087.790.7790

Cách hạch toán phân bổ CCDC mới nhất

Phân bổ ccdc (công cụ dụng cụ) là hoạt động quan trong kế toán tồn kho, giúp quản lý hàng hóa. Bài viết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn chi tiết về cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ theo thông tư 200. Hy vọng bài viết của ACC sẽ giúp bạn hạch toán CCDC một cách chính xác và hiệu quả.

Cách hạch toán phân bổ CCDC mới nhất
Cách hạch toán phân bổ CCDC mới nhất

1. Khái niệm và phân loại phân bổ CCDC là gì?

Phân bổ công cụ dụng cụ (CCDC) là việc chia nhỏ giá trị của CCDC vào giá thành sản phẩm, dịch vụ hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh trong các kỳ kế toán mà CCDC được sử dụng. Việc phân bổ CCDC giúp phản ánh chính xác giá thành sản phẩm, dịch vụ và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 Phân loại công cụ dụng cụ (CCDC):

CCDC có giá trị nhỏ: Dưới 5 triệu đồng/đơn vị (theo quy định hiện hành) hoặc theo quy định nội bộ của doanh nghiệp.
CCDC có giá trị lớn: Trên 5 triệu đồng/đơn vị (theo quy định hiện hành) hoặc theo quy định nội bộ của doanh nghiệp.

2. Phương pháp phân bổ CCDC:

2.1. Phương pháp giá trị:

Áp dụng cho CCDC có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn và hao mòn không đáng kể.
Phân bổ toàn bộ giá trị CCDC vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong tháng đưa vào sử dụng.

2.2. Phương pháp thời gian:

Áp dụng cho CCDC có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài và hao mòn đáng kể.

Phân bổ giá trị CCDC theo thời gian sử dụng, dựa trên các phương thức sau:

Phương pháp đường thẳng: Phân bổ giá trị CCDC đều đặn trong các kỳ kế toán sử dụng.
Phương pháp khấu hao nhanh: Phân bổ giá trị CCDC nhiều hơn trong các kỳ đầu sử dụng và ít hơn trong các kỳ sau.
Phương pháp sản lượng: Phân bổ giá trị CCDC dựa trên sản lượng sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp trong các kỳ kế toán sử dụng.

3. Các tính phân bổ ccdc mới nhất 

Giá trị phân bổ CCDC hàng năm = Giá trị công cụ dụng cụ / Thời gian phân bổ (phân bổ thời gian không quá 3 năm);

Giá trị phân bổ hàng tháng = Số tiền phân bổ hàng năm / 12 tháng;

Nếu mua dụng cụ về sử dụng ngay không trọn tháng, không sử dụng vào ngày 1 của tháng thì phải tính ngày đưa công cụ dụng cụ vào sử dụng và tính phân bổ như sau:

Số tiền phân bổ trong tháng phát sinh = Giá trị công cụ dụng cụ / (Thời gian phân bổ x Tổng số ngày trong tháng) x Số ngày sử dụng trong tháng.

Trong đó: Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày trong tháng có phát sinh mua dụng cụ – Ngày bắt đầu đưa vào sử dụng + 1.

Ví dụ:

Ngày 15/07/2022, Công ty Tấn Phát mua 1 máy lạnh trị giá 15.000.000 đồng chưa VAT, đã bao gồm chi phí vận chuyển. Mua về sử dụng ngay cho bộ phận văn phòng.

Như vậy, cách tính phân bổ công cụ dụng cụ chi tiết như sau:

Bước 1: Xác định khoảng thời gian phân bổ công cụ dụng cụ:

Công ty phân bổ trong thời gian là 1 năm (12 tháng).

Bước 2: Xác định mức phân bổ trong tháng 7/2022:

Mức phân bổ trong tháng 7/2022 = [Giá trị CCDC / (Thời gian phân bổ x Tổng số ngày trong tháng 7/2022)] x Số ngày sử dụng trong tháng 7/2022 = [15.000.000 / (12 x 31)] x 17 = 685.484 đồng/tháng.

Cách tính:

Giá trị CCDC máy lạnh: 15.000.000 đồng;

Thời gian phân bổ máy lạnh: 12 tháng;

Tổng số ngày của tháng 7/2022: 31 ngày;

Số ngày sử dụng trong tháng 7/2022 = Tổng số ngày tháng 7 – Ngày đưa vào sử dụng + 1 = 31 – 15 + 1 = 17 ngày.

Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng năm như sau:

Giá trị phân bổ hàng năm = Giá trị công cụ dụng cụ (máy lạnh) / Thời gian phân bổ = 14.314.516 / 1 = 14.314.516 đồng/năm.

Diễn giải:

Giá trị máy tính = 15.000.000 – 685.484 = 14.314.516 (vì đã phân bổ trong tháng 7);

Thời gian phân bổ 1 năm.

Bước 4: Xác định giá trị phân bổ hàng tháng:

Giá trị phân bổ hàng tháng = Giá trị phân bổ dụng cụ hàng năm / 12 tháng (do đã tính phân bổ tháng 7 nên sẽ chia cho 11 tháng) = 14.314.516 / 11 = 1.301.320 đồng/tháng.

Kết luận: Trong tháng 7/2022, bạn phân bổ 685.484 đồng vào chi phí kinh doanh sản xuất trong kỳ, hàng tháng được được phân bổ 1.301.320 đồng và thời gian phân bổ trong 1 năm.

4. Hạch toán phân bổ CCDC mới nhất:

4.1. Hạch toán phân bổ CCDC có giá trị nhỏ:

Ghi nhận toàn bộ giá trị CCDC vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong tháng đưa vào sử dụng:
Nợ TK 623/627/641/642: Giá trị CCDC
Có TK 153: Giá trị CCDC

4.2. Hạch toán phân bổ CCDC có giá trị lớn:

4.2.1. Trường hợp sử dụng cho một kỳ kế toán:

Ghi nhận vào tài khoản 242 “Chi phí trả trước”:
Nợ TK 242: Giá trị CCDC
Có TK 111/112/331: Giá trị CCDC + Thuế GTGT (nếu có)
Phân bổ dần giá trị CCDC vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong các tháng sử dụng:
Nợ TK 623/627/641/642: Giá trị phân bổ CCDC trong tháng
Có TK 242: Giá trị phân bổ CCDC trong tháng

4.2.2. Trường hợp sử dụng cho nhiều kỳ kế toán:

Ghi nhận vào tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”:
Nợ TK 153: Giá trị CCDC
Có TK 111/112/331: Giá trị CCDC + Thuế GTGT (nếu có)
Khấu hao CCDC theo thời gian sử dụng:
Nợ TK 623/627/641/642: Giá trị khấu hao CCDC trong tháng
Có TK 153: Giá trị khấu hao CCDC trong tháng

Ví dụ:

Công ty ABC mua một máy tính có giá trị 10 triệu đồng, sử dụng trong 5 năm. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp đường thẳng để phân bổ CCDC.

Trường hợp sử dụng cho nhiều kỳ kế toán:

Bước 1:
Nợ TK 153: 10.000.000
Có TK 111: 10.000.000

Bước 2:
Nợ TK 623: 2.000.000 (Giá trị khấu hao trong tháng)
Có TK 153: 2.000.000 (Giá trị khấu hao trong tháng)

Ví dụ:

Ngày 01/01/2022, công ty Minh Tâm mua 1 máy lọc không khí giá trị: 25.000.000 đồng chưa bao gồm VAT, mua về sử dụng cho bộ phận bán hàng. Định khoản như sau:

Khi mua máy lọc về:
Nợ TK 153: 25.000.000 đồng;

Nợ TK 1331: 2.500.000 đồng;

Có TK 112: 27.500.000 đồng.

Khi xuất máy lọc ra sử dụng, bắt đầu tính phân bổ:

Nợ TK 242: 25.000.000 đồng;

Có TK 153: 25.000.000 đồng.

Hàng tháng phân bổ hạch toán, (công ty dự định sử dụng trong 3 năm):

Nợ TK 641: 694.444 đồng;

Có TK 242: 694.444 đồng.

Cách tính: Số tiền phân bổ hàng tháng = (25.000.000 / 36 tháng);

Hạch toán hàng tháng cho đến khi phân bổ hết số tiền 25.000.000 đồng, tính phân bổ từ tháng 1/2022 – 31/12/2024 (3 năm).

5. Một số câu hỏi thường gặp

Ngày 01/06/2022, doanh nghiệp mua một máy tính xách tay với giá là 20.000.000 đồng sử dụng ngay cho bộ phận văn phòng. Trong năm 2022, doanh nghiệp do mới hoạt động kinh doanh nên chưa có các khoản làm tăng doanh thu. Như vậy, đối với khoản chi phí phân bổ trong năm 2022 có được tính và hạch toán không?

Theo Luật Thuế thì đối với trường hợp doanh nghiệp hiện tại chưa có phát sinh doanh thu nhưng những khoản chi phí có phát sinh trong thời gian này vẫn được tính vào chi phí. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn tính chi phí phân bổ và hạch toán bình thường.

Đối với trường hợp thanh lý công cụ dụng cụ thì hạch toán như thế nào?

Khi thanh lý công cụ dụng cụ sẽ hạch toán chi tiết như sau:

Bước 1: Phân bổ giá trị còn lại của công cụ trong trường hợp công cụ dụng cụ vẫn còn giá trị sử dụng:

Nợ TK 623, 627, 641, 642…;

Có TK 242.

Bước 2: Ghi nhận vào thu nhập từ việc thanh lý công cụ dụng cụ:

Nợ TK 111, 112…;

Có TK 711: Thu nhập khác.

Doanh nghiệp nên tham khảo các văn bản hướng dẫn hạch toán kế toán hiện hành và các tài liệu chuyên ngành để thực hiện hạch toán phân bổ CCDC chính xác và phù hợp.

Dưới đây là một số tài liệu tham khảo hữu ích:

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập báo cáo tài chính.
Thông tư 133/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính do Bộ Tài chính ban hành.
Các bài viết hướng dẫn trên website của các công ty kế toán hoặc các tổ chức chuyên nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng