0764704929

Hướng dẫn nộp thuế mua bán nhà đất hiện nay

Thuế mua bán nhà đất là một loại thuế thu trực thu, tức là người nộp thuế phải nộp trực tiếp cho Nhà nước.

1. Thuế mua bán nhà đất là gì?

Hướng dẫn thực hiện cách nộp thuế mua bán nhà đất hiện nay
Hướng dẫn thực hiện cách nộp thuế mua bán nhà đất hiện nay

Thuế mua bán nhà đất là một loại thuế tài sản, được thu khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Thuế mua bán nhà đất được quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Mục đích của việc thu thuế mua bán nhà đất là nhằm điều tiết nguồn thu từ đất đai, góp phần vào việc bảo vệ đất đai, phát triển kinh tế – xã hội.

Đối tượng chịu thuế

Cá nhân, tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Đối tượng không chịu thuế

Cá nhân, tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thuộc trường hợp được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Mức thuế

Mức thuế mua bán nhà đất được tính theo công thức sau:

Thuế mua bán nhà đất = Giá tính lệ phí trước bạ * Mức thu lệ phí trước bạ

Trong đó:

 • Giá tính lệ phí trước bạ là giá trị của nhà, đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
 • Mức thu lệ phí trước bạ là 0,5% đối với nhà, đất ở và 0,03% đối với nhà, đất phi nông nghiệp không phải là nhà, đất ở.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế mua bán nhà đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thủ tục nộp thuế

Thủ tục nộp thuế mua bán nhà đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Pháp luật liên quan

 • Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.
 • Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Một số lưu ý khi nộp thuế mua bán nhà đất

 • Người chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có trách nhiệm nộp thuế mua bán nhà đất.
 • Để được miễn thuế, người chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp người chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là cá nhân thì có thể nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm.
 • Trường hợp người chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là tổ chức thì nộp thuế theo phương pháp tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm.

Cách tính thuế mua bán nhà đất

Cách tính thuế mua bán nhà đất được quy định tại Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, cách tính thuế mua bán nhà đất như sau:

Thuế mua bán nhà đất = Giá tính lệ phí trước bạ * Mức thu lệ phí trước bạ

Trong đó:

Giá tính lệ phí trước bạ là giá trị của nhà, đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ là 0,5% đối với nhà, đất ở và 0,03% đối với nhà, đất phi nông nghiệp không phải là nhà, đất ở.

Ví dụ: Một căn nhà có giá trị là 1 tỷ đồng, là nhà ở thì số tiền thuế mua bán nhà đất phải nộp là:

Thuế mua bán nhà đất = 1 tỷ đồng * 0,5% = 50 triệu đồng.

2. Hướng dẫn thực hiện cách nộp thuế mua bán nhà đất hiện nay

Đối tượng nộp thuế

Cá nhân, tổ chức là người bán nhà, đất có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi chuyển nhượng nhà, đất.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất là 15 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Cách nộp thuế

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua ngân hàng thương mại.

Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất tại cơ quan thuế

Để nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất tại cơ quan thuế, người nộp thuế cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 03/TKNB)
 • Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất (bản gốc)
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc)
 • Giấy ủy quyền nộp thuế (nếu nộp hộ)

Người nộp thuế nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi có nhà, đất chịu thuế. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ thu thuế và cấp biên lai thu thuế cho người nộp thuế.

Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất qua ngân hàng thương mại

Để nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất qua ngân hàng thương mại, người nộp thuế cần thực hiện các bước sau:

1.Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại.

2.Chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 03/TKNB)
 • Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất (bản sao)
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản sao)
 • Giấy ủy quyền nộp thuế (nếu nộp hộ)

3.Nộp hồ sơ tại ngân hàng thương mại.

Ngân hàng thương mại tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, ngân hàng thương mại sẽ thu thuế và cấp biên lai thu thuế cho người nộp thuế.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Giá chuyển nhượng nhà, đất ghi trên hợp đồng chuyển nhượng

Thuế suất = 2% đối với đất ở; 5% đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Ví dụ

Ông A bán một căn nhà với giá 2 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng nhà, đất ghi trên hợp đồng chuyển nhượng là 2 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền thuế thu nhập cá nhân ông A phải nộp là:

Thuế thu nhập cá nhân = 2 tỷ đồng x 2% = 40 triệu đồng

Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất được miễn, giảm theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Quy định đối với thuế mua bán nhà đất

Quy định đối với thuế mua bán nhà đất

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản là một loại thuế trực thu, được thu đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân.

Đối tượng nộp thuế

Cá nhân chuyển nhượng bất động sản có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập chịu thuế

 • Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định theo công thức sau:
 • Thu nhập chịu thuế = Giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng – Giá mua của cá nhân (nếu có) – Chi phí chuyển nhượng

Trong đó:

 • Giá chuyển nhượng là giá thực tế mà bên chuyển nhượng nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn giá thực tế thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá thực tế.
 • Giá mua của cá nhân là giá mà cá nhân đã mua bất động sản hợp pháp. Trường hợp cá nhân không có giá mua của cá nhân thì giá mua của cá nhân được xác định theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
 • Chi phí chuyển nhượng bao gồm các khoản chi phí hợp lý có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản như: phí thẩm định giá, phí công chứng, phí sang tên, phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

Mức thuế suất

Mức thuế suất thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản được quy định tại Điều 3 Thông tư 257/2016/TT-BTC. Cụ thể, mức thuế suất thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản như sau:

 • Đối với đất ở: 2%.
 • Đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: 2%.

Cách tính thuế

Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Ví dụ

Ông A bán một căn nhà với giá 2 tỷ đồng. Ông A mua căn nhà này với giá 1 tỷ đồng. Chi phí chuyển nhượng là 50 triệu đồng.

Như vậy, thu nhập chịu thuế của ông A là:

2 tỷ đồng – 1 tỷ đồng – 50 triệu đồng = 550 triệu đồng

Mức thuế suất thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản đối với đất ở là 2%.

Như vậy, số tiền thuế TNCN ông A phải nộp là:

550 triệu đồng x 2% = 11 triệu đồng

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

Cách nộp thuế

Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản được nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc qua ngân hàng thương mại.

Lưu ý

 • Trường hợp người chuyển nhượng được miễn, giảm thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản thì được tính giảm số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp người chuyển nhượng là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì phải kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp người chuyển nhượng là cá nhân không cư trú tại Việt Nam thì phải nộp thuế TNCN theo phương pháp khấu trừ tại nguồn.

4. Các đối tượng áp dụng thuế mua bán nhà đất

Theo quy định tại Điều 32 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, các đối tượng áp dụng thuế mua bán nhà đất bao gồm:

Người nộp thuế

 • Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Người nhận thu nhập

 • Cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Như vậy, tất cả các cá nhân, tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở) đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thuế suất thuế mua bán nhà đất

Thuế suất thuế mua bán nhà đất được quy định tại Điều 32 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 như sau:

Thuế suất đối với đất ở

 • 2% đối với giá trị chuyển nhượng.
 • 5% đối với giá trị chuyển nhượng vượt trên 10 tỷ đồng.
 • Thuế suất đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
 • 25% đối với giá trị chuyển nhượng.

Lưu ý

 • Trường hợp bên bán là cá nhân không cư trú tại Việt Nam thì giá chuyển nhượng là giá mà bên bán nhận được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.
 • Trường hợp bên bán là tổ chức thì giá chuyển nhượng là giá do các bên thỏa thuận không thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
 • Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu quyền sử dụng đất.

Cách tính thuế mua bán nhà đất

Thuế mua bán nhà đất được tính theo công thức sau:

Thuế mua bán nhà đất = Giá chuyển nhượng x Thuế suất

Trong đó:

Giá chuyển nhượng là giá mà bên bán nhận được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thuế suất là thuế suất quy định tại Điều 32 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Ví dụ:

Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở có giá trị 1 tỷ đồng.

