Sổ cái tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh

Kế toán không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ đo lường và xử lý thông tin tài chính, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin tài chính và phi tài chính về các thực thể kinh tế, bao gồm cả các doanh nghiệp và tập đoàn. Một trong những khía cạnh quan trọng của kế toán là việc duy trì sổ cái tài khoản, và trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về sổ cái tài khoản 911 theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC.

Mục Lục

1. Đối Tượng Áp Dụng

Thông Tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn việc kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và mọi thành phần kinh tế. Quy định trong Thông Tư này không chỉ áp dụng cho các tập đoàn lớn mà còn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và chính họ cũng phải tuân thủ các quy định của Thông Tư này để đảm bảo kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Sổ cái tài khoản 911 là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính doanh nghiệp. Nó được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh của một tổ chức trong một giai đoạn cụ thể, thường là cuối kỳ kế toán, để biết được liệu doanh nghiệp có lãi hay lỗ trong giai đoạn đó.

Đối tượng áp dụng sổ cái tài khoản 911 thường là các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, và cả cá nhân kinh doanh có mức độ hoạt động kinh doanh đủ lớn để cần phải quản lý và báo cáo tài chính một cách chi tiết và chính xác. Sổ cái tài khoản 911 được sử dụng để ghi chép tất cả các khoản thu, chi, và giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.

Thông qua việc ghi chép chi tiết các khoản giao dịch, sổ cái tài khoản 911 giúp doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh bằng cách so sánh tổng cộng các khoản thu và chi trong giai đoạn kế toán. Kết quả kinh doanh có thể được xác định bằng cách trừ tổng số tiền chi từ tổng số tiền thu. Nếu tổng thu lớn hơn tổng chi, doanh nghiệp sẽ có lãi, ngược lại nếu tổng chi lớn hơn tổng thu, doanh nghiệp sẽ ghi nhận lỗ.

Sổ cái tài khoản 911 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thuế và báo cáo tài chính đối với cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác. Do đó, nó phải được duy trì một cách cẩn thận và tuân thủ các quy định kế toán và thuế quy định.

Trong tóm tắt, đối tượng áp dụng sổ cái tài khoản 911 là các tổ chức và cá nhân kinh doanh cần xác định kết quả kinh doanh của họ trong một giai đoạn kế toán cụ thể. Sổ cái tài khoản 911 giúp họ quản lý tài chính, xác định lợi nhuận hoặc lỗ, và tuân thủ quy định về kế toán và thuế.

2. Sổ cái tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh

Sổ cái tài khoản 911 là một phần quan trọng của hệ thống sổ cái kế toán của một doanh nghiệp. Nó được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là trong một kỳ kế toán hoặc một năm tài chính. Sổ cái tài khoản 911 giúp doanh nghiệp biết được liệu họ đã có lợi nhuận hay lỗ lãi trong khoảng thời gian đó.

Trong sổ cái tài khoản 911, có hai phần chính:

 1. Phần ghi nhận doanh thu: Trong phần này, doanh nghiệp ghi nhận tất cả các khoản doanh thu thu được trong kỳ kế toán hoặc năm tài chính. Doanh thu có thể bao gồm tiền bán hàng hoặc dịch vụ, tiền thuê tài sản, tiền lãi từ đầu tư, và các khoản thu khác. Điều này giúp doanh nghiệp biết được mức thu nhập từ hoạt động kinh doanh của họ.
 2. Phần ghi nhận chi phí: Phần này bao gồm tất cả các chi phí mà doanh nghiệp phải trả trong kỳ kế toán hoặc năm tài chính. Chi phí có thể bao gồm tiền mua hàng hoá hoặc dịch vụ, tiền trả lương, tiền trả thuê, tiền trả lãi nợ, và các khoản chi khác. Việc ghi nhận chi phí giúp doanh nghiệp biết được mức tổng chi tiêu của họ trong kỳ đó.

Sau khi đã ghi nhận cả doanh thu và chi phí, doanh nghiệp có thể tính toán kết quả kinh doanh bằng cách trừ tổng chi phí từ tổng doanh thu. Kết quả này có thể là lãi nhuận hoặc lỗ lãi, và nó cho biết liệu doanh nghiệp đã hoạt động hiệu quả trong khoảng thời gian đó.

Sổ cái tài khoản 911 là công cụ quan trọng để quản lý tài chính và đưa ra quyết định kinh doanh. Nó cung cấp thông tin quan trọng cho các bên liên quan, như cổ đông, ngân hàng, và cơ quan quản lý thuế. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu suất kinh doanh của họ và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết để đảm bảo bền vững và phát triển trong tương lai.

Sổ cái tài khoản 911, còn được gọi là sổ cái Kết quả Kinh doanh, là một phần quan trọng của hệ thống sổ sách kế toán của một doanh nghiệp. Nó được sử dụng để ghi chép và tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh và xác định kết quả tài chính cuối kỳ. Dưới đây là một số điểm quan trọng liên quan đến sổ cái tài khoản 911 và cách nó đóng góp vào quá trình quản lý tài chính doanh nghiệp.

2.1. Mục đích của Sổ cái tài khoản 911:

Sổ cái tài khoản 911 được thiết kế để theo dõi và ghi chép tất cả các thu nhập và chi phí của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm tài chính. Thông qua việc phân loại các khoản thu nhập và chi phí, sổ cái này giúp doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh netto, tức là lợi nhuận hoặc lỗ.

2.2. Cấu trúc của Sổ cái tài khoản 911:

Sổ cái tài khoản 911 thường được chia thành hai phần chính: phần thu nhập và phần chi phí. Trong phần thu nhập, các khoản thu nhập như doanh số bán hàng, doanh thu từ dịch vụ, và các nguồn thu khác được ghi chép chi tiết. Phần chi phí sẽ bao gồm các khoản như chi phí sản xuất, chi phí quảng cáo, và các chi phí hành chính khác.

2.3. Quá trình ghi chép:

Khi giao dịch kinh doanh xảy ra, thông tin liên quan được ghi vào sổ cái tài khoản 911 theo nguyên tắc ghi chép kép, nghĩa là mỗi giao dịch đều ảnh hưởng đồng thời đến cả phần thu nhập và chi phí. Việc này giúp bảo đảm tính đồng bộ và chính xác trong quá trình xác định lợi nhuận cuối kỳ.

2.4. Xác định Kết quả Kinh doanh:

Sau khi kết thúc kỳ kế toán, sổ cái tài khoản 911 giúp doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh bằng cách trừ tổng chi phí từ tổng thu nhập. Kết quả này sẽ thể hiện mức lợi nhuận hoặc lỗ mà doanh nghiệp đã đạt được trong khoảng thời gian đó.

3. Phạm Vi Điều Chỉnh

Thông Tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính. Tuy nhiên, nó không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

Phạm vi điều chỉnh sổ cái tài khoản 911 là một khía cạnh quan trọng trong quá trình xác định kết quả kinh doanh của một tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh. Sổ cái tài khoản 911 thường phải được điều chỉnh để đảm bảo tính chính xác và thể hiện đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn kế toán cụ thể. Dưới đây là một số phạm vi điều chỉnh thường gặp trong sổ cái tài khoản 911:

 1. Điều chỉnh các khoản thu và chi không phản ánh kết quả kinh doanh: Các khoản thu và chi có thể chứa các khoản không phản ánh trạng thái kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Ví dụ, các khoản thu hoặc chi liên quan đến vốn đầu tư, mua sắm tài sản cố định, hoặc mua bán tài sản không phải là phần của hoạt động kinh doanh hàng ngày cần phải được điều chỉnh.
 2. Điều chỉnh thuế và các khoản báo cáo: Khi xác định kết quả kinh doanh, cần xem xét cách thuế và các quy định báo cáo tài chính ảnh hưởng đến sổ cái tài khoản 911. Các khoản thuế thu và phải nộp, cũng như các khoản nợ thuế hoặc các khoản thuế chưa được xác định, đều cần được điều chỉnh để phản ánh đúng tình hình tài chính.
 3. Điều chỉnh khoản phải trả và các khoản nợ: Các khoản phải trả và các khoản nợ khác cũng cần được xem xét và điều chỉnh để đảm bảo tính chính xác của sổ cái tài khoản 911. Điều này bao gồm việc kiểm tra các khoản nợ chưa thanh toán, các khoản trả trước, và các khoản nợ có thể đã thay đổi trong giai đoạn kế toán.
 4. Điều chỉnh lãi và lỗ chưa thực hiện: Các lãi và lỗ chưa thực hiện từ các khoản đầu tư hoặc giao dịch tài chính cũng cần được xem xét và điều chỉnh nếu cần thiết để thể hiện đúng giá trị thị trường và tình hình tài chính hiện tại của chúng.
 5. Điều chỉnh các sự kiện và giao dịch không thông qua sổ cái chính: Nếu có các sự kiện hoặc giao dịch không được ghi chép trong sổ cái tài khoản 911 chính, nhưng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, thì cần phải điều chỉnh sổ cái tài khoản 911 để thể hiện đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Phạm vi điều chỉnh sổ cái tài khoản 911 đòi hỏi sự cẩn trọng và sự hiểu biết về quy định kế toán và thuế. Việc thực hiện các điều chỉnh này giúp đảm bảo rằng sổ cái tài khoản 911 phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp và giúp quản lý và chính quyền có cái nhìn chính xác về kết quả kinh doanh trong giai đoạn kế toán cụ thể.

Trong quá trình quản lý tài chính của một doanh nghiệp, việc điều chỉnh sổ cái tài khoản 911 là một phần quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của dữ liệu tài chính. Sổ cái tài khoản 911 thường liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Phạm vi điều chỉnh sổ cái tài khoản 911 bao gồm việc kiểm tra và cập nhật các thông tin liên quan đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận, và các khoản thu chi khác. Các bước cụ thể có thể bao gồm:

 1. Kiểm tra Doanh Thu:
  • Xác định và kiểm tra tất cả các nguồn doanh thu, bao gồm bán hàng, dịch vụ, và các giao dịch khác.
  • Chắc chắn rằng mọi giao dịch doanh thu được ghi đúng và đầy đủ trong sổ cái.
 2. Kiểm Tra Chi Phí:
  • Phân loại và xác định chi phí liên quan đến sản xuất, quảng cáo, quản lý, và các chi phí khác.
  • Đảm bảo rằng tất cả các chi phí đã được ghi đúng và đầy đủ theo các quy tắc kế toán.
 3. Xác Định Lợi Nhuận:
  • Tính toán lợi nhuận bằng cách trừ tổng chi phí từ tổng doanh thu.
  • Kiểm tra tính đúng đắn của việc tính toán lợi nhuận và xác định nguồn gốc của mọi sự thay đổi.
 4. Kiểm Tra Các Khoản Thu Chi Khác:
  • Xem xét và điều chỉnh các khoản thu chi khác như lãi vay, thuế, và các khoản phí khác.
  • Chắc chắn rằng tất cả các số liệu được ghi chính xác và theo đúng quy định kế toán.
 5. Báo Cáo và Phân Tích:
  • Tạo báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết và tổng hợp.
  • Phân tích biểu đồ, tỷ lệ, và các chỉ số quan trọng để hiểu rõ hơn về hiệu suất tài chính.

Quá trình điều chỉnh sổ cái tài khoản 911 không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính mà còn cung cấp thông tin quan trọng giúp quản lý ra quyết định hiệu quả về chiến lược kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.

4. Cách sử dụng sổ cái tài khoản 911

Sổ cái tài khoản 911 là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là bốn cách cơ bản để sử dụng sổ cái tài khoản 911 một cách hiệu quả:

4.1. Ghi chép đúng và chi tiết:

 • Khi sử dụng sổ cái tài khoản 911, hãy chắc chắn rằng mọi giao dịch được ghi chép đầy đủ và chi tiết.
 • Ghi rõ ngày tháng, số chứng từ, và mô tả chi tiết về mỗi giao dịch để dễ dàng kiểm tra và theo dõi.

4.2. Phân loại theo tài khoản:

 • Sổ cái tài khoản 911 thường được chia thành các tài khoản khác nhau, như tài khoản ngân hàng, tài khoản phải trả, và tài khoản thu nợ.
 • Phân loại đúng tài khoản giúp bạn nhanh chóng xác định tình hình tài chính của từng phương diện trong doanh nghiệp.

4.3. Cân đối tài khoản:

 • Thực hiện việc cân đối tài khoản đều đặn để đảm bảo rằng số dư debits bằng số dư credits.
 • Sự cân đối chính xác giúp phát hiện lỗi ghi chép sớm và duy trì tính toàn vẹn của thông tin tài khoản.

4.4. Theo dõi tình hình tài chính:

 • Sổ cái tài khoản 911 không chỉ là một công cụ ghi chép mà còn là nguồn thông tin quan trọng để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Quản lý có thể sử dụng thông tin từ sổ cái để đưa ra quyết định chiến lược và dự báo tương lai.

Sử dụng sổ cái tài khoản 911 một cách có tổ chức và chính xác giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và tính toàn vẹn trong quản lý tài chính, đồng thời hỗ trợ quá trình ra quyết định chiến lược cho sự phát triển bền vững.

5. Nguyên Tắc Kế Toán

a) Tài Khoản 911 – Xác định Kết Quả Kinh Doanh

Tài khoản 911 dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

 • Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Kết quả hoạt động tài chính.
 • Kết quả hoạt động khác.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, bao gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động tài chính bao gồm số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.

Kết quả hoạt động khác bao gồm số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Phản Ánh Đầy Đủ Kết Quả Kinh Doanh

Tài khoản 911 phải phản ánh đầy đủ và chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động, bao gồm hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính, và nhiều loại hoạt động khác. Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ.

c) Các Khoản Doanh Thu và Thu Nhập

Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản 911 là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.

6. Kết Cấu và Nội Dung Phản Ánh của Tài Khoản 911

6.1 Bên Nợ:

 • Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán.
 • Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Kết chuyển lãi.

6.2 Bên Có:

Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ.

 • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ. Nó được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán nhất định.

Tài khoản 911 là một khái niệm thường được sử dụng để mô tả các sự kiện hay tình huống khẩn cấp và đòi hỏi sự can thiệp ngay lập tức. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự và an toàn xã hội. Dưới đây là một số điểm chính về kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911:

6.3 Kết Cấu của Tài Khoản 911:

 1. Trung Tâm Điều Khiển:
  • Tài khoản 911 thường có một trung tâm điều khiển chuyên dụng, nơi nhân viên chuyên nghiệp theo dõi và xử lý các cuộc gọi khẩn cấp.
  • Hệ thống máy tính và công nghệ thông tin hiện đại hỗ trợ quá trình ghi lại thông tin và xác định vị trí của cuộc gọi.
 2. Liên Kết với Cơ Quan Quản Lý An Ninh:
  • Tài khoản 911 thường liên kết chặt chẽ với các cơ quan an ninh như cảnh sát, cứu thương và chữa cháy để đảm bảo phản ứng nhanh chóng và hiệu quả.
 3. Hệ Thống Gọi Nhanh:
  • Để giảm thời gian phản ứng, tài khoản 911 thường sử dụng hệ thống gọi nhanh và tự động để chuyển cuộc gọi đến bộ phận phù hợp.

6.4 Nội Dung Phản Ánh của Tài Khoản 911:

 1. Thu Thập Thông Tin Chi Tiết:
  • Nhân viên tài khoản 911 được đào tạo để thu thập thông tin chi tiết về sự kiện hay cuộc khẩn cấp, bao gồm cả vị trí, mô tả và số lượng người liên quan.
 2. Hướng Dẫn Cấp Cứu:
  • Tài khoản 911 cung cấp hướng dẫn cấp cứu cho người gọi để giúp họ xử lý tình huống đến khi đội ngũ cứu thương đến nơi.
 3. Phản Ứng Linh Hoạt:
  • Dựa vào thông tin thu thập được, tài khoản 911 có khả năng phản ứng linh hoạt, gửi đội ngũ phản ứng phù hợp với tình huống cụ thể.
 4. Ghi Chú và Báo Cáo:
  • Tài khoản 911 duy trì hệ thống ghi chú và báo cáo chi tiết về mỗi sự kiện để cải thiện quy trình và có tài liệu chính xác cho các cơ quan chức năng.

Tóm lại, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và sự phản ứng hiệu quả đối với các tình huống khẩn cấp. Các yếu tố này cùng nhau tạo nên một hệ thống quản lý và phản ánh khẩn cấp mạnh mẽ và tin cậy.

7. Phương Pháp Kế Toán Các Giao Dịch Kinh Tế Chủ Yếu

a) Kết Chuyển Số Doanh Thu Bán Hàng

Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh. Việc ghi nhật ký kế toán thể hiện như sau:

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

b) Kết Chuyển Trị Giá Vốn

Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, cũng như các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, ghi nhật ký kế toán như sau:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

c) Kết Chuyển Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính và Thu Nhập Khác

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi như sau:

 • Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
 • Nợ TK 711 – Thu nhập khác
 • Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

d) Kết Chuyển Chi Phí Hoạt Động Tài Chính và Chi Phí Khác

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi như sau:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 635 – Chi phí tài chính
 • Có TK 811 – Chi phí khác

e) Kết Chuyển Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi như sau:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

f) Kết Chuyển Số Chênh Lệch

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có trong TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”:

 • Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập hoãn lại
 • Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh Có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi:Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

g) Kết Chuyển Chi Phí Bán Hàng

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi như sau:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 641 – Chi phí bán hàng

h) Kết Chuyển Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi như sau:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

i) Kết Chuyển Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh vào Lợi Nhuận Sau Thuế Chưa Phân Phối

 • Kết chuyển lãi, ghi:Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • Kết chuyển lỗ, ghi:Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

k) Định Kỳ và Đơn Vị Hạch Toán Phụ Thuộc

Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, việc kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên được thực hiện như sau:

Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336 – Phải trả nội bộ

 • Kết chuyển lỗ, ghi:Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

8. Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu một cách chi tiết về sổ cái tài khoản 911 theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC. Điều này là một phần quan trọng của quy trình kế toán để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thực hiện đúng và chính xác các phương pháp kế toán cũng như việc ghi nhật ký kế toán đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính.

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000