087.790.7790

Cách kê khai nộp thuế tndn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc. Vậy cách kê khai nộp thuế tndn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Doanh nghiệp phải nộp thuế tndn ?

Cách kê khai nộp thuế tndn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Cách kê khai nộp thuế tndn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Theo quy định của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đều phải nộp thuế TNDN.

Cụ thể, các doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài tại Việt Nam.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Thuế TNDN được nộp theo 3 phương pháp:

 • Phương pháp kê khai: Phương pháp này được áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Phương pháp trực tiếp: Phương pháp này được áp dụng cho các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Phương pháp tỷ lệ trên doanh thu: Phương pháp này được áp dụng cho các doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các doanh nghiệp này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh.

Thuế suất thuế TNDN được quy định như sau:

Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế:

 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là 20%.
 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất là 22%.
 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản là 20%.
 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là 20%.
 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản là 20%.
 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại là 20%.
 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu trí tuệ khác là 20%.
 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ trúng thưởng là 10%.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh:

 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là 20%.
 • Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất là 22%

2. Khai thuế tndn đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhiều tỉnh

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Như vậy, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiều tỉnh khác với trụ sở chính có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Doanh nghiệp thực hiện khai thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Đối với hồ sơ khai thuế TNDN tạm nộp

Doanh nghiệp thực hiện khai thuế TNDN tạm nộp theo quý tại trụ sở chính. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm nộp quý là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Đối với hồ sơ khai thuế TNDN quyết toán

Doanh nghiệp thực hiện khai thuế TNDN quyết toán theo năm tại trụ sở chính. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN quyết toán năm là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh

Đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trên nhiều tỉnh, số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh được xác định theo tỷ lệ doanh thu tính thuế TNDN của từng tỉnh trên tổng doanh thu tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh thu tính thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh trên từng tỉnh được xác định bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của từng tỉnh nhân (x) với tỷ lệ phân bổ doanh thu. Tỷ lệ phân bổ doanh thu được xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ phân bổ doanh thu = Doanh thu tính thuế TNDN của từng tỉnh / Tổng doanh thu tính thuế TNDN của doanh nghiệp

Ví dụ:

Doanh nghiệp A có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và có chi nhánh tại Hà Nội. Doanh nghiệp A có doanh thu tính thuế TNDN của năm 2023 là 100 tỷ đồng, trong đó doanh thu tính thuế TNDN của chi nhánh Hà Nội là 20 tỷ đồng.

Tỷ lệ phân bổ doanh thu của chi nhánh Hà Nội được xác định như sau:

Tỷ lệ phân bổ doanh thu = 20 tỷ đồng / 100 tỷ đồng = 0,2

Do đó, số thuế TNDN phải nộp của chi nhánh Hà Nội là 20 tỷ đồng x 0,2 = 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau khi khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhiều tỉnh:

 • Doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, trong đó phải phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản thu nhập, chi phí và khoản thuế TNDN phải nộp của từng tỉnh.
 • Doanh nghiệp phải lưu giữ đầy đủ chứng từ kế toán liên quan đến việc khai thuế TNDN của từng tỉnh.

3. Hướng dẫn khai thuế tndn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 133/2016/TT-BTC, chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải là người nộp thuế độc lập, mà là một bộ phận cấu thành của doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải khai thuế TNDN riêng.

Thay vào đó, doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc có trách nhiệm khai thuế TNDN tập trung cho cả doanh nghiệp và chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Thủ tục khai thuế TNDN cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thủ tục khai thuế TNDN cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc được thực hiện như sau:

Lập tờ khai thuế TNDN

Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc lập tờ khai thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN, bao gồm:

 • Tờ khai chính.
 • Phụ lục 01-1/TNDN: Bảng kê chi tiết doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế TNDN phải nộp của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phụ lục 02/TNDN: Bảng kê chi tiết thu nhập, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế TNDN phải nộp của từng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Nộp tờ khai thuế TNDN

Tờ khai thuế TNDN được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

Thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN

Thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc được thực hiện như sau:

 • Kỳ tính thuế quý: Nộp trước ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
 • Kỳ tính thuế năm: Nộp trước ngày 30 tháng 3 của năm dương lịch tiếp theo.

Lưu ý

 • Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc có hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải nộp tờ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.
 • Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài thì chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải nộp tờ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

Trách nhiệm của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho doanh nghiệp để lập tờ khai thuế TNDN. Cụ thể, chi nhánh hạch toán phụ thuộc có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin sau:

 • Doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế TNDN phải nộp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 • Các chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các thông tin do chi nhánh hạch toán phụ thuộc cung cấp trước khi lập tờ khai thuế TNDN.

Trên đây là một số thông tin về Cách kê khai nộp thuế tndn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng