Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 200

Thông tư 200 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) là một văn bản quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 200 và tầm quan trọng của nó trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Mẫu sổ chi tiết tài khoản 131 theo Thông tư 2002014TT-BTC
Mẫu sổ chi tiết tài khoản 131 theo Thông tư 2002014TT-BTC

1. Sổ chi tiết tài khoản 131 là gì?

Sổ chi tiết tài khoản 131 là một phần của hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, được sử dụng để theo dõi và ghi chép chi tiết về các khoản phải thu của khách hàng. Đây là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, cho phép ghi nhận, theo dõi và kiểm soát các khoản tiền mà doanh nghiệp còn phải thu từ các giao dịch kinh doanh với khách hàng.

Sổ chi tiết tài khoản 131 là một tài liệu kế toán quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Sổ này thường được sử dụng để theo dõi các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp đối với các nhà cung cấp. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về sổ chi tiết tài khoản 131:

 1. Mục đích:
  • Sổ chi tiết tài khoản 131 giúp doanh nghiệp ghi chép và theo dõi các khoản nợ mà họ phải trả cho các nhà cung cấp. Điều này bao gồm việc theo dõi các hóa đơn, phiếu nhập hàng, và các giao dịch liên quan đến công nợ nhà cung cấp.
 2. Cách sử dụng:
  • Khi doanh nghiệp mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp, họ sẽ tạo các bút toán trong sổ chi tiết tài khoản 131 để ghi nhận số tiền nợ phải trả. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi tình trạng công nợ của họ đối với các nhà cung cấp cụ thể.
 3. Thông tin quan trọng:
  • Mỗi giao dịch liên quan đến công nợ nhà cung cấp như mua hàng, trả tiền hoặc tạo hóa đơn sẽ được ghi chép cẩn thận trong sổ chi tiết tài khoản 131. Thông tin quan trọng bao gồm ngày giao dịch, tên nhà cung cấp, số hóa đơn hoặc phiếu, số tiền nợ, số tiền đã thanh toán và số tiền còn nợ.
 4. Sử dụng trong quy trình thanh toán:
  • Khi doanh nghiệp sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đối với nhà cung cấp, họ sẽ sử dụng sổ chi tiết tài khoản 131 để xác định các khoản nợ cần thanh toán. Sau đó, họ có thể lập phiếu chi hoặc thực hiện chuyển khoản để thanh toán các khoản nợ này.

Sổ chi tiết tài khoản 131 là một phần quan trọng của quá trình kế toán doanh nghiệp, giúp họ theo dõi và quản lý công nợ đối với nhà cung cấp một cách hiệu quả.

2. Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S31-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:……………………

Đối tượng:……………………

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ Diễn giải  

TK

đối ứng

Thời hạn được            chiết khấu Số phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày, tháng Nợ Nợ
A B C D E 1 2 3 4 5
– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

……….

……….

 

 

– Cộng số phát sinh x x x x
– Số dư cuối kỳ x x x x

 – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

 – Ngày mở sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN

Thông tin Người Mua:

 • Họ và tên:
 • Địa chỉ:
 • Số điện thoại:
 • Email:

Thông tin Người Bán:

 • Họ và tên:
 • Địa chỉ:
 • Số điện thoại:
 • Email:

Thông tin Giao dịch:

 • Ngày bắt đầu giao dịch:
 • Ngày kết thúc giao dịch:
 • Mã đơn hàng:
 • Sản phẩm/Dịch vụ:
 • Số lượng:
 • Đơn giá:
 • Tổng cộng:

Phương thức thanh toán:

 • Hình thức thanh toán: (Chuyển khoản, tiền mặt, thẻ tín dụng,…)
 • Số tài khoản (nếu chuyển khoản):
 • Tên ngân hàng (nếu chuyển khoản):
 • Ngày thanh toán:
 • Số tiền thanh toán:

Trạng thái thanh toán:

 • Chưa thanh toán
 • Đã thanh toán một phần
 • Đã thanh toán đầy đủ

Ghi chú:

 • (Ghi chú thêm về giao dịch, hợp đồng, hoặc các điều khoản đặc biệt khác)

Xác nhận:

 • Người mua: (Chữ ký)
 • Người bán: (Chữ ký)

Lưu ý:

 • Sổ này chỉ có giá trị khi có đầy đủ chữ ký của cả người mua và người bán.
 • Mọi thay đổi hay sửa đổi đều cần sự đồng ý của cả hai bên.

Mẫu sổ chi tiết thanh toán này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào loại giao dịch cụ thể và các yêu cầu của bên mua và bên bán.

Ghi chú thêm về sản phẩm/dịch vụ:

 • Mô tả sản phẩm/dịch vụ:
 • Số lượng:
 • Đơn vị tính:
 • Tình trạng sản phẩm/dịch vụ: (Mới, cũ, đã sử dụng,…)
 • Bảo hành: (nếu có)
 • Thuế VAT: (nếu có)

Hạn thanh toán:

 • Ngày đáo hạn thanh toán:
 • Phí trễ hạn: (nếu có)

Các điều khoản và điều kiện:

 • (Thêm bất kỳ điều khoản nào quan trọng, điều kiện hay rủi ro nào mà cả người mua và người bán cần phải biết)

Thông tin vận chuyển (nếu áp dụng):

 • Địa chỉ nhận hàng:
 • Ngày dự kiến giao hàng:
 • Phí vận chuyển:
 • Dịch vụ vận chuyển: (đường biển, đường sắt, đường hàng không,…)
 • Thông tin theo dõi đơn hàng: (nếu có)

Chấp nhận và xác nhận:

 • Người mua xác nhận đã nhận đủ hàng và hài lòng với chất lượng: (Chữ ký)
 • Người bán xác nhận đã giao đủ hàng và nhận thanh toán: (Chữ ký)

Quy định xử lý khiếu nại:

 • Quy trình khiếu nại: (Nếu có sự cố hoặc không hài lòng, quy trình nào sẽ được thực hiện)
 • Ngày bắt đầu hiệu lực của khiếu nại:
 • Ngày dự kiến giải quyết khiếu nại:

Ghi chú cuối cùng:

 • Bảo quản sổ cẩn thận và giữ mọi thông tin liên quan đều được cập nhật.
 • Mọi thay đổi đều cần sự đồng thuận của cả người mua và người bán.
 • Sổ này là bản gốc, không thể sao chép hoặc sửa đổi mà không có sự đồng thuận bằng văn bản từ cả hai bên.

Ngày tạo sổ:

 • Ngày lần cuối cùng sổ được cập nhật:
 • Người tạo sổ: (Chữ ký)

Mẫu sổ chi tiết thanh toán này có thể được sửa đổi để phản ánh đầy đủ thông tin và điều kiện của giao dịch cụ thể giữa người mua và người bán.

2. Hướng dẫn cách điền mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

1. Tiêu đề và Thông tin Liên quan:

 • Bắt đầu bằng tiêu đề “Sổ Chi Tiết Thanh Toán.”
 • Ghi rõ ngày, tháng, và năm bắt đầu sổ chi tiết.

2. Thông tin Người Mua (Người Bán):

 • Ghi rõ tên và địa chỉ của người mua và người bán.
 • Đưa ra thông tin liên lạc, bao gồm số điện thoại và địa chỉ email nếu cần thiết.

3. Mô tả Sản Phẩm hoặc Dịch Vụ:

 • Liệt kê chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ được mua bán.
 • Ghi số lượng, đơn giá, và tổng cộng cho từng mục.

4. Các Ngày Thanh Toán:

 • Ghi rõ ngày mà thanh toán được thực hiện.
 • Tổng hợp số tiền thanh toán cho mỗi đợt.

5. Phương Thức Thanh Toán:

 • Xác định phương thức thanh toán được sử dụng (tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, v.v.).
 • Nếu chuyển khoản, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

6. Tổng Cộng và Còn Lại:

 • Tính tổng số tiền đã thanh toán đến thời điểm hiện tại.
 • Ghi rõ số tiền còn lại nếu có.

7. Chữ Ký và Xác Nhận:

 • Để phản ánh tính chính thức, yêu cầu chữ ký của cả người mua và người bán.
 • Đặt một phần để xác nhận rằng thông tin trong sổ chi tiết thanh toán là chính xác.

8. Lưu ý Thêm (nếu cần):

 • Thêm bất kỳ thông báo hoặc điều khoản bổ sung nếu có.
 • Cung cấp thông tin liên lạc cho bên quản lý sổ chi tiết thanh toán.

9. Bảo quản Sổ Chi Tiết Thanh Toán:

 • Lưu trữ sổ chi tiết thanh toán ở một nơi an toàn và dễ tiếp cận.
 • Xác định thời gian bảo quản phù hợp theo quy định của pháp luật.

Bằng cách tuân thủ các bước này, bạn sẽ có một sổ chi tiết thanh toán chính xác và có giá trị trong quá trình theo dõi giao dịch mua bán.

3. Vai trò của sổ chi tiết tài khoản 131

Sổ chi tiết tài khoản 131 có vai trò quan trọng trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt là trong quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Dưới đây là các vai trò chính của sổ chi tiết tài khoản 131:

Theo dõi Khoản Phải Thu từ Khách Hàng: Sổ chi tiết tài khoản 131 giúp doanh nghiệp theo dõi và ghi chép chi tiết về các khoản phải thu từ khách hàng. Điều này bao gồm việc ghi chép các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc các khoản vay từ khách hàng.

Kiểm Soát Tình Trạng Phải Thu: Sổ chi tiết tài khoản 131 cho phép doanh nghiệp kiểm soát tình trạng của các khoản phải thu. Điều này bao gồm việc xác định xem các khoản tiền đã được thanh toán đầy đủ, chưa thanh toán, hoặc có sự chậm trễ trong thanh toán.

Xác Định Tình Trạng Của Khách Hàng: Thông qua việc theo dõi các khoản phải thu, doanh nghiệp có thể xác định tình trạng tài chính của từng khách hàng cụ thể. Điều này giúp quản lý quyết định về việc tạo điều kiện thanh toán linh hoạt cho khách hàng hoặc áp dụng biện pháp thu hồi đối với các khoản nợ quá hạn.

Tạo Cơ Sở Cho Báo Cáo Tài Chính: Sổ chi tiết tài khoản 131 cung cấp thông tin cơ bản và chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thông tin từ sổ này sẽ được sử dụng để lập Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính, giúp cung cấp hình ảnh tổng quan về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Xác Định Nhu Cầu Vay Vốn: Sổ chi tiết tài khoản 131 cung cấp thông tin về các khoản phải thu mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Thông qua việc xác định nhu cầu vay vốn dựa trên các khoản phải thu này, doanh nghiệp có thể quyết định liệu họ cần tìm nguồn vốn bổ sung hay không.

Hỗ Trợ Quản Lý Điều Khiển Tài Chính: Sổ chi tiết tài khoản 131 là công cụ quan trọng trong quản lý tài chính hàng ngày của doanh nghiệp. Thông qua việc xem xét các khoản phải thu và các biện pháp thu hồi, doanh nghiệp có thể duyệt các quyết định tài chính cụ thể để duy trì và tăng cường tính ổn định tài chính của mình.

Dự báo tài chính: Sổ chi tiết tài khoản 131 cung cấp dữ liệu quan trọng cho quá trình dự báo tài chính của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích các khoản nợ phải trả, doanh nghiệp có thể xây dựng kịch bản tài chính và lập kế hoạch nguồn lực cần thiết để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Đánh giá hiệu suất thanh toán: Sổ chi tiết tài khoản 131 không chỉ ghi chép thông tin về các khoản nợ mà còn giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất thanh toán của mình. Qua thời gian, việc theo dõi các mẫu xu hướng trong sổ chi tiết này có thể cung cấp thông tin về khả năng thanh toán và mối quan hệ với các đối tác kinh doanh.

Thực hiện quy định pháp luật tài chính: Sổ chi tiết tài khoản 131 là một phần quan trọng trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính. Việc duy trì và quản lý sổ chi tiết này đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu về báo cáo tài chính theo quy định.

Xây dựng uy tín tài chính: Sổ chi tiết tài khoản 131 là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng uy tín tài chính của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp duy trì sổ chi tiết này một cách chính xác và đều đặn, nó sẽ tạo ra một hình ảnh tích cực về sự ổn định và trách nhiệm tài chính, làm tăng cường độ tin cậy từ phía các đối tác, ngân hàng, và nhà đầu tư.

Hỗ trợ quyết định chiến lược: Thông qua việc phân tích sổ chi tiết tài khoản 131, doanh nghiệp có thể thu được thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định chiến lược. Các quyết định về vấn đề tài chính, như đàm phán điều kiện thanh toán hoặc lựa chọn nhà cung cấp, có thể dựa trên thông tin chi tiết từ sổ này.

Tổng cộng, sổ chi tiết tài khoản 131 không chỉ là một công cụ quản lý nợ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tình hình tài chính, xây dựng uy tín, và hỗ trợ quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

4. Mục đích và cách ghi sổ chi tiết tài khoản 131

4.1. Mục đích của Sổ Chi Tiết Thanh Toán

Mục đích chính của Sổ Chi Tiết Thanh Toán là theo dõi việc thanh toán với người mua và người bán theo từng đối tượng và từng thời hạn thanh toán. Điều này giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình và đảm bảo rằng các giao dịch thanh toán diễn ra một cách trơn tru.

4.2. Căn cứ và Phương pháp ghi sổ

Sổ Chi Tiết Thanh Toán được mở theo từng tài khoản và theo từng đối tượng thanh toán. Dưới đây là các cột chính trong Sổ Chi Tiết Thanh Toán và cách ghi sổ hiệu quả:

 1. Cột A: Ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, việc ghi nhận ngày, tháng và năm của các giao dịch trong Sổ Chi Tiết Thanh Toán là rất quan trọng. Điều này giúp cho việc theo dõi và kiểm tra tình hình tài chính một cách dễ dàng.
 2. Cột B và C: Số hiệu, ngày, tháng của chứng từ.Các giao dịch thanh toán thường đi kèm với các chứng từ như hóa đơn hoặc biên nhận. Việc ghi chính xác số hiệu, ngày và tháng của chứng từ này giúp xác định nguồn gốc của các giao dịch và làm cho việc kiểm tra sau này trở nên dễ dàng hơn.
 3. Cột D: Nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Cột này là nơi bạn ghi rõ mục đích của giao dịch. Điều này giúp bạn và người khác hiểu rõ tại sao giao dịch này diễn ra và mục tiêu của nó là gì.
 4. Cột E: Số hiệu tài khoản đối ứng.Mỗi tài khoản trong Sổ Chi Tiết Thanh Toán có một số hiệu đối ứng để theo dõi các giao dịch. Đảm bảo rằng bạn ghi đúng số hiệu tài khoản này để tránh sai sót trong quá trình thanh toán.
 5. Cột 1: Thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán.Đây là nơi bạn ghi thông tin về thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hoá đơn mua hoặc bán hàng. Điều này quan trọng để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội chiết khấu nào mà bạn có thể được hưởng.
 6. Cột 2 và 3: Số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.Các cột này là nơi bạn ghi số tiền tương ứng với tài khoản bên Nợ hoặc bên Có. Điều này giúp bạn theo dõi tình hình tài chính của tài khoản và xác định xem bạn đang nợ hoặc có tiền trong tài khoản đó.
 7. Cột 4 và 5: Số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán.Cuối cùng, các cột này giúp bạn theo dõi số dư bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản sau mỗi giao dịch. Điều này quan trọng để biết tài khoản của bạn đang ở trong tình trạng nợ hay có dư.

Mẫu sổ chi tiết thanh toán theo Thông tư 200 là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính và kế toán doanh nghiệp. Việc sử dụng nó một cách chính xác và hợp pháp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật. Hy vọng rằng bài viết của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Mẫu sổ chi tiết thanh toán và tầm quan trọng của nó trong kế toán và tài chính của bạn. Chúc bạn thành công trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000