087.790.7790

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Phương pháp tài khoản kế toán là phương pháp kế toán nhằm phần loại đối tượng kế toán thành các đối tượng cụ thể chi tiết, từ đó theo dõi một cách có hệ thống về tình hình hiện có cùng những biến động về đối tượng kế toán phục vụ cho công tác kế toán và công tác quản lý. Vậy nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Phương pháp tài khoản kế toán là gì ?

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán
Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Phương pháp tài khoản kế toán là phương pháp kế toán phân loại các đối tượng kế toán thành các đối tượng cụ thể chi tiết, từ đó theo dõi một cách có hệ thống về tình hình hiện có cùng những biến động về đối tượng kế toán phục vụ cho công tác kế toán và công tác quản lý.

Nội dung của phương pháp tài khoản kế toán bao gồm:

 • Phân loại đối tượng kế toán: Các đối tượng kế toán được phân loại thành các nhóm, loại, khoản, mục, tiểu mục,… phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng và yêu cầu quản lý.
 • Mở tài khoản kế toán: Mỗi đối tượng kế toán được mở một tài khoản kế toán riêng. Tài khoản kế toán là một bảng kê có hệ thống, phản ánh các biến động tăng, giảm của một đối tượng kế toán trong một thời kỳ nhất định.
 • Ghi sổ kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi vào tài khoản kế toán theo nguyên tắc ghi sổ kép.
 • Kết chuyển tài khoản kế toán: Cuối kỳ kế toán, các số dư cuối kỳ của tài khoản kế toán được kết chuyển vào các tài khoản tổng hợp để lập báo cáo tài chính.

Ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán:

 • Phương pháp tài khoản kế toán giúp phân loại các đối tượng kế toán một cách khoa học, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
 • Phương pháp tài khoản kế toán giúp theo dõi một cách có hệ thống tình hình hiện có và những biến động của các đối tượng kế toán.
 • Phương pháp tài khoản kế toán giúp đảm bảo tính chính xác, trung thực và đáng tin cậy của thông tin kế toán.
 • Phương pháp tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán quan trọng, được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay.

2. Nội dung phương pháp kế toán 

Nội dung phương pháp kế toán

Phương pháp kế toán là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung công việc kế toán. Nó là nền tảng của hệ thống kế toán và là cần thiết để cung cấp thông tin chính xác và hữu ích cho các bên liên quan.

Các phương pháp kế toán cơ bản bao gồm:

 • Phương pháp chứng từ kế toán
 • Phương pháp tài khoản kế toán
 • Phương pháp tính giá
 • Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp sử dụng chứng từ kế toán để ghi chép các giao dịch kinh tế. Chứng từ kế toán là các văn bản, tài liệu phản ánh các nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra và được sử dụng làm căn cứ để ghi vào sổ kế toán.

Vai trò của phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán có vai trò quan trọng trong kế toán, bao gồm:

 • Là căn cứ để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế: Chứng từ kế toán phản ánh đầy đủ, chính xác các thông tin về nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra. Đây là cơ sở để kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế vào sổ kế toán.
 • Là cơ sở để kiểm tra, đối chiếu và xác minh số liệu kế toán: Chứng từ kế toán là bằng chứng pháp lý về các nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra. Do đó, các nghiệp vụ kinh tế được ghi chép trong sổ kế toán phải được đối chiếu với chứng từ kế toán để đảm bảo tính chính xác, trung thực của số liệu kế toán.
 • Là bằng chứng pháp lý về các nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra: Chứng từ kế toán có giá trị pháp lý trong các giao dịch kinh tế. Do đó, chứng từ kế toán được sử dụng làm căn cứ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về các nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra.

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán được luân chuyển qua các bước sau:

 • Lập chứng từ: Đây là bước đầu tiên trong quá trình luân chuyển chứng từ kế toán. Người có trách nhiệm lập chứng từ kế toán phải đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin về nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra.
 • Kiểm tra chứng từ: Chứng từ kế toán sau khi lập xong phải được kiểm tra bởi người có trách nhiệm kiểm tra chứng từ. Mục đích của việc kiểm tra chứng từ là để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của chứng từ.
 • Ký chứng từ: Chứng từ kế toán sau khi được kiểm tra phải được ký bởi người có thẩm quyền. Việc ký chứng từ là để xác nhận tính chính xác, hợp lệ của chứng từ.
 • Gửi chứng từ: Chứng từ kế toán sau khi được ký phải được gửi đến bộ phận kế toán để ghi chép vào sổ kế toán.

Các loại chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm:

Theo nội dung phản ánh: Chứng từ kế toán được chia thành các loại sau:

 • Chứng từ nghiệp vụ kinh tế: Là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra.
 • Chứng từ kế toán tổng hợp: Là chứng từ tổng hợp các chứng từ nghiệp vụ kinh tế có cùng nội dung.
 • Theo thời điểm lập: Chứng từ kế toán được chia thành các loại sau:
 • Chứng từ ban đầu: Là chứng từ được lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế xảy ra.
 • Chứng từ kế toán chứng minh: Là chứng từ được lập sau khi nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra.

Theo hình thức: Chứng từ kế toán được chia thành các loại sau:

 • Chứng từ viết tay: Là chứng từ được lập bằng tay.
 • Chứng từ in sẵn: Là chứng từ được in sẵn theo mẫu quy định.
 • Chứng từ điện tử: Là chứng từ được lập bằng phương tiện điện tử.

Yêu cầu đối với chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tính hợp pháp: Chứng từ kế toán phải được lập theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tính chính xác: Chứng từ kế toán phải phản ánh đầy đủ, chính xác các thông tin về nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra.
 • Tính kịp thời: Chứng từ kế

3. Ý nghĩa phương pháp kế toán 

Phương pháp kế toán là một trong những nội dung quan trọng của kế toán, có vai trò quan trọng trong việc ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin kế toán. Ý nghĩa của phương pháp kế toán được thể hiện cụ thể như sau:

Giúp phản ánh một cách chính xác, trung thực và đầy đủ tình hình và sự biến động của các đối tượng kế toán

Phương pháp kế toán là cơ sở để kế toán ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin kế toán về các đối tượng kế toán. Thông tin kế toán được phản ánh trên các chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và các báo cáo kế toán. Phương pháp kế toán giúp đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin kế toán, từ đó đáp ứng được các yêu cầu của quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

 • Giúp kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp

Thông tin kế toán được phản ánh trên các báo cáo kế toán là cơ sở để doanh nghiệp kiểm tra, giám sát hoạt động của mình. Phương pháp kế toán giúp đảm bảo tính hệ thống và logic của thông tin kế toán, từ đó giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời những sai sót, gian lận trong hoạt động kinh doanh.

 • Giúp lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một hệ thống các báo cáo kế toán tổng hợp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Phương pháp kế toán là cơ sở để lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của báo cáo tài chính.

 • Giúp thực hiện các nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Phương pháp kế toán giúp doanh nghiệp xác định chính xác số thuế phải nộp, từ đó thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình.

Trên đây là một số thông tin về Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790