Thuế mua bán nhà đất = 1 tỷ đồng x 2% = 20 triệu đồng

5. Các đối tượng không áp dụng thuế mua bán nhà đất

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các đối tượng không áp dụng thuế mua bán nhà đất bao gồm:

 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn, miền núi, hải đảo có nguồn thu nhập thấp, không có khả năng nộp thuế.
 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân là người thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của pháp luật.
 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân là người khuyết tật, người cao tuổi, người hưởng chính sách trợ cấp xã hội.
 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân là hộ nghèo, cận nghèo do bị thiên tai, hoả hoạn.
 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở xã hội.
 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở do Nhà nước bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua.
 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân khác trong khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo.
 • Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở trong khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo.
 • Để được hưởng các chính sách miễn, giảm thuế mua bán nhà đất, người nộp thuế cần đáp ứng các điều kiện quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Ví dụ:

Nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn, miền núi, hải đảo có nguồn thu nhập thấp, không có khả năng nộp thuế là nhà ở, quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân có tổng thu nhập bình quân của năm trước liền kề không vượt quá 15 triệu đồng/người/tháng.

 

6. cách tính thuế mua bán nhà đất

Cách tính thuế mua bán nhà đất phụ thuộc vào loại đất, mục đích sử dụng đất và diện tích đất.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được áp dụng đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình bán nhà, đất.

Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được quy định tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:
 • Thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng đối với đất trong hạn mức giao đất ở.
 • Thuế suất 5% trên giá trị chuyển nhượng đối với đất vượt hạn mức giao đất ở.
 • Đối với đất ở:
 • Thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng đối với đất trong hạn mức đất ở.
 • Thuế suất 5% trên giá trị chuyển nhượng đối với đất vượt hạn mức đất ở.

Giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản do các bên thỏa thuận. Trường hợp giá chuyển nhượng bất động sản do các bên thỏa thuận nhưng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính thuế được xác định theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Thuế trước bạ

Thuế trước bạ nhà đất được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Mức thuế suất thuế trước bạ nhà đất được quy định tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Đối với nhà ở:

 • Thuế suất 0,5% đối với nhà ở thuộc diện nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 • Thuế suất 0,1% đối với nhà ở thương mại thuộc diện nhà ở giá thấp, nhà ở giá trung bình theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 • Thuế suất 0,2% đối với nhà ở thương mại thuộc diện nhà ở cao cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối với đất:

 • Thuế suất 0,03% đối với đất ở tại nông thôn.
 • Thuế suất 0,03% đối với đất ở tại đô thị.
 • Thuế suất 0,03% đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn.
 • Thuế suất 0,03% đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.
 • Giá tính thuế là giá trị tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Cách tính thuế mua bán nhà đất

Để tính thuế mua bán nhà đất, cần xác định các yếu tố sau:

 • Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân
 • Giá tính thuế thu nhập cá nhân
 • Mức thuế suất thuế trước bạ
 • Giá tính thuế trước bạ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân = Giá tính thuế thu nhập cá nhân * Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế trước bạ

Thuế trước bạ = Giá tính thuế trước bạ * Mức thuế suất thuế trước bạ

Ví dụ

Ông A mua một căn nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 1 tỷ đồng. Giá tính thuế thu nhập cá nhân là 1 tỷ đồng, giá tính thuế trước bạ là 1 tỷ đồng.

Theo quy định, mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2%, mức thuế suất thuế trước bạ đối với nhà ở là 0,03%.

Như vậy, số tiền thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp là:

Thuế thu nhập cá nhân = 1 tỷ đồng * 2% = 20 triệu đồng

Số tiền thuế trước bạ mà ông A phải nộp là:

Thuế trước bạ = 1 tỷ đồng * 0,03% = 30 triệu đồng

Tổng số tiền thuế mà ông A phải nộp là 20 triệu đồng + 30 triệu đồng = 50 triệu đồng.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn thực hiện cách nộp thuế mua bán nhà đất hiện nay. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929