087.790.7790

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng là quá trình đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng dựa trên thông tin có sẵn trong báo cáo tài chính của ngân hàng. Vậy phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng là gì?

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng là gì?
Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng là gì?

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng là quá trình thu thập, xử lý và đánh giá thông tin từ báo cáo tài chính của ngân hàng nhằm đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và khả năng sinh lời của ngân hàng.

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng có vai trò quan trọng đối với các đối tượng sử dụng như:

 • Các nhà đầu tư: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời, rủi ro của ngân hàng, từ đó đưa ra quyết định đầu tư.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của ngân hàng, từ đó có các biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.
 • Khách hàng: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng giúp khách hàng đánh giá khả năng thanh toán của ngân hàng, từ đó đưa ra quyết định vay vốn hoặc gửi tiền.

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thường bao gồm các nội dung chính sau:

 • Phân tích tình hình tài sản: Phân tích tình hình tài sản giúp đánh giá khả năng thanh khoản, khả năng sinh lời và rủi ro của ngân hàng.
 • Phân tích tình hình nợ phải trả: Phân tích tình hình nợ phải trả giúp đánh giá khả năng trả nợ của ngân hàng.
 • Phân tích tình hình vốn chủ sở hữu: Phân tích tình hình vốn chủ sở hữu giúp đánh giá khả năng tự chủ tài chính của ngân hàng.
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh giúp đánh giá khả năng sinh lời của ngân hàng.

Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thường được sử dụng bao gồm:

 • Phân tích so sánh: Phân tích so sánh giúp đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của ngân hàng theo thời gian hoặc so với các ngân hàng khác.
 • Phân tích tỷ lệ: Phân tích tỷ lệ giúp đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của ngân hàng thông qua các tỷ lệ tài chính.
 • Phân tích dòng tiền: Phân tích dòng tiền giúp đánh giá khả năng huy động và sử dụng vốn của ngân hàng.
 • Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng là một công việc phức tạp, đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Do đó, các đối tượng sử dụng cần có sự hỗ trợ của các chuyên gia phân tích tài chính ngân hàng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình phân tích.

2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính ngân hàng

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng là quá trình đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng dựa trên các thông tin được cung cấp trong báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng có ý nghĩa quan trọng đối với các đối tượng sau:

 • Nhà đầu tư: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời, khả năng trả nợ, mức độ an toàn của ngân hàng, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
 • Khách hàng: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng giúp khách hàng đánh giá uy tín, chất lượng dịch vụ của ngân hàng, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn ngân hàng để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ.
 • Cơ quan quản lý nhà nước: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng, từ đó đưa ra các chính sách, quy định phù hợp để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng bao gồm các bước sau:

 • Thu thập thông tin: Thu thập các thông tin cần thiết từ báo cáo tài chính ngân hàng.
 • Sắp xếp, hệ thống hóa thông tin: Sắp xếp, hệ thống hóa thông tin theo từng nhóm, từng chỉ tiêu.
 • Tính toán các chỉ số tài chính: Tính toán các chỉ số tài chính để đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng.
 • Phân tích các chỉ số tài chính: Phân tích các chỉ số tài chính để đưa ra nhận xét về tình hình tài chính của ngân hàng.

Các chỉ số tài chính thường được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng bao gồm:

 • Chỉ số về khả năng sinh lời: Các chỉ số này phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận của ngân hàng.
 • Chỉ số về khả năng thanh khoản: Các chỉ số này phản ánh khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của ngân hàng.
 • Chỉ số về khả năng an toàn: Các chỉ số này phản ánh khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng.

3. Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính ngân hàng

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính ngân hàng
Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính ngân hàng

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng là quá trình đánh giá, định lượng và đưa ra nhận định về hiệu suất tài chính của một ngân hàng dựa trên thông tin có sẵn trong báo cáo tài chính của nó. Báo cáo tài chính ngân hàng bao gồm ba phần chính là báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài sản và nguồn vốn.

Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính ngân hàng

Dưới đây là một số chỉ tiêu quan trọng thường được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng:

 • Tỷ lệ an toàn vốn: Tỷ lệ an toàn vốn là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá khả năng thanh toán của ngân hàng. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia vốn chủ sở hữu của ngân hàng cho tổng tài sản của ngân hàng.
 • Tỷ lệ khả năng sinh lời: Tỷ lệ khả năng sinh lời là một chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia lợi nhuận trước thuế của ngân hàng cho tổng tài sản của ngân hàng.
 • Tỷ lệ chi phí hoạt động: Tỷ lệ chi phí hoạt động là một chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lý chi phí của ngân hàng. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia chi phí hoạt động của ngân hàng cho tổng doanh thu của ngân hàng.
 • Tỷ lệ thu nhập lãi thuần: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần là một chỉ tiêu phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cho vay và đầu tư của ngân hàng. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia thu nhập lãi thuần của ngân hàng cho tổng doanh thu của ngân hàng.
 • Tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu là một chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng của ngân hàng. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia dư nợ xấu của ngân hàng cho tổng dư nợ cho vay của ngân hàng.

Các bước phân tích báo cáo tài chính ngân hàng

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thường được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin

Bước đầu tiên là thu thập thông tin từ báo cáo tài chính ngân hàng. Thông tin này bao gồm các chỉ tiêu tài chính, các thuyết minh báo cáo tài chính và các thông tin khác có liên quan.

Bước 2: So sánh với các chỉ tiêu chuẩn

Sau khi thu thập thông tin, cần so sánh các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng với các chỉ tiêu chuẩn. Các chỉ tiêu chuẩn có thể được lấy từ các nguồn như các ngân hàng khác, các tổ chức tài chính quốc tế hoặc các công ty nghiên cứu thị trường.

Bước 3: Phân tích theo chiều ngang

Phân tích theo chiều ngang là so sánh các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng trong các kỳ kế toán khác nhau. Phân tích này giúp đánh giá xu hướng biến động của các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng.

Bước 4: Phân tích theo chiều dọc

Phân tích theo chiều dọc là so sánh các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng với các chỉ tiêu khác trên cùng một báo cáo tài chính. Phân tích này giúp đánh giá cấu trúc tài chính của ngân hàng.

Bước 5: Phân tích theo ngành

Phân tích theo ngành là so sánh các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng với các ngân hàng khác trong cùng ngành. Phân tích này giúp đánh giá vị thế cạnh tranh của ngân hàng.

Bước 6: Đưa ra nhận định

Dựa trên kết quả phân tích, cần đưa ra nhận định về hiệu suất tài chính của ngân hàng. Nhận định này cần được trình bày một cách rõ ràng, súc tích và có căn cứ.

Lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính ngân hàng

Khi phân tích báo cáo tài chính ngân hàng, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Cần sử dụng các chỉ tiêu tài chính phù hợp với mục đích phân tích.
 • Cần so sánh các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng với các chỉ tiêu chuẩn trong một thời gian dài để có được kết quả phân tích chính xác.
 • Cần phân tích báo cáo tài chính ngân hàng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và ngành ngân hàng.

4. Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính ngân hàng

Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính ngân hàng là một quá trình đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính. Các chỉ tiêu tài chính này được tổng hợp từ ba báo cáo tài chính chính của ngân hàng, bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng có thể được thực hiện theo hai phương pháp chính:

 • Phân tích theo chiều ngang
 • Phân tích theo chiều dọc

Phân tích theo chiều ngang là phương pháp so sánh các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng trong các kỳ kế toán khác nhau. Phương pháp này được sử dụng để xác định các xu hướng và thay đổi trong hoạt động tài chính của ngân hàng theo thời gian.

Phân tích theo chiều dọc là phương pháp biểu thị các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng dưới dạng phần trăm theo một số liệu cơ sở. Số liệu cơ sở thường được sử dụng là tổng doanh thu, tổng tài sản hoặc tổng vốn chủ sở hữu. Phương pháp này được sử dụng để so sánh các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng với các ngân hàng khác hoặc với các chỉ tiêu trung bình của ngành.

Cụ thể, các chỉ tiêu tài chính thường được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng bao gồm:

 • Tỷ lệ khả năng thanh toán
 • Tỷ lệ khả năng thanh toán hiện hành
 • Tỷ lệ khả năng thanh toán nhanh
 • Tỷ lệ khả năng thanh toán tối thiểu
 • Tỷ lệ sinh lời
 • Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)
 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
 • Tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu (ROS)
 • Tỷ lệ an toàn
 • Tỷ lệ vốn hóa
 • Tỷ lệ nợ xấu
 • Tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro
 • Tỷ lệ hoạt động
 • Tỷ lệ vòng quay tài sản
 • Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho
 • Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu

Ý nghĩa của các chỉ tiêu tài chính trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng:

 • Tỷ lệ khả năng thanh toán phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của ngân hàng. Các tỷ lệ khả năng thanh toán cao cho thấy ngân hàng có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn một cách dễ dàng.
 • Tỷ lệ sinh lời phản ánh hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các tỷ lệ sinh lời cao cho thấy ngân hàng đang hoạt động hiệu quả và tạo ra lợi nhuận cao.
 • Tỷ lệ an toàn phản ánh khả năng phòng ngừa rủi ro của ngân hàng. Các tỷ lệ an toàn cao cho thấy ngân hàng có khả năng phòng ngừa rủi ro tốt.
 • Tỷ lệ hoạt động phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của ngân hàng. Các tỷ lệ hoạt động cao cho thấy ngân hàng đang sử dụng tài sản hiệu quả và tạo ra doanh thu cao.

Việc phân tích báo cáo tài chính ngân hàng có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư, khách hàng và các cơ quan quản lý.

 • Đối với các nhà đầu tư, phân tích báo cáo tài chính ngân hàng giúp họ đánh giá khả năng sinh lời, rủi ro và tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng.
 • Đối với khách hàng, phân tích báo cáo tài chính ngân hàng giúp họ đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
 • Đối với các cơ quan quản lý, phân tích báo cáo tài chính ngân hàng giúp họ đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng và đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790