087.790.7790

Nguyên tắc kế toán hành chính sự nghiệp báo gồm những nội dung gì?

Nguyên tắc kế toán hành chính sự nghiệp là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính và hoạt động của một tổ chức hoặc công ty. Chúng định rõ cách ghi chép, phân loại và báo cáo về các giao dịch và sự kiện liên quan đến hoạt động quản lý và hành chính. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ với các quy định pháp lý, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để ra quyết định chiến lược và tài chính thông minh cho sự nghiệp. Dưới đây Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho bạn về nguyên tắc kế toán hành chính sự nghiệp.

Nguyên tắc kế toán hành chính sự nghiệp báo gồm những nội dung gì?
Nguyên tắc kế toán hành chính sự nghiệp báo gồm những nội dung gì?

1. Khái niệm Kế toán hành chính sự nghiệp 

Kế toán hành chính sự nghiệp là một phần quan trọng của lĩnh vực kế toán, tập trung vào việc quản lý và ghi chép các thông tin tài chính liên quan đến các hoạt động quản lý, hành chính và vận hành của một tổ chức hoặc sự nghiệp. Nó bao gồm việc lập kế hoạch và quản lý nguồn lực, quản lý dự án, quản lý nhân sự, và các hoạt động hỗ trợ khác. Kế toán hành chính sự nghiệp giúp theo dõi và đánh giá hiệu suất của các phần tử không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ chính của tổ chức, nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ với các quy định pháp lý.

2. Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm:

1. Lập kế hoạch nguồn lực: Kế toán hành chính sự nghiệp tham gia vào việc dự đoán, lập kế hoạch và quản lý nguồn lực như ngân sách, vốn đầu tư, và tài sản cố định.

2. Quản lý dự án: Họ thực hiện theo dõi các dự án hành chính và vận hành, đảm bảo rằng các hoạt động diễn ra đúng hẹn và trong ngân sách.

3. Quản lý nhân sự: Kế toán hành chính sự nghiệp tham gia vào việc quản lý nhân sự, bao gồm việc lập lịch làm việc, quản lý lương thưởng, và bảo hiểm nhân viên.

4. Ghi chép tài chính: Họ thực hiện việc ghi chép, phân loại và báo cáo về các giao dịch và sự kiện tài chính liên quan đến hoạt động hành chính sự nghiệp.

5. Tuân thủ quy định pháp lý: Kế toán hành chính sự nghiệp đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ tất cả các quy định pháp lý và thuế.

6. Báo cáo và phân tích: Họ chuẩn bị báo cáo tài chính, phân tích hiệu suất và cung cấp thông tin cho quản lý để ra quyết định chiến lược và tài chính thông minh.

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ của hoạt động quản lý và hành chính của tổ chức.

3. Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp

Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm các khía cạnh quản lý tài chính và vận hành tổ chức hoặc sự nghiệp mà không liên quan trực tiếp đến sản phẩm hoặc dịch vụ chính. Dưới đây là một số nội dung quan trọng của kế toán hành chính sự nghiệp:

1. Quản lý nguồn lực tài chính: Lập kế hoạch và quản lý ngân sách, quản lý tiền mặt và dự trữ tài chính để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và đáp ứng các cam kết tài chính.

2. Quản lý tài sản cố định: Theo dõi và bảo dưỡng tài sản cố định của tổ chức, bao gồm máy móc, thiết bị, và bất động sản.

3. Quản lý nhân sự: Lập kế hoạch và quản lý nguồn lực nhân sự, bao gồm lương thưởng, bảo hiểm và quản lý hiệu suất nhân viên.

4. Quản lý dự án: Theo dõi và quản lý các dự án hành chính và vận hành, đảm bảo rằng chúng được thực hiện đúng hẹn và trong ngân sách.

5. Ghi chép tài chính: Lập bảng kế toán, định giá tài sản và báo cáo về các giao dịch tài chính liên quan đến hành chính và vận hành.

6. Tuân thủ quy định pháp lý: Đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ với các quy định pháp lý, bao gồm các quy tắc về thuế, bảo vệ người lao động, và quy định về môi trường.

7. Báo cáo và phân tích: Chuẩn bị báo cáo tài chính, phân tích hiệu suất, và cung cấp thông tin cho quản lý để ra quyết định chiến lược và tài chính thông minh.

Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp giúp đảm bảo rằng hoạt động quản lý và hành chính của tổ chức diễn ra một cách hiệu quả và tuân thủ, và cung cấp thông tin quan trọng cho quyết định chiến lược và tài chính.

4. Các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính tại Việt Nam đã ban hành hướng dẫn về kế toán hành chính sự nghiệp, cung cấp các quy định cụ thể về các định khoản kế toán liên quan đến hành chính sự nghiệp. Dưới đây là một số điểm quan trọng về các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107:

1. Ghi chép nguồn lực tài chính: Thông tư 107 đề cập đến việc ghi chép và quản lý nguồn lực tài chính của hành chính sự nghiệp, bao gồm việc lập kế hoạch và quản lý ngân sách, theo dõi tiền mặt và tài sản tài chính.

2. Ghi chép tài sản cố định: Thông tư này đề cập đến việc ghi chép tài sản cố định như máy móc, thiết bị, và bất động sản. Kế toán hành chính sự nghiệp phải duy trì bảng kế toán cho các tài sản này.

3. Ghi chép quản lý nhân sự: Thông tư quy định việc ghi chép và quản lý nhân sự, bao gồm việc lập lịch làm việc, quản lý lương thưởng, và bảo hiểm nhân viên.

4. Ghi chép dự án: Thông tư 107 đề cập đến việc ghi chép và quản lý các hoạt động dự án hành chính, đảm bảo rằng chúng được thực hiện đúng hẹn và trong ngân sách.

5. Báo cáo và phân tích: Thông tư này đặt ra các yêu cầu về báo cáo tài chính, phân tích hiệu suất và cung cấp thông tin cho quản lý để ra quyết định chiến lược và tài chính thông minh.

Thông tư 107/2017/TT-BTC là một tài liệu quan trọng để hướng dẫn việc kế toán hành chính sự nghiệp tại Việt Nam và cung cấp hướng dẫn cụ thể về các định khoản kế toán liên quan.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng