087.790.7790

Nộp lại báo cáo tài chính có được không ?

Doanh nghiệp được phép nộp lại báo cáo tài chính bất cứ thời điểm nào, vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở. Vậy Nộp lại  báo cáo tài chính có được không ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Những trường hợp được điều chỉnh sai sót trong báo cáo tài chính 

Những trường hợp được điều chỉnh sai sót trong báo cáo tài chính 
Những trường hợp được điều chỉnh sai sót trong báo cáo tài chính

Theo quy định của pháp luật, các trường hợp được điều chỉnh sai sót trong báo cáo tài chính bao gồm:

 • Sai sót phát hiện trong kỳ kế toán
 • Sai sót phát hiện sau khi lập báo cáo tài chính

Sai sót phát hiện trong kỳ kế toán là sai sót phát sinh trong quá trình lập báo cáo tài chính, được phát hiện trong kỳ kế toán hiện tại.

Sai sót phát hiện sau khi lập báo cáo tài chính là sai sót phát sinh trong quá trình lập báo cáo tài chính, được phát hiện sau khi lập báo cáo tài chính.

Cách xử lý sai sót trong báo cáo tài chính

Cách xử lý sai sót trong báo cáo tài chính được quy định cụ thể tại Điều 27 Luật Kế toán 2015 và Điều 18 Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Sai sót phát hiện trong kỳ kế toán

Sai sót trọng yếu

 • Trường hợp sai sót trọng yếu được phát hiện trong kỳ kế toán hiện tại, thì doanh nghiệp phải điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính của kỳ kế toán hiện tại.
 • Việc điều chỉnh sai sót trọng yếu được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa các khoản mục trên sổ kế toán và báo cáo tài chính. Trường hợp không thể bù trừ được thì doanh nghiệp phải ghi bổ sung hoặc giảm trừ các khoản mục trên sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Sai sót không trọng yếu
 • Trường hợp sai sót không trọng yếu được phát hiện trong kỳ kế toán hiện tại, thì doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai cách sau:
 • Điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính của kỳ kế toán hiện tại.
 • Không điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính của kỳ kế toán hiện tại, nhưng phải ghi chép lại việc phát hiện sai sót và nêu rõ nội dung sai sót trong sổ kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính.

Sai sót phát hiện sau khi lập báo cáo tài chính

Sai sót trọng yếu

 • Trường hợp sai sót trọng yếu được phát hiện sau khi lập báo cáo tài chính, thì doanh nghiệp phải điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính của kỳ kế toán phát sinh sai sót và kỳ kế toán sau đó (nếu có).
 • Việc điều chỉnh sai sót trọng yếu được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa các khoản mục trên sổ kế toán và báo cáo tài chính. Trường hợp không thể bù trừ được thì doanh nghiệp phải ghi bổ sung hoặc giảm trừ các khoản mục trên sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Doanh nghiệp phải lập Bản giải trình việc điều chỉnh sai sót và gửi kèm theo báo cáo tài chính của kỳ kế toán sau đó.

Sai sót không trọng yếu

 • Trường hợp sai sót không trọng yếu được phát hiện sau khi lập báo cáo tài chính, thì doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai cách sau:
 • Điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính của kỳ kế toán phát sinh sai sót và kỳ kế toán sau đó (nếu có).
 • Không điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính của kỳ kế toán phát sinh sai sót và kỳ kế toán sau đó (nếu có), nhưng phải ghi chép lại việc phát hiện sai sót và nêu rõ nội dung sai sót trong sổ kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Cách lập và nộp lại báo cáo tài chính 

Cách lập và nộp lại báo cáo tài chính 
Cách lập và nộp lại báo cáo tài chính

Cách lập lại báo cáo tài chính

Để lập lại báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Xác định nguyên nhân sai sót

Doanh nghiệp cần xác định nguyên nhân sai sót trong báo cáo tài chính đã nộp. Nguyên nhân sai sót có thể do lỗi kế toán, lỗi hệ thống, hoặc do các yếu tố khách quan khác.

 • Điều chỉnh sai sót

Sau khi xác định nguyên nhân sai sót, doanh nghiệp cần tiến hành điều chỉnh sai sót theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

 • Lập lại báo cáo tài chính

Sau khi đã điều chỉnh sai sót, doanh nghiệp cần lập lại báo cáo tài chính theo đúng các quy định của pháp luật.

Trình tự lập lại báo cáo tài chính

Trình tự lập lại báo cáo tài chính được quy định tại Điều 31 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Đối với sai sót phát hiện trước khi nộp hồ sơ khai thuế:

 • Doanh nghiệp lập lại báo cáo tài chính và lập Báo cáo bổ sung, giải trình về việc điều chỉnh sai sót. Báo cáo bổ sung, giải trình về việc điều chỉnh sai sót được lập theo mẫu số 05/ĐS-BCTC ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 • Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính đã điều chỉnh và Báo cáo bổ sung, giải trình về việc điều chỉnh sai sót đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với sai sót phát hiện sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế:

 • Doanh nghiệp lập lại báo cáo tài chính và lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thông tin trong Báo cáo tài chính đã nộp. Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thông tin trong Báo cáo tài chính đã nộp được lập theo mẫu số 06/ĐS-BCTC ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 • Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính đã điều chỉnh và Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thông tin trong Báo cáo tài chính đã nộp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi nộp lại báo cáo tài chính

Hồ sơ cần chuẩn bị khi nộp lại báo cáo tài chính bao gồm:

 • Báo cáo tài chính đã điều chỉnh.
 • Báo cáo bổ sung, giải trình về việc điều chỉnh sai sót (đối với trường hợp phát hiện sai sót trước khi nộp hồ sơ khai thuế).
 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thông tin trong Báo cáo tài chính đã nộp (đối với trường hợp phát hiện sai sót sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế).

Thời hạn nộp lại báo cáo tài chính

Thời hạn nộp lại báo cáo tài chính được quy định tại Điều 32 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Đối với sai sót phát hiện trước khi nộp hồ sơ khai thuế:

Doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính và Báo cáo bổ sung, giải trình về việc điều chỉnh sai sót trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện sai sót.

Đối với sai sót phát hiện sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế:

Doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính và Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thông tin trong Báo cáo tài chính đã nộp trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày phát hiện sai sót.

Trường hợp không cần nộp lại báo cáo tài chính

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 200/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không cần nộp lại báo cáo tài chính trong các trường hợp sau:

 • Sai sót về hình thức, nội dung không làm thay đổi bản chất của báo cáo tài chính.
 • Sai sót phát sinh do hệ thống kế toán, phần mềm kế toán chưa đáp ứng yêu cầu về tính chính xác, trung thực, đầy đủ.
 • Sai sót phát sinh do lỗi nghiệp vụ kế toán.

Trên đây là một số thông tin về Nộp lại  báo cáo tài chính có được không ? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790