087.790.7790

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là một vị trí quan trọng trong bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán tiền hàng, tiền dịch vụ, tiền lương, tiền thưởng,… cho các đối tượng liên quan. Vậy trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thanh toán như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Kế toán thanh toán trưởng 

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thanh toán
Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thanh toán

1.1. Quyền hạn

Quyền hạn của kế toán thanh toán trưởng được quy định tại Điều 22 Nghị định 174/2016/NĐ-CP về quy định quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng. Theo đó, kế toán thanh toán trưởng có các quyền hạn sau:

Quyền hạn về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán

 • Được độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Được tham mưu cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính.
 • Được đề xuất các biện pháp cải tiến công tác kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

Quyền hạn về tổ chức bộ máy kế toán

 • Được tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý tài chính, kế toán của đơn vị kế toán.
 • Được đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ của đơn vị kế toán.
 • Được quyết định phân công, bố trí, điều động kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong đơn vị kế toán.

Quyền hạn về việc lập báo cáo tài chính

 • Được quyết định nội dung, phương pháp lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán.
 • Được ký báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị kế toán.

Quyền hạn khác

 • Được ký các văn bản, tài liệu kế toán thuộc thẩm quyền của kế toán trưởng.
 • Được yêu cầu các bộ phận, cá nhân trong đơn vị kế toán cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác kế toán, tài chính.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, kế toán thanh toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán và trước pháp luật về các quyền hạn được giao.

Ngoài các quyền hạn nêu trên, kế toán thanh toán trưởng còn có thể được giao thêm các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của đơn vị kế toán.

1.2. Trách nhiệm 

Kế toán thanh toán trưởng là vị trí kế toán cao cấp, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động thu, chi của doanh nghiệp. Trách nhiệm của kế toán thanh toán trưởng bao gồm:

Quản lý toàn bộ hoạt động thu, chi của doanh nghiệp

Kế toán thanh toán trưởng có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động thu, chi của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Thu tiền: thu tiền của khách hàng, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
 • Chi tiền: chi tiền lương, chi tiền mua hàng, chi tiền dịch vụ, chi tiền đầu tư,…
 • Quản lý quỹ tiền mặt.
 • Lập báo cáo thu chi, tồn quỹ định kỳ.

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán trưởng có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo về công tác kế toán thanh toán, bao gồm:

 • Đề xuất các biện pháp để cải thiện công tác kế toán thanh toán.
 • Phân tích tình hình thu, chi của doanh nghiệp để đưa ra các dự báo, đề xuất.
 • Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán thanh toán.

Chịu trách nhiệm về các sai sót trong công tác kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán trưởng chịu trách nhiệm về các sai sót trong công tác kế toán thanh toán, bao gồm:

 • Sai sót về số liệu, chứng từ.
 • Sai sót về thủ tục thanh toán.
 • Sai sót về quy định pháp luật.

Để thực hiện tốt các trách nhiệm trên, kế toán thanh toán trưởng cần có các phẩm chất và năng lực sau:

 • Kiến thức chuyên môn

Kế toán thanh toán trưởng cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng về các nghiệp vụ kế toán thanh toán, cũng như các quy định pháp luật về kế toán, thuế.

 • Kỹ năng mềm

Kế toán thanh toán trưởng cần có các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm,…

 • Trách nhiệm cao

Kế toán thanh toán trưởng cần có trách nhiệm cao trong công việc, luôn đảm bảo tính chính xác, trung thực trong các nghiệp vụ kế toán thanh toán.

Với những trách nhiệm và yêu cầu trên, kế toán thanh toán trưởng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

2. Kế toán thanh toán viên 

2.1. Quyền hạn

Quyền hạn của kế toán thanh toán viên được quy định trong Điều lệ công ty, quy định nội bộ của doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quyền hạn chung của kế toán thanh toán viên

Kế toán thanh toán viên có các quyền hạn chung sau:

 • Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán
 • Lập phiếu thanh toán, phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng
 • Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho nhà cung cấp
 • Trực tiếp thu tiền của các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
 • Theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ
 • Theo dõi hoạt động thanh toán qua thẻ của khách hàng
 • Chịu trách nhiệm quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi dòng tiền
 • Quyền hạn cụ thể của kế toán thanh toán viên

Quyền hạn cụ thể của kế toán thanh toán viên có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt động và quy định của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, kế toán thanh toán viên có thể có các quyền hạn cụ thể sau:

 • Được đề xuất các biện pháp cải tiến công tác kế toán thanh toán
 • Được yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kế toán thanh toán
 • Được tham gia các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác kế toán thanh toán
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán thanh toán

Trách nhiệm của kế toán thanh toán viên

Kế toán thanh toán viên có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ của chứng từ thanh toán
 • Chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của các nghiệp vụ thanh toán
 • Chịu trách nhiệm về tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Chịu trách nhiệm về công tác đôn đốc thu hồi công nợ

Kế toán thanh toán viên cần thực hiện các công việc trên một cách cẩn thận và chính xác để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả của công tác kế toán thanh toán và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

2.2. Trách nhiệm 

 Kế toán thanh toán viên là người chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ thu, chi trong tổ chức/doanh nghiệp. Các giao dịch này được thực hiện thông qua hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trách nhiệm của kế toán thanh toán viên được quy định trong Luật Kế toán, các quy định của pháp luật về thuế và các quy chế tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể, kế toán thanh toán viên có các trách nhiệm chính sau:

Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các khoản thu trong doanh nghiệp:

 • Thu tiền của các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như: thu tiền góp vốn của cổ đông; thu tiền từ thu ngân; thu hồi công nợ đối với khách hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của các khoản thu, đảm bảo các khoản thu được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của doanh nghiệp.

Theo dõi, cập nhật các khoản thu vào sổ sách kế toán.

Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các khoản chi trong doanh nghiệp:

Lập và duyệt đề nghị thanh toán.

Kiểm tra tính hợp lệ của các khoản chi, đảm bảo các khoản chi được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của doanh nghiệp.

 • Thanh toán các khoản chi theo đúng quy định.
 • Theo dõi, cập nhật các khoản chi vào sổ sách kế toán.
 • Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các khoản công nợ:

Theo dõi, cập nhật các khoản công nợ phải thu, phải trả.

 • Thực hiện đôn đốc thu hồi công nợ.
 • Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng:

Theo dõi số dư tiền gửi ngân hàng.

 • Thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Ngoài ra, kế toán thanh toán viên còn có trách nhiệm bảo mật các thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt các trách nhiệm của mình, kế toán thanh toán viên cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế và các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, kế toán thanh toán viên cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ và trách nhiệm cao.

Trên đây là một số thông tin về Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán thanh toán. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng