợ phải trả
 • Sổ kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Sổ kế toán doanh thu, thu nhập khác
 • Sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Sổ kế toán kết quả kinh doanh
 • Kỹ thuật ghi chép sổ sách kế toán trường mầm non

Để ghi chép sổ sách kế toán trường mầm non một cách chính xác, trung thực, kịp thời, kế toán cần nắm vững các kỹ thuật sau:

Kiểm tra chứng từ kế toán

Trước khi ghi sổ, kế toán cần kiểm tra chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp.

Xác định nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính

Kế toán cần xác định nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh dựa trên các thông tin trên chứng từ.

Xác định tài khoản Nợ và tài khoản Có

Kế toán cần xác định tài khoản Nợ và tài khoản Có của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh dựa trên nội dung nghiệp vụ.

Điền thông tin vào sổ kế toán

Kế toán cần điền đầy đủ các thông tin vào sổ kế toán theo đúng mẫu quy định, bao gồm:

 • Ngày, tháng, năm ghi sổ
 • Số hiệu chứng từ
 • Ngày, tháng, năm lập chứng từ
 • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính
 • Tài khoản Nợ và số tiền Nợ
 • Tài khoản Có và số tiền Có

Kiểm tra, đối chiếu số liệu

Kế toán cần kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán với số liệu trên chứng từ kế toán và báo cáo tài chính.

3. Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trường mầm non

Cách lập sổ sách kế toán trường mầm non được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập kế hoạch lập sổ sách kế toán

Kế hoạch lập sổ sách kế toán cần xác định rõ các nội dung sau:

 • Loại hình sổ sách kế toán cần lập
 • Số lượng sổ sách kế toán cần lập
 • Nội dung ghi chép của từng sổ sách kế toán
 • Phương pháp ghi chép của từng sổ sách kế toán

Bước 2: Lập sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán cần được lập theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính. Trường mầm non có thể sử dụng các mẫu sổ sách kế toán theo quy định chung hoặc tự xây dựng mẫu sổ sách kế toán phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị.

Bước 3: Ghi chép sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán cần được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, theo đúng nguyên tắc kế toán.

Bước 4: Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán cần được kiểm tra, đối chiếu thường xuyên để đảm bảo tính chính xác, trung thực của số liệu.

Dưới đây là một số sổ sách kế toán thường được sử dụng trong trường mầm non:

Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán theo trình tự thời gian, theo nguyên tắc đối ứng tài khoản.

Sổ Cái

Sổ Cái là sổ kế toán dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo từng tài khoản kế toán.

Sổ chi tiết

Sổ chi tiết là sổ kế toán dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến một đối tượng kế toán cụ thể.

Ngoài ra, trường mầm non có thể sử dụng thêm một số sổ sách kế toán khác như:

Sổ theo dõi thu, chi tài chính

Sổ theo dõi thu, chi tài chính dùng để ghi chép chi tiết tình hình thu, chi tài chính của trường mầm non.

Sổ theo dõi tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp

Sổ theo dõi tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp dùng để ghi chép chi tiết tình hình trả lương, thưởng, phụ cấp cho giáo viên, nhân viên của trường mầm non.

Sổ theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Sổ theo dõi công nợ phải thu, phải trả dùng để ghi chép chi tiết tình hình công nợ phải thu, phải trả của trường mầm non.

Lưu ý khi lập sổ sách kế toán trường mầm non:

 • Sổ sách kế toán cần được lập theo đúng quy định của pháp luật.
 • Sổ sách kế toán cần được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, theo đúng nguyên tắc kế toán.
 • Sổ sách kế toán cần được lưu trữ cẩn thận để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu, lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn lập sổ sách cho kế toán trường mầm non. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929