Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 và 200

Bạn có biết rằng Mẫu Sổ Kế Toán Chi Tiết Quỹ Tiền Mặt theo Thông Tư 133 và 200 là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính không? Trong bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ đưa bạn vào thế giới của mẫu sổ này, giải thích tại sao nó quan trọng, cách sử dụng nó, và nhiều thông tin hữu ích khác liên quan đến kế toán tiền mặt. Hãy cùng khám phá!

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 và 200
Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 và 200

1. Ai là người thường sử dụng sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt?

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt thường được sử dụng bởi những người làm công việc kế toán hoặc quản lý tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Dưới đây là một số người thường sử dụng sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và vai trò của họ:

 1. Kế toán trưởng: Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm chủ động quản lý sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt. Ông hoặc bà cần theo dõi tất cả giao dịch tiền mặt, kiểm tra sự phù hợp của chúng với quy định và chính sách tài chính của công ty, và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo và cơ quan thuế.
 2. Nhân viên kế toán: Những người làm công việc kế toán hàng ngày thường sử dụng sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt để ghi nhận các giao dịch tiền mặt như thu, chi, chuyển khoản, hoặc rút tiền từ ATM. Họ cần đảm bảo rằng mọi giao dịch được ghi chính xác và đầy đủ thông tin để báo cáo tài chính sau này.
 3. Kế toán viên thuế: Kế toán viên thuế sẽ sử dụng sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt để xác định số tiền phải nộp thuế cho các cơ quan thuế, đảm bảo rằng các số liệu được báo cáo đúng và không thiếu sót.
 4. Kiểm toán viên: Kiểm toán viên nội bộ hoặc ngoại việc sử dụng sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt để kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát tài chính của tổ chức. Họ sẽ kiểm tra việc ghi nhận giao dịch tiền mặt, kiểm tra sự tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán.
 5. Giám đốc tài chính: Giám đốc tài chính cần theo dõi tình hình tài chính tổng thể của tổ chức, bao gồm cả quỹ tiền mặt. Họ sử dụng thông tin từ sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt để đưa ra các quyết định quản lý về tài chính, đảm bảo rằng tổ chức duy trì tính thanh khoản và tiết kiệm tài chính.

2. Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 và 200

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S04b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản:…

Loại quỹ: …

Năm …

Đơn vị tính…

Ngày, tháng ghi sổ Ngày, tháng chứng từ Số hiệu chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số tồn Ghi chú
Thu Chi
Nợ
A B C D E F 1 2 3 G
– Số tồn đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

– Cộng số phát sinh trong kỳ x x x
– Số tồn cuối kỳ x x x x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

3. Mục đích của sổ chi tiết Tài khoản 111

Sổ chi tiết tài khoản 111 là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán để theo dõi và ghi chép các giao dịch liên quan đến tài khoản này. Mục đích chính của sổ chi tiết tài khoản 111 là:

 1. Theo dõi Số Dư Tài Khoản: Sổ chi tiết tài khoản 111 giúp theo dõi số dư ban đầu của tài khoản 111 (tài sản ngắn hạn), và cập nhật số dư sau mỗi giao dịch. Điều này giúp bạn biết được mức độ tăng giảm của tài khoản theo thời gian.
 2. Ghi Chép Giao Dịch: Sổ chi tiết tài khoản 111 được sử dụng để ghi chép chi tiết các giao dịch liên quan đến tài khoản này. Điều này bao gồm các khoản nạp tiền, rút tiền, mua sắm, bán hàng, hoặc bất kỳ giao dịch nào có ảnh hưởng đến tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
 3. Kiểm Tra và Xác minh: Sổ chi tiết tài khoản 111 là công cụ kiểm tra quan trọng cho việc xác minh sự chính xác của thông tin tài chính. Nó cho phép kiểm tra xem liệu các giao dịch đã được ghi chép đúng cách và có sự tương ứng giữa dữ liệu trong sổ chi tiết và các tài liệu hỗ trợ khác như hóa đơn, biên lai, hợp đồng, và chứng từ tài chính khác.
 4. Báo cáo tài chính: Dữ liệu từ sổ chi tiết tài khoản 111 cung cấp thông tin quan trọng để chuẩn bị báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lãi lỗ, báo cáo tình hình tài chính, và báo cáo luồng tiền. Sổ chi tiết này cung cấp dữ liệu cụ thể về tài sản ngắn hạn, giúp hiển thị tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 5. Theo dõi Hiệu Suất Kinh Doanh: Sổ chi tiết tài khoản 111 cũng có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất kinh doanh của tài khoản này, bao gồm lãi suất thu được hoặc trả phải trả, tốc độ xoay vòng tài sản, và các chỉ số tài chính khác liên quan đến tài khoản 111.

Một số mục đích cụ thể của sổ chi tiết Tài khoản 111 bao gồm:

 1. Theo dõi Nợ và Có: Sổ chi tiết giúp theo dõi số tiền phải thu và số tiền đã thu từ khách hàng. Thông qua việc ghi chép đầy đủ các giao dịch, doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định số tiền còn phải thu và số tiền đã thu được từ mỗi khách hàng.
 2. Kiểm soát Công nợ: Sổ chi tiết Tài khoản 111 cung cấp thông tin chi tiết về công nợ của doanh nghiệp. Điều này giúp quản lý và kiểm soát tình trạng tài chính, đồng thời giúp định rõ các khoản nợ còn lại và thời gian thu nợ từ khách hàng.
 3. Phục vụ quá trình kiểm toán: Sổ chi tiết Tài khoản 111 là một nguồn thông tin quan trọng khi doanh nghiệp cần thực hiện kiểm toán. Các bản ghi chi tiết giúp kiểm toán viên đánh giá tính chính xác và minh bạch của các giao dịch tài chính liên quan đến phải thu từ khách hàng.
 4. Dự báo và Quản lý Tài chính: Thông tin từ sổ chi tiết Tài khoản 111 có thể được sử dụng để dự báo nguồn thu nhập và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Việc theo dõi các giao dịch này giúp đưa ra quyết định thông minh về chiến lược thu nợ và quản lý tình trạng tài chính tổng thể.
 5. Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh: Thông qua sổ chi tiết Tài khoản 111, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu suất kinh doanh với từng khách hàng cụ thể. Điều này có thể hỗ trợ trong việc xây dựng chiến lược bán hàng, xác định các khách hàng quan trọng, và tối ưu hóa quy trình thu nợ.

Tóm lại, sổ chi tiết Tài khoản 111 không chỉ là một công cụ quản lý tài chính mà còn là một phần quan trọng của hệ thống kế toán, giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý hiệu quả các khoản phải thu từ khách hàng.

4. Cách lập sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo TT 200 và 133

Các căn cứ để ghi sổ: Các căn cứ để ghi sổ bao gồm các phiếu thu và phiếu chi đã được thực hiện nhập và xuất quỹ. Điều này bao gồm các giao dịch tài chính như thu tiền từ khách hàng hoặc chi tiền để thanh toán các khoản nợ. Điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các giao dịch này được ghi chính xác để tránh sai sót trong tài liệu kế toán của bạn.

Cách ghi sổ: Khi ghi sổ, bạn cần thực hiện các bước sau:

Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ. Điều này là để xác định thời điểm ghi sổ diễn ra.

Cột B: Ghi ngày tháng của phiếu thu hoặc phiếu chi. Điều này liên quan đến thời điểm mà giao dịch tài chính được thực hiện.

Cột C, D: Ghi số hiệu của phiếu thu và số hiệu phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn. Việc này giúp bạn theo dõi một cách chính xác các giao dịch tài chính tương ứng với từng phiếu.

Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của phiếu thu hoặc phiếu chi. Điều này bao gồm mô tả chi tiết về giao dịch, ví dụ như mục đích thu tiền hoặc chi tiền.

Cột F: Để phản ánh số hiệu tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi nợ và nghiệp vụ ghi có của tài khoản 111 “Tiền mặt”. Điều này giúp xác định rõ ràng tài khoản tương ứng với từng giao dịch.

Cột 1: Ghi số tiền nhập quỹ. Đây là số tiền bạn nhận vào quỹ.

Cột 2: Ghi số tiền xuất quỹ. Đây là số tiền bạn chi ra từ quỹ.

Cột 3: Ghi số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két. Điều này đảm bảo rằng bạn không mất sót tiền mặt và quỹ của bạn luôn cân đối.

Mẫu Sổ Kế Toán Chi Tiết Quỹ Tiền Mặt theo Thông Tư 133 và 200 là một công cụ quan trọng trong quá trình quản lý tài chính và kế toán của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó giúp đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát tài chính, và tạo ra báo cáo tài chính chính xác. Việc sử dụng mẫu sổ này là một phần quan trọng của quy trình kế toán và quản lý tài chính, giúp bạn duyệt kỹ thông tin tài chính và đảm bảo tính chính xác. Hãy sử dụng nó một cách thông minh để đạt được mục tiêu kế toán và tài chính của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000