087.790.7790

Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang

Bạn đang tìm kiếm Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang? Phân tích báo cáo tài chính là quá trình đánh giá tình hình tài chính hiện tại của một doanh nghiệp, xác định các điểm mạnh và điểm yếu thông qua việc tính toán và phân tích các chỉ số từ các báo cáo tài chính. Vậy cách phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang
Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang

1. Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Phân tích báo cáo tài chính là gì?
Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để xem xét mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, từ đó đánh giá về tình hình tài chính hiện tại cũng như dự báo về tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính là một bộ thông tin tổng hợp về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo tài chính được lập theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, phản ánh trung thực, khách quan tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính là một quá trình quan trọng, giúp các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp: để đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định quản lý, điều hành doanh nghiệp.
 • Nhà đầu tư: để đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư.
 • Ngân hàng: để đánh giá khả năng vay vốn và trả nợ của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định cho vay.
 • Cơ quan quản lý nhà nước: để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các chính sách quản lý phù hợp.

Phân tích báo cáo tài chính có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm

 • Phân tích theo chiều ngang: so sánh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp giữa các kỳ kế toán khác nhau.
 • Phân tích theo chiều dọc: so sánh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp với các chỉ tiêu trung bình của ngành hoặc của doanh nghiệp cùng loại.
 • Phân tích tỷ số: sử dụng các tỷ số tài chính để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Phân tích dự báo: sử dụng các mô hình dự báo để dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính

Việc phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các chỉ số tài chính để đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Chủ sở hữu doanh nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính giúp chủ sở hữu doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định về kế hoạch kinh doanh, đầu tư,…
 • Nhà quản lý doanh nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính giúp nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp, từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh, cải thiện hoạt động kinh doanh.
 • Cán bộ tín dụng ngân hàng: Phân tích báo cáo tài chính giúp cán bộ tín dụng ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định cấp tín dụng cho doanh nghiệp.
 • Nhà đầu tư: Phân tích báo cáo tài chính giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư vào doanh nghiệp.

Cụ thể, phân tích báo cáo tài chính giúp các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính thực hiện các mục tiêu sau:

 • Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính giúp xác định các điểm mạnh và điểm yếu về tài chính của doanh nghiệp, từ đó đánh giá khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và khả năng phát triển của doanh nghiệp.
 • Đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính giúp xác định các xu hướng về doanh thu, lợi nhuận, chi phí,… của doanh nghiệp, từ đó đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Đánh giá các luồng tiền của doanh nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính giúp xác định các nguồn thu, nguồn chi và luồng tiền của doanh nghiệp, từ đó đánh giá khả năng huy động vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính là một quá trình phức tạp và đòi hỏi kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính cần có kiến thức về kế toán, tài chính và kinh doanh để thực hiện phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả.

3. Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính cho doanh nghiệp theo chiều ngang 

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính cho doanh nghiệp theo chiều ngang 
Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính cho doanh nghiệp theo chiều ngang

Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang là phương pháp so sánh các chỉ tiêu tài chính của một doanh nghiệp trong các kỳ kế toán khác nhau. Phương pháp này được sử dụng để xác định các xu hướng và thay đổi trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo thời gian.

Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang có thể được thực hiện theo hai cách:

 • So sánh số tuyệt đối: So sánh số tuyệt đối của các chỉ tiêu tài chính trong các kỳ kế toán khác nhau.
 • So sánh số tương đối: So sánh số tương đối của các chỉ tiêu tài chính trong các kỳ kế toán khác nhau.

Để phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Thu thập dữ liệu tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ kế toán khác nhau.
 • Lập bảng so sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ kế toán khác nhau.
 • Phân tích các xu hướng và thay đổi trong các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu cần phân tích theo chiều ngang

Các chỉ tiêu tài chính thường được phân tích theo chiều ngang bao gồm:

 • Tổng tài sản: Tổng tài sản của doanh nghiệp phản ánh tổng giá trị của tất cả các tài sản mà doanh nghiệp sở hữu.
 • Tổng nợ phải trả: Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp phản ánh tổng giá trị của tất cả các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả cho các chủ nợ.
 • Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp phản ánh tổng giá trị của tất cả các khoản vốn mà chủ sở hữu của doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.
 • Doanh thu: Doanh thu của doanh nghiệp phản ánh tổng giá trị của tất cả các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán trong kỳ.
 • Chi phí: Chi phí của doanh nghiệp phản ánh tổng giá trị của tất cả các chi phí mà doanh nghiệp đã phát sinh trong kỳ.
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận của doanh nghiệp phản ánh phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong kỳ.

Các ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang

Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các xu hướng và thay đổi trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo thời gian. Các ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang bao gồm:

 • Nhận biết các xu hướng tích cực và tiêu cực: Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang có thể giúp doanh nghiệp nhận biết các xu hướng tích cực và tiêu cực trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các xu hướng tích cực có thể là dấu hiệu của sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp, trong khi các xu hướng tiêu cực có thể là dấu hiệu của sự suy thoái và khó khăn của doanh nghiệp.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang có thể giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp có thể so sánh tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp trong các kỳ kế toán khác nhau để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận.
 • Xác định các vấn đề tiềm ẩn: Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang có thể giúp doanh nghiệp xác định các vấn đề tiềm ẩn trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp có thể nhận thấy rằng nợ phải trả của doanh nghiệp đang tăng lên trong khi doanh thu của doanh nghiệp không tăng lên. Điều này có thể là dấu hiệu của một vấn đề tiềm ẩn về khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thực hiện phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang thường xuyên để có thể nắm bắt kịp thời các xu hướng và thay đổi trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp và có các biện pháp điều chỉnh kịp thời.

4. Công thức phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang

Đầu tiên, chúng ta cần lấy năm trước làm năm gốc và năm trước làm năm so sánh. Ví dụ: giả sử chúng ta đang so sánh giữa năm 2015 và 2016; chúng tôi sẽ lấy năm 2015 là năm cơ sở và năm 2016 là năm so sánh.

Công thức phân tích theo chiều ngang = ((Số tiền trong năm so sánh – Số tiền trong năm gốc) / Số tiền trong năm gốc) x 100

Ví dụ về phân tích theo chiều ngang (Cơ bản)
Giả sử rằng chúng tôi được cung cấp dữ liệu Báo cáo thu nhập của công ty ABC. Chúng ta cần phân tích theo chiều ngang về công ty này.

Chi tiết 2016 (Bằng đô la Mỹ) 2015 (Bằng đô la Mỹ) Số tiền Phần trăm
Bán hàng 30,00,000 28,00,000 200.000 * 7,14% **
(-) Giá vốn hàng bán (COGS) (21,00,000) (20,00,000) 100.000 5%
Lợi nhuận gộp 900.000 800.000 100.000 12,50%
Chi phí chung 180.000 120.000 60.000 50%
Chi phí bán hàng 220.000 230.000 (10.000) (4,35%)
Tổng chi phí hoạt động (400.000) (350.000) 50.000 14,29%
Thu nhập hoạt động 500.000 450.000 50.000 11,11%
Sở thích tốn kém (50.000) (50.000) § §
Lợi nhuận trước thuế thu nhập 450.000 400.000 50.000 12,50%
Thuế thu nhập (125.000) (100.000) 25.000 25%
Thu nhập ròng 325.000 300.000 25.000 8,33%

Đây là một ví dụ cơ bản, nơi chúng tôi đã chia cách tiếp cận của mình thành hai phần. Đầu tiên, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt tuyệt đối giữa các năm so sánh.

 • Ví dụ: Thay đổi Doanh số = (30, 00.000 – 28, 00.000) = 200.000
 • Chúng tôi thấy phần trăm thay đổi = 200.000 / 28, 00.000 * 100 = 7,14%

Tương tự, chúng ta có thể làm tương tự cho tất cả các mục khác trong Báo cáo thu nhập.

Ví dụ về phân tích theo chiều ngang của Colgate

Bây giờ chúng ta hãy xem phân tích ngang của Colgate. Ở đây, chúng tôi có tỷ lệ tăng trưởng YoY trong Báo cáo thu nhập của Colgate từ năm 2008 đến năm 2015. Chúng tôi tính tốc độ tăng trưởng của từng mục hàng so với năm trước.

Ví dụ, để tìm tốc độ tăng trưởng của Doanh thu thuần năm 2015, công thức là (Doanh thu thuần 2015 – Doanh thu thuần 2014) / Doanh thu thuần 2014.

Dưới đây là những quan sát sau đây từ Colgate’s.

  • Trong hai năm qua, Colgate đã chứng kiến ​​sự sụt giảm trong số liệu Doanh thu thuần. Năm 2015, Colgate chứng kiến ​​mức tăng trưởng giảm -7,2% trong năm 2015. Tại sao?
  • Tuy nhiên, chi phí bán hàng đã giảm (tích cực theo quan điểm của công ty). Tại sao cái này rất?
 • Thu nhập ròng giảm trong ba năm qua, với mức giảm tới 36,5% trong năm 2015.

Diễn dịch

  • Từ các báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, một công ty có thể miêu tả khả năng nắm giữ khá tốt các vấn đề tài chính của họ. Nhưng là một nhà đầu tư, bạn có trách nhiệm kiểm tra từng hạng mục và hiểu tại sao lại có sự khác biệt. Sự chú ý từng phút của bạn đến các chi tiết có thể giúp bạn khám phá ra điều gì đó về công ty mà công ty muốn giấu kín với tất cả các nhà đầu tư tiềm năng.
  • Các công ty có thể thổi phồng lợi nhuận hoặc đưa ra một tuyên bố bị định giá thấp bằng cách thay đổi một vài thứ ở đây và ở đó. Nhưng nếu bạn chú ý đến các chi tiết, bạn sẽ có thể khám phá ra những gì đang thực sự diễn ra trong công ty.
 • Với phân tích như vậy, bạn sẽ có thể hiểu công ty này có thể hoạt động như thế nào trong những năm tới, những gì họ đang cố gắng hoàn thành trong những năm qua và những gì họ mua gần đây, bán hàng, doanh thu, thu nhập ròng, tài sản cố định, tài sản lưu động, vốn cấu trúc và dữ liệu từng phút được đề cập trong bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập.
 • Không giống như các tỷ lệ khác, kỹ thuật này cung cấp cho các nhà đầu tư bức tranh tổng thể về vị trí của một công ty trong các vấn đề tài chính, những gì họ đang cố gắng làm với các khoản tiền và mức lợi nhuận mà công ty có thể đạt được trong tương lai gần.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng