087.790.7790

Rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu tiền?

Rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu tiền? Bạn muốn biết chính xác số tiền rút bảo hiểm xã hội (BHXH) của mình? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn công thức tính toán chi tiết và các yếu tố ảnh hưởng đến số tiền rút BHXH.

Rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu tiền
Rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu tiền

1. Các trường hợp được rút bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024

Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị quyết 93/2015/QH13 và các quy định khác liên quan thì người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

Hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

Ra nước ngoài để định cư;

Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

2. Rút bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024 được bao nhiêu tiền?

Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị quyết 93/2015/QH13 và các quy định khác liên quan thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng thời kỳ, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng i = 0,22 x Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i x Tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng i

Lưu ý:

– Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

– Trường hợp tính đến trước ngày 01/01/2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

3. Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Công thức tính tiền bảo hiểm xã hội một lần:

Mức hưởng BHXH một lần = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH x Số năm tham gia BHXH

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính dựa trên mức lương đóng BHXH của người lao động trong thời gian tham gia BHXH.

Mức lương đóng BHXH là mức lương thực tế mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm cả tiền lương cơ bản, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm,…

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính theo công thức sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = Tổng số tiền lương đóng BHXH / Số tháng tham gia BHXH

Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH:

Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH được ban hành hàng năm bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hệ số này được sử dụng để điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH theo thời gian, đảm bảo giá trị thực của tiền.

Bạn có thể tra cứu hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tại website của BHXH Việt Nam hoặc các cơ quan BHXH.

Số năm tham gia BHXH:

Số năm tham gia BHXH là tổng số năm, tháng, ngày mà người lao động đã đóng BHXH.

Số năm tham gia BHXH được tính từ ngày bắt đầu đóng BHXH đến ngày kết thúc đóng BHXH.

Ví dụ:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH: 5 triệu đồng/tháng.

Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH: 1,5.

Số năm tham gia BHXH: 20 năm.

Mức hưởng BHXH một lần: 5 triệu đồng/tháng x 1,5 x 20 năm = 150 triệu đồng.

Lưu ý:

Mức hưởng BHXH một lần tối thiểu không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng áp dụng tại thời điểm người lao động làm đơn đề nghị hưởng BHXH một lần.

Mức hưởng BHXH một lần tối đa không được cao hơn 10 lần mức lương bình quân của người lao động trong 5 năm liền kề trước năm làm đơn đề nghị hưởng BHXH một lần.

4. Cách tính tiền rút bảo hiểm xã hội một lần khi đóng BHXH được 10 tháng ?

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các trường hợp được hưởng BHXH một lần như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.”

Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định:

“Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

“c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp, thì lương cơ bản của bạn là 4.012.500đ, tạm coi mức này là mức lương làm căn cứ đóng BHXH của bạn, thì bạn đóng BHXH 1 tháng = 4.012.500đ x 8% = 321.000đ

Mức hưởng BHXH một lần = 321.000đ x 10 tháng = 3.210.000đ

Khi đủ điều kiện hưởng BHXH, bạn tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú (nơi cư trú là nơi thường trú hoặc tạm trú) để được giải quyết quyền lợi của mình.

5. Lợi ích và rủi ro khi rút BHXH

Lợi ích:

Có một khoản tiền lớn để giải quyết nhu cầu trước mắt: Rút BHXH một lần giúp người lao động có một khoản tiền lớn để giải quyết các nhu cầu trước mắt như mua nhà, mua xe, chữa bệnh,…

Tăng tính linh hoạt tài chính: Khi rút BHXH một lần, người lao động có thể tự do sử dụng khoản tiền này cho các mục đích khác nhau.

Thoát khỏi gánh nặng đóng BHXH hàng tháng: Rút BHXH một lần giúp người lao động không còn phải đóng BHXH hàng tháng.

Rủi ro:

Mất quyền lợi hưởng lương hưu: Sau khi rút BHXH một lần, người lao động sẽ mất quyền lợi hưởng lương hưu khi về già.

Mất quyền lợi hưởng trợ cấp BHXH: Khi rút BHXH một lần, người lao động sẽ mất quyền lợi hưởng các trợ cấp BHXH như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp.

Rủi ro về tài chính: Rút BHXH một lần có thể dẫn đến rủi ro về tài chính nếu người lao động không sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý.

Lời khuyên:

Nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định rút BHXH một lần.

Chỉ nên rút BHXH một lần khi thực sự cần thiết và có phương án sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý.

Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi quyết định rút BHXH một lần.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi còn đang làm việc không? Cách tính tiền trợ cấp một lần như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13 thì người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong các trường hợp sau:

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

– Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Ra nước ngoài để định cư;

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

– Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Như vậy, nếu bạn không thuộc các trường hợp nêu trên thì bạn sẽ không được hưởng BHXH một lần. Thông thường, để được hưởng BHXH bạn phải nghỉ việc thì mới chốt được sổ BHXH, nếu như bạn không thuộc 4 trường hợp sau thì bạn chỉ được hưởng sau khi đã nghỉ việc được một năm.

Câu hỏi: Tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi bị gián đoạn nghỉ thai sản ?

Về mức hưởng:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

“a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Bên cạnh đó, khoản 6 điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

“Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

Theo đó, trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 6 tháng thì thời gian này vẫn được tính là tham gia BHXH và do cơ quan BHXH đóng.

Theo thông tin bạn cung cấp thì tổng thời gian đóng BHXH của bạn từ 1/2013 đến t4/2018 (gián đoạn từ tháng 08/2014 đến tháng 05/2015) là 4 năm 6 tháng (tức 54 tháng), mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính như sau:

+ Thời gian đóng từ tháng 1 đến tháng 12/2013 là 1 năm = 1 x 1.5 tháng = 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

+ Thời gian từ tháng 01/2014 đến tháng 4/2018 là 3 năm 6 tháng, trong đó:

3 năm đóng BHXH được hưởng= 3 x 2 tháng = 6 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

6 tháng đóng BHXH được làm tròn là 1 năm = 1 x 2 tháng = 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

+ Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = 198.880.000đ : 54 tháng = 3.682.962đ

Tổng mức hưởng = 3.682.962đ x (1,5 + 6+ 2) = 34.988.139đ

Mức hưởng trên chỉ là tạm tính theo thông tin bạn cung cấp. Mức hưởng trên không bao gồm tiền trượt giá BHXH, vì sau 1 năm nghỉ việc bạn mới được rút BHXH 1 lần nên chưa có mức trượt giá của năm 2019 nên chưa tính toán được cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng