Hướng dẫn sổ cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Trong kế toán, sổ cái tài khoản 632 liên quan đến việc theo dõi giá vốn hàng bán, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, và bất động sản đầu tư. Điều này bao gồm việc phản ánh giá trị vốn của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, và giá thành sản xuất của các sản phẩm đã bán trong kỳ. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về tài khoản 632 và nguyên tắc kế toán liên quan.

1. Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán và các nguyên tắc kế toán

1.1. Phân loại giá trị vốn

1.1.1. Giá trị vốn là gì?

Giá trị vốn hàng bán là tổng chi phí mà doanh nghiệp phải chịu để sản xuất hoặc mua vào hàng hóa để bán. Điều này bao gồm các chi phí như giá mua hàng, chi phí vận chuyển, thuế và các chi phí khác liên quan đến việc có được sản phẩm sẵn sàng để bán.

1.1.2. Phân loại giá trị vốn

 • Giá vốn trực tiếp: Bao gồm giá mua hàng, chi phí sản xuất trực tiếp như lao động và nguyên vật liệu.
 • Giá vốn gián tiếp: Bao gồm các chi phí không trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hoặc mua hàng, như chi phí quản lý, chi phí marketing và chi phí hỗ trợ khác.

1.2. Nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc tính giá vốn

Nguyên tắc cơ bản là tính giá vốn dựa trên giá trị thực tế mà doanh nghiệp phải chi trả. Các nguyên tắc chính bao gồm:

 • Nguyên tắc chi phí gốc: Sử dụng giá mua vào để xác định giá vốn.
 • Nguyên tắc xác định thời điểm: Xác định thời điểm nào giá vốn được ghi nhận, có thể là khi hàng hóa được nhận vào kho hoặc khi hàng hóa được bán đi.

1.3. Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.3.1. Ý nghĩa của khoản dự phòng

Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho là một biện pháp để dự trữ một phần giá trị giảm giá của hàng tồn kho, phản ánh sự giảm giá dự kiến của sản phẩm. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn chân thực hơn về giá trị thực tế của tồn kho và ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh.

1.3.2. Cách tính và ghi nhận

Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho thường được tính dựa trên sự đánh giá thị trường và dữ liệu lịch sử. Khi có sự giảm giá dự kiến, doanh nghiệp ghi nhận khoản dự phòng này để phản ánh thực tế và tránh ghi nhận lợi nhuận quá lạc quan.

Trên tất cả, việc quản lý tài khoản 632 đòi hỏi sự chính xác và nhất quán trong việc áp dụng các nguyên tắc kế toán và quản lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho để đảm bảo thông tin tài chính của doanh nghiệp là đáng tin cậy và chính xác.

2. Mẫu sổ cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Sổ cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Nó được sử dụng để ghi chép và theo dõi chi phí liên quan đến việc sản xuất hoặc mua bán hàng hóa trong quá trình kinh doanh. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về nội dung của sổ cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

 1. Mục đích chính:
  • Sổ cái tài khoản 632 được sử dụng để ghi nhận chi phí và giá vốn của hàng hóa được sản xuất hoặc mua bán trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Các khoản ghi chính:
  • Ghi nhận giá vốn mua hàng hóa: Bất kỳ lúc nào doanh nghiệp mua hàng hóa để bán lại hoặc sử dụng trong quá trình sản xuất, giá trị của hàng hóa này sẽ được ghi vào tài khoản 632. Điều này bao gồm giá mua hàng hóa, thuế, phí vận chuyển, và các chi phí liên quan.
  • Ghi nhận giá vốn sản xuất: Nếu doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, sổ cái tài khoản 632 cũng sẽ ghi nhận các chi phí sản xuất như nguyên liệu, lao động, và các chi phí sản xuất khác.
 3. Phương pháp tính giá vốn:
  • Có nhiều phương pháp tính toán giá vốn hàng bán, bao gồm FIFO (First-In, First-Out), LIFO (Last-In, First-Out), và phương pháp trung bình. Doanh nghiệp phải lựa chọn một phương pháp cụ thể và tuân thủ nó trong sổ cái tài khoản 632.
 4. Cập nhật thường xuyên:
  • Sổ cái tài khoản 632 cần được cập nhật thường xuyên để theo dõi giá vốn của hàng hóa trong kho, cũng như để tính toán lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp.
 5. Liên kết với sổ cái khác:
  • Thông tin từ sổ cái tài khoản 632 thường được liên kết với sổ cái khác như sổ cái tài khoản 131 (Hàng tồn kho) và sổ cái tài khoản 511 (Doanh thu bán hàng). Điều này giúp theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách toàn diện.

Sổ cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và theo dõi hiệu suất kinh doanh của một doanh nghiệp. Việc ghi chép chính xác và tuân thủ các quy định kế toán là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự bền vững và phát triển của doanh nghiệp.

ổ cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Ngày Số chứng từ Diễn giải Nợ (đồng) Có (đồng)
01/01/2023 CT001 Số dư đầu kỳ 0 0
05/01/2023 CT002 Mua hàng hóa từ nhà cung cấp A 10,000,000 0
10/01/2023 CT003 Mua hàng hóa từ nhà cung cấp B 5,000,000 0
15/01/2023 CT004 Bán hàng hóa cho khách hàng X 0 15,000,000
20/01/2023 CT005 Mua thêm hàng hóa từ nhà cung cấp A 8,000,000 0
25/01/2023 CT006 Bán hàng hóa cho khách hàng Y 0 20,000,000
31/01/2023 CT007 Số dư cuối kỳ 3,000,000 0

Trong sổ cái này, bạn ghi chép các giao dịch liên quan đến giá vốn hàng bán trong tài khoản 632. Mỗi giao dịch có thể là việc mua hàng hóa từ nhà cung cấp hoặc bán hàng hóa cho khách hàng. Nợ thể hiện các khoản mua hàng hóa hoặc giá vốn chi phí, trong khi Có thể thể hiện doanh thu từ việc bán hàng hóa. Số dư cuối kỳ sẽ là sự khác biệt giữa Nợ và Có, thể hiện giá vốn hàng hóa còn lại trong kho.

3. Kết cấu và nội dung của tài khoản 632 – Giá vốn bán hàng

3.1. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai hàng tồn kho thường xuyên

Bên Nợ

 • Giá trị vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ.
 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt quá mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Bên Có

 • Kết chuyển giá vốn của sản phẩm đã bán.
 • Kết chuyển chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư.

3.2. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Bên Nợ

 • Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ.
 • Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Bên Có

 • Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi bán nhưng chưa được xác định là tiêu thụ.
 • Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính.

3.3. Kết cấu của Tài khoản 632 – Giá vốn bán hàng:

 1. Số hiệu tài khoản: 632
 2. Tên tài khoản: Giá vốn bán hàng
 3. Loại tài khoản: Tài khoản lưu chuyển
 4. Nhóm tài khoản: Tài khoản chi phí
 5. Mệnh đề tài khoản: Khi doanh nghiệp thực hiện bán hàng, chi phí liên quan đến việc sản xuất hoặc mua hàng để bán sẽ được ghi nhận trong tài khoản này.

3.4. Nội dung của Tài khoản 632 – Giá vốn bán hàng:

 1. Chi phí trực tiếp:
  • Giá mua hàng (Cost of Goods Purchased): Bao gồm giá mua các sản phẩm hoặc dịch vụ để bán cho khách hàng.
  • Chi phí sản xuất (Production Costs): Nếu doanh nghiệp tự sản xuất hàng hóa, chi phí sản xuất như nguyên liệu, lao động, và chi phí quản lý sản xuất sẽ được tính vào đây.
 2. Chi phí gián tiếp:
  • Chi phí lưu kho (Inventory Holding Costs): Bao gồm chi phí lưu trữ, bảo quản và bảo hiểm cho hàng tồn kho.
  • Chi phí vận chuyển (Shipping Costs): Chi phí liên quan đến việc chuyển hàng từ nhà cung cấp đến nơi lưu kho hoặc từ nơi lưu kho đến khách hàng.
 3. Các chi phí khác:
  • Chi phí đánh giá hàng tồn kho cuối kỳ (Inventory Valuation Costs): Bao gồm chi phí liên quan đến việc đánh giá giá trị tồn kho cuối kỳ, đặc biệt là trong việc sử dụng phương pháp FIFO, LIFO, hoặc trung bình có trọng số.
 4. Phương pháp tính giá vốn:
  • Phương pháp FIFO (First In, First Out): Giả sử rằng hàng hóa được bán theo thứ tự vào trước là hàng hóa được bán trước.
  • Phương pháp LIFO (Last In, First Out): Giả sử rằng hàng hóa được bán theo thứ tự vào sau là hàng hóa được bán trước.
 5. Ghi chú: Tài khoản này thường xuất hiện trong bảng cân đối kế toán và là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất kinh doanh và xác định lợi nhuận thực tế sau khi tính đến chi phí sản xuất và giá vốn của hàng bán được.

Tài khoản 632 – Giá vốn bán hàng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chi phí liên quan đến việc bán hàng và quản lý giá vốn, từ đó hỗ trợ quyết định chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa lợi nhuận.

4. Kết luận

Sổ cái tài khoản 632 là một phần quan trọng của quá trình kế toán, đặc biệt trong việc tính toán giá vốn hàng bán. Việc hiểu rõ nguyên tắc kế toán và cách phản ánh giá trị vốn hàng bán sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và tính chính xác trong kế toán tài chính.

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000