0764704929

Phải thu nội bộ là gì? Những điều cần biết

Phải thu nội bộ là một thuật ngữ kế toán dùng để chỉ các khoản tiền mà một bên trong tổ chức hoặc doanh nghiệp đang chờ thu từ các bên khác bên trong cùng tổ chức đó. Nó thường xuất hiện trong tình huống khi một bộ phận hoặc đơn vị trong công ty đã cung cấp hàng hoặc dịch vụ cho một bộ phận hoặc đơn vị khác trong tổ chức đó, tạo ra một khoản nợ phải thu từ bên nội bộ.

Phải thu nội bộ là gì? Những điều cần biết
Phải thu nội bộ là gì? Những điều cần biết

1. Phải thu nội bộ là gì?

Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

Cấp trên là Tổng Công ty, công ty phải là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh độc lập, không phải là cơ quan quản lý.

Cấp dưới là các đơn vị thành viên trực thuộc hoặc phụ thuộc tổng công ty, công ty nhưng là đơn vị có tổ chức kế toán riêng.

2. Nội dung các khoản phải thu nội bộ:

+ Cấp phát  điều chuyển vốn

+ Kinh phí  giữa cấp trên với cấp dưới và giữa cấp dưới với nhau

+ Các khoản phải trả, phải nộp theo quy định

+  Các khoản thu hộ , chi hộ

+ Các khoản phải thu vãng lai khác

Do các đơn vị nội bộ cùng một đơn vị độc lập, cho nên khoản phải thu của đơn vị này sẽ là khoản phải trả của đơn vị nội bộ khác vì vậy cuối kỳ kế toán phải kiểm tra đối chiếu, xác nhận số phát sinh và số dư theo từng nội dung phải thu, phải trả nội bộ, tiến hành thanh toán bù trừ theo từng đối tượng

3. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu:

3.1. Kế toán ở đơn vị cấp trên

1) Khi đơn vị cấp trên cấp hoặc giao vốn kinh doanh hoặc kinh phí sự nghiệp trực tiếp cho các đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ  (1361)

Có TK 111, 112, 152, 153,,,,

2) Trường hợp cấp vốn kinh doanh cho đơn vị cấp dưới bằng tài sản cố định, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ  (1361)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 211 –TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

3) Khi đơn vị cấp trên uỷ quyền cho đơn vị cấp dưới nhận vốn hoặc kinh phí trực tiếp từ ngân sách

– Kế toán đơn vị cấp trên ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ  (1361)

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh

4) Tăng do nhận hàng viện trợ không hoàn lại, mua TSCĐ bằng vốn đầu tư XDCB hoặc quỹ đầu tư phát triển

Khi nhận báo cáo của của đơn vị cấp dưới nộp lên về số kinh doanh tăng do nhận hàng viện trợ không hoàn lại, mua TSCĐ bằng vốn đầu tư XDCB hoặc quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ  (1361)

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

5) Vốn kinh doanh được bổ sung từ kết quả SXKD cho đơn vị cấp dưới

Khi duyệt báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới về số vốn kinh doanh được bổ sung từ kết quả SXKD cho đơn vị cấp dưới

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ  (1361)

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

6) Nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên

Trường hợp đơn vị cấp dưới phải hoàn lại vốn kinh doanh cho đơn vị cấp trên, khi nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên:

Nợ TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Có TK 136 – Phải thu nội bộ  (1361)

7) Khi phát sinh các khoản phải thu của đơn vị cấp dưới để lập quỹ quản lý cấp trên, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen tưởng phúc lợi hoặc về lãi kinh doanh phải nộp

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ  (1368)

Có TK   353, 421

8) Khi phát sinh các khoản chi hộ cho các đơn vị cấp dưới:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ  (1368)

Có TK 111, 112

9) Khi nhận được tiền của đơn vị cấp dướ i nộp về các khoản cấp trên chi hộ:

Nợ TK 111, 112

Có TK 136 – Phải thu nội bộ  (1368)

10) Bù trừ các khoản nợ phải thu và nợ phải trả

Nợ TK 336 –Phải trả nộ bộ

Có TK 136 – Phải thu nội bộ  (1368)

12) Tổng hợp và duyệt quyết toán cho cấp dưới về các khoản chi sự nghiệp:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp

Có TK 136 – Phải thu nội bộ

3.2. Kế toán phải thu nội bộ ở đơn vị cấp dưới

1) Khi chi hộ, trả hộ cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác

Nợ TK 136- Phải thu nội bộ (1368)

Có TK 111,112

2) Khi có văn bản, thông báo về số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển hoặc số lỗ sẽ được cấp trên cấp bù đắp, ghi;

Nợ TK 136- Phải thu nội bộ (1368)

Có các TK 414, 353, 421..

3) Khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ khác hoặc cấp trên chưa thanh toán, ghi:

Nợ TK 136- Phải thu nội bộ (1368)

Có TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

4) Khi nhận được các khoản thanh toán của cấp trên, của các đơn vị nội bộ khác:

Nợ TK 111, 112

Nợ TK 152,153…

Có TK 136- Phải thu nội bộ (1368)

5) Khi bù trừ các khoản phải thu và phải trả :

Nợ TK 336- Phải trả nội bộ

Có TK 136- Phải thu nội bộ (1368)

Trên đây Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đã cung cấp cho bạn kiến thức về Phải thu nội bộ là gì? Những điều cần biết. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    0764704929