087.790.7790

Mẫu tờ khai nhập khẩu mới nhất năm 2024

Tờ khai nhập khẩu là một văn bản do người nhập khẩu hàng hóa lập để khai báo với cơ quan hải quan về hàng hóa nhập khẩu. Tờ khai nhập khẩu phải được lập theo mẫu quy định và nộp cho cơ quan hải quan trước khi hàng hóa được thông quan. Vậy Mẫu tờ khai nhập khẩu mới nhất năm 2024 như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Tờ khai nhập khẩu theo quy định pháp luật là gì ?

Tờ khai nhập khẩu theo quy định pháp luật là gì ?
Tờ khai nhập khẩu theo quy định pháp luật là gì ?

Tờ khai nhập khẩu là một văn bản pháp lý do người khai hải quan lập, trong đó khai báo các thông tin về hàng hóa, phương tiện vận tải, người khai hải quan và các thông tin khác theo quy định của pháp luật hải quan. Tờ khai nhập khẩu là căn cứ để cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tờ khai nhập khẩu được quy định tại Điều 24 Luật Hải quan năm 2014 và được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Theo quy định của pháp luật, tờ khai nhập khẩu phải có các nội dung sau:

 • Tên hàng hóa: Tên hàng hóa phải được khai theo đúng tên gọi do cơ quan hải quan quy định.
 • Số lượng, khối lượng: Số lượng, khối lượng hàng hóa phải được khai chính xác theo thực tế.
 • Xuất xứ, nguồn gốc: Xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa phải được khai theo đúng thông tin trên giấy tờ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc giấy tờ khác có liên quan.
 • Trị giá: Trị giá hàng hóa phải được khai theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thuế, phí: Thuế, phí phải được khai theo đúng quy định của pháp luật.
 • Người khai hải quan: Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email.
 • Phương tiện vận tải: Phương tiện vận tải phải được khai đầy đủ các thông tin về loại phương tiện, số hiệu, số đăng ký, quốc tịch, tên đăng ký, tên chủ sở hữu.
 • Hàng hóa vận chuyển trên cùng phương tiện: Trường hợp hàng hóa vận chuyển trên cùng phương tiện vận tải có nhiều loại, nhiều chủ sở hữu thì người khai hải quan phải khai chung trên một tờ khai nhập khẩu.

Tờ khai nhập khẩu được lập thành 02 bản, một bản lưu tại cơ quan hải quan, một bản giao cho người khai hải quan.

Tờ khai nhập khẩu được nộp cho cơ quan hải quan trước khi hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam.

Tờ khai nhập khẩu có thể được nộp bằng giấy hoặc bằng phương thức điện tử.

Nếu tờ khai nhập khẩu được nộp bằng giấy thì phải được lập theo mẫu quy định của pháp luật.

Nếu tờ khai nhập khẩu được nộp bằng phương thức điện tử thì phải được lập theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Mẫu tờ khai nhập khẩu mới nhất năm 2024

Mẫu tờ khai nhập khẩu mới nhất năm 2024
Mẫu tờ khai nhập khẩu mới nhất năm 2024

Tờ khai nhập khẩu là một văn bản bắt buộc phải có đối với tất cả các lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam. Tờ khai này được sử dụng để khai báo thông tin về lô hàng, bao gồm:

 • Tên hàng hóa
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Trị giá
 • Xuất xứ
 • Mục đích sử dụng

Tờ khai nhập khẩu được lập theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Mẫu tờ khai nhập khẩu mới nhất năm 2024 được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính.

Tờ khai nhập khẩu được lập thành 02 bản, bản chính nộp cho cơ quan hải quan, bản sao lưu giữ cho doanh nghiệp. Tờ khai nhập khẩu được lập bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Cách điền tờ khai nhập khẩu

Tờ khai nhập khẩu được điền theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Các thông tin cần điền trên tờ khai nhập khẩu bao gồm:

 • Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, fax.
 • Thông tin lô hàng: Số vận đơn, ngày vận đơn, cảng dỡ hàng, phương thức vận tải, người vận chuyển.
 • Thông tin hàng hóa: Tên hàng hóa, mã HS, số lượng, đơn giá, trị giá, xuất xứ, mục đích sử dụng.
 • Thông tin trên tờ khai nhập khẩu phải được khai đầy đủ, chính xác và trung thực. Trường hợp khai sai, thiếu thông tin, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

3. Cách điền tờ khai nhập khẩu 

Tờ khai nhập khẩu là văn bản khai báo thông tin về lô hàng nhập khẩu, được sử dụng để làm thủ tục hải quan. Tờ khai nhập khẩu được lập thành 02 bản, bản chính do cơ quan hải quan lưu, bản sao giao cho người khai hải quan.

Tờ khai nhập khẩu được lập theo mẫu quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Tờ khai nhập khẩu gồm 05 trang, được phân thành 02 phần:

 • Phần I: Thông tin chung về tờ khai
 • Phần II: Thông tin về lô hàng nhập khẩu

Phần I: Thông tin chung về tờ khai

 • Ô số 1: Người khai hải quan: Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuế của thương nhân nhập khẩu; chứng minh thư hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân).
 • Ô số 2: Đại lý hải quan: Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuế của Đại lý hải quan; Số, ngày hợp đồng đại lý hải quan.
 • Ô số 3: Loại hình nhập khẩu: Ghi rõ loại hình nhập khẩu tương ứng.
 • Ô số 4: Số tờ khai: Ghi số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày theo từng loại hình nhập khẩu tại từng Chi cục Hải quan.
 • Ô số 5: Ngày đăng ký: Ghi ngày, tháng, năm đăng ký tờ khai.
 • Ô số 6: Số vận đơn: Ghi số vận đơn của lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 7: Số container: Ghi số container của lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 8: Cảng xếp hàng: Ghi tên cảng xếp hàng của lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 9: Cảng dỡ hàng: Ghi tên cảng dỡ hàng của lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 10: Phương thức vận tải: Ghi phương thức vận tải của lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 11: Nước xuất khẩu: Ghi tên nước xuất khẩu của lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 12: Nước nhập khẩu: Ghi tên nước nhập khẩu của lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 13: Ngày đến cửa khẩu: Ghi ngày, tháng, năm lô hàng đến cửa khẩu nhập khẩu.
 • Ô số 14: Ngày thông quan: Ghi ngày, tháng, năm lô hàng được thông quan.
 • Ô số 15: Số thuế nhập khẩu: Ghi tổng số thuế nhập khẩu phải nộp cho lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 16: Số thuế giá trị gia tăng: Ghi tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 17: Số thuế tiêu thụ đặc biệt: Ghi tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 18: Số thuế bảo vệ môi trường: Ghi tổng số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho lô hàng nhập khẩu.
 • Ô số 19: Số thu khác: Ghi tổng số thu khác phải nộp cho lô hàng nhập khẩu.

Phần II: Thông tin về lô hàng nhập khẩu

 • Ô số 20: Tên hàng: Ghi rõ tên hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng thương mại.
 • Ô số 21: Quy cách phẩm chất: Ghi rõ quy cách phẩm chất của hàng hóa nhập khẩu.
 • Ô số 22: Số lượng: Ghi số lượng hàng hóa nhập khẩu.
 • Ô số 23: Đơn vị tính: Ghi đơn vị tính của hàng hóa nhập khẩu.
 • Ô số 24: Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu.
 • Ô số 25: Thuế suất: Ghi thuế suất của hàng hóa nhập khẩu.
 • Ô số 26: Số thuế phải nộp: Ghi số thuế phải nộp cho từng mặt hàng nhập khẩu.

Lưu ý khi điền tờ khai nhập khẩu

 • Tờ khai nhập khẩu phải được điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định.
 • Các thông tin trên tờ khai nhập khẩu phải thống nhất với các chứng từ khác liên quan đến lô hàng nhập khẩu.
 • Tờ khai nhập khẩu phải được người khai hải quan ký, đóng dấu (nếu là cá nhân).

Trên đây là một số thông tin về Mẫu tờ khai nhập khẩu mới nhất năm 2024. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng