087.790.7790

Nhà thầu là gì ? Cách tra cứu thông tin nhà thầu

Nhà thầu là một tổ chức hoặc cá nhân có đủ năng lực để thực hiện một công việc, dự án theo yêu cầu của bên mời thầu. Nhà thầu có thể là một công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể hoặc cá nhân tự do. Vậy Nhà thầu là gì ? Cách tra cứu thông tin nhà thầu như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là gì?

Nhà thầu, nhà đầu tư là gì?
Nhà thầu, nhà đầu tư là gì?

Nhà thầu là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, nhà thầu bao gồm:

 • Nhà thầu độc lập: Là nhà thầu không liên danh với nhà thầu khác để tham dự thầu.
 • Nhà thầu liên danh: Là nhà thầu được thành lập bởi hai hoặc nhiều nhà thầu để cùng tham dự thầu.
 • Nhà thầu phụ: Là nhà thầu tham gia thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc thuộc gói thầu do nhà thầu chính thực hiện.
 • Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư bao gồm:

 • Nhà đầu tư trong nước: Là tổ chức, cá nhân có quốc tịch Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài: Là tổ chức, cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
 • Sự khác nhau giữa nhà thầu và nhà đầu tư

Nhà thầu và nhà đầu tư là hai khái niệm khác nhau, có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Đặc điểm Nhà thầu Nhà đầu tư
Căn cứ xác định Có đủ năng lực để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu Có đủ điều kiện để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật
Mục đích hoạt động Thực hiện gói thầu theo yêu cầu của bên mời thầu Tạo ra sản phẩm, dịch vụ, lợi nhuận
Trách nhiệm Thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với bên mời thầu Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh

Ví dụ

 • Công ty TNHH ABC là nhà thầu độc lập tham gia đấu thầu gói thầu xây dựng công trình nhà ở.
 • Công ty Cổ phần XYZ là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới.

2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư được quy định như thế nào?

Theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023, tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư được quy định như sau:

Đối với nhà thầu:

 • Có tư cách pháp nhân hoặc là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Hạch toán tài chính độc lập;
 • Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
 • Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật;
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
 • Đối với nhà thầu nước ngoài, phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào gói thầu.

Đối với nhà đầu tư:

 • Có tư cách pháp nhân hoặc là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
 • Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật;
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
 • Có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận nhà đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2023 được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh. Trường hợp liên danh, các thành viên liên danh phải đáp ứng các điều kiện nêu trên và thỏa thuận phân chia trách nhiệm giữa các thành viên trong liên danh.

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư là điều kiện bắt buộc để nhà thầu, nhà đầu tư được tham dự đấu thầu. Việc xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện trong quá trình xét thầu.

3. Hướng dẫn tra cứu thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Hướng dẫn tra cứu thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?
Hướng dẫn tra cứu thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Để tra cứu thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Cách 1: Tra cứu trực tuyến trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bước 1: Truy cập website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đường dẫn https://muasamcong.mpi.gov.vn/: https://muasamcong.mpi.gov.vn/.

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu” ⟶ Chọn mục “Nhà thầu được phê duyệt”.

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để tra cứu, bao gồm:

 • Mã số thuế
 • Tên nhà thầu
 • Địa chỉ
 • Lĩnh vực hoạt động

Bước 4: Nhấn “Tìm kiếm” để nhận kết quả.

Kết quả tra cứu sẽ bao gồm các thông tin sau:

 • Mã số thuế
 • Tên nhà thầu
 • Địa chỉ
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Trạng thái

Cách 2: Tra cứu trực tuyến trên ứng dụng e-Mua sắm công

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng e-Mua sắm công trên điện thoại di động.

Bước 2: Mở ứng dụng e-Mua sắm công và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

Bước 3: Tại mục “Tra cứu”, chọn “Tra cứu nhà thầu”.

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết để tra cứu, bao gồm:

 • Mã số thuế
 • Tên nhà thầu
 • Địa chỉ
 • Lĩnh vực hoạt động

Bước 5: Nhấn “Tìm kiếm” để nhận kết quả.

Kết quả tra cứu sẽ bao gồm các thông tin tương tự như cách tra cứu trực tuyến trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý

Khi tra cứu thông tin nhà thầu, bạn cần lưu ý các thông tin sau:

 • Mã số thuế: Mã số thuế là thông tin bắt buộc để tra cứu thông tin nhà thầu.
 • Tên nhà thầu: Bạn có thể nhập tên đầy đủ hoặc tên viết tắt của nhà thầu để tra cứu.
 • Địa chỉ: Bạn có thể nhập địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ khác của nhà thầu để tra cứu.
 • Lĩnh vực hoạt động: Bạn có thể nhập lĩnh vực hoạt động chính của nhà thầu để tra cứu.

Kết quả tra cứu sẽ bao gồm các thông tin cơ bản về nhà thầu, bao gồm mã số thuế, tên nhà thầu, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, trạng thái.

Trên đây là một số thông tin về Nhà thầu là gì ? Cách tra cứu thông tin nhà thầu . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790