087.790.7790

Phương pháp kế toán tiền lương

Phương pháp kế toán tiền lương là hệ thống các nguyên tắc, phương pháp, thủ tục và kỹ thuật được sử dụng để ghi nhận, phân tích, tổng hợp và trình bày các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình tính toán, chi trả lương và các khoản trích theo lương.

1. Kế toán tiền lương là gì ?

Phương pháp kế toán tiền lương
Phương pháp kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là công việc ghi chép, tính toán, tổng hợp các khoản tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp,… của người lao động trong doanh nghiệp. Kế toán tiền lương là một bộ phận quan trọng của công tác kế toán, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương bao gồm các công việc sau:

 • Lập bảng chấm công: Bảng chấm công là căn cứ để tính lương, thưởng, phụ cấp,… cho người lao động. Do đó, kế toán tiền lương cần lập bảng chấm công đầy đủ, chính xác, kịp thời.
 • Tính lương, thưởng, phụ cấp,…: Kế toán tiền lương cần tính toán các khoản lương, thưởng, phụ cấp,… cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp.
 • Thủ tục thanh toán lương, thưởng, phụ cấp,…: Kế toán tiền lương cần thực hiện các thủ tục thanh toán lương, thưởng, phụ cấp,… cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
 • Lập các báo cáo về tiền lương: Kế toán tiền lương cần lập các báo cáo về tiền lương theo quy định của pháp luật, bao gồm: Bảng lương, bảng tổng hợp tiền lương,…

Các phương pháp tính lương

Có nhiều phương pháp tính lương, bao gồm:

 • Phương pháp tính lương theo thời gian: Phương pháp tính lương theo thời gian là phương pháp tính lương dựa trên thời gian làm việc của người lao động.
 • Phương pháp tính lương theo sản phẩm: Phương pháp tính lương theo sản phẩm là phương pháp tính lương dựa trên số lượng sản phẩm, dịch vụ mà người lao động sản xuất, cung cấp.
 • Phương pháp tính lương theo khoán: Phương pháp tính lương theo khoán là phương pháp tính lương dựa trên khối lượng công việc mà người lao động hoàn thành.

Các khoản tiền lương, thưởng, phụ cấp,… cần tính toán

Các khoản tiền lương, thưởng, phụ cấp,… cần tính toán bao gồm:

 • Lương: Lương là khoản tiền mà người lao động được hưởng theo hợp đồng lao động.
 • Thưởng: Thưởng là khoản tiền mà người lao động được hưởng ngoài lương do có thành tích trong công việc.
 • Phụ cấp: Phụ cấp là khoản tiền mà người lao động được hưởng ngoài lương để bù đắp các chi phí khi thực hiện công việc.

2. Tỷ lệ trích các khoản theo lương 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các khoản trích theo lương của người lao động bao gồm:

 

 • Bảo hiểm xã hội
 • Bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Khoản trích lập quỹ hưu trí tự nguyện
 • Khoản trích lập quỹ bổ sung hưu trí tự nguyện
 • Khoản trích lập quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Khoản trích lập quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện

Tỷ lệ trích các khoản theo lương

Tỷ lệ trích các khoản theo lương được quy định như sau:

Khoản trích Tỷ lệ
Bảo hiểm xã hội 8%
Bảo hiểm y tế 1,50%
Bảo hiểm thất nghiệp 1%
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0,50%
Khoản trích lập quỹ hưu trí tự nguyện 22%
Khoản trích lập quỹ bổ sung hưu trí tự nguyện 22%
Khoản trích lập quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 22%
Khoản trích lập quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 4,50%

Cách tính các khoản trích theo lương

Các khoản trích theo lương được tính trên cơ sở tổng thu nhập của người lao động, bao gồm:

 • Tiền lương, tiền công
 • Phụ cấp lương
 • Phụ cấp khác

Cụ thể, cách tính các khoản trích theo lương như sau:

 • Bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội = 8%

Số tiền trích bảo hiểm xã hội = Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội * Tổng thu nhập

 • Bảo hiểm y tế

Tỷ lệ trích bảo hiểm y tế = 1,5%

Số tiền trích bảo hiểm y tế = Tỷ lệ trích bảo hiểm y tế * Tổng thu nhập

 • Bảo hiểm thất nghiệp

Tỷ lệ trích bảo hiểm thất nghiệp = 1%

Số tiền trích bảo hiểm thất nghiệp = Tỷ lệ trích bảo hiểm thất nghiệp * Tổng thu nhập

 • Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tỷ lệ trích bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = 0,5%

Số tiền trích bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = Tỷ lệ trích bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp * Tổng thu nhập

 • Khoản trích lập quỹ hưu trí tự nguyện

Tỷ lệ trích lập quỹ hưu trí tự nguyện = 22%

Số tiền trích lập quỹ hưu trí tự nguyện = Tỷ lệ trích lập quỹ hưu trí tự nguyện * Tổng thu nhập

 • Khoản trích lập quỹ bổ sung hưu trí tự nguyện

Tỷ lệ trích lập quỹ bổ sung hưu trí tự nguyện = 22%

Số tiền trích lập quỹ bổ sung hưu trí tự nguyện = Tỷ lệ trích lập quỹ bổ sung hưu trí tự nguyện * Tổng thu nhập

 • Khoản trích lập quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tỷ lệ trích lập quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện = 22%

Số tiền trích lập quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện = Tỷ lệ trích lập quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện * Tổng thu nhập

 • Khoản trích lập quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện

Tỷ lệ trích lập quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện = 4,5%

Số tiền trích lập quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện = Tỷ lệ trích lập quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện * Tổng thu nhập

Thực hiện trích các khoản theo lương

Các khoản trích theo lương được thực hiện theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trích các khoản theo lương và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế.

3. Phương pháp kế toán tiền lương 

Phương pháp kế toán tiền lương là các phương pháp, kỹ thuật được sử dụng để ghi chép, tính toán, tổng hợp và cung cấp thông tin về tiền lương, các khoản trích theo lương và các khoản khác có liên quan đến tiền lương trong doanh nghiệp.

Các nội dung kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương bao gồm các nội dung sau:

 • Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến tiền lương: Bao gồm các nghiệp vụ như trả lương, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…
 • Tính toán tiền lương: Bao gồm việc tính toán tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm, tiền lương theo đơn vị,…
 • Tính toán các khoản trích theo lương: Bao gồm việc tính toán các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…
 • Tính toán các khoản khác có liên quan đến tiền lương: Bao gồm các khoản như phụ cấp, trợ cấp, thưởng,…

Phương pháp ghi sổ kế toán tiền lương

Phương pháp ghi sổ kế toán tiền lương được thực hiện theo phương pháp ghi sổ kép. Các tài khoản kế toán thường được sử dụng để ghi sổ kế toán tiền lương bao gồm:

 • TK 334 – Phải trả người lao động: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, trợ cấp,…
 • TK 338 – Phải trả, phải nộp khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả, phải nộp khác cho người lao động, bao gồm các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…

Các bước kế toán tiền lương

Quá trình kế toán tiền lương thường bao gồm các bước sau:

 1. Lập bảng chấm công: Bảng chấm công là căn cứ để xác định số ngày công, số giờ công của người lao động.
 2. Tính toán tiền lương: Tiền lương được tính toán theo các quy định của pháp luật và quy định của doanh nghiệp.
 3. Lập phiếu chi tiền lương: Phiếu chi tiền lương là chứng từ kế toán dùng để chi tiền lương cho người lao động.
 4. Ghi sổ kế toán: Kế toán ghi sổ kế toán tiền lương theo phương pháp ghi sổ kép.

Ý nghĩa của kế toán tiền lương

 • Kế toán tiền lương có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin về tiền lương, các khoản trích theo lương và các khoản khác có liên quan đến tiền lương trong doanh nghiệp. Cụ thể, kế toán tiền lương có các ý nghĩa sau:
 • Đảm bảo quyền lợi của người lao động: Kế toán tiền lương giúp doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Giúp doanh nghiệp quản lý chi phí tiền lương: Kế toán tiền lương giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí tiền lương, từ đó tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng: Thông tin về tiền lương, các khoản trích theo lương và các khoản khác có liên quan đến tiền lương là thông tin quan trọng, được sử dụng bởi nhiều đối tượng sử dụng, bao gồm: chủ sở hữu, người lao động, cơ quan thuế,…

Trên đây là một số thông tin về Phương pháp kế toán tiền lương . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790