Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 511 theo thông tư 133

Trong thế giới kế toán, việc hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định là vô cùng quan trọng. Điều này càng trở nên cần thiết khi chúng ta đối mặt với tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” theo thông tư 133. Trên thực tế, sơ đồ chữ T tài khoản 511 có vai trò quan trọng trong việc hạch toán và theo dõi doanh thu của một tổ chức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo thông tư 133, nguyên tắc hạch toán, và cấu trúc cũng như nội dung phản ánh của tài khoản này.

1. Hạch toán tài khoản 511 theo thông tư 133 là gì?

Hạch toán tài khoản 511 theo Thông tư 133 là một quy trình kế toán được áp dụng theo quy định của Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Việt Nam. Thông tư 133 quy định về quy tắc kế toán và báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, và tài khoản 511 trong đó liên quan đến việc hạch toán các khoản nợ phải trả.

Theo Thông tư 133, tài khoản 511 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Cụ thể, tài khoản 511 sẽ ghi nhận các khoản nợ đối với các người cung cấp, người vay, hoặc các bên thứ ba khác mà doanh nghiệp phải thanh toán trong tương lai. Khi một khoản nợ phải trả được ghi vào tài khoản 511, doanh nghiệp sẽ phải theo dõi và quản lý các khoản nợ này để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Hạch toán tài khoản 511 theo Thông tư 133 đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt về quy định kế toán và báo cáo tài chính. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và tính chính xác trong việc quản lý các khoản nợ và tài chính của họ, đồng thời đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Thông tư 133 là một quy định của Bộ Tài chính Việt Nam, và nó liên quan đến việc hạch toán tài khoản 511 theo quy định của thông tư này. Dưới đây là một mô tả về cách hạch toán tài khoản 511 theo thông tư 133:

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc hạch toán tài khoản 511 được quy định nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản 511 thường được sử dụng để ghi nhận số tiền đã trả cho người lao động theo các khoản lương, thưởng, phụ cấp và các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Khi thực hiện hạch toán tài khoản 511 theo Thông tư 133, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về phân loại, ghi chú, và báo cáo tài chính theo mẫu chuẩn do Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể, việc hạch toán tài khoản 511 sẽ được thực hiện theo quy trình sau:

 1. Phân loại các khoản chi phí liên quan đến lao động: Xác định và phân loại đúng các khoản chi phí như lương cơ bản, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, và các khoản khác liên quan đến lao động.
 2. Ghi chú chi tiết: Đối với mỗi khoản chi phí, doanh nghiệp cần ghi chú chi tiết về các thông tin liên quan như số lượng người lao động, mức lương, thời gian làm việc, và các điều kiện khác theo quy định.
 3. Bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ: Hạch toán tài khoản 511 phải đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định của Thông tư 133, để việc kiểm toán và xác minh thông tin tài chính được thực hiện dễ dàng.
 4. Báo cáo tài chính: Các thông tin về tài khoản 511 sẽ được bao gồm trong báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các báo cáo khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Việc thực hiện hạch toán tài khoản 511 theo Thông tư 133 không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và tính chính xác trong quản lý kế toán mà còn giúp tạo ra cơ sở dữ liệu tài chính chất lượng để hỗ trợ quyết định quản lý và đáp ứng đúng các quy định pháp luật về kế toán và tài chính.

2. Sơ đồ hạch toán tài khoản 511 theo thông tư 133

Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo Thông tư 133
Sơ đồ chữ T tài khoản 511 theo Thông tư 133

Tài khoản 511 thường liên quan đến “Nguồn vốn từ chủ sở hữu” trong hạch toán doanh nghiệp. Sơ đồ hạch toán cho tài khoản này có thể bao gồm các phần như sau:

 1. 5111: Vốn điều lệ:
  • 51111: Phần vốn điều lệ góp của các chủ sở hữu.
  • 51112: Cổ phiếu phổ thông.
 2. 5112: Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:
  • 51121: Quỹ dự phòng chưa phản ánh.
  • 51122: Quỹ khác.
 3. 5113: Lợi nhuận chưa phân phối:
  • 51131: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  • 51132: Các quỹ lợi nhuận chưa phân phối.

Lưu ý rằng cụ thể hóa sơ đồ hạch toán tài khoản 511 cần phải dựa trên quy định cụ thể của Thông tư 133 và điều chỉnh tùy thuộc vào cấu trúc và hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Để có sơ đồ chính xác, bạn nên tham khảo trực tiếp thông tư và hướng dẫn chi tiết liên quan từ cơ quan quản lý thuế hoặc chuyên gia kế toán chứng chỉ.

 1. 5114: Lợi ích thu nhập nhanh:
  • 51141: Lợi ích thu nhập nhanh từ các giao dịch tài chính ngắn hạn.
 2. 5115: Lợi nhuận giữ lại khác:
  • 51151: Lợi nhuận giữ lại từ các giao dịch khác.
 3. 5116: Cổ tức tạm ứng:
  • 51161: Cổ tức tạm ứng đã chi trả.
 4. 5117: Nguồn vốn khác từ chủ sở hữu:
  • 51171: Nguồn vốn từ chủ sở hữu khác.
 5. 5118: Chênh lệch điều chỉnh giá trị lại tài sản cố định:
  • 51181: Chênh lệch điều chỉnh giá trị lại tài sản cố định.

Sơ đồ hạch toán trên chỉ là một mô hình tổng quan và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và các quy định của Thông tư 133. Để xây dựng một sơ đồ hạch toán chính xác và phù hợp, bạn nên tham khảo thông tư và hướng dẫn chi tiết của cơ quan quản lý thuế hoặc tìm sự tư vấn từ chuyên gia kế toán có chứng chỉ.

3. Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 511

Tài khoản 511 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Dưới đây là một số nguyên tắc chính về hạch toán của tài khoản này:

 1. Ghi nhận Nợ Phải Trả:
  • Tài khoản 511 là tài khoản nợ, nên mọi khoản nợ phải trả của doanh nghiệp đều được ghi vào đây.
  • Ví dụ: Khi doanh nghiệp mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ và chưa thanh toán tiền, một khoản nợ sẽ được ghi vào tài khoản 511.
 2. Ghi Sổ Chi Tiết Đầy Đủ:
  • Mỗi giao dịch liên quan đến nợ phải trả đều cần được ghi đầy đủ thông tin trong sổ cái.
  • Thông tin bao gồm ngày thực hiện giao dịch, đối tác giao dịch, số hóa đơn, mô tả chi tiết dịch vụ hoặc hàng hóa, và số tiền nợ phải trả.
 3. Kiểm Soát Chính Sách Thanh Toán:
  • Các doanh nghiệp cần thiết lập và duy trì chính sách thanh toán để quản lý tốt tài khoản 511.
  • Xác định các điều kiện thanh toán, thời gian thanh toán, và các chiến lược đàm phán để đảm bảo quy trình thanh toán hiệu quả và tối ưu.
 4. Theo Dõi Công Nợ:
  • Để đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát tốt, doanh nghiệp cần theo dõi công nợ đối với tài khoản 511.
  • Việc này giúp đối chiếu thông tin và đảm bảo rằng mọi nghĩa vụ thanh toán đều được ghi nhận đúng cách.
 5. Chuẩn Bị Cho Kiểm Toán:
  • Khi kỳ kiểm toán đến, tài khoản 511 cần được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng mọi giao dịch và số liệu đều chính xác.
  • Các bằng chứng và hồ sơ liên quan đến các khoản nợ phải trả cũng cần được tổ chức và bảo quản.

Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc trên, doanh nghiệp có thể quản lý tài khoản 511 một cách hiệu quả, giữ cho hệ thống hạch toán của mình đúng, rõ ràng và tuân thủ theo các quy định kế toán.

 1. Xử Lý Chi Phí Liên Quan Đến Nợ Phải Trả:
  • Nếu có bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc nợ phải trả, chúng cũng cần được ghi vào tài khoản 511.
  • Ví dụ, chi phí về lãi suất hoặc các khoản phạt nếu thanh toán quá hạn cũng cần được ghi rõ và theo dõi.
 2. Đối Chiếu Thường Xuyên:
  • Đối chiếu định kỳ giữa sổ cái và các bản sao chứng từ như hóa đơn, biên lai để đảm bảo rằng không có sai sót nào xảy ra.
  • Việc này giúp phát hiện và sửa lỗi một cách nhanh chóng, giữ cho tình hình tài chính của doanh nghiệp luôn được kiểm soát.
 3. Chấp Nhận Kế Toán Thuận Tiện:
  • Tài khoản 511 thường liên quan đến nhiều giao dịch, do đó, quá trình kế toán cần được thiết kế để làm cho công việc này thuận tiện và chính xác.
  • Sử dụng phần mềm kế toán hiện đại có thể giúp tự động hóa một số công việc, giảm nguy cơ sai sót và tăng tính hiệu quả.
 4. Đảm Bảo Tuân Thủ Pháp Luật Kế Toán:
  • Luôn tuân thủ các quy định và nguyên tắc kế toán hiện hành, đặc biệt là những quy định liên quan đến ghi chép và báo cáo về nợ phải trả.
  • Cập nhật với các thay đổi pháp luật để đảm bảo rằng hệ thống hạch toán luôn tuân theo các quy định mới nhất.
 5. Thực Hiện Bảo Mật Thông Tin:
  • Bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản 511 là rất quan trọng để ngăn chặn rủi ro về mất mát dữ liệu và lạm dụng thông tin cá nhân.
  • Hạn chế quyền truy cập vào tài khoản chỉ cho những người có nhiệm vụ và quản lý các biện pháp an ninh thông tin.

Những nguyên tắc trên giúp đảm bảo rằng tài khoản 511 được quản lý một cách hiệu quả và minh bạch. Điều này không chỉ cần thiết để duy trì sự tin cậy trong hệ thống hạch toán mà còn để đáp ứng các yêu cầu kiểm toán và nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình nợ phải trả của doanh nghiệp.

4. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 511 “Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” theo TT 133.

Theo điều Điều 56 thông tư 133/2016/TT-BTC, thì kết cấu và nội dung phản ánh của TK 511 như sau:

Bên Nợ:

– Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);

– Các khoản giảm trừ doanh thu;

– Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hóa, vật tư, lương thực,…

– Tài khoản 5112 – Doanh thu bán thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

– Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,…

– Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước…

Thông tư 133 không hướng dẫn chi tiết phương pháp hạch toán các giao dịch phát sinh của tài khoản 511. Tuy nhiên về cơ bản không có sự sai khác nhau về phương pháp kế toán của tài khoản này giữa Thông tư 200 và 133. Các bạn có thể tham khảo phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu theo hướng dẫn của Thông tư 200.

5. Ví dụ lập sơ đồ chữ T hạch toán TK 511 theo thông tư 133

Sơ đồ chữ T hạch toán TK 511 là một phần quan trọng trong quy trình kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Việt Nam. Dưới đây là ví dụ về cách lập sơ đồ chữ T hạch toán TK 511 theo thông tư 133:

Sơ đồ chữ T hạch toán TK 511

Trên cùng của sơ đồ: Ghi rõ tên đơn vị kế toán, mã số thuế, địa chỉ và năm tài chính cần hạch toán.

Bên trái của sơ đồ: Liệt kê các tài khoản tín dụng (TK 511) theo từng loại tài khoản con, ví dụ:

a. TK 5111: Tài khoản tiền mặt
b. TK 5112: Tài khoản tiền gửi ngân hàng
c. TK 5113: Tài khoản tiền gửi tiết kiệm
d. TK 5114: Tài khoản tiền gửi ngắn hạn
e. TK 5115: Tài khoản tiền gửi dài hạn

Bên phải của sơ đồ: Liệt kê các nguồn hạch toán cho các tài khoản TK 511, ví dụ:

a. TK 111: Tài khoản vốn điều lệ
b. TK 112: Tài khoản vốn góp
c. TK 113: Tài khoản lãi tự do
d. TK 114: Tài khoản lãi cơ bản
e. TK 115: Tài khoản lãi khác

Kết nối các tài khoản tín dụng (TK 511) với các nguồn hạch toán (TK 111, TK 112, TK 113, TK 114, TK 115) bằng các mũi tên để biểu thị các giao dịch kế toán.

Ghi rõ các thông tin quan trọng, như tên các loại tài khoản, số tiền, ngày tháng, mã số hạch toán và chú thích cụ thể liên quan đến từng giao dịch kế toán.

Sơ đồ chữ T hạch toán TK 511 nên được tổ chức và trình bày một cách sáng sủa, rõ ràng để dễ dàng theo dõi và kiểm tra các giao dịch kế toán liên quan đến tài khoản TK 511.

Lập sơ đồ chữ T hạch toán TK 511 theo thông tư 133 giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình kế toán, đồng thời tuân theo các quy định của pháp luật kế toán Việt Nam.

Trên đây là những thông tin mà Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000