087.790.7790

Phân tích báo cáo tài chính bài tập có đáp án 2024

Bạn cần tìm phân tích báo cáo tài chính bài tập? Phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh là quá trình đánh giá các số liệu trong báo cáo để hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác của doanh nghiệp. Các nhà quản trị, nhà đầu tư và các bên liên quan khác sử dụng báo cáo hoạt động kinh doanh để đưa ra quyết định kinh doanh. Vậy Phân tích báo cáo tài chính bài tập có đáp án như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

Phân tích báo cáo tài chính bài tập có đáp án
Phân tích báo cáo tài chính bài tập có đáp án

1. Trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính có đáp án 

Trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính có đáp án 
Trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính có đáp án

Câu 1. Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập, xử lý và đánh giá thông tin trên báo cáo tài chính để đưa ra các nhận định, đánh giá về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập, xử lý và đánh giá thông tin trên báo cáo tài chính để đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập, xử lý và đánh giá thông tin trên báo cáo tài chính để đưa ra các dự báo về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

Đáp án: A

Câu 2. Mục đích của phân tích báo cáo tài chính là gì?

Mục đích của phân tích báo cáo tài chính là để đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

Mục đích của phân tích báo cáo tài chính là để đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục đích của phân tích báo cáo tài chính là để đưa ra các dự báo về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

Đáp án: A

Câu 3. Đối tượng của phân tích báo cáo tài chính là gì?

Đối tượng của phân tích báo cáo tài chính là các doanh nghiệp.

Đối tượng của phân tích báo cáo tài chính là các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác.

Đối tượng của phân tích báo cáo tài chính là các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác.

Đáp án: C

Câu 4. Có mấy phương pháp phân tích báo cáo tài chính?

Có 4 phương pháp phân tích báo cáo tài chính: phân tích theo chiều dọc, phân tích theo chiều ngang, phân tích theo tỷ số và phân tích theo ngành.

Có 5 phương pháp phân tích báo cáo tài chính: phân tích theo chiều dọc, phân tích theo chiều ngang, phân tích theo tỷ số, phân tích theo ngành và phân tích theo thời gian.

Có 6 phương pháp phân tích báo cáo tài chính: phân tích theo chiều dọc, phân tích theo chiều ngang, phân tích theo tỷ số, phân tích theo ngành, phân tích theo thời gian và phân tích theo dự báo.

Đáp án: A

Câu 5. Phân tích theo chiều dọc là gì?

Phân tích theo chiều dọc là phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo từng thời kỳ để đánh giá sự biến động của các chỉ tiêu đó.

Phân tích theo chiều dọc là phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo từng ngành nghề để đánh giá sự so sánh của các chỉ tiêu đó.

Phân tích theo chiều dọc là phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo từng thời kỳ và từng ngành nghề để đánh giá sự biến động và so sánh của các chỉ tiêu đó.

Đáp án: A

Câu 6. Phân tích theo chiều ngang là gì?

Phân tích theo chiều ngang là phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo từng thời kỳ để đánh giá sự biến động của các chỉ tiêu đó.

Phân tích theo chiều ngang là phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo từng ngành nghề để đánh giá sự so sánh của các chỉ tiêu đó.

Phân tích theo chiều ngang là phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo từng thời kỳ và từng ngành nghề để đánh giá sự biến động và so sánh của các chỉ tiêu đó.

Đáp án: B

Câu 7. Phân tích theo tỷ số là gì?

Phân tích theo tỷ số là phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo từng thời kỳ để đánh giá sự biến động của các chỉ tiêu đó.

Phân tích theo tỷ số là phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo từng ngành nghề để đánh giá sự so sánh của các chỉ tiêu đó.

Phân tích theo tỷ số là phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo từng thời kỳ và từng ngành nghề để đánh giá sự biến động, so sánh và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu đó.

Đáp án A

2. Bài tập Phân tích báo cáo tài chính có đáp án 

Bài tập Phân tích báo cáo tài chính có đáp án 
Bài tập Phân tích báo cáo tài chính có đáp án

Bài tập 1

Cho bảng cân đối kế toán của công ty ABC như sau:

Chỉ tiêu 31/12/2022 31/12/2021
Tài sản 1.000.000.000 800.000.000
Nợ phải trả 600.000.000 400.000.000
Vốn chủ sở hữu 400.000.000 400.000.000

Yêu cầu:

 • Phân tích cơ cấu tài sản của công ty ABC.
 • Phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty ABC.
 • Đánh giá tình hình tài chính của công ty ABC.

Giải:

 • Phân tích cơ cấu tài sản của công ty ABC

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản là:

(100/1000000000) * 600000000 = 60%

Tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản là:

(100/1000000000) * 400000000 = 40%

Như vậy, cơ cấu tài sản của công ty ABC là:

 • Tài sản ngắn hạn: 60%
 • Tài sản dài hạn: 40%

Cơ cấu tài sản của công ty ABC có xu hướng tập trung vào tài sản ngắn hạn, thể hiện qua tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản tăng từ 50% lên 60%. Điều này cho thấy công ty ABC đang sử dụng nhiều vốn vay ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình.

 • Phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty ABC

Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn là:

(100/1000000000) * 400000000 = 40%

Tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là:

(100/1000000000) * 600000000 = 60%

Như vậy, cơ cấu nguồn vốn của công ty ABC là:

 • Vốn chủ sở hữu: 40%
 • Nợ phải trả: 60%

Cơ cấu nguồn vốn của công ty ABC có xu hướng tập trung vào nợ phải trả, thể hiện qua tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tăng từ 50% lên 60%. Điều này cho thấy công ty ABC đang sử dụng nhiều vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình.

 • Đánh giá tình hình tài chính của công ty ABC

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của công ty ABC có xu hướng tập trung vào tài sản ngắn hạn và nợ phải trả. Điều này cho thấy công ty ABC đang sử dụng nhiều vốn vay ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. Tình hình này có thể tiềm ẩn rủi ro cho công ty ABC, đặc biệt là trong trường hợp lãi suất tăng cao hoặc thị trường kinh tế suy thoái.

Để cải thiện tình hình tài chính, công ty ABC cần cân đối lại cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của mình. Cụ thể, công ty ABC cần tăng tỷ trọng tài sản dài hạn và vốn chủ sở hữu, giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn và nợ phải trả. Điều này sẽ giúp công ty ABC giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn.

Bài tập 2:

Bài 1: Phân tích báo cáo tài chính – đánh giá tình hình tài chính

Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Ngọc Hưng (kinh doanh trong ngành xây dựng cơ bản)

Tham khảo: Bài tập phân tích báo cáo tài chính – bài 2 – nguồn vốn – có lời giải chi tiết

Cho biết năm 2015 Công ty Cổ Phần Ngọc Hưng có Bảng cân đối kế toán như sau (ĐVT: Triệu đồng)

TÀI SẢN

Cuối năm Đầu năm

NGUỒN VỐN

Cuối năm Đầu năm
A.Tài sản ngắn hạn 13.000 11.000 A.Nợ phải trả 21.800 18.300
1.Tiền 1.600 1.200 1.Nợ ngắn hạn 3.100 2.300
2.Các khoản tương đương tiền 2.700 2.300 2.Nợ dài hạn 18.700 16.000
3.Các khoản phải thu 3.900 4.800
4.Hàng tồn kho 4.800 2.700 B.Vốn chủ sở hữu 43.100 42.500
B.Tài sản dài hạn 51.900 49.800 1.Vốn cổ phần 30.000 30.000
1.TSCĐ 47.000 46.000 2.Thặng dư vốn 5.200 5.700
2.Đầu tư dài hạn 4.900 3.800 3.Các quỹ 7.900 6.800
Tổng cộng tài sản: 64.900 60.800 Tổng cộng nguồn vốn 64.900 60.800

Các chỉ tiêu bổ sung:

Chỉ tiêu Đầu năm trước Năm trước Năm nay
+ Lợi nhuận sau thuế 72.900 93.700
+ Doanh thu thuần 870.000 980.000
+ Tổng tài sản 61.000
+ Vốn CSH 39.000

 

Yêu cầu: Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty thông qua các chỉ tiêu tài cính cần thiết

