087.790.7790

Nghiệp vụ về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp? Ví dụ

Nghiệp vụ kế toán bán hàng là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất trong kế toán doanh nghiệp. Nó liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là cơ sở để xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy nghiệp vụ về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Nghiệp vụ kế toán bán hàng là gì ?

Nghiệp vụ về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp? Ví dụ
Nghiệp vụ về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp? Ví dụ

Nghiệp vụ kế toán bán hàng là gì?

Nghiệp vụ kế toán bán hàng là những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp, được kế toán ghi nhận, tổng hợp và phân tích để phục vụ cho yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Các nghiệp vụ kế toán bán hàng thường gặp bao gồm:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán
 • Ghi nhận chi phí bán hàng
 • Ghi nhận thuế giá trị gia tăng
 • Ghi nhận công nợ phải thu
 • Ghi nhận các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá bán
 • Ghi nhận các khoản trả lại hàng bán
 • Ghi nhận các khoản bồi thường do hàng bán bị lỗi

Để ghi nhận các nghiệp vụ kế toán bán hàng, kế toán cần sử dụng các chứng từ kế toán phù hợp. Các chứng từ kế toán thường gặp trong nghiệp vụ kế toán bán hàng bao gồm:

 • Hóa đơn bán hàng
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu thu tiền bán hàng
 • Phiếu chi tiền bán hàng
 • Biên bản giao hàng
 • Biên bản trả lại hàng bán
 • Biên bản bồi thường do hàng bán bị lỗi

Nghiệp vụ kế toán bán hàng có vai trò quan trọng trong việc:

 • Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp
 • Cung cấp thông tin cho việc phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh từ hoạt động bán hàng
 • Cơ sở để lập báo cáo tài chính
 • Để thực hiện nghiệp vụ kế toán bán hàng một cách hiệu quả, kế toán cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng.

2. Các loại nghiệp vụ kế toán bán hàng

Các nghiệp vụ kế toán bán hàng là những hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp. Các nghiệp vụ kế toán bán hàng được thực hiện theo quy trình kế toán bán hàng, nhằm phản ánh chính xác, trung thực và đầy đủ các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

Có thể phân loại các nghiệp vụ kế toán bán hàng thành các loại sau:

Theo thời điểm phát sinh:

Nghiệp vụ kế toán bán hàng ban đầu: Là các nghiệp vụ phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng, bao gồm:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán
 • Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu
 • Ghi nhận các khoản thuế phải nộp

Nghiệp vụ kế toán bán hàng sau ban đầu: Là các nghiệp vụ phát sinh sau khi doanh nghiệp bán hàng, bao gồm:

 • Ghi nhận các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán
 • Ghi nhận các khoản trả lại hàng bán
 • Ghi nhận các khoản hàng bán bị mất cắp, hư hỏng

Theo phương thức thanh toán:

 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng thu tiền ngay: Là các nghiệp vụ phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng và thu tiền ngay, bao gồm:
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán
 • Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu
 • Ghi nhận các khoản thuế phải nộp
 • Ghi nhận tiền bán hàng

Nghiệp vụ kế toán bán hàng thu tiền sau: Là các nghiệp vụ phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng nhưng chưa thu tiền ngay, bao gồm:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán
 • Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu
 • Ghi nhận các khoản thuế phải nộp
 • Ghi nhận khoản phải thu khách hàng

Theo hình thức bán hàng:

 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng trực tiếp: Là các nghiệp vụ phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho khách hàng, bao gồm:
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán
 • Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu
 • Ghi nhận các khoản thuế phải nộp
 • Ghi nhận tiền bán hàng

Nghiệp vụ kế toán bán hàng qua đại lý: Là các nghiệp vụ phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng qua đại lý, bao gồm:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán
 • Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu
 • Ghi nhận các khoản thuế phải nộp
 • Ghi nhận khoản phải thu đại lý

Theo loại hàng hóa, dịch vụ:

 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng hàng hóa: Là các nghiệp vụ phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng hóa, bao gồm:
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán
 • Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu
 • Ghi nhận các khoản thuế phải nộp
 • Ghi nhận tiền bán hàng

Nghiệp vụ kế toán bán hàng dịch vụ: Là các nghiệp vụ phát sinh khi doanh nghiệp bán dịch vụ, bao gồm:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán
 • Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu
 • Ghi nhận các khoản thuế phải nộp
 • Ghi nhận tiền bán hàng

Ngoài ra, còn có các nghiệp vụ kế toán bán hàng khác như:

 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng xuất khẩu
 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng ủy thác
 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng khuyến mại
 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng trả góp

Việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán bán hàng cần tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung và các quy định của pháp luật về thuế.

 1. Ví dụ về nghiệp vụ kế toán bán hàng

Ví dụ 1: Nghiệp vụ bán hàng thu tiền ngay

Ngày 20/07/2023, Công ty ABC bán 100 chiếc máy tính với giá bán chưa có thuế GTGT là 10.000.000 đồng/chiếc. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%.

Hạch toán kế toán như sau:

Tài khoản Nợ
111: Tiền mặt 1.100.000.000
632: Doanh thu bán hàng 1.000.000.000
6331: Giá vốn hàng bán 900.000.000
33313: Thuế GTGT bán hàng 100.000.000

Giải thích:

 • Nợ TK 111: Ghi nhận số tiền bán hàng thu được.
 • Có TK 632: Ghi nhận doanh thu bán hàng.
 • Có TK 6331: Ghi nhận giá vốn hàng bán.
 • Có TK 33313: Ghi nhận thuế GTGT bán hàng.

Ví dụ 2: Nghiệp vụ bán hàng thu tiền sau

 

Ngày 20/07/2023, Công ty ABC bán 100 chiếc máy tính với giá bán chưa có thuế GTGT là 10.000.000 đồng/chiếc. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%.

Khách hàng thanh toán tiền hàng vào ngày 25/07/2023.

Hạch toán kế toán như sau:

Tài khoản Nợ
131: Phải thu khách hàng 1.100.000.000
632: Doanh thu bán hàng 1.000.000.000
6331: Giá vốn hàng bán 900.000.000
33313: Thuế GTGT bán hàng 100.000.000

Giải thích:

 • Nợ TK 131: Ghi nhận khoản phải thu khách hàng.
 • Có TK 632: Ghi nhận doanh thu bán hàng.
 • Có TK 6331: Ghi nhận giá vốn hàng bán.
 • Có TK 33313: Ghi nhận thuế GTGT bán hàng.

Ví dụ 3: Nghiệp vụ bán hàng trả góp

Ngày 20/07/2023, Công ty ABC bán 100 chiếc máy tính với giá bán chưa có thuế GTGT là 10.000.000 đồng/chiếc. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán 30% giá trị hàng hóa ngay và phần còn lại sẽ thanh toán trong 3 tháng.

Hạch toán kế toán như sau:

Tài khoản Nợ
111: Tiền mặt 300.000.000
131: Phải thu khách hàng 800.000.000
632: Doanh thu bán hàng 1.000.000.000
6331: Giá vốn hàng bán 900.000.000
33313: Thuế GTGT bán hàng 100.000.000

Giải thích:

 • Nợ TK 111: Ghi nhận số tiền bán hàng thu được ngay.
 • Có TK 131: Ghi nhận khoản phải thu khách hàng.
 • Có TK 632: Ghi nhận doanh thu bán hàng.
 • Có TK 6331: Ghi nhận giá vốn hàng bán.
 • Có TK 33313: Ghi nhận thuế GTGT bán hàng.

Trên đây là một số thông tin về Nghiệp vụ về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp? Ví dụ. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng