087.790.7790

Hướng dẫn phương pháp ghi sổ kế toán theo thông tư

Phương pháp ghi sổ kế toán là một trong những phương pháp quan trọng nhất trong hệ thống kế toán, có vai trò ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị, tổ chức. Vậy hướng dẫn phương pháp ghi sổ kế toán theo thông tư như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Ghi sổ kế toán là gì ?

Hướng dẫn phương pháp ghi sổ kế toán theo thông tư
Hướng dẫn phương pháp ghi sổ kế toán theo thông tư

Ghi sổ kế toán là quá trình ghi chép, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Ghi sổ kế toán là một trong những công việc quan trọng của kế toán, có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan về tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy trình ghi sổ kế toán

Quy trình ghi sổ kế toán được thực hiện theo các bước sau:

 • Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Do đó, kế toán cần lập chứng từ kế toán đầy đủ, chính xác, kịp thời.
 • Kiểm tra chứng từ kế toán: Kế toán cần kiểm tra chứng từ kế toán về hình thức, nội dung để đảm bảo chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp.
 • Ghi sổ kế toán: Kế toán ghi sổ kế toán theo đúng nội dung của chứng từ kế toán.
 • Kết chuyển sổ kế toán: Kế toán kết chuyển sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra sổ kế toán: Kế toán cần kiểm tra sổ kế toán về tính chính xác, trung thực, kịp thời để đảm bảo sổ kế toán đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Các loại sổ kế toán

Căn cứ vào nội dung phản ánh, sổ kế toán được chia thành hai loại chính:

Sổ kế toán tổng hợp: Sổ kế toán tổng hợp phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Sổ kế toán chi tiết: Sổ kế toán chi tiết phản ánh chi tiết tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo từng đối tượng cụ thể.

Căn cứ vào thời gian phản ánh, sổ kế toán được chia thành hai loại chính:

Sổ kế toán hiện hành: Sổ kế toán hiện hành phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán.

Sổ kế toán tổng hợp quá trình: Sổ kế toán tổng hợp quá trình phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong nhiều kỳ kế toán.

Vai trò của ghi sổ kế toán

Ghi sổ kế toán có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan về tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, ghi sổ kế toán có các vai trò sau:

Vai trò cung cấp thông tin: Ghi sổ kế toán là cơ sở để lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính là công cụ quan trọng để cung cấp thông tin cho các bên liên quan về tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Vai trò kiểm soát tài chính: Ghi sổ kế toán giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, từ đó phát hiện kịp thời và xử lý các sai sót, gian lận tài chính.

Vai trò phục vụ quản lý: Ghi sổ kế toán giúp doanh nghiệp phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, bao gồm:

 • Quản lý tài sản, nguồn vốn.
 • Quản lý chi phí, doanh thu, lợi nhuận.
 • Quản lý sản xuất, kinh doanh.
 • Quản lý nhân sự, tiền lương.

2. Các phương pháp ghi sổ kế toán 

Có hai phương pháp ghi sổ kế toán chính, đó là:

 • Phương pháp ghi sổ kế toán chứng từ
 • Phương pháp ghi sổ kế toán máy
 • Phương pháp ghi sổ kế toán chứng từ

Phương pháp ghi sổ kế toán chứng từ là phương pháp kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sau đó tổng hợp số liệu trên chứng từ kế toán vào sổ kế toán. Phương pháp này được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp.

Quy trình ghi sổ kế toán chứng từ bao gồm các bước sau:

 • Lập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Kế toán cần lập chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm của từng nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

 • Ghi chép chứng từ kế toán

Sau khi lập chứng từ kế toán, kế toán cần ghi chép các chứng từ này vào sổ kế toán. Việc ghi chép chứng từ kế toán phải được thực hiện một cách chính xác, trung thực và đầy đủ.

 • Kết chuyển số liệu sổ kế toán

Kết thúc kỳ kế toán, kế toán cần thực hiện việc kết chuyển số liệu sổ kế toán để tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ.

 • Phương pháp ghi sổ kế toán máy

Phương pháp ghi sổ kế toán máy là phương pháp kế toán sử dụng máy tính để ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin kế toán. Phương pháp này được sử dụng ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp lớn.

Quy trình ghi sổ kế toán máy bao gồm các bước sau:

 • Lập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán vẫn được lập theo đúng quy định của pháp luật.

 • Nhập liệu chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán được nhập liệu vào máy tính theo đúng quy định.

 • Xử lý dữ liệu

Máy tính sẽ tự động xử lý dữ liệu từ chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin kế toán.

 • Tạo báo cáo kế toán

Máy tính sẽ tự động tạo các báo cáo kế toán theo yêu cầu.

Lựa chọn phương pháp ghi sổ kế toán

Việc lựa chọn phương pháp ghi sổ kế toán phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Kích thước và quy mô hoạt động của doanh nghiệp
 • Số lượng nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
 • Năng lực của bộ phận kế toán

Với các doanh nghiệp nhỏ, quy mô hoạt động không lớn, số lượng nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh không nhiều thì có thể sử dụng phương pháp ghi sổ kế toán chứng từ. Với các doanh nghiệp lớn, quy mô hoạt động lớn, số lượng nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh nhiều thì có thể sử dụng phương pháp ghi sổ kế toán máy.

3. Phương pháp ghi sổ kế toán

Phương pháp ghi sổ kế toán là một phương pháp kế toán sử dụng các tài khoản kế toán để ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp. Phương pháp ghi sổ kế toán có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng kế toán.

Có hai phương pháp ghi sổ kế toán chính:

 • Phương pháp ghi sổ kép: Đây là phương pháp ghi chép theo nguyên tắc “có đi có lại”, nghĩa là mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều ảnh hưởng đến ít nhất hai tài khoản kế toán và ghi Nợ của tài khoản này phải bằng Có của tài khoản kia. Phương pháp ghi sổ kép được sử dụng phổ biến trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. 
 • Phương pháp ghi sổ nhật ký chung: Phương pháp này chỉ ghi một lần vào sổ Nhật ký chung, sau đó phân bổ số liệu ghi vào các tài khoản kế toán có liên quan. Phương pháp ghi sổ nhật ký chung được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp nhỏ, đơn giản. 

Các bước ghi sổ kế toán

Dù sử dụng phương pháp ghi sổ nào, các bước ghi sổ kế toán đều bao gồm các bước sau:

 • Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Doanh nghiệp phải lập chứng từ kế toán cho tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 • Kiểm tra chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán phải được kiểm tra trước khi ghi sổ kế toán để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ.
 • Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng phương pháp ghi sổ đã được lựa chọn.
 • Kiểm tra sổ kế toán: Sau khi ghi sổ kế toán, kế toán cần kiểm tra lại sổ kế toán để đảm bảo sổ kế toán được ghi chép chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Ý nghĩa của phương pháp ghi sổ kế toán

Phương pháp ghi sổ kế toán có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng kế toán, bao gồm:

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giúp doanh nghiệp kiểm soát tài sản, nguồn vốn và tình hình kinh doanh.
 • Giúp doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Giúp doanh nghiệp phục vụ cho việc quản trị, điều hành và ra quyết định kinh doanh.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn phương pháp ghi sổ kế toán theo thông tư. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790