BÀI LÀM

Bảng các chỉ tiêu tài chính của Công ty

Cách tính các chỉ tiêu bình quân

Tài sản bình quân =                            Tài sản đầu kỳ + Tài sản cuối kỳ

                                                                                         2

Tài sản bình quân năm trước =      TS đkỳ năm trước + TS đkỳ năm nay

                                                                                          2

Tài sản bình quân năm nay =            TS đkỳ năm nay + TS ckỳ năm nay

                                                                                          2

Chỉ tiêu Cách tính Cuối năm Đầu năm Chênh lệch
1.Hệ số tài trợ vốn chủ sở hữu Vốn CSHTổng nguồn vốn 0,66 0,7 -0,04
2.Hệ số tài trợ TSDH từ vốn CSH TSDHVốn CSH 1,2 1,17 +,003
3.Hệ số thanh toán nhanh Tiền + các khoản TĐTNợ ngắn hạn 1,38 1,52 -0,14
4.Hệ số thanh toán tổng quát Tổng tài sảnNợ phải trả 2,98 3,32 -0,34
5.Hệ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) Lợi nhuận sau thuếTài sản bình quân 1,49 1,2 +0,29
6.Hệ số lợi nhuận trên VCSH (ROE) Lợi nhuận sau thuếVCSH bình quân 2,19 1,79 +0,4
7.Hệ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS) Lợi nhuận sau thuếDoanh thu thuần 0,09 0,08 +0,01


Căn cứ vào Bảng tính ở trên ta thấy tình hình tài chính của Công ty như sau:

Hệ số tài trợ vốn chủ sở hữu (HSTT VCSH)

HSTT VCSH cuối năm đã giảm so với đầu năm, chứng tỏ tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp đã giảm đi. Tuy nhiên, tại 2 thời điểm đầu năm và cuối năm chỉ tiêu này vẫn ở mức khá cao nên không ảnh hưởng nhiều và doanh nghiệp vẫn đảm bảo tính chủ động trong hoạt động tài chính.

Hệ số tài trợ TSDH từ VCSH (HSTT TSDH VCSH)

HSTT TSDH VCSH cuối năm đã tăng 3% so với đầu năm. Tuy nhiên tốc độ tăng nhỏ chứng tỏ phần lớn các TSDH được dầu tư từ nợ phải trả mà chủ yếu là từ nợ dài hạn trong nợ phải trả. Như vậy, tính chủ động trong hoạt động tài chính vẫn ổn định.

Hệ số thanh toán nhanh (HSTTN)

HSTTN cuối năm giảm so với đầu năm (-14%). Tuy nhiên cả hai thời điểm này HSTTN vẫn lớn hơn 1. Điều này cho thấy doanh nghiệp thừa vốn bằng tiền không phải lo ngại về khả năng thanh toán nhanh nhưng thừa tiền lại có thể dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Hệ số thanh toán tổng quát (HSTTTQ)

HSTTTQ cuối năm giảm so với đầu năm (-34%). Tuy nhiên tại 2 thời điểm đầu năm và cuối năm vẫn lớn hơn 2. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn thừa khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả.

Chỉ tiêu ROA

Chỉ tiêu ROA năm nay cao hơn năm trước 0.29 và ở cả 2 năm đều ở mức rất cao phản ánh hiệu quả sử dụng các tài sản của doanh nghiệp là khả quan. Đây cũng là nhân tố rất quan trọng để thu hút các nhà đầu tư, nâng cao giá trị của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu ROE

Chỉ tiêu ROE cuối năm tăng so với đầu năm 0,4 và ở cả 2 năm đều ở mức rất cao thể hiện hiệu quả sử dụng vốn rất tốt. Điều này sẽ thu hút thêm các nhà đầu tư vào doanh nghiệp hoặc có cơ sở để vay thêm vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu ROS

Chỉ tiêu ROS cuối năm cũng tăng so với đầu năm 0,01. Tuy nhiên so với tốc độ tăng của ROA và ROE  thì lại thấy xu hướng tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, điều này rất tốt.

Trên đây là một số thông tin về Phân tích báo cáo tài chính bài tập có đáp án . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng